KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 10x8 g (vre.papier/Al/PE)

SPC
ateľov sa dozviete:
1. Čo je Kombi-Kalz 1000/880 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Kombi-Kalz 1000/880
3. Ako užívať Kombi-Kalz 1000/880
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kombi-Kalz 1000/880
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Kombi-Kalz 1000/880 A NA ČO SA POUŽÍVA

Granulát Kombi-Kalz 1000/880 je liek s obsahom vápnika v kombinácii s vitamínom D3. Dostatočný prívod vápnika má zásadný význam pre rast kostí a zubov, ako aj pre normálnu funkciu nervov, svalov a zrážanie krvi. Vápnik je významný v liečbe prejavov alergie. Deti majú dennú potrebu vápnika asi 600 mg a dospelí asi 1200 mg. Podporné podávanie vápnika je účelné pri jednostrannej výžive, počas tehotenstva a dojčenia ako aj v starobe a pri osteoporóze (úbytku kostnej hmoty).
Vitamín D reguluje látkovú výmenu vápnika a fosforu. Je potrebný na vstrebanie vápnika v čreve a na výstavbu kostí. Denná potreba vitamínu D je 100 až 400 m. j., s vyššími požiadavkami počas tehotenstva a dojčenia, ako aj v starobe.
Rozpustený granulát obsahuje citrónan vápenatý a jemne rozptýlený vitamín D. Obe liečivá sa dobre vstrebávajú do krvi.

Liek je určená na
Úpravu nedostatku vápnika a vitamínu D u starších ľudí.
Suplementácia (doplňovanie) vitamínu D a vápnika v súvislosti s rôznymi druhmi liečby osteoporózy.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Kombi-Kalz 1000/880

Neužívajte Kombi-Kalz 1000/880
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Kombi-Kalz 1000/880.
- keď máte hyperkalciémiu (zvýšená hladina vápnika v krvi), napr. pri predávkovaní vitamínom D, pri určitých druhoch kostných tumorov,
- keď máte hyperfunkciu (nadmerná činnosť) prištítneho telieska,
- keď máte ťažké poruchy funkcie obličiek,
- keď máte vysoký stupeň vylučovania vápnika do moču,
- keď máte močové kamienky s obsahom vápnika,
- keď máte osteoporózu z imobilizácie (nehybnosti) v akútnom štádiu,
- keď ste tehotná alebo dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Kombi-Kalz 1000/880
Počas dlhodobej liečby je vhodné sledovať vylučovanie vápnika do moču a v prípade hodnôt nad 7,5 mmol (300 mg) za 24 hodín jeho prívod redukovať alebo prerušiť.
Pretože Kombi-Kalz 1000/880 už obsahuje vitamín D, mali by sa ďalšie množstvá vitamínu D alebo
vápnika podávať pod prísnym lekárskym dozorom (pozri časť Užívanie iných liekov).
Vysoké doplnkové dávky vitamínu D sa počas liečby liekom Kombi-Kalz 1000/880 môžu podávať len na výslovný príkaz lekára. Lekárovi tiež oznámte konzumáciu potravín, obsahujúcich vitamín D (napr. mlieko, ryby, vajcia), aby v prípade potreby mohol upraviť dávku.
Súčasné užívanie liekov s obsahom digitalisových glykozidov, bisfosfonátov, fluoridu sodného, tiazidových diuretík, tetracylínov: pozri časť Užívanie iných liekov.
Treba sledovať množstvo privádzaného vitamínu D (880 m.j. v jednom vrecku) a každé ďalšie predpísanie vitamínu D.
Oznámte, prosím, Vášmu lekárovi, ak užívate digitalisové glykozidy (lieky na posilnenie srdcového svalu). V takýchto prípadoch sa počas užívania vápnika vyžaduje zvlášť starostlivý lekársky dohľad.

Upozornenie pre chorých na cukrovku:
Kombi-Kalz 1000/880 šumivý granulát neobsahuje cukor a môžu ho preto užívať aj diabetici.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnej liečbe liekmi, ktoré obsahujú digitalisové glykozidy (prostriedky posilňujúce srdcovú činnosť) sa môže zvýšiť riziko porúch srdcového rytmu. Je potrebný prísny lekársky dohľad, a ak je potrebné, tak aj kontrola EKG a hladiny vápnika.
V prípadoch sprievodnej liečby určitými liekmi na osteoporózu (bisfosfonát alebo fluorid sodný) je vhodné dodržať pred podaním vápnika minimálne dvojhodinový odstup.
Niektoré lieky na odvodnenie (tiazidové diuretiká) znižujú vylučovanie vápnika do moču. Preto sa odporúča kontrola koncentrácií vápnika.
Pri liečbe tetracyklínmi (antibiotiká) je vhodné užiť vápnik minimálne o tri hodiny neskoršie.
Ak sa naviac užíva vysokodávkovaný vitamín D, bezpodmienečne sa vyžadujú týždenné kontroly hladiny vápnika v krvi a moči.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Kombi-Kalz 1000/880 sa počas tehotenstva a dojčenia nesmie užívať vzhľadom na vysoký obsah vitamínu D.
Predávkovanie vitamínom D u tehotných žien môže u plodov viesť k oslabeniu funkcie prištítneho telieska s nasledovným sklonom novorodenca ku kŕčom.
Ak ste tehotná alebo otehotniete počas liečby, informujte o tom svojho lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Kombi-Kalz 1000/880

Vždy užívajte Kombi-Kalz 1000/880 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak nie je predpísané inak, treba presne dodržiavať nasledovné dávkovanie.
U detí sa vo všeobecnosti majú použiť lieky s nižším obsahom vápnika.

Dospelí: 1-krát denne 1 vrecko.
Obsah vrecka sa vysype do pohára, pridá sa väčšie množstvo vody (asi 1/4 litra), zamieša sa a roztok sa ihneď vypije.

Ak užijete viac Kombi-Kalz 1000/880, ako máte
Predávkovanie vitamínom D vedie k zvýšenej hladine vápnika v krvi s únavou, bolesťami hlavy, nevoľnosťou a vracaním, poruchami srdcového rytmu a poruchami funkcie obličiek. Pri dlhodobom predávkovaní môže dôjsť k vápenateniu, obzvlášť v obličkách.
Ak v uvedenom texte niečomu nerozumiete, vyžiadajte si vysvetlenie od odborníka. '

Upozornenie pre lekára:
Liečba predávkovania spočíva v prerušení prívodu vitamínu D a v hojnom prívode tekutín.

Ak zabudnete užiť Kombi-Kalz 1000/880
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Kombi-Kalz 1000/880 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zápcha, nadúvanie, nevoľnosť.
Pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami je možné zvýšené vylučovanie vápnika do moču, vo vzácnych prípadoch zvýšenie hladiny vápnika v krvi.
Kožné reakcie, ako svrbenie, vyrážka, žihľavka (hlavne u pacientov s anamnézou alergie).
Na liek nevzniká návyk.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Kombi-Kalz 1000/880

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Kombi-Kalz 1000/880 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Kombi-Kalz 1000/880 obsahuje
Liečivá: 1 vrecko s 8 g granulátu obsahuje liečivá: calcii carbonas (uhličitan vápenatý) 2500 mg, čo zodpovedá calcium (vápnik) 1000 mg a cholecalciferolum (cholekalciferol – vitamín D) 880 m.j.
Ďalšie zložky sú acidum citricum anhydricum (bezvodá kyselina citrónová), kalii carbonas (uhličitan draselný), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), natrii cyclamas (nátriumcyklamát), gluconolactonum (glukónolaktón), maltodextrinum (maltodextrín), amylum oryzae (ryžový škrob), acidum malicum (kyselina jablčná), aroma citri (citrónová aróma).

Ako vyzerá Kombi-Kalz 1000/880 a obsah balenia

Kombi-Kalz 1000/880 je biely granulát s citrónovou arómou.

Veľkosť balenia
Kombi-Kalz 1000/880 obsahuje 10, 20, 30 alebo 100 vreciek.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma GmbH
Liesinger Flur-Gasse 2c
A-1230 Viedeň
Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii:

Meda Pharma spol. s r.o.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
Tel: +421 2 49 14 01 71
Fax: +421 2 49 14 01 75
e-mail: info@meda.sk

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 20x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 30x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp 2,50
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 100x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 2,85
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 4,82
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 20x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 30x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 6,44
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 40x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 50x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 60x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 90x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 16,80
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 180x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.