NOVYNETTE tbl flm 3x21 (blis.PVC/PVDC/Al)

ynechaní tabliet sa môže riadiť nasledovnými dvoma základnými pravidlami:
1. súvislé užívanie tabliet sa nemá prerušiť na dlhšie ako 7 dní.
2. na dosiahnutie adekvátneho potlačenia osi hypotalamus-hypofýza-ovárium je nevyhnutné neprerušené užívanie tabliet počas 7 dní.

Vzhľadom na to možno na každodenné užívanie dať nasledovné odporúčanie:

Týždeň 1
Žena má užiť poslednú zmeškanú tabletu, akonáhle si spomenie, hoci by mala užiť aj dve tablety naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v zvyčajnom čase. Okrem toho má nasledujúcich 7 dní používať bariérovú metódu, napr. kondóm. Ak došlo k pohlavnému styku v priebehu predchádzajúcich 7 dní, treba rátať s možnosťou otehotnenia. Čím viac tabliet sa vymešká a čím je bližšie k pravidelnému intervalu bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko otehotnenia.

Týždeň 2
Žena má užiť poslednú zmeškanú tabletu, len čo si spomenie, hoci by mala užiť aj dve tablety naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v zvyčajnom čase. Ak žena počas 7 dní predchádzajúcich prvej zmeškanej tablete správne užívala svoje tablety, nie je potrebné použiť ďalšie metódy antikoncepcie. Avšak ak to tak nebolo, alebo ak vynechala viac než 1 tabletu, má sa žene odporúčať používanie ďalšej metódy antikoncepcie počas 7 dní.

Týždeň 3
Riziko zníženej spoľahlivosti je vysoké z dôvodu blížiaceho sa intervalu bez užívania tabliet. Úpravou užívania tabliet však ešte možno predísť tomuto riziku. Ak počas 7 dní pred prvou zmeškanou tabletou žena správne užívala všetky tablety, pri dodržiavaní jednej z nasledovných dvoch možností netreba používať doplnkové metódy antikoncepcie. V opačnom prípade treba žene odporučiť dodržiavanie prvej z nasledovných dvoch možností a počas nasledujúcich 7 dní používať aj doplnkové metódy antikoncepcie.

1. Žena má užiť poslednú zmeškanú tabletu, len čo si spomenie, hoci by mala užiť aj dve tablety naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v zvyčajnom čase. Nasledujúce balenie musí začať užívať bezprostredne po spotrebovaní súčasného balenia, t.j. medzi baleniami nie je prestávka. Žena pravdepodobne nebude mať krvácanie z vysadenia až do dokončenia užívania druhého balenia, počas užívania tabliet sa však u nej môže vyskytnúť špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.
2. Žene tiež možno odporúčať prerušenie užívania tabliet súčasného balenia. Potom má nasledovať interval bez užívania tabliet až 7 dní, vrátane dní, keď vynechala tablety, a následne pokračovanie v užívaní nasledujúceho balenia.

Ak žena vynechala tablety a následne nemá menštruačné krvácanie počas prvého normálneho intervalu bez užívania tabliet, má sa vziať do úvahy možnosť gravidity.

Opatrenia v prípade vracania alebo ťažkej hnačky
Ak sa v priebehu 3-4 hodín po užití tablety objaví vracanie alebo ťažká hnačka, tableta sa nemusí úplne absorbovať. Tu sa vzťahujú opatrenia, týkajúce sa vynechania tabliet, popísané v časti 4.2 „Zabudnuté tablety“. Ak žena nechce meniť svoj normálny rozvrh užívania tabliet, musí užiť extra tabletu (tablety) z iného balenia.

Ako oddialiť krvácanie z vysadenia
Kvôli oddialeniu menštruácie môže žena pokračovať v užívaní ďalšieho blistra Novynette bez intervalu bez užívania tabliet. Oddialenie sa dá podľa želania udržiavať až do konca druhého balenia. Počas oddialenia môže žena zažiť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Po zvyčajnom 7-dňovom období bez užívania tabliet sa potom obnoví pravidelné užívanie Novynette.
Pre presunutie menštruácie na iný deň v týždni, než je žena zvyknutá pri súčasnej schéme užívania, jej môže byť odporúčané skrátenie obdobia bez užívania tabliet na také dlhé, ako si žena želá. Čím kratšie je obdobie bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko, že sa nedostaví krvácanie z vysadenia, a že sa dostaví medzimenštruačné krvácanie a špinenia počas užívania nasledujúceho balenia (podobne ako pri odďaľovaní cyklu).

Deti a dospievajúci
Bezpečnosť a účinnosť dezogestrelu u dospievajúcich do 18 rokov nebola doteraz stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podania
Na perorálne podanie.

4.3 Kontraindikácie

COC sa nemajú užívať v nižšie uvedených prípadoch. Ak sa takýto stav vyskytne prvýkrát počas užívania COC, musí sa COC bezodkladne vysadiť.

- Žilová trombóza teraz alebo v anamnéze (trombóza hlbokých žíl, pľúcny embolizmus).
- Tepnová trombóza teraz alebo v anamnéze (napr. náhla cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu) alebo prodromálne stavy (napr. angina pectoris, prechodný ischemický atak).
- Mozgová príhoda teraz alebo v anamnéze.
- Prítomnosť ťažkých alebo viacerých rizikových faktorov pre žilovú alebo tepnovú trombózu (pozri časť 4.4):
- diabetes mellitus s cievnymi príznakmi
- ťažká hypertenzia
- ťažká dyslipoproteinémia
- Dedičná alebo získaná predispozícia k žilovej alebo tepnovej trombóze, ako napr. rezistencia na aktivovaný proteín C (APC), nedostatok antitrombínu-III, nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, hyperhomocysteinémia a protifosfolipidové protilátky (protikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulanciá).
- Pankreatitída alebo jej anamnéza, ak sa spája s ťažkou hypertriglyceridémiou.
- Prítomnosť alebo anamnéza ťažkého ochorenia pečene, pokiaľ sa pečeňové funkčné hodnoty nevrátili do normálu.
- Prítomnosť alebo anamnéza nádorov pečene (benígnych alebo malígnych).
- Známe alebo suspektné malignity, zapríčinené pohlavnými steroidmi (napr. pohlavných orgánov alebo prsníkov).
- Nediagnostikované vaginálne krvácanie.
- Hyperplázia
- Nedávna závažná migréna alebo anamnéza rekurentnej migrény – obidve s fokálnymi neurologickými príznakmi (pozri časť 4.4).
- Potvrdená gravidita alebo podozrenie na ňu.
- Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia
Ak je prítomný ktorýkoľvek z nižšie uvedených stavov alebo rizikových faktorov, treba v každom individuálnom prípade výhody z užívania COC zvážiť oproti možným rizikám a prebrať ich so ženou pred tým, ako sa rozhodne COC užívať. V prípade zhoršenia, exacerbácie alebo prvého výskytu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov má žena navštíviť svojho lekára. Lekár potom rozhodne o prípadnom vysadení COC.

1. Poruchy obehu
Epidemiologické štúdie ukázali, že výskyt venózneho trombembolizmu (VTE) u užívateliek perorálnej antikoncepcie s nízkym obsahom estrogénu (<50 µg etinylestradiolu) (vrátane Novynette) sa pohybuje medzi 20 až 40 prípadmi zo 100 000 pacientskych rokov, avšak odhad rizika sa líši podľa progestogénu. Pre porovnanie je u žien bez liečby 5 až 10 prípadov zo 100 000 pacientskych rokov. V porovnaní s neužívaním, nesie so sebou užívanie akejkoľvek kombinovanej perorálnej antikoncepcie zvýšené riziko VTE. Najvyššie riziko VTE hrozí žene v prvom roku užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Výskyt VTE, spájaný s tehotenstvom je odhadovaný na 60 prípadov zo 100 000 tehotenstiev. VTE je fatálna v 1-2 % prípadov. Epidemiologické štúdie tiež spájajú užívanie COC so zvýšeným rizikom arteriálneho (infarkt myokardu, prechodný ischemický atak) trombembolizmu.

V niekoľkých epidemiologických štúdiách sa zistilo, že ženy užívajúce perorálnu antikoncepciu s etinylestradiolom, väčšinou s dávkou 30 µg, a progestogénom, ako je dezogestrel, majú zvýšené riziko VTE v porovnaní s tými, ktoré užívajú perorálnu antikoncepciu s obsahom menej ako 50 µg etinylestradiolu a progestogénom levonorgestrelom.

Pri liekoch s obsahom 30 μg etinylestradiolu v kombinácii s dezogestrelom alebo gestodénom bolo celkové relatívne riziko VTE v porovnaní s liekmi, obsahujúcimi menej ako 50 μg etinylestradiolu a levonorgestrel odhadnuté na rozsah medzi 1,5 a 2,0. Výskyt VTE u COC, obsahujúcich levonorgestrel s menej ako 50 μg etinylestradiolu je približne v 20 prípadoch zo 100 000 pacientskych rokov používania. U Novynette je výskyt približne 30-40 prípadov zo 100 000 pacientskych rokov, t.j. 10-20 prípadov zo 100 000 pacientskych rokov používania navyše. Vplyv relatívneho rizika na počet ďalších prípadov je najvyšší u žien počas prvého roku, v ktorom užívajú COC, kedy je riziko VTE najvyššie pri všetkých COC.

Epidemiologické údaje nenaznačujú nižšie riziko VTE u COC, obsahujúcich dezogestrel alebo gestodén s 20 μg etinylestradiolu než u COC, obsahujúcich 30 μg etinylestradiolu.

U užívateliek perorálnej antikoncepcie bol extrémne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. pečeňových, mezenteriálnych, obličkových, mozgových alebo retinálnych žilách a tepnách. Nie je zhoda v tom, že sa výskyt týchto príhod spája s používaním hormonálnej antikoncepcie.

Symptómy žilovej a tepnovej trombózy môžu zahrnovať:
- nezvyčajná jednostranná bolesť a/alebo opuch nôh
- náhla vážna bolesť hrudníka, ktorá môže alebo nemusí vyžarovať do ľavého ramena
- náhla dýchavičnosť
- náhly nástup kašľa
- akákoľvek nezvyčajná ťažká dlhotrvajúca bolesť hlavy
- náhla čiastočná alebo úplná strata zraku
- diplopia
- splývavá reč alebo afázia
- vertigo
- kolaps s fokálnym záchvatom alebo bez neho
- slabosť alebo veľmi výrazná necitlivosť, náhle postihujúca jednu stranu alebo jednu časť tela
- motorické poruchy
- akútne brucho.

Výskyt jedného alebo viacerých z týchto symptómov môže byť dôvodom pre bezodkladné ukončenie používania tohto lieku.
Užívateľkám COC treba najmä odporúčať, aby kontaktovali svojho lekára v prípade možných príznakov trombózy. COC treba v prípade podozrenia na trombózu vysadiť.

Riziko žilových trombembolických komplikácií u užívateliek COC zvyšuje:
- vyšší vek
- pozitívna rodinná anamnéza (žilový trombembolizmus u súrodenca alebo rodiča v relatívne nízkom veku). Pri podozrení na dedičnú predispozíciu treba ženu odkázať k špecialistovi kvôli odporúčaniam o užívaní akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie.
- dlhšia imobilizácia, veľký chirurgický výkon, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo veľká trauma. V týchto situáciách sa odporúča prerušenie užívania antikoncepcie (v prípade plánovanej operácii najmenej štyri týždne vopred) a užívanie znovu začať až dva týždne po kompletnej remobilizácii. Treba zvážiť antitrombotickú liečbu.
- obezita (Body Mass Index viac ako 30 kg/m²)
- a možno tiež povrchová tromboflebitída a varikózne žily. Neexistuje jednotný názor na možnú rolu varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pre vznik žilovej trombózy.

Užívanie COC bolo vo všeobecnosti spojené so zvýšeným rizikom akútneho infarktu myokardu (AMI) alebo mŕtvice, rizikom, ktoré je silno ovplyvnené prítomnosťou iných rizikových faktorov (napr. fajčenie, vysoký krvný tlak a vek) (pozri tiež nižšie). Tieto príhody sa vyskytujú zriedka. Neštudovalo sa, ako Novynette modifikuje riziko AMI.

Riziko tepnových trombembolických komplikácií alebo mozgovej cievnej príhody u užívateliek COC zvyšuje:
- vyšší vek
- fajčenie (pri častom fajčení a so stúpajúcim vekom sa riziko ďalej zvyšuje, zvlášť u žien nad 35 rokov, preto ženy staršie ako 35 rokov treba dôrazne upozorniť, aby nefajčili, ak chcú užívať COC)
- dyslipoproteinémia
- hypertenzia
- migréna
- obezita (Body Mass Index viac ako 30 kg/m2)
- pozitívna rodinná anamnéza (tepnový trombembolizmus u súrodenca alebo rodiča v relatívne nízkom veku). Pri podozrení na dedičnú predispozíciu treba ženu odkázať k špecialistovi kvôli odporúčaniam o užívaní akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie.
- choroba srdcových chlopní
- komorová fibrilácia.

Prítomnosť jedného vážneho rizikového faktora alebo viacerých rizikových faktorov pri ochorení žíl alebo tepien môžu byť kontraindikáciou. Treba tiež vziať do úvahy možnosť antikoagulačnej liečby.

Treba vziať do úvahy zvýšené riziko trombembolizmu po pôrode (pre ďalšie informácie o „Fertilita, gravidita a laktácia“ - pozri časť 4.6).

Iné zdravotné stavy, ktoré sa spájajú s obehovými poruchami zahrnujú diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolytický uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie tenkého čreva (Crohnova choroba alebo ulceratívna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

Zvýšenie častosti a závažnosti migrény počas užívania COC (ktoré môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody) musí viesť k zváženiu bezodkladného prerušenia užívania COC.

Biochemické faktory, ktoré môžu naznačovať vrodenú alebo získanú predispozíciu pre žilovú alebo tepnovú trombózu zahŕňajú rezistenciu na aktivovaný protenín C (APC), hyperhomocysteinémiu, deficienciu antitrombínu-III, deficienciu proteínu C, deficienciu proteínu S, antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupus antikoagulans).

Pri zvažovaní pomeru riziko/prínos musí lekár vziať do úvahy, že adekvátna liečba stavu môže zredukovať asociované riziko trombózy a že riziko spojené s graviditou je vyššie ako to, ktoré sa spája s užívaním COC.

2. Tumory
V niektorých epidemiologických štúdiách bolo hlásené zvýšenie rizika rakoviny krčka maternice u dlhodobých užívateliek COC, avšak stále nie je dostatočne objasnené, do akej miery je tento nález ovplyvnený spolu zistenými faktormi (napr. rozdiely v počte sexuálnych partnerov alebo používaní bariérovej antikoncepcie), sexuálnym správaním a inými faktormi, ako humánny papilomavírus (HPV).

Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií ukázala, že ženy v súčasnosti užívajúce COC mali mierne zvýšené relatívne riziko (RR = 1,24) pre diagnózu rakoviny prsníka. Toto zvýšené riziko sa postupne znižuje počas 10 rokov po skončení užívania COC. Nakoľko rakovina prsníka je u žien, mladších ako 40 rokov zriedkavá, zvýšenie počtu diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka u súčasných aj bývalých užívateliek COC je v porovnaní s rizikom rakoviny prsníka počas celého ich života nízke. Tieto štúdie neposkytujú dôkazy o príčinnej súvislosti. Pozorované zvýšené riziko môžu byť spôsobené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u užívateliek COC, biologickými účinkami COC alebo kombináciou oboch. Diagnóza rakoviny prsníka u užívateliek COC sa zdá byť klinicky menej pokročilá, než diagnóza u žien, ktoré COC nikdy neužívali.

V zriedkavých prípadoch boli u užívateliek COC hlásené benígne nádory pečene a ešte zriedkavejšie boli hlásené malígne nádory pečene. V niektorých prípadoch tieto nádory viedli k životohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu. V prípade bolesti v hornej časti brucha, v prípade hepatomegálie alebo pri znakoch vnútrobrušného krvácania u žien, užívajúcich COC treba vziať do úvahy nádor pečene ako diferenciálnu diagnózu.

Po podávaní perorálnej antikoncepcie sa môže zmeniť veľkosť fibromyómov maternice.

3. Iné stavy
Ženy s hypertriglyceridémiou alebo dedičnou dispozíciou k tomuto stavu môžu mať pri užívaní COC zvýšené riziko pankreatitídy.

Hoci u mnohých žien, užívajúcich COC boli hlásené malé vzostupy krvného tlaku, klinicky relevantné zvýšenia sú zriedkavé. Bezodkladné prerušenie užívania COC je odôvodnené iba v týchto zriedkavých prípadoch. Systémový vzťah medzi užívaním COC a klinickou hypertenziou nebol stanovený. Ak počas užívania COC pri už existujúcej hypertenzii neustále sa zvyšujúce hodnoty krvného tlaku alebo významný nárast krvného tlaku dostatočne nereagujú na antihypertenzívnu liečbu, musí sa COC vysadiť. Po dosiahnutí normálneho tlaku pomocou antihypertenzívnej liečby možno, ak je to vhodné, zvážiť znovu nasadenie antikoncepcie.

Bolo hlásené, že počas tehotenstva alebo počas užívania COC sa môžu vyskytnúť alebo zhoršiť nasledujúce stavy, avšak dôkaz vzťahu s užívaním COC nie je postačujúci: žltačka a/alebo svrbenie a spojitosti s cholestázou; tvorba žlčových kameňov; porfýria; systémový lupus erythematosus; hemolytický uremický syndróm; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; strata sluchu, zapríčinená otosklerózou, (hereditárny) angioedém.

Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene môžu vyžadovať prerušenie COC do normalizácie parametrov funkcie pečene. Návratná cholestatická žltačka a/alebo s cholestázou súvisiace svrbenie, ktoré sa predtým vyskytlo počas tehotenstva alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných hormónov, vyžaduje prerušenie COC.

Hoci COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu, nie sú náznaky, že by bolo potrebné zmeniť liečebný režim u diabetičiek, užívajúcich COC. Avšak počas užívania COC, sa musia diabetičky pozorne sledovať.

Počas užívania COC boli hlásené zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

Niekedy sa môže vyskytnúť chloazma, najmä u žien s anamnézou chloazmy počas tehotenstva. Ženy s tendenciou k chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať slnečnému svetlu alebo ultrafialovému žiareniu.

Pri rade ohľadne výberu antikoncepčnej metódy (metód) sa musia vziať do úvahy všetky vyššie uvedené informácie.

Lekárske vyšetrenie/konzultácia
Pred prvým nasadením alebo znovu nasadením Novynette sa musí odobrať kompletná anamnéza (vrátane rodinnej) a vylúčiť tehotenstvo. Treba merať krvný tlak a vykonať fyzikálne vyšetrenia v súlade s kontraindikáciami (časť 4.3) a upozorneniami (časť 4.4). Ženu tiež treba poučiť, aby pozorne čítala písomnú informáciu pre používateľov a dodržiavala dané odporúčania. Frekvencia a povaha vyšetrení sa má zakladať na smerniciach zavedenej praxe a upraviť individuálne podľa potrieb ženy.

Ženu treba informovať, že COC nechráni pred infekciou HIV (AIDS) alebo inými pohlavne prenosnými ochoreniami.

Znížená účinnosť
V prípade zabudnutia tablety (časť 4.2), vracania alebo ťažkej hnačky (časť 4.2) alebo súčasného užívania iných liekov (časť 4.2) môže byť účinok COC znížený.

Rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) sa nesmú používať, pokiaľ sa užívajú tablety Novynette, kvôli riziku zníženia plazmatickej koncentrácie a zoslabenia klinických účinkov tabliet Novynette (pozri časť 4.5).

Znížená kontrola cyklu
V spojitosti s užívaním všetkých COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie) najmä počas prvých mesiacov. Preto je relevantné vyhodnocovať výskyt nepravidelného krvácania až po adaptačnom období približne 3 cyklov.

Ak nepravidelnosti krvácania pretrvávajú alebo sa objavia po predchádzajúcich pravidelných cykloch majú sa zvážiť nehormonálne príčiny a majú sa vykonať diagnostické opatrenia kvôli vylúčeniu malignity alebo tehotenstva. Tieto môžu zahrnovať kyretáž.

Niektoré ženy počas prvého obdobia bez tabliet nemajú menštruačné krvácanie. Ak sa COC užívala podľa inštrukcií popísaných v časti 4.2, nie je pravdepodobné, že žena je tehotná. Ak však nebola COC pred prvým vynechaným menštruačným krvácaním užívaná podľa návodu, alebo ak sa nedostavili dve menštruačné krvácania, treba pred ďalším užívaním COC vylúčiť tehotenstvo.

Novynette obsahuje < 65 mg laktózy v každej tablete. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie by nemali užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie

Vplyv iných liekov na Novynette
Liekové interakcie, vyplývajúce z klírensu pohlavných hormónov môžu zahrnovať medzimenštruačné krvácanie a zlyhanie antikoncepcie. Toto bolo stanovené u hydantoínov, barbiturátov, primidónu, bosentanu, karbamazepínu, rifampicínu, rifabutínu; oxkarbazepínu, modafinilu, topiramátu, felbamátu, ritonaviru, grizeofulvínu a produktov s obsahom ľubovníka bodkovaného. Tiež inhibítory HIV proteázy s indukujúcim potenciálom (napr. ritonavir a nelfinavir) a inhibítory non-nukleozidovej reverznej transkriptázy môžu ovplyvniť hepatálny metabolizmus. Zdá sa, že mechanizmus týchto interakcií je založený na pečeňových enzýmoch, indukujúcich vlastnosti týchto liečiv, čo môže vyústiť do zvýšenia klírensu pohlavných hormónov. Maximálnu enzymatickú indukciu zvyčajne nemožno pozorovať počas prvých 2-3 týždňov od začatia liečby, ale môže pretrvávať najmenej 4 týždne po prerušení liečby.

Zlyhanie antikoncepcie bolo popísané aj pri antibiotikách ampicilíne a tetracyklínoch. Tento mechanizmus účinku doposiaľ nebol objasnený.

Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a grizeofulvínu, ktoré tiež pôsobia ako lieky indukujúce mikrozomálne enzýmy) musia používať bariérovú metódu až do 7 dní po ukončení liečby. Ak obdobie, počas ktorého sa používa bariérová metóda, zasahuje až za koniec užívania tabliet COC balenia, nasledujúca antikoncepčná tabletka sa musí užiť bez zvyčajného intervalu bez tabliet.

Ženy, liečené krátkodobo (do jedného týždňa) niektorou z vyššie uvedených skupín liekov alebo jednotlivými liekmi, majú súčasne s COC používať bariérovú metódu antikoncepcie počas užívania iných liekov a ešte 7 dní po skončení užívania týchto liekov. Ženy, užívajúce lieky indukujúce mikrozomálne enzýmy (napr. rifampicín) počas súčasného užívania COC majú v tomto období a ešte 28 dní po ukončení liečby rifampicínom používať bariérovú metódu antikoncepcie. Pokiaľ obdobie užívania iných liekov presahuje obdobie užívania COC, má pacientka pokračovať v užívaní ďalšieho balenia COC a vynechať obdobie bez užívania tabliet.

Odborníci odporúčajú zvýšiť dávku antikoncepčných steroidov u žien, dlhodobo užívajúcich lieky, indukujúce pečeňové enzýmy. Ak vysoko dávková antikoncepcia nie je vhodná, alebo ak sa ukáže, že je nedostatočná alebo nie je bezpečná, napr. v prípade nepravidelného krvácania, treba odporúčať inú metódu antikoncepcie.

Súčasne s COC sa nemajú užívať produkty s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), nakoľko by to mohlo viesť k strate antikoncepčného účinku. Boli hlásené medzimenštruačné krvácanie a neželané tehotenstvá. To preto, lebo ľubovník bodkovaný indukuje liečivo metabolizujúce pečeňové enzýmy. Indukcia môže pretrvávať najmenej 2 týždne po prerušení liečby ľubovníkom bodkovaným.

Súčasné podávanie ritonaviru s COC fixnej kombinácie viedlo k zníženiu strednej hodnoty AUC etinylestradiolu o 41 %, zvýšeniu dávok etinylestradiol obsahujúcich COC alebo k potrebe iných metód antikoncepcie.

Vplyv Novynette na iné lieky
Perorálna antikoncepcia môže ovplyvniť metabolizmus istých iných liečiv. Podľa toho sa môžu koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).

Poznámka: Informácia o predpise súbežnej liečby sa má skonzultovať, aby sa identifikovali možné interakcie.

Laboratórne analýzy
Užívanie antikoncepčných steroidov môže mať vplyv na výsledky istých laboratórnych analýz, vrátane biochemických parametrov funkcie pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek; plazmatických hladín (transportných)-proteínov, napr. globulín, viažuci kortikosteroidy a frakcie lipidov/lipoproteínov; parametre metabolizmu uhľovodíkov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny sa zvyčajne pohybujú v medziach normálnych referenčných laboratórnych hodnôt.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Novynette nie je indikovaný počas tehotenstva.

Ak sa vyskytne tehotenstvo, liečba Novynette sa má ihneď ukončiť. Avšak rozsiahle epidemiologické štúdie nevykázali ani zvýšené riziko pôrodných defektov u detí, narodených ženám, ktoré užívali COC pred tehotenstvom, ani teratogénne účinky pri neželanom užívaní COC počas ranej gravidity.

Laktácia
COC môžu ovplyvniť laktáciu, nakoľko môžu znížiť množstvo a zmeniť zloženie materského mlieka. Preto sa užívanie COC neodporúča, až pokým dojčiaca matka dieťa úplne neodstaví. Počas užívania COC sa do mlieka vylučujú malé množstvá antikoncepčných steroidov a/alebo ich metabolitov. Nie je žiaden dôkaz, že to negatívne ovplyvňuje zdravie dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Novynette nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.'

4.8 Nežiaduce účinky

Ako u všetkých COC, môžu sa vyskytnúť zmeny v schéme vaginálneho krvácania, zvlášť počas prvých mesiacov používania. Tieto môžu zahŕňať zmeny vo frekvencii krvácania (chýbanie, menej časté, častejšie alebo kontinuálne), intenzite (zoslabené alebo zosilnené) alebo trvaní.

Pre vážne nežiaduce skúsenosti užívateliek COC pozri časť 4.4.

U všetkých žien, užívajúcich COC je zvýšené riziko žilového trombembolizmu. Pre informáciu o rozdieloch v rizikách medzi COC pozri časť 4.4.

Možné príbuzné nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené u užívateliek COC obsahujúcich 150 mikrogramov dezogestrelu a 20 mikrogramov etinylestradiolu (takých ako Novynette) alebo užívateliek COC všeobecne sú vymenované v nižšie uvedenej tabuľke1. Všetky ADR sú vymenované podľa triedy orgánového systému a frekvencie; časté (≥1/100), menej časté (≥1/1 000 až <1/100) a zriedkavé (<1/1 000).

Trieda orgánového systému
Veľmi časté
>1/10
Časté/Menej časté
(viac ako 1/1 000 ale menej ako 1/10)
Zriedkavé
>1/10 000 až <1/1 000
Infekcie a nákazy


vaginálna kandidóza
Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita
Poruchy metabolizmu a výživy

zadržiavanie tekutín

Psychické poruchy

zníženie libida, depresia, zmeny nálady
zvýšenie libida

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závrat, nervozita, migréna

Poruchy oka


intolerancia kontaktných šošoviek
Poruchy ucha a labyrintu


otoskleróza
Poruchy ciev

hypertenzia
trombembolizmus
Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, vomitus, bolesť brucha, hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

akné, vyrážka, žihľavka
erythema nodosum, erythema multiforme, svrbenie, alopécia
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
nepravidelné krvácanie
amenorea, citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov, metrorágia
vaginálny výtok, výtok z prsníkov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
zvýšenie telesnej hmotnosti

zníženie telesnej hmotnosti
1Na opis určitej nežiaducej reakcie je použitý najvhodnejší MedDRA termín. Synonymá alebo príbuzné stavy nie sú vymenované, ale musia sa vziať do úvahy.

U žien, užívajúcich COC boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky, a sú diskutované v časti 4.4:
- stavy žilového trombembolizmu;
- stavy tepnového trombembolizmu;
- hypertenzia;
- hormón-dependentné tumory (napr. tumory pečene, karcinóm prsníka);
- výskyt alebo zhoršenie stavov, u ktorých nebola preukázaná spojitosť s COC: Crohnova choroba, ulcelózna kolitída, epilepsia, migréna, endometrióza, myóm maternice, porfýria, generalizovaný lupus erythematosus, gestačný herpes, Sydenhamova chorea, hemolytický uremický syndróm, cholestatická žltačka;
- chloazma.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

4.9 Predávkovanie
 
Nevyskytli sa hlásenia vážnych, škodlivých účinkov predávkovania. Symptómy, ktoré sa môžu vyskytnúť v spojitosti s predávkovaním sú: nauzea, vracnie a u mladých dievčat mierne vaginálne krvácanie. Antidotum neexistuje, a ďalšia liečba má byť symptomatická.


5. FarmaKologicKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Progestogény a estrogény, fixné kombinácie
ATC kód: G03AA09

Spôsob účinku
Antikoncepčný účinok COC sa zakladá na interakcii rôznych faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú inhibícia ovulácie a zmeny v sekréte krčka maternice. Okrem ochrany pred tehotenstvom majú COC niekoľko pozitívnych vlastností, ktoré môžu byť popri negatívnych vlastnostiach (pozri časť 4.4 a 4.8) užitočné pri voľbe metódy kontroly počatia. Cyklus je pravidelnejší a menštruácia je často menej bolestivá a krvácanie je miernejšie. Miernejšie krvácanie môže mať za následok zníženie výskytu nedostatku železa. V najväčšej multicentrickej skúške (n=23 258 cyklov) bol nekorigovaný Pearlov index odhadnutý na 0,1 (95 % konfidenčného intervalu 0,0-0,3). Navyše 4,5 % žien hlásilo neprítomnosť krvácania z vysadenia a 9,2 % hlásilo výskyt nepravidelného krvácania po 6 liečebných cykloch.

Novynette je COC s etinylestradiolom a progestogénom dezogestrelom.
Etinylestradiol je dobre známy syntetický estrogén.
Dezogestrel je syntetický progestogén. Po perorálnom podaní má silný inhibičný účinok na ovuláciu.
Pri použití COC s vyššou dávkou (50 µg etinylestradiolu) je riziko rakoviny endometria a vaječníkov znížené. Či sa to tiež vzťahuje na nižšie dávkové COC je ešte potrebné potvrdiť.

Deti a dospievajúci
K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich do 18 rokov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Dezogestrel

Absorpcia
Po perorálnom podaní Novynette sa dezogestrel rýchlo absorbuje a mení na 3-keto-dezogestrel. Najvyššie plazmatické hladiny sa dosahujú po 1,5 hodine. Absolútna biologická dostupnosť 3-keto-dezogestrelu je 62-81 %.

Distribúcia
3-keto-dezogestrel sa z 95,5-99 % viaže na bielkoviny plazmy, najmä albumín a SHBG. Etinylestradiolom navodené zvýšenie SHBG ovplyvňuje množstvo väzieb aj distribúciu 3-keto-dezogestrelu do plazmatických bielkovín. Dôsledkom toho sa koncentrácia 3-keto-dezogestrelu počas liečby pomaly zvyšuje až do dosiahnutia stabilizovaného stavu, dosiahnutého za 3-13 dní.

Biotransformácia
Prvá fáza metabolizmu dezogestrelu zahrnuje hydroxyláciu, katalyzovanú cytochrómom P-450 a následnú dehydrogenáciu na C3. Aktívny metabolit 3-keto-dezogestrelu sa ďalej redukuje, produkty degradácie sa konjugujú na sulfát a glukuronidy. Štúdie na zvieratách naznačujú, že enterohepatálny obeh nemá žiadny vzťah ku gestagénnej aktivite dezogestrelu.

Eliminácia
3-keto-dezogestrel sa vylučuje so stredným polčasom približne 31 hodín (24-38 hodín), plazmatický klírens kolíše od 5,0 do 9,5 l/hodinu. Dezogestrel a jeho metabolity sa vylučujú močom a stolicou, buď ako voľné steroidy alebo konjugáty. Pomer vylučovania medzi močom a stolicou je 1,5:1.

Podmienky stabilizovaného stavu
V podmienkach stabilizovaného stavu sú sérové hladiny 3-keto-dezogestrelu zvýšené dva- až trikrát.

Etinylestradiol

Absporpcia
Etinylestradiol sa rýchlo absorbuje a vrcholové plazmatické hodiny sa dosahujú po 1,5 hodine. Dôsledkom presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu je absolútna biologická dostupnosť 60 %. Dá sa očakávať, ž s časom sa mierne zvýšia plocha pod krivkou a Cmax.

Distribúcia
Etinylestradiol sa viaže na bielkoviny plazmy z 98,8 %, takmer výlučne na albumín.

Biotransformácia
Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii v slizniciach tenkého čreva a aj pečene. Hydrolýza priamych konjugátov etinylestradiolu s pomocou črevnej flóry dáva etinylestradiol, ktorý sa môže reabsorbovať a tým spustiť enterohepatálnu cirkuláciu. Primárna dráha metabolizmu etinylestradiolu je hydroxylácia, sprostredkovaná cytochrómom P-450, pri ktorej sú primárne metabolity 2-OH-EE a 2-metoxy-EE. 2-OH-EE sa ďalej metabolizuje na chemicky reaktívne metabolity.

Eliminácia
Etinylestradiol odchádza z plazmy s polčasom približne 29 hodín (26-33 hodín), plazmatický klírens kolíše od 10 do 30 l/hodinu. Konjugáty etinylestradiolu a jeho metabolitov sa vylučujú močom a stolicou (v pomere 1:1).

Podmienky stabilizovaného stavu
Podmienky stabilizovaného stavu sa dosahujú po 3 až 4 dňoch, kedy je hladina v sére približne o 30 až 40 % vyššia ako po podaní jedinej dávky.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie neodhalili iné účinky než tie, ktoré sa dajú vysvetliť na základe hormonálneho profilu Novynette.


6. FarmaceuticKÉ InformÁcie

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
zemiakový škrob, kyselina stearová, racemický alfa-tokoferol, laktóza, magnéziumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý, povidón K 30, chinolínová žltá (E 104).

Obal tablety:
hypromelóza, makrogol 6000, propylénglykol.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC-hliníkové blistre s 21 tabletami v kalendárovom blistrovom páse, dostupné v baleniach s obsahom 1x21 alebo 3x21 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0122/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 02.11.1999
Dátum posledného predĺženia: 22.09.2005/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2013

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.