LEXOPAM 3 MG cps dur 30x3 mg (blis.PVC/Al)

zepam, patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú benzodiazepíny. Ak sa bromazepam podáva v malých dávkach, uvoľňuje napätie, úzkosť a nervozitu. Pri vyšších dávkach má upokojujúce účinky a uvoľňuje svalové napätie.

LEXOPAM predpisuje lekár pacientom s príznakmi úzkosti, napätia, depresie, nervozity, vzrušenia a problémov so spánkom.

U niektorých pacientov s úzkosťou alebo nervozitou sa môžu tiež vyskytnúť problémy s pulzom, dýchaním alebo trávením. LEXOPAM môže pomôcť tiež pri týchto príznakoch.

Vo väčšine prípadov je potrebná iba krátkodobá liečba LEXOPAMom (liečba nemá vo všeobecnosti prekročiť dva týždne).

Liečba má začať najnižšou možnou dávkou. Maximálna dávka sa nemá prekročiť.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete LEXOPAM

Neužívajte LEXOPAM
- ak ste alergický (precitlivený) na bromazepam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak ste všeobecne alergický na lieky zo skupiny benzodiazepínov,
- ak máte ťažkosti, pri ktorých v noci prestanete na krátky čas dýchať (spánkové apnoe) alebo iné problémy s dýchaním,
- ak máte problém, ktorý spôsobuje ťažkú svalovú slabosť (myasthenia gravis),
- ak máte závažné problémy s pečeňou,
- ak ste v minulosti mali problémy so zneužívaním alkoholu alebo liekov, neužívajte LEXOPAM, kým vám to výslovne nenariadi váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky, opýtajte sa svojho lekára.

LEXOPAM sa nemá podávať deťom.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať LEXOPAM:
- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek,
- ak máte svalovú slabosť,
- ak máte ktorékoľvek iné ochorenia,
- ak máte alergie,
- ak máte problémy so závislosťou od liekov alebo alkoholu.

Ak máte epilepsiu a podstupujete dlhodobú liečbu LEXOPAMom, neodporúča sa použitie benzodiazepínového antagonistu, lieku Anexate (flumazenil), kvôli zmene účinku LEXOPAMu, pretože sa u vás môžu vyskytnúť epileptické záchvaty.

Iné lieky a LEXOPAM
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to veľmi dôležité, pretože súbežné užívanie viac ako jedného lieku môže zvýšiť alebo znížiť ich účinok. Neužívajte preto iné lieky v rovnakom čase ako LEXOPAM, kým to nie je určené a vopred schválené vaším lekárom.

Napríklad sedatíva, lieky na spanie a podobné lieky pôsobia na mozog a nervy a môžu zvýšiť účinok LEXOPAMu.

LEXOPAM a jedlo a nápoje
Počas liečby sa vyhnite pitiu alkoholu. Alkohol môže zvýšiť upokojujúci účinok lieku a tým ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak potrebujete ďalšie informácie, opýtajte sa svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Lekár potom rozhodne, či máte LEXOPAM užívať.

Benzodiazepíny sa vylučujú do materského mlieka, preto váš lekár rozhodne, či môžete užívať LEXOPAM , keď dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
LEXOPAM môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, pretože môže spôsobiť ospalosť, znížiť bdelosť alebo predĺžiť dobu vašej reakcie. Nástup týchto účinkov je pravdepodobnejší na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto účinkov.

Používanie u starších pacientov
Na starších pacientov môže LEXOPAM pôsobiť silnejšie. Ak ste starší pacient, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku a sledovať vašu odpoveď na liečbu. Prosím, prísne dodržujte pokyny svojho lekára.

Ak máte ochorenie pečene alebo obličiek alebo svalovú slabosť, váš lekár rozhodne, či máte užívať nižšiu dávku LEXOPAMu alebo liek vôbec nemáte užívať.

LEXOPAM obsahuje laktózu.
Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.

LEXOPAM obsahuje erytrozín.
Erytrozín, ďalšia zložka LEXOPAMu, je farbivo zo skupiny azofarbív. Môže vyvolať alergické reakcie vrátane záchvatu prieduškovej astmy. Alergické reakcie sú častejšie u pacientov so známou precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú.


3. Ako užívať LEXOPAM

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár vám predpíše vhodnú dávku na základe druhu vášho ochorenia, vášho veku a hmotnosti. Nezabudnite užívať váš liek.

Lekár predpíše nižšiu dávku u starších pacientov alebo pacientov s ochorením pečene alebo obličiek alebo svalovou slabosťou.

Postupujte podľa týchto pokynov, pokiaľ vám lekár neurčí inak.

Zvyčajná dávka je nasledujúca:

Aj keď lekár môže predpísať vyššie dávky, väčšina pacientov nepotrebuje viac ako šesť kapsúl LEXOPAMu 1,5 mg alebo viac ako tri kapsuly LEXOPAMu 3 mg (9 mg) denne.

Pacienti, ktorí boli hospitalizovaní, môžu potrebovať vyššiu dávku, ale tá musí byť vždy predpísaná lekárom.

Každá jednotlivá dávka a celková denná dávka nesmú prekročiť uvedené limity, pokiaľ vám váš lekár nepredpíše vyššiu dávku.

Kapsuly LEXOPAM užívajte pred jedlom alebo počas jedla. Prehltnite ich celé a zapite malým množstvom vody alebo nealkoholického nápoja. Kapsuly nežujte.

Celkové množstvo lieku sa má rozdeliť do dvoch alebo troch dávok každý deň.

Váš lekár vám povie, ako dlho bude trvať vaša liečba LEXOPAMom. Neukončujte liečbu predčasne.

Vo väčšine prípadov je potrebná iba krátkodobá liečba LEXOPAMom (liečba nemá vo všeobecnosti prekročiť dva týždne).

Neukončujte užívanie LEXOPAMu náhle, najmä ak ho užívate dlhodobo, aby ste sa vyhli príznakom z vysadenia.

Ak užijete viac LEXOPAMu, ako máte
Príznaky predávkovania benzodiazepínmi v ľahkých prípadoch vedú k ospalosti, letargii (nevšímavosť) a duševnej zmätenosti. Užívanie vysokých dávok, najmä v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi, môže spôsobiť ataxiu (neschopnosť koordinovať dobrovoľné pohyby svalov), hypotóniu (znížené svalové napätie alebo ochabnutosť), hypotenziu (nízky krvný tlak), respiračnú depresiu (pomalé a plytké dýchanie), ojedinele kómu a veľmi zriedkavo úmrtie.

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia dieťaťom, kontaktujte ihneď svojho lekára alebo priamo navštívte lekársku službu prvej pomoci v nemocnici. Balenie lieku prineste so sebou. Lekár tak bude vedieť, aký liek ste užili.

Ak zabudnete užiť LEXOPAM
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať LEXOPAM
Ak prestanete užívať tento liek, môže sa u vás vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nespavosť, nesústredenosť, bolesť hlavy a návaly horúčavy, najmä ak ste ho užívali dlhší čas. Náhle ukončenie liečby sa vo všeobecnosti neodporúča. Namiesto toho znižujte dávku podľa pokynov vášho lekára.

Nikdy si nemeňte predpísanú dávku. Ak si myslíte, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, opýtajte sa svojho lekára.

Zapamätajte si, že LEXOPAM nie je určený na dlhodobú liečbu. Po niekoľkých týždňoch liečby váš lekár začne dávku znižovať až do ukončenia liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina pacientov znáša LEXOPAM dobre, ale najčastejšími vedľajšími účinkami, ktoré sa vyskytujú najmä na začiatku liečby, sú únava a ospanlivosť.

LEXOPAM môže veľmi zriedkavo spôsobiť náhlu úzkosť, halucinácie, vzrušenie a poruchy spánku. Ak sa tieto účinky vyskytnú, ihneď kontaktujte svojho lekára.

V zriedkavých prípadoch sa pozoruje svalová slabosť a problémy s rovnováhou pri chôdzi (pády). Ak sa tieto účinky vyskytnú, kontaktujte svojho lekára a on môže rozhodnúť, či je potrebné zmeniť dávku.
U starších pacientov, užívajúcich tento typ lieku, sa pozorovalo zvýšené riziko pádov a zlomenín kostí.'

LEXOPAM môže veľmi zriedkavo spôsobiť bolesť hlavy, vertigo (závrat), zníženie bdelosti, poklesy krvného tlaku (mdloby), poruchy tráviaceho traktu, kožné reakcie, poruchy videnia (dvojité videnie), ataxiu (neschopnosť koordinovať dobrovoľné pohyby svalov) a zmeny libida (sexuálnej túžby). Ak spozorujete halucinácie, poruchy spánku, vzrušenie alebo žltačku (žltkastý vzhľad kože a očí), ihneď kontaktujte svojho lekára kvôli ukončeniu liečby.

Počas užívania benzodiazepínov sa môže odhaliť už existujúca depresia.

Je známe, že pri užívaní benzodiazepínov sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ovplyvňujúce správanie, ako sú nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, agresivita, delírium (nesúvislé myšlienky), zúrivosť, nočné mory, halucinácie, psychózy (strata kontaktu s realitou) alebo nevhodné správanie. Tieto účinky sú častejšie u starších pacientov. Ak sa u vás tieto účinky vyskytnú, ukončite liečbu a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Pri obvyklých dávkach sa môže vyskytnúť anterográdna amnézia (ťažkosti so zapamätaním si nedávnych informácií), ktorej riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Účinky amnézie sa môžu spájať s nevhodným správaním.

Môžu sa tiež vyskytnúť poruchy dýchania a srdcové poruchy, ako je srdcové zlyhanie (neschopnosť srdca zásobovať potrebným množstvom krvi), vrátane zastavenia srda.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Používanie benzodiazepínov môže viesť k fyzickej závislosti, dokonca aj pri liečebných dávkach. Tá sa vyskytuje najmä po nepretržitom dlhodobom užívaní lieku. Na zníženie rizika závislosti čo najviac vezmite do úvahy tieto opatrenia:

- Benzodiazepíny sa majú užívať iba vtedy, ak ich predpíše lekár (nikdy nie preto, že mali pozitívny účinok na iných pacientov), a nikdy sa nemajú odporúčať iným.

- Nikdy nezvyšujte dávku predpísanú lekárom alebo nepoužívajte liek dlhšie, ako sa odporúča.

- Pravidelne navštevujte svojho lekára, aby rozhodol, či pokračovať v liečbe.

Ukončenie liečby môže viesť k rozvoju príznakov z vysadenia („abstinenčné príznaky“) alebo opätovnému výskytu rovnakých príznakov vo zvýšenej miere, ktoré viedli k liečbe. Tieto príznaky môžu viesť k rozvoju psychickej závislosti.


5. Ako uchovávať LEXOPAM

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo LEXOPAM obsahuje

- Liečivo je bromazepam.
LEXOPAM 1,5 mg: Jedna kapsula obsahuje 1,5 mg bromazepamu.
LEXOPAM 3 mg: Jedna kapsula obsahuje 3 mg bromazepamu.
- Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly: monohydrát laktózy, predželatínovaný škrob, mastenec, magnéziumstearát.
LEXOPAM 1,5 mg:
Telo kapsuly: želatína, oxid titaničitý (E171), indigokarmín, erytrozín.
LEXOPAM 3 mg:
Telo kapsuly: želatína, oxid titaničitý (E171), indigokarmín, erytrozín, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá LEXOPAM a obsah balenia
LEXOPAM 1,5 mg sú želatínové kapsuly, zložené z bieleho tela a červeného viečka, obsahujúce biely prášok.

LEXOPAM 3 mg sú želatínové kapsuly, zložené z oranžového tela a červeného viečka, obsahujúce biely prášok.

Obsah balenia: 30 tvrdých kapsúl

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábreží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v júli 2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.