LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 42x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
vyskytujú pri bipolárnej poruche. Zatiaľ nie je známe, akým pôsobením v mozgu Lamictal dosahuje takýto účinok.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamictal

Neužívajte Lamictal
  • ak ste alergický na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak sa vás to týka:
è Povedzte to svojmu lekárovi a neužívajte Lamictal.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Lamictal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
  • ak máte akékoľvek problémy s obličkami
  • ak u vás niekedy vznikla vyrážka po užití lamotrigínu alebo iných liekov proti bipolárnej poruche alebo epilepsii
  • ak u vás niekedy vznikla meningitída po užití lamotrigínu(prečítajte si opis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informácie: Ďalšie vedľajšie účinky)
  • ak už užívate liek, ktorý obsahuje lamotrigín.

Ak sa vás niektoré z tohoto týka:
è Povedzte to svojmu lekárovi, ktorý sa môže rozhodnúť, že zníži dávku alebo že Lamictal pre vás nie je vhodný.

Dôležité informácie o potenciálne život ohrozujúcich reakciách
U malého počtu ľudí užívajúcich Lamictal sa vyskytuje alergická reakcia alebo potenciálne život ohrozujúca kožná reakcia, ktorá môže prejsť do vážnejších problémov v prípade, keď sa nelieči. Medzi takéto reakcie môžu patriť Stevensov‑Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS). Je potrebné, aby ste poznali príznaky, na ktoré si počas užívania Lamictalu musíte dávať pozor.
è Prečítajte si popis týchto príznakov v časti 4 tejto písomnej informácie pod „Potenciálne život ohrozujúce reakcie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc“.

Myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu
Antiepileptiká sa používajú na liečbu niekoľkých ochorení, vrátane epilepsie a bipolárnej poruchy. Ľudia s bipolárnou poruchou niekedy môžu mať myšlienky na sebapoškodenie alebo na spáchanie samovraždy. Ak máte bipolárnu poruchu, výskyt takýchto myšlienok môže byť u vás pravdepodobnejší:
· keď liečbu začínate prvýkrát
· keď ste v minulosti mysleli na sebapoškodenie alebo na samovraždu
· keď máte menej ako 25 rokov.
Ak máte tiesnivé myšlienky alebo tiesnivé pocity alebo ak počas užívania Lamictalu zistíte, že sa cítite horšie alebo že máte nové príznaky:
è Čo najskôr navštívte lekára alebo vyhľadajte pomoc v najbližšej nemocnici.
Môže byť pre vás užitočné, ak členovi rodiny, opatrovateľovi alebo blízkemu priateľovi poviete, že sa u vás môže objaviť depresia alebo významné zmeny nálady a požiadate ho, aby si prečítal túto písomnú informáciu. Mohli by ste ho požiadať, aby vám povedal, keď si bude robiť starosti kvôli vašej depresii alebo iným zmenám vo vašom správaní.

Malý počet ľudí liečených antiepileptikami ako je Lamictal mal taktiež myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu. Ak budete mať kedykoľvek takéto myšlienky, ihneď sa obráťte na svojho lekára.

Ak užívate Lamictal na epilepsiu
Záchvaty spojené s niektorými typmi epilepsie sa počas užívania Lamictalu občas môžu zhoršiť alebo sa vyskytovať častejšie. Niektorí pacienti môžu mať silné záchvaty, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Ak sa počas liečby Lamictalom vaše záchvaty vyskytujú častejšie alebo ak prekonáte ťažký záchvat:
è Čo najskôr navštívte lekára.

Lamictal sa nesmie predpísať na liečbu bipolárnej poruchy ľuďom mladším ako 18 rokov. Lieky na liečbu depresie a iných problémov duševného zdravia zvyšujú riziko samovražedných myšlienok a samovražedného správania u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Lamictal
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov rastlinného pôvodu alebo iných liekov kúpených bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vášho lekára musíte informovať, ak užívate iné lieky na liečbu epilepsie alebo problémov duševného zdravia. Je to kvôli tomu, aby sa uistil, že užívate správnu dávku Lamictalu. Tieto lieky zahŕňajú:
· oxkarbazepín, felbamát, gabapentín, levetiracetam, pregabalín, topiramát alebo zonisamid, používajú sa na liečbu epilepsie
· lítium, olanzapín alebo aripiprazol, používajú sa na liečbu problémov duševného zdravia
· bupropión, používa sa na liečbu problémov duševného zdravia alebo na odvykanie od fajčenia.
è Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z týchto liekov.

Niektoré lieky sa s Lamictalom navzájom ovplyvňujú alebo môžu zvyšovať pravdepodobnosť, že u ľudí vzniknú vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú:
· valproát, používa sa na liečbu epilepsie a problémov duševného zdravia
· karbamazepín, používa sa na liečbu epilepsie a problémov duševného zdravia
· fenytoín, primidón alebo fenobarbital, používajú sa na liečbu epilepsie
· risperidón, používa sa na liečbu problémov duševného zdravia
· rifampicín, čo je antibiotikum
· lieky, ktoré sa používajú na liečbu infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (kombinácia lopinaviru a ritonaviru alebo atazanaviru a ritonaviru)
· hormonálnu antikoncepciu, napríklad antikoncepčné tablety(pozri nižšie).
è Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek z týchto liekov, alebo ak niektorý z nich začnete alebo prestanete užívať.

Hormonálna antikoncepcia (napríklad antikoncepčné tablety) môže ovplyvniť spôsob, akým Lamictal účinkuje
Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste používali konkrétny druh hormonálnej antikoncepcie, alebo iný spôsob antikoncepcie, ako napríklad prezervatív, pesar alebo vnútromaternicové teliesko. Ak používate hormonálnu antikoncepciu, ako antikoncepčné tablety, váš lekár vám môže odoberať vzorky krvi na kontrolu hladiny Lamictalu. Ak používate hormonálnu antikoncepciu, alebo ak plánujete, že ju začnete používať:
è Informujte o tom svojho lekára, ktorý sa s vami porozpráva o vhodných spôsoboch antikoncepcie.

Lamictal môže, naopak, ovplyvniť spôsob, akým účinkuje hormonálna antikoncepcia, aj keď nie je pravdepodobné, že zníži jej účinnosť. Ak používate hormonálnu antikoncepciu a spozorujete akékoľvek zmeny v charaktere menštruačného krvácania, ako je medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie:
è Povedzte to svojmu lekárovi. Môžu to byť prejavy toho, že Lamictal ovplyvňuje spôsob, akým vaša antikoncepcia účinkuje.

Tehotenstvo a dojčenie
U detí, ktorých matky užívali Lamictal počas tehotenstva, môže existovať zvýšené riziko vrodených chýb. Tieto chyby zahŕňajú rázštep pery alebo rázštep podnebia. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali výživové doplnky s obsahom kyseliny listovej, ak plánujete otehotnieť, a počas tehotenstva.
Tehotenstvo môže taktiež zmeniť účinnosť Lamictalu, a preto môžete potrebovať krvné vyšetrenia a vaša dávka Lamictalu môže byť upravená.
è Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa sosvojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Liečbu nesmiete ukončiť bez toho, že by ste sa o tom porozprávali so svojím lekárom. Je to zvlášť dôležité, ak máte epilepsiu.

è Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa sosvojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Účinná zložka Lamictalu prechádza do materského mlieka a môže mať vplyv na vaše dieťa. Váš lekár sa s vami porozpráva o rizikách a prínosoch dojčenia počas užívania Lamictalu a vaše dieťa bude občas kontrolovať, ak sa rozhodnete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Lamictal môže spôsobovať závraty a dvojité videnie.
è Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že sa u vás takéto príznaky nevyskytujú.

Ak máte epilepsiu, poraďte sa so svojím lekárom o vedení vozidla a obsluhe strojov.


3. Ako užívať Lamictal

Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aká dávka Lamictalu sa užíva
Môže trvať istý čas, kým sa zistí dávka, ktorá je pre vás najlepšia. Dávka, ktorú budete užívať, bude závisieť:
· od vášho veku
· od toho, či užívate Lamictal v kombinácii s inými liekmi
· od toho, či máte nejaké problémy s obličkami alebo pečeňou.

Váš lekár vám na začiatku liečby predpíše nízku dávku a počas niekoľkých týždňov bude dávku postupne zvyšovať, kým sa nedosiahne dávka, ktorá u vás účinkuje (nazývaná účinná dávka). Nikdy neužívajte viac Lamictalu, ako vám povie váš lekár.

U dospelých a detí vo veku 13 a viac rokov je zvyčajná účinná dávka Lamictalu v rozsahu od 100 mg do 400 mg denne.

U detí vo veku od 2 do 12 rokov závisí účinná dávka od ich telesnej hmotnosti ‑ zvyčajne je v rozsahu od 1 mg do 15 mg na každý kilogram telesnej hmotnosti dieťaťa, pričom najvyššia udržiavacia dávka je 200 mg denne.

Lamictal sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.

Ako sa dávka Lamictalu užíva

Užívajte dávku Lamictalu jedenkrát alebo dvakrát denne, ako vám odporučil váš lekár. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.
· Vždy užívajte plnú dávku, ktorú vám predpísal váš lekár. Nikdy neužívajte iba časť tablety.

Váš lekár vám taktiež môže odporučiť, aby ste začali alebo prestali užívať iné lieky, a to v závislosti od ochorenia, na ktoré sa liečite a od toho, ako vaše telo reaguje na liečbu.

Žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu sa môžu buď prehltnúť vcelku a zapiť malým množstvom vody, žuvať, alebo rozmiešať vo vode, aby vznikol tekutý liek.

Žuvanie tablety:
Môže byť potrebné, aby ste súčasne vypili malé množstvo vody, aby sa tableta v ústach ľahšie rozpustila. Potom sa ešte raz napite trochu vody, čím sa zaistí prehltnutie všetkého lieku.

Príprava tekutého lieku:
· Vložte tabletu do pohára s aspoň takým množstvom vody, ktoré stačí na ponorenie celej tablety.
· Rozpustite tabletu premiešaním, alebo počkajte, kým sa tableta úplne nerozpustí.
· Vypite všetku tekutinu.
· Pridajte do pohára ešte trochu vody a vypite ju, čím sa zaistí, že v pohári nezostane žiaden liek.

Ak užijete viac Lamictalu, ako máte
è Ihneď kontaktujte lekára alebo najbližšiu lekársku pohotovosť. Ak je to možné, ukážte mu balenie Lamictalu.

Ak užijete príliš veľkú dávku Lamictalu, môže byť u vás väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných vedľajších účinkov, ktoré môžu byť smrteľné.
Niekto, kto užil príliš veľkú dávku Lamictalu, môže mať akýkoľvek z týchto príznakov:
· rýchle, neovládateľné pohyby očí (nystagmus)
· nemotornosť alebo nedostatočná koordinácia pohybov ovplyvňujúca rovnováhu (ataxia)
· zmeny srdcového rytmu (zvyčajne zistené na elektrokardiograme)
· strata vedomia, epileptické záchvaty (kŕče) alebo kóma.

Ak zabudnete užiť Lamictal
Neužívajte tablety navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.
è Poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako máte Lamictal znovu začať užívať. Je dôležité, aby ste sa s ním o tom poradili.

Neprestaňte užívať Lamictal bez odporúčania
Lamictal musíte užívať tak dlho, ako vám odporučí váš lekár. Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Ak užívate Lamictal na epilepsiu
Pri ukončovaní liečby Lamictalom je dôležité, aby sa dávka znižovala postupne, a topočas približne 2 týždňov. Ak Lamictal prestanete užívať náhle, príznaky vašej epilepsie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť.

Ak užívate Lamictal na bipolárnu poruchu
Môže trvať istý čas, kým Lamictal začne účinkovať, a preto sa pravdepodobne nebudete cítiť lepšie ihneď. Pri ukončovaní liečby Lamictalom sa vaša dávka bude musieť znižovať postupne. Napriek tomu sa však najskôr porozprávajte so svojím lekárom, ak Lamictal chcete prestať užívať.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Potenciálne život ohrozujúce reakcie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
U malého počtu ľudí užívajúcich Lamictal sa vyskytuje alergická reakcia alebo potenciálne život ohrozujúca kožná reakcia, ktorá môže prejsť do vážnejších problémov v prípade, keď sa nelieči.

Výskyt týchto príznakov je pravdepodobnejší počas niekoľkých prvých mesiacov liečby Lamictalom, najmä ak je počiatočná dávka príliš vysoká alebo ak sa dávka zvyšuje príliš rýchlo alebo ak sa Lamictal užíva s ďalším liekom nazývaným valproát. Niektoré z týchto príznakov sa častejšie vyskytujú u detí, a preto sa musia rodičia zvlášť pozorne zamerať na ich vznik.

Príznaky týchto reakcií zahŕňajú:
· kožné vyrážky alebo začervenanie kože, ktoré môžu prejsť do život ohrozujúcich kožných reakcií zahŕňajúcich rozsiahlu vyrážku spojenú s tvorbou pľuzgierov a odlupovaním kože, najmä v oblasti úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm), rozsiahle odlupovanie kože (viac než na 30 % plochy tela ‑ toxická epidermálna nekrolýza) alebo rozsiahle vyrážky s postihnutím pečene, krvi a iných orgánov tela (lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi, ktorá je tiež známa ako syndróm z precitlivenosti)
· vriedky v ústach, hrdle, nose alebo na pohlavných orgánoch
· boľavé ústa alebo červené a opuchnuté oči (konjunktivitída)
· vysokú teplotu (horúčku), príznaky podobné chrípke alebo ospalosť
· opuch v oblasti tváre alebo opuchnutné uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách
· nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin, alebo zmodranie prstov na rukách
· bolesť hrdla, alebo častejšie infekcie (ako je prechladnutie) ako zvyčajne
· zvýšené hladiny pečeňových enzýmov zistené krvnými vyšetreniami
· zvýšenie počtu druhu bielych krviniek (eozinofilov)
· zväčšené lymfatické uzliny
· postihnutie orgánov tela vrátane pečene a obličiek.

V mnohých prípadoch budú tieto príznaky prejavmi menej závažných vedľajších účinkov. Musíte však mať na pamäti, že sú potenciálne život ohrozujúce a môžu prejsť do vážnejších problémov, akým je zlyhanie orgánov, a to v prípade, keď sa neliečia. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov:
è Ihneď kontaktujte lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám urobí vyšetrenia pečene, obličiek alebo krvi a môže vám povedať, aby ste Lamictal prestali užívať. Ak u vás vznikne Stevensov‑Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, váš lekár vám povie, že lamotrigín už nesmiete nikdy znovu začať užívať.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:
· bolesť hlavy
· kožná vyrážka.

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
· agresivita alebo podráždenosť
  • ospalosť alebo spavosť
· závraty
· tras alebo chvenie rúk
· ťažkosti so spánkom (insomnia)
· nepokoj
· hnačka
· suchosť v ústach
· napínanie na vracanie (nauzea) alebo vracanie (dávenie)
· únava
· bolesť chrbta, kĺbov alebo ktorejkoľvek časti tela.

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:
· nemotornosť a nedostatočná koordinácia pohybov (ataxia)
· dvojité videnie alebo rozmazané videnie.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:
· život ohrozujúca kožná reakcia (Stevensov‑Johnsonov syndróm):(pozrite si aj informácie na začiatku časti 4).
· skupina príznakov spolu zahŕňajúca:
horúčku, napínanie na vracanie, vracanie, bolesť hlavy, stuhnutú šiju a mimoriadnu citlivosť na jasné svetlo. Tieto príznaky môžu byť spôsobené zápalom blán, ktoré pokrývajú mozog a miechu (meningitída). Tieto príznaky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby, avšak ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, kontaktujte svojho lekára.'
· rýchle, neovládateľné pohyby očí (nystagmus)
· svrbenie očí spojené s výtokom z očí a chrastavením očných viečok (konjunktivitída).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:
· život ohrozujúca kožná reakcia (toxická epidermálna nekrolýza): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
· lieková reakcia s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS):(pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
· vysoká teplota (horúčka): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
· opuch v oblasti tváre (edém) alebo opuchnutné uzlinyna krku, v podpazuší alebo v slabinách (lymfadenopatia): (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
· zmeny funkcie pečene, ktoré sa ukážu v krvných vyšetreniach, alebo zlyhanie pečene: (pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
· závažná porucha zrážania krvi, ktorá môže spôsobiť nečakané krvácanie alebo tvorbu krvných podliatin (diseminovaná intravaskulárna koagulácia):(pozrite si aj informácie na začiatku časti 4)
· zmeny, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach ‑ zahŕňajúce znížený počet červených krviniek (anémia), znížený počet bielych krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza), znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia), znížený počet všetkých druhov krvných buniek (pancytopénia) a porucha kostnej drene nazývaná aplastická anémia
· halucinácie („videnie“ vecí alebo „počutie“ zvukov, ktoré nie sú skutočné)
· zmätenosť
· pocit neistoty alebo nestability pri chôdzi
· neovládateľné telesné pohyby (tiky), neovládateľné svalové sťahy postihujúce oči, hlavu a trup (choreatetóza) alebo iné nezvyčajné telesné pohyby, ako sú zášklby, tras alebo strnulosť
· častejší výskyt epileptických záchvatov u ľudí, ktorí už majú epilepsiu
· zhoršenie parkinsonovských príznakov u ľudí, ktorí už majú Parkinsonovu chorobu
· reakcia podobná lupusu (príznaky môžu zahŕňať: bolesť chrbta alebo kĺbov, ktorá niekedy môže byť sprevádzaná horúčkou a/alebo celkovo zlým zdravotným stavom).

Ďalšie vedľajšie účinky
U malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale presná frekvencia ich výskytu nie je známa:
· Hlásené boli prípady porúch kostí vrátane osteopénie a osteoporózy (rednutie kostí) a zlomenín. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak antiepileptikum užívate dlhodobo, ak sa u vás v minulosti vyskytla osteoporóza alebo ak užívate steroidy.

Hlásenie vedľajších účinkov
è Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Lamictal

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistroch, škatuli alebo na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lamictal nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu obsahujú
Liečivo je lamotrigín. Každá žuvacia/dispergovateľná tableta obsahuje 2 mg, 5 mg, 25 mg, alebo 100 mg lamotrigínu.
Ďalšie zložky sú: uhličitan vápenatý, čiastočne substituovaná hyprolóza, kremičitan hlinito‑horečnatý, sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A), povidón K30, sodná soľ sacharínu, magnéziumstearát, príchuť čiernych ríbezlí.

Ako vyzerajú žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu a obsah balenia
Žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu (všetky sily) sú biele až sivobiele a môžu byť jemne mramorované. Majú príchuť čiernych ríbezlí. Vo vašej krajine nemusia byť k dispozícii všetky uvedené veľkosti balenia.

2 mg žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu sú okrúhle. Majú označenie „LTG“ nad číslom „2“ na jednej strane a na druhej strane majú dve elipsy, ktoré sa v pravom uhle prekrývajú. Každá fľaša obsahuje 30 tabliet.

5 mg žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu sú podlhovasté so zaoblenými stranami. Majú označenie „GS CL2“ na jednej a „5“ na druhej strane. Každé balenie obsahuje blistre s 10, 14, 28, 30, 42, 50 alebo 56 tabletami alebo fľašky obsahujúce 14, 28, 30, 42, 56 alebo 60 tabliet.

25 mg žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu sú štvorcové so zaguľatenými rohmi. Majú označenie „GSCL5“ na jednej a „25“ na druhej strane. Každé balenie obsahuje blistre s 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 alebo 60 tabletami. K dispozícii sú aj balenia pre počiatočnú liečbu obsahujúce 21 alebo 42 tabliet, ktoré sa používajú počas niekoľkých prvých týždňov liečby, keď sa dávka pomaly zvyšuje.

100 mg žuvacie/dispergovateľné tablety Lamictalu sú štvorcové so zaguľatenými rohmi. Majú označenie „GSCL7“ na jednej a „100“ na druhej strane. Každé balenie obsahuje blistre s 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 196 alebo 200 tabletami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 2 48 26 11 11
fax: +421 2 48 26 11 10
e-mail: recepcia.sk@gsk.com

Výrobca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60‑322 Poznaň, Poľsko.Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Lamictal
Belgicko Lamictal
Bulharsko Lamictal
Chorvátsko Lamictal
Cyprus Lamictal
Česká republika Lamictal
Dánsko Lamictal
Estónsko Lamictal
Fínsko Lamictal
Francúzsko Lamictal
Nemecko Lamictal
Grécko Lamictal
Maďarsko Lamictal
Island Lamictal
Írsko Lamictal
Taliansko Lamictal
Lotyšsko Lamictal
Litva Lamictal
Luxembursko Lamictal
Malta Lamictal
Holandsko Lamictal
Nórsko Lamictal
Poľsko Lamictal
Lamitrin S
Portugalsko Lamictal
Rumunsko Lamitrin
Slovenská republika Lamictal
Slovinsko Lamictal
Španielsko Lamictal
Švédsko Lamictal
Spojené kráľovstvo Lamictal

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 12/2015.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 10x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 50x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 21,64
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 36,72
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 200x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 13,76
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 40,18
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 14x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 42x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 18,56
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 7,38
LAMICTAL 100 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 196x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 2 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x2 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 28x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 0,59
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 30x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 8,04
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 21x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 4,11
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 42x25 mg (blis. PVC/Al) Rp 7,59
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 100x25 mg (blis. PVC/Al Rp 16,07
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 14x25 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 50x25 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 56x25 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 21x25 mg (poč.lieč.) (blis. PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 25 MG TABLETY tbl 42x25 mg (poč.lieč.) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 10x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 14x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 28x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 4,85
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 8,45
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 56x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 0,35
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 5,18
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 14x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 28x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 30x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 42x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 56x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 5 MG ŽUVACIE/DISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl mcp 60x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 30x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 8,89
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 42x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 11,23
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 100x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 26,89
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 28x50 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,01
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 14x50 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 56x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 16,06
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 90x50 mg (blis.PVC/Al) Rp 24,46
LAMICTAL 50 MG TABLETY tbl 42x50 mg (poč.lieč.) (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.