DASSELTINO 5 MG tbl flm 50x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
/>2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Esradin
3. Ako užívať Esradin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Esradin
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Esradin a na čo sa užíva

Esradin je liek proti alergii, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

Esradin zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu) u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších. Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Esradin sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže vám obnoviť vaše normálne denné aktivity a spánok.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Esradin
Neužívajte Esradin
- ak ste alergický na desloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na loratadín.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Esradin, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:
- ak máte slabú funkciu obličiek.

Použitie u detí a dospievajúcich
Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 12 rokov.

Iné lieky a Esradin
Nie sú známe žiadne interakcie Esradinu s inými liekmi.
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Esradin a jedlo, nápoje a alkohol
Esradin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Buďte opatrní pri užívaní Esradinu s alkoholom.

Tehotenstvo,dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Esradin užívali.

Plodnosť
K dispozícii nie sú žiadne údaje o vplyve na plodnosť mužov/žien.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri užívaní odporúčanej dávky sa neočakáva, že Esradin spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Esradin obsahuje laktózu
Tablety Esradin obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Esradin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 a viac rokov
Odporúčaná dávke je jedna tableta raz denne. Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou. Užívajte ju s jedlom alebo bez jedla.

Čo sa týka trvania liečby, váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Esradin užívať.

Ak je vaša alergická rinitída intermitentná (prítomnosť príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), váš lekár vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu vášho ochorenia.

Ak je vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), váš lekár vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa inštrukcií vášho lekára.

Ak užijete viac Esradinu, ako máte
Užívajte Esradin len tak, ako vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac Esradinu, ako vám predpísali, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť Esradin
Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po uvedení desloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Vedľajšie účinky po uvedení desloratadínu na trh boli hlásené ako:

Časté (nasledujúce účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
· únava
· sucho v ústach
· bolesť hlavy

Dospelí
Veľmi zriedkavé (nasledujúce účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
· závažné alergické reakcie
· rýchly tlkot srdca
· vracanie
· závrat
· bolesť svalov
· nepokoj so zvýšeným pohybom tela
· vyrážka
· bolesť brucha
· podráždenie žalúdka
· ospalosť
· halucinácie
· zápal pečene
· búšenie alebo nepravidelný tlkot srdca
· nevoľnosť (nauzea)
· hnačka
· neschopnosť spať
· svalové zášklby
· nezvyčajné výsledky vyšetrení činnosti pečene'

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
· nezvyčajná slabosť
· zožltnutie kože a/alebo očí
· zvýšená citlivosť kože na slnko, dokonca aj v prípade zamračeného počasia, a na UV (ultrafialové) žiarenie, napríklad UV žiarenie solária
· zmena v spôsobe tlkotu srdca

Deti
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
· pomalý tlkot srdca
· zmena v spôsobe tlkotu srdca

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Esradin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Esradin obsahuje

● Liečivo je desloratadín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.

● Ďalšie zložky sú:
- (jadro tablety) mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, kukuričný škrob, monohydrát laktózy, mastenec;
- (obal tablety) hypromelóza, makrogol 400, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132).

Ako vyzerá Esradin a obsah balenia
Bledomodré okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

Esradin 5 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch v baleniach po 7, 10, 30, 50, 90 alebo 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Výrobca:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.