EFFLUMIDEX LIQUIFILM int opu 1x5 ml/5 mg (fľ.LDPE)

SPC
re používateľov:
1. Čo je EFFLUMIDEX Liquifilm i a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete EFFLUMIDEX Liquifilm
3. Ako používať EFFLUMIDEX Liquifilm
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať EFFLUMIDEX Liquifilm
6. Ďalšie informácie

1.  Čo je EFFLUMIDEX Liquifilm a na čo sa používa

EFFLUMIDEX Liquifilm je očná suspenzná instilácia. Obsahuje steroid, ktorý sa používa pri liečbe neinfekčných zápalov oka.


2. sKôR AKO POUžIJETE EFFLUMIDEX Liquifilm

Nepoužívajte EFFLUMIDEX Liquifilm
· keď ste alergický (precitlivený) na fluorometolón, benzalkóniumchlorid alebo na niektorú z ďalších zložiek EFFLUMIDEX Liquifilm.
· keď máte vírusovú infekciu oka.
· keď máte bakteriálnu alebo plesňovú infekciu oka.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní EFFLUMIDEX Liquifilm

EFFLUMIDEX Liquifilm nemá byť používaný viac ako 3 týždne pokiaľ Vám to vyslovene lekár neodporučí. Predĺžené použitie môže spôsobiť zvyšovanie tlaku vnútri oka (vnútroočný tlak), ktorý môže viesť ku glaukómu, zriedkavému zničeniu optického nervu, nedostatočnej jasnosti zraku, katarakty, alebo môže dôjsť k rozvinutiu infekcie oka. Tlak vo vašom oku bude pravidelne meraný.

Ak máte alebo ste boli predtým liečený na herpes simplex, používajte EFFLUMIDEX Liquifilm len pod starostlivým dohľadom vášho ošetrujúceho lekára.

Použitie fľaše viac ako jednou osobou môže spôsobiť šírenie infekcie.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak používate aj iné očné instilácie, po ich aplikovaní počkajte najmenej 5 minút predtým ako použijete EFFLUMIDEX Liquifilm.

Deti
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola overovaná u detí mladších ako dva roky.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete používať EFFLUMIDEX Liquifilm oznámte vášmu lekárovi, či ste tehotná alebo plánujete otehotnieť alebo či dojčíte. Váš lekár rozhodne, či môžete EFFLUMIDEX Liquifilm používať počas tehotenstva alebo dojčenia. Spravidla sa používanie neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
EFFLUMIDEX Liquifilm môže spôsobiť dočasne zastrené videnie. Ak sa tak stane, pred vedením motorových vozidiel alebo obsluhou strojov, počkajte kým symptómy neustúpia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách EFFLUMIDEX Liquifilm
EFFLUMIDEX Liquifilm obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, o ktorom je známe, že zafarbuje mäkké kontaktné šošovky a môže spôsobiť podráždenie oka. Ak nosíte mäkké kontaktné šošovky vyberte si ich pred aplikáciou očnej instilácie EFFLUMIDEX Liquifilm a počkajte najmenej 15 minút pred ich opätovným nasadením.

Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

3. AKO POUŽÍVAŤ EFFLUMIDEX Liquifilm

Vždy používajte EFFLUMIDEX Liquifilm presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 kvapky EFFLUMIDEX Liquifilm do každého oka, ktoré je treba liečiť 2 až 4-krát denne, alebo častejšie, ak vám to odporučí lekár. Počas prvých 24 – 48 hodín vašej liečby môžete na odporučenie lekára podávať 2 kvapky každú hodinu.

Liečba nemá byť prerušená príliš skoro.

Návod na použitie
Nepoužívajte fľaštičku, ak bola plomba na jej hrdle zlomená, ešte skôr ako ste liek prvýkrát použili.

Pred použitím zatraste. Pred otvorím fľaštičky si umyte ruky.

Očnú instiláciu použite nasledovne:1. Zakloňte hlavu a pozrite sa na strop.

2. Zľahka stiahnite spodné viečko, kým sa nevytvorí malá kapsička.

3. Obráťte fľaštičku smerom nadol a jemne stlačte, tak aby sa uvoľnili 1 alebo 2 kvapky.

4. Pustite spodné viečko a na 30 sekúnd oko zavrite.

5. Zopakujte kroky 2 až 4 pre druhé oko, ktoré je treba liečiť.

Ak kvapka minula oko, skúste znova.

Aby ste predišli kontaminácii očnej instilácie, nedovoľte, aby sa špička fľaštičky dotkla vášho oka či niečoho iného. Nasaďte uzáver a pevne uzavrite fľaštičku hneď po použití. Zvyšky lieku zotrite z líca čistou vreckovkou.

Ak použijete viac EFFLUMIDEX Liquifilm, ako máte
Ak podáte viac kvapiek EFFLUMIDEX Liquifilm ako máte, je nepravdepodobné, že utrpíte ujmu na zdraví. Ak ste si kvapli príliš veľa kvapiek do oka/očí, vymyte si ich čistou vodou. Ďalšiu dávku podajte v obvyklom čase.

Ak omylom vypijete EFFLUMIDEX Liquifilm
Ak niekto omylom vypije EFFLUMIDEX Liquifilm, je nepravdepodobné, že utrpí ujmu na zdraví. Postihnutá osoba musí vypiť dostatočné množstvo tekutiny za účelom zriedenia.

Ak zabudnete použiť EFFLUMIDEX Liquifilm
Ak zabudnete podať dávku, použite EFFLUMIDEX Liquifilm hneď ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na ďalšiu dávku. Ďalšiu dávku potom použite v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať EFFLUMIDEX Liquifilm
Pre správny účinok by EFFLUMIDEX Liquifilm mal byť používaný podľa odporučenia lekára či lekárnika.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj EFFLUMIDEX Liquifilm môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa nemusia prejaviť u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť, no ich frekvencia je rôzna, ako je uvádzané.

Ak začnete pociťovať problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice, pretože môže ísť o príznaky vážnej alergickej reakcie. Frekvencia alergických reakcií nie je známa.'

Postihujúce oko

Frekvencia – časté (postihuje menej ako 1 z 10 pacientov, ale viac ako 1 zo 100 pacientov):
Zvýšenie tlaku vo vašom oku

Frekvencia nie je známa:
Katarakta (strata priehľadnosti šošovky oka s čiastočnou alebo úplnou stratou zraku)
Podráždenie oka
Zápal oka
Sčervenanie oka
Svrbenie oka
Bolesť oka
Pocit cudzieho telesa v oku
Problémy s ostrým videním
Opuchnutie viečka alebo oka
Výtok z oka
Nadmerne roztiahnuté zreničky
Nadmerná produkcia sĺz
Vred(y) na povrchu oka
Malé odreniny na povrchu oka
Defekty zorného poľa
Sekundárne infekcie

Postihujúce telo

Frekvencia nie je známa:
Vyrážka, neobvyklé chute, alergické reakcie (hypersenzitivita)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ EFFLUMIDEX Liquifilm

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte neotvorenú fľaštičku EFFLUMIDEX Liquifilm po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaštičke ako “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Vyhoďte fľaštičku po 28 dňoch po prvom otvorení, aj keď v nej ešte zostalo niekoľko kvapiek. Pre lepšie zapamätanie si zapíšte dátum otvorenia fľaštičky na vyhradené miesto na škatuľke.

Fľaštičku majte pevne zavretú, aby ste zabránili kontaminácii.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo EFFLUMIDEX Liquifilm obsahuje
Liečivo je fluorometolón 1 mg/ml.

Ďalšie zložky sú: polyvinylalkohol, benzalkóniumchlorid, dihydrát edetanu disodného, chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, polysorbát 80, hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

Ako vyzerá EFFLUMIDEX Liquifilm a obsah balenia
EFFLUMIDEX Liquifilm je biela suspenzia dodávaná v plastovej kvapkacej fľaštičke so
 závitom.
Fľaštička obsahuje 5 ml suspenzie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, County Mayo, Írsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2012.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.