DESLORATADIN RATIOPHARM 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
�o sa pou��va
2. Sk�r ako u�ijete Desloratadin ratiopharm
3. Ako u��va� Desloratadin ratiopharm
4. Mo�n� ved�aj�ie ��inky
5. Ako uchov�va� Desloratadin ratiopharm
6. �al�ie inform�cie1. �O JE DESLORATADIN RATIOPHARM A NA �O SA POU��VA
Desloratadin ratiopharm obsahuje lie�ivo desloratad�n, ktor� je antihistaminikum. Desloratadin ratiopharm zmier�uje pr�znaky spojen� s alergickou n�dchou (z�pal nosov�ch
priechodov sp�soben� alergiou, napr. senn� n�dcha alebo precitlivenos� na rozto�e v prachu). Tieto
pr�znaky zah��aj� k�chanie, te�enie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podneb� a svrbenie, s�ervenanie alebo slzenie o��.

Desloratadin ratiopharm sa tie� pou��va na zmiernenie pr�znakov spojen�ch s urtik�riou (ochorenie ko�e sp�soben� alergiou). Tieto pr�znaky zah��aj� svrbenie a �ih�avku.
Desloratadin ratiopharm je ur�en� pre dospel�ch a dospievaj�cich (vo veku 12 a viac rokov). Zmiernenie t�chto pr�znakov trv� cel� de� a pom�e V�m obnovi� Va�e norm�lne denn� aktivity
a sp�nok.

2. SK�R AKO U�IJETE DESLORATADIN RATIOPHARM Neu��vajte Desloratadin ratiopharm
� ke� ste alergick� (precitliven�) na desloratad�n alebo na ktor�ko�vek z �al��ch zlo�iek
Desloratadin ratiopharm alebo na loratad�n.

Bu�te zvl᚝ opatrn� pri u��van� Desloratadin ratiopharm
- ak m�te slab�iu funkciu obli�iek.

Ak sa V�s to t�ka alebo ak si nie ste ist�, pora�te sa, pros�m, s Va��m lek�rom predt�m, ako za�nete u��va� Desloratadin ratiopharm.

Deti
Desloratadin ratiopharm sa nem� pou��va� u det� vo veku do 12 rokov.

U��vanie in�ch liekov
Ak u��vate alebo ste v poslednom �ase u��vali e�te in� lieky, vr�tane liekov, ktor�ch v�daj nie je viazan� na lek�rsky predpis, ozn�mte to, pros�m, svojmu lek�rovi alebo lek�rnikovi.

Tehotenstvo a doj�enie
Sk�r ako za�nete po�as tehotenstva a doj�enia u��va� ak�ko�vek liek, pora�te sa so svoj�m lek�rom alebo lek�rnikom.
Ak ste tehotn� alebo doj��te, neodpor��a sa, aby ste Desloratadin ratiopharm u��vali.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri u��van� odporu�enej d�vky sa neo�ak�va, �e Desloratadin ratiopharm ovplyvn� Va�u schopnos� vies� vozidl� alebo obsluhova� stroje. Ve�mi zriedkavo sa v�ak u niektor�ch �ud� vyskytla ospalos�, ktor� zn�i pozornos�. Ak ste ovplyvnen�, neve�te vozidlo alebo neobsluhujte stroje.

D�le�it� inform�cie o niektor�ch zlo�k�ch Desloratadin ratiopharm
Desloratadin ratiopharm obsahuje lakt�zu. Ak V�m V� lek�r povedal, �e nezn�ate niektor� cukry, kontaktujte svojho lek�ra pred u�it�m tohto lieku.3. AKO U��VA� DESLORATADIN RATIOPHARM

Dospel� a dospievaj�ci (12 a viac rokov): u��vajte jednu tabletu raz denne. Prehltnite cel� tabletu a zapite ju vodou. U��vajte ju s jedlom alebo bez jedla.

�o sa t�ka trvania lie�by, V� lek�r ur��, na ktor� typ alergickej rinit�dy trp�te, a rozhodne, ako dlho mus�te Desloratadin ratiopharm u��va�.
Ak je Va�a alergick� rinit�da intermitentn� (v�skyt pr�znakov menej ako 4 dni v t��dni alebo krat�ie ako 4 t��dne), V� lek�r V�m odporu�� lie�ebn� re�im, ktor� bude z�visie� od zhodnotenia priebehu V�ho ochorenia.
Ak je Va�a alergick� rinit�da perzistuj�ca (pr�tomnos� pr�znakov 4 alebo viacej dn� v t��dni alebo dlh�ie ako 4 t��dne), V� lek�r V�m m�e odporu�i� dlhodob� lie�bu.

Trvanie lie�by pri urtik�rii sa m�e u jednotliv�ch pacientov l�i�, preto mus�te postupova� presne pod�a in�trukci� V�ho lek�ra.

Ak u�ijete viac Desloratadin ratiopharm, ako m�te
U��vajte Desloratadin ratiopharm len tak, ako V�m to bolo predp�san�. Pri n�hodnom pred�vkovan� sa neo�ak�vaj� �iadne z�va�n� probl�my. Ke� v�ak u�ijete viac Desloratadin ratiopharm, ako V�m predp�sali, spojte sa s Va��m lek�rom alebo lek�rnikom.

Ak zabudnete u�i� Desloratadin ratiopharm
Ak zabudnete na�as u�i� Va�u d�vku, u�ite ju �o najsk�r, ako je to mo�n�, potom sa vr�te k V�mu pravideln�mu d�vkovaciemu rozvrhu. Neu��vajte dvojn�sobn� d�vku, aby ste nahradili vynechan� d�vku.

Ak m�te �al�ie ot�zky t�kaj�ce sa pou�itia tohto lieku, op�tajte sa svojho lek�ra alebo lek�rnika.4. MO�N� VED�AJ�IE ��INKY

Tak ako v�etky lieky, aj Desloratadin ratiopharm m�e sp�sobova� ved�aj�ie ��inky, hoci sa neprejavia u ka�d�ho.

Ve�mi zriedkavo (postihuj� menej ako 1 pou��vate�a z 10 000) boli hl�sen� z�va�n� alergick� reakcie (�a�kosti pri d�chan�, sipot, svrbenie, �ih�avka a opuch). Ak sa u V�s vyskytn�, ihne� vyh�adajte lek�rsku pomoc.

U dospel�ch boli ved�aj�ie ��inky skoro tak� ist�, ako ke� u��vali len napodobeninu tabletky. �nava, sucho v �stach a boles� hlavy v�ak boli hl�sen� �astej�ie, ako pri napodobenine tabletky.
U dospievaj�cich bol naj�astej�ie hl�sen� ved�aj�� ��inok boles� hlavy.

Po uveden� desloratad�nu na trh boli ve�mi zriedkavo hl�sen� �al�ie nasleduj�ce ved�aj�ie ��inky
(postihuj� menej ako 1 pou��vate�a z 10 000):
� vyr�ka
� palpit�cie (b��enia srdca)
� r�chly tlkot srdca'
� boles� brucha
� nevo�nos�
� vracanie
� �al�do�ne �a�kosti
� hna�ka
� z�vrat
� ospalos�
� neschopnos� spa�
� bolesti svalov
� halucin�cie
� z�chvaty
� nepokoj so zv��enou telesnou aktivitou
� z�pal pe�ene
� abnorm�lne v�sledky testov funkcie pe�ene.

Ak za�nete poci�ova� ak�ko�vek ved�aj�� ��inok ako z�va�n� alebo ak spozorujete ved�aj�ie ��inky, ktor� nie s� uveden� v tejto p�somnej inform�cii pre pou��vate�ov, povedzte to, pros�m, svojmu lek�rovi alebo lek�rnikovi.5. AKO UCHOV�VA� DESLORATADIN RATIOPHARM

Uchov�vajte mimo dosahu a doh�adu det�.

Nepou��vajte Desloratadin ratiopharm po d�tume exspir�cie, ktor� je uveden� na �katuli a blistri alebo na f�a�i. D�tum exspir�cie sa vz�ahuje na posledn� de� v mesiaci.

PVC/PVdC/hlin�kov� blistre:
Uchov�vajte v p�vodnom obale na ochranu pred vlhkos�ou.

HDPE f�a�e s PP uz�vermi:
Po prvom otvoren� HDPE f�a�e m� Desloratadin ratiopharm �as pou�ite�nosti 6 mesiacov. Tento liek nevy�aduje �iadne zvl�tne podmienky na uchov�vanie.

Ke� spozorujete ak�ko�vek zmenu vzh�adu tabliet, povedzte o tom V�mu lek�rnikovi.

Lieky sa nesm� likvidova� odpadovou vodou alebo domov�m odpadom. Nepou�it� liek vr�te do lek�rne. Tieto opatrenia pom�u chr�ni� �ivotn� prostredie.6. OBSAH BALENIA A �AL�IE INFORM�CIE

�o Desloratadin ratiopharm obsahuje
- Lie�ivo je desloratad�n 5 mg
- �al�ie zlo�ky s�:
Jadro tablety: poloxam�r typu 188, monohydr�t kyseliny citr�novej, mikrokry�talick� celul�za, kukuri�n� �krob, sodn� so� kroskarmel�zy, monohydr�t lakt�zy, mastenec.

Obal tablety: polyvinylalkohol (�iast. hydrolyzovan�), oxid titani�it� (E171), makrogol/PEG 3350, mastenec a hlinit� lak indigokarm�nu (E132).

Ako vyzer� Desloratadin ratiopharm a obsah balenia
Okr�hle, bikonvexn�, modr� filmom obalen� tablety.
Desloratadin ratiopharm 5 mg filmom obalen� tablety s� dod�van� v baleniach so 7, 10, 14, 15, 20,
30, 40, 50, 60, 90, 100 alebo 250 filmom obalen�mi tabletami. Nie v�etky ve�kosti balenia musia by�
uveden� na trh.

Dr�ite� rozhodnutia o registr�cii
ratiopharm GmbH Graf-Arco-Stra�e 3
89079 Ulm
Nemecko info@ratiopharm.de

V�robcovia:
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Stra�e 3
89143 Blaubeuren
Nemecko

Podrobn� inform�cie o tomto lieku s� dostupn� na internetovej str�nke Eur�pskej liekovej agent�ry:
http://www.ema.europa.eu

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.