DESLORATADINE ACTAVIS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
ine Actavis a na čo sa používa

Desloratadine Actavis je antihistaminikum obsahujúce liečivo desloratadín.

Desloratadine Actavis zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí, svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Desloratadine Actavis sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže vám obnoviť vaše normálne denné aktivity a spánok.

Desloratadine Actavis je určený pre dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 rokov a viac).2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Desloratadine Actavis

Neužívajte Desloratadine Actavis
- keď ste alergický na desloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), alebo na loratadín.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Desloratadine Actavis, obráťte sa a svojho lekára alebo lekárnika
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Deti
Desloratadine Actavis sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov.

Iné lieky a Desloratadine Actavis
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Desloratadine Actavis a jedlo
Desloratadine Actavis sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Desloratadine Actavis sa neodporúča užívať, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Užívanie odporučenejdávky Desloratadinu Actavis nemá vplyv na schopnosťviesť vozdlá
a obsluhovať stroje. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.3. Ako užívať Desloratadine Actavis

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov): užívajte jednu tabletu raz denne. Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou.

Čo sa týka trvania liečby, váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy(nádchy) trpíte a rozhodne, ako dlho musíte Desloratadine Actavis užívať.
Ak je vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu vášho ochorenia.
Ak je vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), váš lekár vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri urtikárii (žihľavke) sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať
presne podľa pokynov vášho lekára.

Ak užijete viac Desloratadinu Actavis, ako máte
Užívajte Desloratadine Actavis presne tak, ako vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac Desloratadinu Actavis, ako vám predpísali, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Desloratadine Actavis
Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k vášmu pravidelnému dávkovaciemu režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tablety. Únava, sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie ako pri napodobenine tablety. Najčastejšie hláseným vedľajším účinkom u dospievajúcich bola bolesť hlavy.

Po uvedení desloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti (nauzey), vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a nezvyčajných výsledkov testov funkcie pečene.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia
uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Desloratadine Actavis

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, štítku na fľaške a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

<[Blistre]>:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

<[Fľašky]>:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred svetlom.
Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom vášmu lekárnikovi. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Desloratadine Actavis obsahuje
- Liečivo je desloratadín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, škrob (predželatínovaný), manitol, mastenec, magnéziumstearát. Obal tablety: 6cP hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Ako vyzerá Desloratadine Actavis a obsah balenia
Modré, okrúhle filmom obalené tablety, s priemerom 6 mm, bikonvexné, s označením "LT"
vyrazeným na jednej strane.

Filmom obalené tablety Desloratadinu Actavis 5 mg sú balené: Blistrové balenia: 7, 10, 14, 20, 21, 30, 50, 90 alebo 100 tabliet.

Plastové fľašky obsahujúce vysušovadlo a uzavreté plastovým uzáverom: 30 alebo 100 tabliet. Vysušovadlo neprehĺtajte.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78'
220 Hafnarfjörður
Iceland

Výrobca
Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


België/Belgique/Belgien
ALL-in-1 bvba
Tel: 0032 3 451 26 88

България
Актавис ЕАД
Teл.: + 359 2 9321 680

Lietuva
UAB “Actavis Baltics” Tel: +370 5 260 9615

Luxembourg/Luxemburg ALL-in-1 bvba Belgique/Belgien
Tel: 0032 3 451 26 88Česká republika
Actavis CZ a.s.
Tel: +420 251 113 002

Magyarország
Actavis Hungary Kft
Tel.: +36 1 501 7001Danmark
Actavis A/S
Tlf: +45 72 22 30 00

Malta
Actavis Ltd.
Tel: + 35621693533Deutschland
Actavis Deutschland GmbH & Co. KG Telefon: +49 (0)89 558909 0

Nederland
Actavis B.V.
Tel: +31 35 54 299 33Eesti
UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal
Tel: +372 6100 565

Norge
Actavis Norway AS Tlf: +47 815 22 099Ελλάδα
Specifar SA
Τel: + 30 210 5401500

Österreich
Actavis GmbH
Tel: + 43 (0)662 435 235 00España
Actavis Spain, S.A. Tfno.: +34 91 630 86 45France
Actavis France
Tél: + 33 4 72 72 60 72

Polska
Actavis Export Int. Ltd., Malta. Kontakt w Polsce:
Tel.: + (48 22) 512 29 00

Portugal
Actavis A/S Sucursal
Tel: + 351 21 722 06 50

Hrvatska
Agmar d.o.o.
Tel: +385(1)6610-333

România
Actavis SRL
Tel: + 40 21 318 17 77Ireland
Actavis Ireland Limited
Tel: + 353 (0)21 4619040

Slovenija
Apta Medica Internacional d.o.o. Tel: +386 51 615 015Ísland
Actavis Group PTC ehf
Sími: + 354-550 3300

Slovenská republika
Actavis s.r.o.
Tel: +421 2 3255 3800Italia
Actavis Italy S.p.A. Tel: +39 0331 583111

Suomi/Finland
Actavis Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 348 233Κύπρος
A. Potamitis Medicare Ltd
Τηλ: +357 22583333

Sverige
Actavis AB
Tel: + 46 8 13 63 70Latvija
Actavis Baltics pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67067873

United Kingdom
Actavis UK Limited
Tel: +44 1271 385257
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.