LEXAURIN 1,5 MG tbl 28x1,5 mg (blis.Al/PVC)

jto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Lexaurin a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lexaurin
3. Ako užívať Lexaurin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lexaurin
6. Ďalšie informácie1. ČO JE LEXAURIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Lexaurin obsahuje liečivo bromazepam, ktorý patrí do skupiny benzodiazepínových anxiolytík (liekov proti úzkosti). Nízke dávky bromazepamu znižujú psychické napätie a strach bez ovplyvnenia pohybovej aktivity. Vysoké dávky majú utišujúci účinok a spôsobujú uvoľnenie svalov, ktoré sú dôležité pri liečbe ťažkých neurotických a psychosomatických ochorení.

Lexaurin sa používa:
§ na liečbu úzkosti, napätia, podráždenosti, porúch spánku;
§ na liečbu funkčných porúch srdcovo-cievneho, dýchacieho, tráviaceho a močovo-pohlavného systému vyvolaných stresom, úzkosťou a napätím;
§ na liečbu ostatných psychosomatických porúch, ako sú bolesti hlavy alebo ochorenia kože psychického pôvodu;
§ na liečbu úzkosti a napätia pri chronických organických ochoreniach;
§ pri abstinenčných syndrómoch (príznaky po vysadení alkoholu u závislých osôb).


2. SKÔR AKO UŽIJETE LEXAURIN

Neužívajte Lexaurin
- keď ste alergický (precitlivený) na bromazepam, iné benzodiazepíny alebo na niektorú z ďalších zložiek Lexaurinu;
- keď máte akútny glaukóm, mysténiu gravis, ťažkú dychovú nedostatočnosť;
- pri akútnej otrave alkoholom alebo liekmi, ktoré majú tlmivý účinok na centrálny nervový systém (barbituráty, neuroleptiká, antidepresíva, iné anxiolytiká, antihistaminiká);

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lexaurinu
Starším a oslabeným pacientom a pacientom s organickými zmenami CNS sa musí Lexaurin podávať s opatrnosťou a postupne. Prísne sledované musia byť osoby, ktoré sú náchylné na vytvorenie závislosti na psychoaktívnych látkach, ako sú alkoholici a osoby závislé na liekoch,. Taktiež musia byť prísne sledovaní pacienti s ťažkou obličkovou a pečeňovou nedostatočnosťou. Bromazepam nie je určený ako monoterapia u depresívnych a psychotických pacientov. Bezpečnosť a účinnosť úžívania bromazepamu u detí nie je doposiaľ dostatočne preskúmaná.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ukľudňujúci účinok bromazepamu môžu zosilniť lieky pôsobiace na centrálny nervový systém (neuroleptiká, antidepresíva, iné anxiolytiká, hypnotiká, analgetiká, anestetiká, antihistaminiká), preto je pri takýchto kombináciách potrebná opatrnosť.

Užívanie Lexaurinu s jedlom a nápojmi
Súčasné užívanie alkoholických nápojov zosilňuje účinok bromazepamu.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Lexaurin sa počas tehotenstva neodporúča užívať s výnimkou urgentných prípadov, keď úžitok pre matku prevýši riziko pre plod.
Bromazepam preniká do materského mlieka, preto sa má dojčenie počas liečby prerušiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Lexaurin môže ovplyvniť Vaše psychomotorické reakcie a môže mať vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä ak sa užíva spolu s alkoholom alebo s liekmi s tlmivým účinkom na CNS.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Lexaurinu
Lexaurin obsahuje laktózu. Ak Vám niekedy lekár povedal, že netolerujete niektoré druhy cukrov, tak skôr ako začnete užívať Lexaurin, poraďte sa so svojim lekárom.


3. AKO UŽÍVAŤ LEXAURIN

Vždy užívajte Lexaurin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Dávkovanie Lexaurinu je individuálne. Liečba ambulantných pacientov sa začína nízkymi dávkami, ktoré sa ak je to potrebné, môžu zvýšiť tak, aby sa dosiahol optimálny účinok. Priemerná dávka pre ambulantných pacientov je 1,5 až 3 mg dva až tri razy denne. Nemocniční pacienti môžu byť liečení dávkou 6 až 12 mg dva až tri razy denne.
Maximálna denná dávka je 60 mg, rozdelená do 2 až 3 dávok.
Dlhodobá liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávka sa musí postupne znižovať. U starších pacientov sa odporúča znížiť odporúčanú dávku na polovicu.

Ak užijete viac Lexaurinu ako máte
Ak užijete viac tabliet ako je Vaša bežná dávka, čo najskôr sa obráťte na Vášho lekára alebo na najbližšiu nemocnicu.
Užitie väčšieho množstva tabliet môže vyvolať poruchy vedomia (ktoré môžu vyústiť do kómy), zníženie až vymiznutie reflexov, dychovú nedostatočnosť a dokonca až zástavu dýchania, najmä so súčasnou otravou alkoholom alebo inými liekmi s depresívnym účinkom na centrálny nervový systém.

Ak zabudnete užiť Lexaurin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
'
Tak ako všetky lieky, Lexaurin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Aj vysoké dávky Lexaurinu sa dobre tolerujú. U citlivých pacientov sa môže vyskytnúť mierna únava, ospalosť, závrat, točenie hlavy a len výnimočne svalová slabosť. Týmto vedľajším účinkom sa dá predísť úpravou dávky. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, zmätenosť, poruchy koordinácie, poruchy správania a koncentrácie, poruchy reči, strata pamäti, nesúvislá artikulácia, zníženie libida, precitlivenostné reakcie.
Tak, ako u ostatných benzodiazepínov, aj u bromazepamu sa môže pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami vyvinúť lieková závislosť. Výnimočne sa, tak ako u ostatných benzodiazepínov, môžu vyskytnúť paradoxné reakcie. Ak sa objaví nepokoj, zvýšené svalové napätie, poruchy spánku alebo halucinácie, musí sa liečba bromazepamom prerušiť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LEXAURIN

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 0C, chráňte pred vlhkosťou.

Nepoužívajte Lexaurin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lexaurin obsahuje
- Liečivo je bromazepam. Jedna tableta obsahuje 1,5 mg alebo 3 mg bromazepamu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón, magnéziumstearát, mastenec, erytrozín E 127 (iba Lexaurin 3 mg).

Ako vyzerá Lexaurin a obsah balenia
Lexaurin 1,5 mg sú biele, mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.
Lexaurin 3 mg sú ružové, mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Obsah balenia: 28, 30, 100 tabliet s obsahom 1,5 mg alebo 3 mg.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovensko organizačná zložka, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz

Táto písomná informácia bola naposledy schválená v auguste 2014.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.