KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 180x500 mg/800 IU (obal HDPE)

SPC
>1. Čo je Kombi-Kalz a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Kombi-Kalz
3. Ako užívať Kombi-Kalz
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Kombi-Kalz
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KOMBI-KALZ A NA ČO SA POUŽÍVA

Kombi-Kalz sa používa na zabránenie a liečbu nedostatku vápnika a vitamínu D3 u starších osôb a ako prídavná liečba na manažment osteoporózy, ak sa predpokladá riziko nedostatku vápnika a vitamínu D3.

Kombi-Kalz obsahuje vápnik a vitamín D3, obe sú dôležité zložky pri tvorbe kosti. Vitamín D3 riadi vstrebávanie a metabolizmus vápnika, ako aj ukladanie vápnika v kostnom tkanive.

Ak máte ďalšie otázky, spýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo nejakého zdravotníckeho personálu a vždy nasledujte ich pokyny.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KOMBI-KALZ

Neužívajte Kombi-Kalz
· keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek.
· ak máte hyperkalciémiu (zvýšené hladiny vápnika v krvi) alebo hyperkalcinúriu (zvýšené hladiny v moči).
· ak máte hypervitaminózu D (zvýšené hladiny vitamínu D v krvi).
· ak máte obličkové kamene
· ak máte zlyhanie obličiek

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Kombi-Kalzu
· ak máte sarkoidózu (ochorenie špeciálneho druhu spojivového tkaniva, ktoré postihuje pľúca, kožu a kĺby).
· ak užívate iné lieky obsahujúce vitamín Dalebo vápnik.
· ak máte oslabenú funkciu obličiek alebo vysoký sklon k tvorbe obličkových kameňov.
· Ak ste imobilný a máte osteoporózu.
Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, pred užívaním Kombi-Kalzu to
prediskutujte so svojím lekárom.
 
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa tento liek užíva súbežne s určitými inými liečivami na liečbu:
- vysokého tlaku krvi (tiazidové diuretiká)
- ťažkostí so srdcom (srdcové glykozidy, ako je digoxín)
- vysokej hladiny cholesterolu (cholestyramín)
- zápchu (laxatíva, ako je tekutý parafín)
- epilepsiu (fenytoín alebo barbituráty)
- zápalových stavov/potlačenie imunity (kortikosteroidy)

Ak užívate ktorýkoľvek z vyššie uvedených liekov, uistite sa, prosím, že o tom vie Váš lekár. Môže byť potrebná úprava dávkovania.

Ak súbežne používate niektoré liečivá na;
- osteoporózu (bisfosfonáty)
musíte ich užiť minimálne jednu hodinu pred užitím Kombi-Kalzu.

Ak súbežne používate niektoré liečivá na;
- infekcie (chinolóny)
musíte ich užiť minimálne dve hodiny pred alebo šesť hodín po užití Kombi-Kalzu.

Ak súbežne používate niektoré liečivá na;
- infekcie (tetracyklíny)
musíte ich užiť minimálne dve hodiny pred alebo štyri až šesť hodín po užití Kombi-Kalzu.

Ak súbežne používate niektoré liečivá na;
- zubný kaz (fluorid sodný)
- málokrvnosť (železo)
musíte ich užiť minimálne tri hodiny pred užitím Kombi-Kalzu.

Ak súbežne používate niektoré liečivá na;
- hypotyroidizmus (levotyroxín)
musíte užiť oddelene Kombi-Kalz s intervalom minimálne štyroch hodín.

Užívanie Kombi-Kalz s jedlom a nápojmi
Vstrebávanie vápnika môže brzdiť potrava s obsahom kyseliny šťaveľovej (nájdená v špenáte a rebarbore) alebo kyseliny fytovej (nájdená v celozrnných cereáliách). Ak ste jedli potravu s vysokým obsahom kyseliny šťaveľovej a kyseliny fytovej pre užitím Kombi-Kalzu musíte počkať minimálne dve hodiny.

Tehotenstvo a dojčenie
Počas tehotenstva nemá celkový denný príjem vápnika presiahnuť 1500 mg a vitamínu D 600 IU. Kombi-Kalz sa preto počas tehotenstva neodporúča. Kombi-Kalz však možno používať počas tehotenstva pri nedostatku vápnika a vitamínu D.

Kombi-Kalz môžete používať počas dojčenia. Vápnik a vitamín D3 prechádzajú do materského mlieka. Toto sa musí zohľadniť pri ďalšom podávaní vitamínu D dieťaťu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Kombi-Kalz nemá známe účinky na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách KOMBI-KALZu
Jedna tableta Kombi-Kalz žuvacia tableta obsahuje 200 mg glukózy a 1,8 mg sacharózy. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku sa skontaktujte so svojím lekárom.
Kombi-Kalz obsahuje glukózu, ktorá môže byť škodlivá pre zuby, a preto je dôležité udržiavať
správnu ústnu hygienu.


3. AKO UŽÍVAŤ KOMBI-KALZ

Dávkovanie je individuálne a rozhodne o ňom Váš lekár.
Zvyčajná dávka: 1 tableta denne.
Žuvacia tableta sa má požuť alebo pomaly rozpustiť v ústach, nikdy sa neprehĺta celá.

Množstvo vápnika v Kombi-Kalz je nižšie ako zvyčajná odporúčaná denná dávka.
Kombi-Kalz je preto určený pre pacientov, ktorí potrebujú prídavok vitamínu D, no s denným príjmom vápnika 500 mg-1000 mg. Denný príjem vápnika pacientov má odhadnúť lekár.

Kombi-Kalz nie je určený na používanie u detí a mladistvých.

Ak užijete viac tabliet Kombi-Kalz, ako máte
Ak ste užili viacKombi-Kalzu ako ste mali, povedzte to okamžite lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré príznaky predávkovania Kombi-Kalzom sú strata chute do jedla, smäd, abnormálna zvýšené vylučovanie moču, nevoľnosť, vracanie a zápcha.

Ak zabudnete užiť Kombi-Kalz
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Kombi-Kalz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Kombi-Kalza okamžite vyhľadajte lekára ak pociťujete príznaky závažných alergických reakcií, ako sú:
· opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla
· ťažkosti s prehĺtaním
· žihľavku a ťažkosti s dýchaním

Menej časté(postihujú 1 až 10 z 1000 používateľov):hyperkalciémia (zvýšené hladiny vápnika v sére) a/alebo hyperkalcinúria (zvýšené hladiny vápnika v moči).

Zriedkavé(postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov):zápcha, plynatosť, nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, svrbenie, kožná vyrážka a žihľavka.

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov): ťažké alergické reakcie. '

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KOMBI-KALZ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Kombi-Kalz po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte v tesne uzavretom obale na ochranu pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 6 mesiacov.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje KOMBI-KALZ

- Liečivá sú uhličitan vápenatý ktorý zodpovedá 500 mg vápnika a cholekalciferol 20
mikrogramov, čo zodpovedá  800 IU vitamínu D3.
- Ďalšími zložkami sú jednoduchý sirup, magnéziumstearát, citrát sodný, xylitol, all-rac-alfa-
tokoferol, arabská guma, nátriumlaurylsulfát, sacharóza, stredne nasýtené triacylglyceroly, sodná soľ oktenylsukcinylškorobu (E 1450), oxid kremičitý, nátriumaskorbát

Ako vyzerá KOMBI-KALZ a obsah balenia

Kombi-Kalz sú žuvacie tablety,biele až takmer biele okrúhle na jednej strane s vyrytým R152, priemer 17 mm.
Veľkosť balenia 20, 30, 40, 50, 60, 90 a 180 žuvacích tabliet v plastových obaloch na tablety.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Meda AB
Box 906
SE-170 09 Solna
Švédsko
tel: +46 8 630 1900
fax: +46 8 630 1950

Výrobca
Recipharm Stockholm AB
Lagervägen 7
SE-136 50 Jordbro
Švédsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Švédsko, Maďarsko: Recikalc-D forte 500 mg/800 IU
Nemecko: Calcipot
Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Island: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU
Portugalsko: Recifor
Malta, Španielsko, Poľsko, Veľká Británia: Kalcipos-D 500 mg/800 IU
Nórsko: Kalcipos-Vitamin D 500 mg/800 IU
Slovenská republika: Kombi-Kalz
Rakúsko: Calciduran Vit. D3 500 mg/800 I.E. – Kautabletten
Belgicko: Maxical
Dánsko: Kalcipos-D
Holandsko: Kalcipos-D 500 mg/800 IU chewable tablet
Česká republika: Calcium/Vitamin D3 Meda 500 mg/800 IU žvýkací tablety
Francúzsko: Calcium Vitamine D3 MEDA PHARMA 500 mg/800 UI
Rumunsko: Kalcipos-D forte 500 mg/800 IU comprimate masticabile
Slovinsko: Kalcipos 500 mg/800 i.e. žvečljive tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v októbri 2013.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Meda Pharma spol. s r.o.
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
Tel: +421 2 49 14 01 71
Fax: +421 2 49 14 01 75
e-mail: info@meda.sk

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 10x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 20x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 30x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp 2,50
KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 100x8 g (vre.papier/Al/PE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 2,85
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 40x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 4,82
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 20x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 30x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 6,44
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 40x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 50x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 60x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 90x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp 16,80
KOMBI-KALZ 500 MG/800 IU ŽUVACIE TABLETY tbl mnd 180x500 mg/800 IU (obal HDPE) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.