HEDECTON SIRUP sir 1x100 ml (fľ.skl.jantárová+dáv.striek.)

SPC
/b>

Hedecton sirup je rastlinný liek na vykašliavanie pri vlhkom kašli u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 2 až 11 rokov.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedecton sirup

Neužívajte Hedecton sirup
- ak ste alergický na brečtanové listy, rastliny čeľade aralkovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- deti do 2 rokov by nemali užívať tento liek, pretože sa vo všeobecnosti v tejto skupine pacientov môžu zhoršiť príznaky ochorenia dýchacích ciest (prejavy ochorenia sa môžu zhoršiť).


Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Hedecton sirup, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
- ak sa u vás objaví dýchavica, horúčka alebo hnisavé hlieny,
- ak súbežne užívate lieky proti kašľu (opiátove antitusiká), ako napríklad kodeín alebo dextrometorfán. Súbežné užívanie týchto liekov sa bez porady s lekárom neodporúča.

Ak máte žalúdočné problémy, ako napríklad zápal žalúdka (gastritídu) alebo žalúdočný vred, odporúča sa opatrnosť.

Deti
Ak má vaše dieťa, vo veku 2 až 4 roky, pretrvávajúci a opakujúci sa kašeľ, poraďte sa s lekárom. Váš lekár rozhodne, či je tento liek vhodný pre vaše dieťa.

Iné lieky a Hedecton sirup
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenie medzi Hedectonom a inými liekmi nie je známe.
Žiadne interakčné štúdie sa neuskutočnili.

Hedecton sirup a jedlo, nápoje a alkohol
Nie sú potrebné žiadne opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa
so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Počas tehotenstva sa Hedecton sirup neodporúča. Nie sú k dispozícii, alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití suchého extraktu listu brečtana u tehotných žien.

Dojčenie
Počas dojčenia sa Hedecton sirup neodporúča. Nie je známe, či sa zložky suchého extraktu listu brečtana alebo produkty jeho premeny vylučujú do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené.

Plodnosť
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku suchého extraktu listu brečtana na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne opatrenia. Štúdie ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa neuskutočnili.

Hedecton sirup obsahuje maltitol a hydroxystearoylmakrogol-glycerol
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Hydroxystearoylmakrogol-glycerol môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku.


3. Ako užívať Hedecton sirup

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka

[Odporúčané dávkovanie pomocou odmernej lyžice]
Dospievajúci, dospelí a starší
Jedna odmerná lyžica s 5 ml sirupu trikrát denne (105 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti vo veku 6 – 11 rokov
Jedna odmerná lyžica s 5 ml sirupu dvakrát denne (70 mg suchého extraktu listu brečtana).

Deti vo veku 2 – 5 rokov
½ odmernej lyžice s 2,5 ml sirupu dvakrát denne (35 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti mladšie ako 2 roky
Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 2 roky (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedecton sirup“).

Pacienti s problémami s obličkami alebo pečeňou
Pre pacientov, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou nie je k dispozícii žiadne odporúčané dávkovanie.

[Odporúčané dávkovanie pomocou odmerky]
Dospievajúci, dospelí a starší
5 ml sirupu trikrát denne (105 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti vo veku 6 – 11 rokov
5 ml sirupu dvakrát denne (70 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti vo veku 2 – 5 rokov
2,5 ml sirupu dvakrát denne (35 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti mladšie ako 2 roky
Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 2 roky (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedecton sirup“).

Pacienti s problémami s obličkami alebo pečeňou
Pre pacientov, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou nie je k dispozícii žiadne odporúčané dávkovanie.

[Odporúčané dávkovanie pomocou odmernej striekačky]
Dospievajúci, dospelí a starší
5 ml sirupu trikrát denne (105 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti vo veku 6 – 11 rokov
5 ml sirupu dvakrát denne (70 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti vo veku 2 – 5 rokov
2,5 ml sirupu dvakrát denne (35 mg suchého extraktu listu brečtana denne).

Deti mladšie ako 2 roky
Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 2 roky (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Hedecton sirup“).

Pacienti s problémami s obličkami alebo pečeňou
Pre pacientov, ktorí majú problémy s obličkami alebo pečeňou nie je k dispozícii žiadne odporúčané dávkovanie.

Na presné podanie dávky je súčasťou balenia dávkovacia lyžica/odmerka/dávkovacia striekačka.

Spôsob podávania
Na vnútorné použitie.
Pred použitím jemne zatriasť.

Ako používať dávkovaciu striekačku:

Na presné dávkovanie je na striekačke vytlačená odmerná stupnica.

1. 2. 3. 4.

  1. Vložte dávkovaciu striekačku do otvorenej fľaše. Jemne ju zatlačte do fľaše, až kým je pevne zachytená. V tom čase musí byť piest v striekačke.
  2. Otočte fľašu opatrne hore dnom a jemne natiahnite tekutinu potiahnutím piestu na zvolenú dávkovaciu značku.
  3. Obráťte fľašu a vytiahnite striekačku miernym otočením. Po užití dávky fľašu uzavrite.
  4. Sirup sa môže užiť vyprázdnením striekačky priamo do úst smerom k lícu alebo pomocou lyžičky.
  5. Po užití dávky očistite jednotlivé časti striekačky a vysušte ich.

Doba užívania
Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 7 dní, počas toho ako užívate tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Hedectonu, ako máte
Ak ste omylom užili o jednu alebo dve jednotlivé dávky lieku viac, ako máte, akékoľvek škodlivé účinky sú nepravdepodobné. Užitie výrazne väčšieho množstva lieku môže však vyvolať nevoľnosť, vracanie, hnačku a rozrušenie. Pri výskyte týchto príznakov vyhľadajte lekára.
Bol hlásený prípad štvorročného dieťaťa, u ktorého sa po neúmyselnom použití brečtanového extraktu v množstve predstavujúcom 1,8 g rastlinnej látky, čo zodpovedá približne 43 ml Hedectonu, objavila agresivita a hnačka.

Ak zabudnete užiť Hedecton sirup
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.'

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia neznáma (z dostupných údajov):
- žalúdočné ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, hnačka)

Frekvencia neznáma (z dostupných údajov)
- alergické reakcie, ako napríklad žihľavka, kožná vyrážka, dýchavica (ťažkosti s dýchaním)

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Hedecton sirup

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a označení obalu po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávanie
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Informácie o čase použiteľnosti po prvom otvorení
Po prvom otvorení fľaše sa Hedecton sirup môže používať 6 mesiacov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Hedecton sirup obsahuje

Liečivo je suchý extrakt listu brečtana.

100 ml sirupu obsahuje 0,7 g suchého extraktu listu brečtana (Hedera helix L., folium) v pomere (4 – 8:1), čo je pomer množstva použitej rastlinnej látky (list brečtana) k získanému extraktu.
Extrakčná látka je etanol 30 % m/m (hmotnostné percento).

Ďalšie zložky sú: hydroxystearoylmakrogol-glycerol, sorbitan draselný, xantánová guma, maltitol, roztok; kyselina citrónová bezvodá, silica anízovca pravého, silica plodu feniklu horkého, čistená voda.

Ako vyzerá Hedecton sirup a obsah balenia

Hedecton sirup je číry alebo nepriehľadný, žltohnedý roztok s vôňou anízovca.

Môže dôjsť k vzniku zákalu alebo nepriehľadnosti, ale roztok sa po pretrepaní vyčíri.

Hedecton sirup je dostupný v balení po 100 ml.

Odmerná pomôcka je súčasťou balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Krewel Meuselbach GmbH,
Krewelstrasse 2,
537 83 Eitorf,
Nemecko
Telefón: +49 (0) 2243 / 87-0
Fax: +49 (0) 2243 / 87-175
E-mail: info@krewelmeuselbach.de

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika
[Hedecton sirup]
Chorvátsko
[Hedecton sirup]
Nemecko
[Efeu Hustensaft]
Poľsko
[Hedecton]
Slovensko
[Hedecton sirup]


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2017.

Ďalšie informácie
V procese výroby suchého extraktu sa alkohol takmer úplne odstráni.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.