DESLORATADIN XANTIS 5 MG tbl 50x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
re používateľa sa dozviete:
1. Čo je Desloratadin PMCS a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Desloratadin PMCS
3. Ako užívať Desloratadin PMCS
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Desloratadin PMCS
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Desloratadin PMCS a na čo sa používa

Desloratadin PMCS je protialergický liek, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu a jej príznaky.

Desloratadin PMCS zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo alergia na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Desloratadin PMCS sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže vám obnoviť vaše normálne denné aktivity a spánok.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Desloratadin PMCS

Neužívajte Desloratadin PMCS
· ak ste alergický na dezloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na loratadín.

Desloratadin PMCS je určený pre dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 a viac rokov).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Desloratadin PMCS, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
· ak máte poruchu funkcie obličiek.

Iné lieky a Desloratadin PMCS
Nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie Desloratadinu PMCS s inými liekmi.

Desloratadin PMCS, jedlo a nápoje
Desloratadin PMCS sa môže užívať s jedlom alebo aj bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Desloratadin PMCS užívali.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri užívaní odporúčanej dávky sa neočakáva, že Desloratadin PMCS spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Desloratadin PMCS

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci (12 a viac rokov): užívajte jednu tabletu raz denne.

Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou. Užívajte ju s jedlom alebo bez jedla.

Čo sa týka trvania liečby, váš lekár určí, ktorým typom alergickej nádchy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Desloratadin PMCS užívať.

Ak je vaša alergická nádcha intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu vášho ochorenia.

Ak je vaša alergická nádcha perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), váš lekár vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri urtikárii (ochorenie kože spôsobené alergiou) sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa pokynov vášho lekára.

Ak užijete viac Desloratadinu PMCS, ako máte
Užívajte Desloratadin PMCS tak, ako vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac Desloratadinu PMCS, ako vám predpísali, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Desloratadin PMCS
Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k vášmu pravidelnému dávkovaciemu režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tablety. Únava, suchosť v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobenine tablety. U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.
Po uvedení dezloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka, opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, nespavosti, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.'


5. Ako uchovávať Desloratadin PMCS

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte to svojmu lekárnikovi.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Desloratadin PMCS obsahuje
- Liečivo je dezloratadín. Každá tableta obsahuje 5 mg dezloratadínu.
 
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, mikrokryštalická celulóza (granulovaná forma), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Desloratadin PMCS a obsah balenia

Desloratadin PMCS sú ružové, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety priemeru 7 mm s deliacou ryhou.

Desloratadin PMCS sa dodáva v baleniach po 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Saneca Pharmaceuticals a.s.,
Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s.,
Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika
Desloratadin PMCS 5 mg
Poľsko
Desloratadine PMCS
Rumunsko
Desloratadina PMCS 5 mg comprimate
Švédsko
Desloratadin PMCS 5 mg
Slovenská republika
Desloratadin PMCS 5 mg

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.