OCTANINE F 1000 I.U. plv iol 1x1000 IU+1x10 ml solv. (liek.skl.+liek.inj.)

SPC
>Charakteristika
Faktor IX je glykoproteín s jedným reťazcom a molekulovou hmotnosťou približne 68,000 Daltonov. Tento koagulačný faktor je závislý na vitamíne K a syntetizuje sa v pečeni.
Hemofília typu B je dedičná porucha krvnej zrážanlivosti v dôsledku zníženia hladiny faktora IX, čoho výsledkom je nadmerné krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov a môže byť spontánne, v dôsledku poranenia alebo chirurgického zákroku. Substitučnou terapiou sa plazmatická hladina faktora IX zvyšuje, čím dochádza ku korekcii nedostatku faktora a korekcii výskytu krvácania.

Indikácie
Liečba a prevencia krvácaniau pacientov s hemofíliou typu B (vrodený nedostatok faktora IX).

Kontraindikácie
OCTANINE F sa nesmie používať u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v tomto lieku a u pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytla alergia vyvolaná redukciou trombocytov (heparínom navodená trombocytopénia typu II).

Gravidita a laktácia
Liek sa môže podávať gravidným alebo dojčiacim ženám len v prísne indikovaných prípadoch.

Nežiaduce účinky
Hypersenzitívne a alergické reakcie (patria sem angioedém, pocit pálenia a pichania v mieste infekcie, triaška, sčervenanie, generalizovaná urtikária, bolesť hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nauzea, nepokoj, tachykardia, pocit tiesne na hrudníku, tŕpnutie, dávenie, dýchavičnosť) sa nevyskytujú často u pacientov liečených preparátmi obsahujúcimi faktor IX. V niektorých prípadoch tieto reakcie môžu progredovať do ťažkej anafylaxie a vyskytujú sa v priamom spojení s rozvojom inhibítorov proti faktoru IX.
Pri výskyte týchto symptómov treba ihneď prerušiť podávanie lieku. Liečba závisí od pôvodu a závažnosti reakcie.
U pacientov s hemofíliou môže dôjsť k vzniku protilátok (inhibítorov) proti faktoru IX. Keďže nie sú vyhodnotené výsledky klinických štúdií s podávaním OCTANINE F u predtým neliečených pacientov, treba sledovať vznik protilátok u týchto pacientov vhodným testom (Bethesda test).
Nefrotický syndróm sa zaznamenal po pokusoch indukcie imunotolerancie u pacientov s hemofíliou typu B s inhibítormi faktora IX a u pacientov, ktorí mali v minulosti alergickú reakciu.
V ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie teploty.
Existuje potenciálne riziko tromboembolických príhod po podaní prípravkov faktora IX s nízkou čistotou. Použitie takýchto prípravkov býva sprevádzané vznikom infarktu myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Použitie prípravkov s vysokou čistotou ako je OCTANINE F je len výnimočne spojené s vyššie uvedenými nežiaducimi účinkami.
Kvôli obsahu heparínu v tomto lieku sa môže ojedinele objaviť alergia navodená poklesom krvných doštičiek pod 100.000/μl alebo poklesom o 50% oproti pôvodnej hodnote (trombocytopénia typu II). U pacientov, ktorí nemali v minulosti alergiu na heparín, sa pokles trombocytov môže dostaviť 6-14 dní po zahájení liečby. U pacientov s potvrdenou precitlivenosťou na heparín sa toto zníženie môže prejaviť o niekoľko hodín po zahájení terapie.
Závažný pokles počtu krvných doštičiek môže byť sprevádzaný arteriálnou alebo venóznou trombózu, tromboembóliou, závažnými poruchami zrážania (konzumpčná koagulopatia), nekrózou kože v mieste aplikácie injekcie, krvácaním ako po uštipnutí hmyzom (bodkovité krvácanie), purpurou a térovitou stolicu. Môže sa vyskytnúť znížený antikoagulačný účinok heparínu (tolerancia heparínu).
U týchto pacientov s alergickými reakciami sa treba vyvarovať podávaniu akýchkoľvek prípravkov obsahujúcich heparín aj v budúcnosti. Kvôli zriedkavo sa vyskytujúcemu heparínom navodenému indukčnému efektu na krvné doštičky sa odporúča u týchto pacientov starostlivo sledovať počet krvných doštičiek, zvlášť na začiatku liečby.

O každom nežiaducom účinku informujte lekára alebo lekárnika.

Interakcie
Nie sú známe interakcie medzi humánnym koagulačným faktorom IX a inými liekmi. OCTANINE F sa do injekcie nesmie kombinovať so žiadnymi liekmi.

Dávkovanie
Dávkovanie
Liečba sa zahajuje pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemofílie.
Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisia od závažnosti nedostatku faktora IX, od miesta a intenzity krvácania a od klinického stavu pacienta.
Počet podaných jednotiek faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré zodpovedajú štandardom WHO pre prípravky obsahujúce faktor IX. Plazmatická aktivita faktora IX sa vyjadruje v percentách (relatívna k normálnej humánnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (relatívna k medzinárodným štandardom pre faktor IX v plazme).
Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v 1 ml normálnej ľudskej plazmy. Dávkovanie faktora IX je založené na základe empirických skúseností, ktoré ukázali, že po podaní 1 I.U. faktora IX na kg telesnej hmotnosti stúpne aktivita faktora IX v plazme o 1 %.

Odporúčané dávkovanie sa riadi podľa nasledovného vzorca:

Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x potrebný vzostup faktora IX (%) (IE/dl) x 1

Veľkosť podanej dávky a interval medzi dávkami sa musia riadiť podľa klinickej účinnosti u každého jednotlivca individuálne. Prípravky obsahujúce faktor IX sa zriedkavo podávajú častejšie ako raz za deň.

Pri nasledujúcich typoch krvácania nesmie aktivita faktora IX klesnúť pod danú úroveň plazmatickej aktivity (% normálnej) v príslušnom intervale. V nasledovnej tabuľke je uvedené dávkovanie pri rôznom type krvácania a chirurgických zákrokov:

Stupeň krvácania
Typ chirurgického zákroku
Potrebná hla-dina faktora IX (%)
Interval medzi dávkami (hod)
Dĺžka liečby

Krvácanie:
Počiatočná hemartróza, krvácanie do svalov alebo v dutine ústnej
20 – 40
Každých 24 hodín. Najmenej 1 deň, pokiaľ sa predpokladá výskyt krvácania a nedosiahne sa odstránenie bolesti alebo vyliečenie
Závažná hemartróza, krvácanie do svalov alebo hematóm
30 – 60
Opakovaná infúzia každých 24 hodín počas 3-4 dní alebo aj dlhšie, pokým sa eliminuje bolesť alebo postihnutie
Život ohrozujúce krvácanie ako operácia hlavy, krku, závažné vnútrobrušné krvácanie.
60 - 100
Opakovaná infúzia každých 8 až 24 hodín, pokiaľ nepominie ohrozenie.


Operácie:
Malé (vrátane extrakcie zubov)
30 - 60
Každých 24 hodín, najmenej 1 deň alebo pokiaľ sa nedosiahne vyliečenie.
Veľké
80 – 100
(pred/pooperačne)
Opakovaná infúzia každých 8-24 hodín, pokým sa nedosiahne adekvátne hojenie rán, potom terapia pokračuje najmenej 7 dní, pokiaľ sa dosiahne aktivita F IX 30-60% (I.U./dl)

V ojedinelých prípadoch sa môžu podať aj vyššie dávky od udávaných, zvlášť v prípade počiatočnej dávky.

V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nutné dodržať precízne monitorovanie substitučnej terapie na základe koagulačných analýz (aktivita plazmatického faktora IX).
Každý pacient môže mať inú odpoveď na faktor IX a môžu sa dosahovať rozdielne hladiny in vivo na obnovenie a rozdielne polčasy, preto hladinu faktora IX treba sledovať počas celej liečby a v prípade potreby upraviť dávkovanie alebo interval medzi dávkami.

Počas dlhodobej prevencie proti krvácaniu u pacientov so závažnou hemofíliou typu B sa podávajú dávky v rozsahu 20 až 30 IU faktora IX/kg telesnej hmotnosti dvakrát za týždeň. Dávkovanie sa upravuje podľa individuálnej odpovede. V niektorých prípadoch, zvlášť u mladých ľudí, sa môže interval medzi dávkami skrátiť alebo sa môžu dávky zvýšiť.
Liek sa musí s opatrnosťou podávať deťom do 6 rokov, lebo s podávaním faktora IX sú u tejto vekovej skupiny len obmedzené skúsenosti. Kvôli nedostatočným klinickým skúsenostiam to tiež platí pre pacientov, ktorí doposiaľ neboli liečení týmto liekom.
Pacientov treba monitorovať kvôli rozvoju protilátok proti faktoru IX. Ak sa nedosiahne očakávaná hladina plazmatického faktora IX alebo pri podávanej dávke krvácanie nie je dostatočne kontrolované, na stanovenie prítomnosti inhibítora faktora IX sa odporúča použiť vhodnú metódu (napr. Bethesda test). Ak je inhibítor prítomný v hladinách pod 10 jednotiek Bethesda (BU)/ml, podávanie koagulačného faktora môže inhibítor neutralizovať. U pacientov s vyššími hladinami inhibítora (nad 10 BU) alebo s vysokou odpoveďou v anamnéze, sa odporúča podanie (aktivovaných) koncentrátov protrombínového komplexu (PCC) alebo preparátov s aktivovaným faktorom VII (rF VIIa). Táto liečba môže prebiehať len pod dohľadom lekára so skúsenosťami s liečbou u pacientov s hemofíliou. Pozri tiež časť 4.4 Špeciálne upozornenia.
Spôsob podávania
Liek sa rozpustí podľa pokynov v nasledovnom odstavci a pomaly sa podáva intravenózne.
Odporúčaná maximálna rýchlosť je 2-3 ml/min.

Návod na prípravu roztoku:
1. Zohrejte rozpúšťadlo (voda na injekciu) a koncentrát uzavretý v injekčnej liekovke na
teplotu miestnosti. Túto teplotu treba dodržiavať počas celého procesu rozpúšťania.
Ak sa na zohrievanie používa vodný kúpeľ, treba dbať, aby nedošlo ku kontaktu vody
a vrchnáka alebo gumenej zátky. Teplota vodného kúpeľa nesmie presiahnuť 37°C.
2. Odstráňte vrchnák z liekovky s koncentrátom aj s vodou a gumovú zátku vyčistite
alkoholovým tampónom.
3. Odstráňte ochranný uzáver z kratšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste
sa jej dotkli. Potom prepichnite stred gumovej zátky liekovky s vodou ihlou vo vertikálnom smere.
Aby sa získala všetka tekutina z liekovky s vodou, ihla musí penetrovať gumovú zátku
tak, aby bol jej koniec viditeľný v liekovke.
4. Odstráňte ochranný kryt z dlhšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste sa jej
dotkli. Prevráťte liekovku s vodou smerom nadol nad liekovku s koncentrátom a ihlou
rýchlo prepichnite stred gumenej zátky tejto liekovky. Vákuum vo vnútri liekovky
s koncentrátom tiahne vodu z druhej liekovky.
5. Vytiahnite obojstrannú ihlu z prázdnej liekovky a liekovku s koncentrátom pomaly
otáčajte, pokým sa koncentrát úplne nerozpustí.
OCTANINE F sa pri teplote miestnosti rozpúšťa rýchlo na číry roztok. Pripravený roztok sa '
musí ihneď použiť. Ak sa koncentrát úplne nerozpustí alebo sa vytvoria zrazeniny,
liek sa nesmie použiť. Pred podaním sa musí ešte raz pripravený roztok vizuálne
skontrolovať.

Aplikácia injekcie:
Kvôli bezpečnosti je potrebné pred podaním injekcie faktoru IX skontrolovať pulz pacienta.
Aj je značne zvýšený, rýchlosť podávania injekcie sa musí spomaliť alebo sa musí podávanie prerušiť.

1. Po rozpustení koncentrátu podľa predchádzajúceho návodu odstráňte ochranný uzáver
z filtračnej ihly a prepichnite gumovú zátku liekovky s koncentrátom.
2. Odstráňte vrchnák z filtračnej ihly a nasaďte ju na striekačku.
3. Otočte liekovku so striekačkou smerom nadol a natiahnite roztok do striekačky.
4. Dezinfikujte miesto aplikácie alkoholovým tampónom.
5. Vytiahnite filtračnú ihlu, nasaďte na striekačku motýlikovú infúznu ihlu a roztok podajte
intravenózne.
6. Injekčná rýchlosť je 2-3 ml/min.

Pacienti, ktorí musia dostať viac ako jednu liekovku OCTANINE F koncentrátu, môžu použiť tú istú infúznu ihlu a striekačku, ale filtračná ihla je len na jedno použitie.
Vždy používajte filtračnú ihlu na naťahovanie roztoku do striekačky.
Nespotrebovaný roztok ako aj zvyšný materiál odstráňte.

Špeciálne upozornenia
Pri používaní intravenóznych liekov obsahujúcich proteíny sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie typu alergie. Pacientov treba informovať o prvých príznakoch precitlivenosti ako sú žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť, hypotenzia a anafylaxia. Ak sa vyskytnú tieto symptómy, pacienta treba upozorniť, aby ihneď liek vysadil a kontaktoval lekára. V prípade šoku treba začať s okamžitou protišokovou liečbou.

Pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nemožno úplne vylúčiť riziko prenosu infekcie. Platí to najmä pre patogény dosiaľ neznámeho pôvodu.
Riziko prenosu infekcie možno znížiť v nasledovných prípadoch:
- selekcia darcov pod lekárskym dohľadom a skríning odberov na tri hlavné vírusy HIV, HCV, HBV.
- testovanie poolu plazmy na HBsAg, anti-HCV a anti HIV 1/2 a HCV genómový materiál.
- v rámci výrobného procesu sa používajú metódy na odstránenie/inaktiváciu aj neobalených vírusov ako je parvovírus B 19. Parvovírus B 19 môže vyvolať závažné reakcie u gravidných séro-negatívnych žien alebo u pacientov s imunodeficienciou.
U pacientov, ktorí dostávajú preparáty pripravené z ľudskej plazmy, sa odporúča vhodná vakcinácia (hepatitída skupiny A a B).
Tvorba protilátok, inhibítorov faktora IX, je známou komplikáciou v liečbe pacientov s hemofíliou typu B. Tieto inhibítory sú IgG imunoglobulíny priamo pôsobiace proti aktivite faktora IX a kvantifikujú sa ako Bethesda jednoty (BU) na ml plazmy.
Riziko rozvoja inhibítorov koreluje s predchádzajúcim podávaním preparátov obsahujúcich humánny koagulačný faktor IX. Pacientov liečených humánnym koagulačným faktorom IX treba starostlivo sledovať na rozvoj protilátok pomocou vhodných klinických skúšok a laboratórnych testov. Pozri tiež odstavec 4.8.
V literatúre sú známe údaje, podľa ktorých existuje vzťah medzi výskytom inhibítora faktoru IV a alergickými reakciami. Preto u pacientov, u ktorých sa vyskytli alergické reakcie, treba pozorne sledovať prítomnosť inhibítorov. Treba pamätať, že u pacientov s inhibítorom faktora IX je zvýšené riziko anafylaxie s následným odmietnutím faktora IX. Kvôli riziku alergických reakcií v prípade koncentrátov faktora IX, počiatočnú dávku faktora IX treba podať pod lekárskym dohľadom, aby sa v prípade výskytu alergickej reakcie mohli urobiť potrebné opatrenia.
Keďže použitie koncentrátov komplexu faktora IX bolo v minulosti spojené s rozvojom tromboembolických komplikácií (riziko krvácania je vyššie pri preparátoch s nízkou čistotou), podanie preparátov obsahujúcich faktor IX môže byť rizikové u pacientov s príznakmi fibrinolýzy a u pacientov s diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou (DIC). Kvôli potenciálnemu riziku tromboembolických komplikácií je potrebný lekársky dohľad na včasné zachytenie príznakov trombotickej a konzumpčnej koagulopatie a tiež vykonanie vhodných biologických testov, ak sa tento liek podáva pacientom s ochorením pečene, pacientom po operácií, novorodencom alebo pacientom s rizikom trombózy alebo DIC. V každej z týchto situácií treba zvážiť pomer prínosu z liečby liekom OCTANINE F a možným rizikom komplikácií.
V záujme pacientov sa odporúča, aby pri každom podaní lieku OCTANINE F sa zaznamenalo meno a číslo šarže lieku.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nie je známe.

Predávkovanie
Nezaznamenali sa symptómy predávkovania s koagulačným faktorom IX.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Balenie
1 liekovka s práškom na injekciu 250 I.U./ 500 I.U. alebo 1000 I.U.
1 liekovka s rozpúšťadlom (5 ml/10 ml vody na injekciu Ph. Eur.)
Balenie tiež obsahuje:
1 striekačku, 2 alkoholové tampóny
1 prenosnú súpravu (1 obojstranná ihla a 1 filtračná ihla)
1 infúznu súpravu

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote +2°C až +8 °C.
Nezmrazujte.
Uchovávanie v chladničke je obmedzené, v chladničke sa má uchovávať len liekovka s koncentrátom; priložená sada a voda na injekciu sa majú uchovávať pri teplote miestnosti.
Uschovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie textu
September 2006

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.