FENOFIBRATE TEVA 267 MG cps dur 30x267 mg

te vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Fenofibrate - AS 267 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Fenofibrate - AS 267 mg
3. Ako užívať Fenofibrate - AS 267 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Fenofibrate - AS 267 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FENOFIBRATE - AS 267 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Fenofibrate - AS 267 mg patrí do skupiny liekov všeobecne nazývaných fibráty. Tieto lieky sa používajú na zníženie hladiny tukov (lipidov) v krvi. Napríklad tukov, ktoré sa nazývajú triacylglyceroly.

Fenofibrate - AS 267 mg sa používa zároveň s nízkotukovou diétou a liečbou inou ako liekmi napríklad cvičením a znížením hmotnosti na zníženie hladiny tukov v krvi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE FENOFIBRATE - AS 267 mg

Neužívajte Fenofibrate - AS 267 mg
· keď ste alergický (precitlivený) na fenofibrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku
· keď sa u Vás počas liečby fibrátmi objavili alergické reakcie na svetlo
· keď máte závažné poruchy funkcie pečene a obličiek alebo prebiehajúce ochorenie žalúdka
· u detí
· keď ste tehotná alebo dojčíte
· keď máte ochorenie zvané cholelitiáza (žlčové kamene)

Užívanie iných liekov
Účinky Fenofibrate - AS 267 mg a iných súbežne podávaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súbežné podávanie perorálnych antikoagulancií (lieky znižujúce zrážavosť krvi) môže zvyšovať ich účinok, čo sa prejaví zvýšeným krvácaním. Ošetrujúci lekár vám zabezpečí pravidelné laboratórne sledovanie príslušných krvných hodnôt.

Všeobecne sa neodporúča kombinovať tento liek so statínmi (iná skupina liekov používaná pri liečbe vysokých hladín lipidov). Existuje tu riziko výskytu toxického účinku na svaly, najmä v prípade už existujúceho ochorenia svalov. Preto kombinovaná liečba fenofibrátov spolu so statínmi sa má podávať len výnimočne. Možný výskyt nežiaducich účinkov na svaly treba starostlivo sledovať.

Sledované musia byť tiež obličkové funkcie pri súčasnom podávaní fenofibrátu a cyklosporínu (lieku používaného pri potlačení imunitnej (obrannej) reakcie), pretože môže dôjsť k dočasnému poškodeniu funkcie obličiek.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Fenofibrate - AS 267 mg sa nesme užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Možnosť ovplyvnenia vedení vozidla alebo obsluhovaní strojov nie je pravdepodobná.


3. Ako užívať FENOFIBRATE - AS 267 mg

Vždy užívajte Fenofibrate - AS 267 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek predstavuje spolu s diétnym režimom dlhodobú symptomatickú liečbu, ktorej účinnosť musí byť periodicky sledovaná.

Liek užívajte počas hlavného jedla.

Odporúčaná dávka je 267 mg (1 kapsula) denne. Len čo je dosiahnutá stabilizácia hladín cholesterolu, lekár Vám odporučí kapsuly s nižším obsahom liečiva.

Odpoveď na liečbu Vám bude lekár pravidelne kontrolovať a ak sa po niekoľkých mesiacoch nedosiahne dostatočná odpoveď, môže zvážiť doplnkovú alebo inú liečbu.

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek
Lekár Vám odporučí zníženie dávky, napr. použitie iných liekových foriem s nižším obsahom liečiva.

Ak užijete viac lieku Fenofibrate - AS 267 mg, ako máte
Ak užijete nadmerný počet kapsúl alebo ak kapsuly užilo dieťa, konzultujte to okamžite so svojím lekárom alebo skontaktujte najbližšiu pohotovosť. Túto informáciu pre používateľov alebo kapsuly zoberte zo sebou, aby lekár vedel, aký liek ste užili.

Neexistujú špecifické protilátky a v prípade akútneho predávkovania sa má začať symptomatická liečba (liečba príznakov predávkovania). V prípade potreby sa môže urobiť výplach žalúdka spolu s ďalšou vhodnou liečbou.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Fenofibrate - AS 267 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sú len ľahšieho rázu a vyskytujú sa iba pri malom počte pacientov (nikdy neprekročia 2-4 %): tráviace ťažkosti (pocit nutkania na vracanie, bolesti v nadbrušku), prechodné zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov (transamináz) v krvi , kožné alergické reakcie (žihľavka), bolesti hlavy a závraty. '

Boli tiež popísané fotosenzitívne reakcie (alergická reakcia na slnko), sexuálna asténia (slabosť), výskyt žlčových kameňov a v zriedkavých prípadoch alopécia (vypadávanie vlasov).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať FENOFIBRATE - AS 267 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Blistre uchovávajte v škatuľke, na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Fenofibrate - AS 267 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na tube a na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie

Čo Fenofibrate - AS 267 mgobsahuje
· Liečivo je fenofibratum (fenofibrát). Každá tableta lieku Fenofibrate - AS 267 mg obsahuje 267 mg fenofibrátu.
· Ďalšie zložky sú: nátriumlaurylsulfát, povidón, predželatínovaný škrob, krospovidón, sodná soľ kroskarmelózy, sodná soľ karboxymetylškrobu A, koloidný oxid kremičitý, nátriumstearylfumarát, želatína, červeň allura (E129), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), chinolínová žltá (E104), šelak, čierny oxid železitý (E172), butanol, čistená voda, propylénglykol (E1520), bezvodý etanol denaturovaný metanolom, izopropylalkohol.

Ako vyzerá Fenofibrate - AS 267 mga obsah balenia
Fenofibrate - AS 267 mg sú kapsuly s červenooranžovou vrchnou a žltou spodnou časťou s označením FM/267 na oboch častiach.

Veľkosť balenia: 28, 30 , 60 a 90 kapsúl.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Archie Samuel s.r.o., Brno, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2011.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.