DASSELTA 5 MG FILMOM OBALENÁ TABLETA tbl flm 250x5 mg (fľ.HDPE)

SPC
e Dasselta a na �o sa pou��va
2. Sk�r ako pou�ijete Dasseltu
3. Ako u��va� Dasseltu
4. Mo�n� ved�aj�ie ��inky
5. Ako uchov�va� Dasseltu
6. �al�ie inform�cie
1. �O JE DASSELTA A NA �O SA POU��VA
Dasselta je protialergick� liek, ktor� V�m nesp�sob� ospalos�. Pom�ha kontrolova� Va�u alergick� reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej pr�znaky.
Dasselta zmier�uje pr�znaky spojen� s alergickou n�dchou (z�pal nosov�ch priechodov sp�soben� alergiou, napr. senn� n�dcha alebo precitlivenos� na rozto�e v prachu). Tieto pr�znaky zah��aj� k�chanie, te�enie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podneb� a svrbenie, s�ervenanie alebo slzenie o��.
Dasselta sa tie� pou��va na zmiernenie pr�znakov spojen�ch s urtik�riou (ochorenie ko�e sp�soben� alergiou). Tieto pr�znaky zah��aj� svrbenie a �ih�avku.
Zmiernenie t�chto pr�znakov trv� cel� de� a pom�e V�m obnovi� Va�e norm�lne denn� activity a sp�nok.
Dasselta je ur�en� pre dospel�ch a dospievaj�cich (vo veku 12 a viac rokov).
2. SK�R AKO U�IJETE DASSELTU
Neu��vajte Dasseltu
- ak ste alergick� (precitliven�) na desloratad�n alebo na ktor�ko�vek z �al��ch zlo�iek Dasselty alebo na loratad�n.

Bu�te zvl᚝ opatrn� pri u��van� Dasselty
- ak m�te slab�iu funkciu obli�iek.

Ak sa V�s to t�ka alebo ak si nie ste ist�, pora�te sa, pros�m, s Va��m lek�rom predt�m, ako za�nete u��va� Dasseltu.
Deti
Dasselta by sa nemala predpisova� de�om mlad��m ako 12 rokov.
U��vanie in�ch liekov
Ak u��vate alebo ste v poslednom �ase u��vali e�te in� lieky, vr�tane liekov, ktor�ch v�daj nie je viazan� na lek�rsky predpis, ozn�mte to, pros�m, svojmu lek�rovi alebo lek�rnikovi.
Nie s� zn�me �iadne interakcie Dasselty s in�mi liekmi.
U��vanie Dasselty s jedlom a n�pojmi
Dasselta sa m�e u��va� s jedlom alebo bez jedla.
Tehotenstvo a doj�enie
Sk�r ako za�nete po�as tehotenstva a doj�enia u��va� ak�ko�vek liek, pora�te sa so svojim lek�rom alebo lek�rnikom.
Ak ste tehotn� alebo doj��te, neodpor��a sa, aby ste Dasseltu u��vali.
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri u��van� odporu�enej d�vky sa neo�ak�va, �e Dasselta sp�sob� ospalos� alebo zn�i pozornos�. Ve�mi zriedkavo sa v�ak u niektor�ch �ud� vyskytla ospalos�, ktor� by mohla ovplyvni� Va�u schopnos� vies� vozidl� alebo obsluhova� stroje.
D�le�it� inform�cie o niektor�ch zlo�k�ch Dasselty
Tablety Dasselta obsahuj� lakt�zu. Ak V�m lek�r povedal, �e m�te intoleranciu niektor�ch cukrov, pora�te sa s n�m sk�r, ako za�nete tento liek u��va�.
3. AKO U��VA� DASSELTA
Dospel� a dospievaj�ci (12 a viac rokov): u��vajte jednu tabletu raz denne.
Prehltnite cel� tabletu a zapite ju vodou. U��vajte ju s jedlom alebo bez jedla.
�o sa t�ka trvania lie�by, V� lek�r ur��, na ktor� typ alergickej rinit�dy trp�te, a rozhodne, ako dlho mus�te Dasseltu u��va�.
Ak je Va�a alergick� rinit�da intermitentn� (v�skyt pr�znakov menej ako 4 dni v t��dni alebo krat�ie ako 4 t��dne), lek�r V�m odporu�� lie�ebn� re�im, ktor� bude z�visie� od zhodnotenia priebehu V�ho ochorenia.
Ak je Va�a alergick� rinit�da perzistuj�ca (pr�tomnos� pr�znakov 4 alebo viacej dn� v t��dni alebo dlh�ie ako 4 t��dne), V� lek�r V�m m�e odporu�i� dlhodob� lie�bu.
Trvanie lie�by pri urtik�rii sa m�e u jednotliv�ch pacientov l�i�, preto mus�te postupova� presne pod�a in�trukci� V�ho lek�ra.
Ak u�ijete viac Dasselty ako m�te
U��vajte Dasseltu len tak, ako V�m to bolo predp�san�. Pri n�hodnom pred�vkovan� sa neo�ak�vaj� �iadne z�va�n� probl�my. Ke� v�ak u�ijete viac Dasselty, ako V�m predp�sali, spojte sa s Va��m lek�rom alebo lek�rnikom.
Ak zabudnete u�i� Dasseltu
Ak zabudnete na�as u�i� Va�u d�vku, u�ite ju �o najsk�r, ako je to mo�n�, potom sa vr�te k V�mu pravideln�mu d�vkovaciemu rozvrhu. Neu��vajte dvojn�sobn� d�vku, aby ste nahradili vynechan� d�vku.
Ak m�te �al�ie ot�zky t�kaj�ce sa pou�itia tohto lieku, op�tajte sa svojho lek�ra alebo lek�rnika.
4. MO�N� VED�AJ�IE ��INKY
Tak ako v�etky lieky, aj Dasselta m�e sp�sobova� ved�aj�ie ��inky, hoci sa neprejavia u ka�d�ho.
Po uveden� desloratad�nu na trh bolo ve�mi zriedkavo (u menej ako 1 u��vate�a z 10 000) hl�sen� pr�pady z�va�n�ch alergick�ch reakci� (�a�kosti pri d�chan�, sipot, svrbenie, �ih�avka a opuch. Ak sa u V�s tieto reakcie objavia, okam�ite vyh�adajte lek�rsku pomoc.
U dospel�ch boli ved�aj�ie ��inky skoro tak� ist�, ako ke� u��vali len napodobeninu tablety. �nava, sucho v �stach a boles� hlavy v�ak boli hl�sen� �astej�ie, ako pri napodobeninu tabletky. U dospievaj�cich bol naj�astej�ie hl�sen� ved�aj�� ��inok boles� hlavy.
Ve�mi zriedkav� ved�aj�ie ��inky hl�sen� po�as u��vania lieku:
- vyr�ka,
- palpit�cie (b��enie srdca),
- zr�chlen� tlkot srdca,
- boles� �al�dka, '
- nauzea (pocit nevo�nosti),
- vracanie
- podr�den� �al�dok,
- hna�ka,
- z�vrat,
- ospalos�,
- neschopnos� spa�,
- boles� svalov,
- halucin�cie,
- z�chvaty,
- nepokoj so zv��enou telesnou aktivitou,
- z�pal pe�ene,
- abnorm�lne v�sledky testov pe�ene.

Ak za�nete poci�ova� ak�ko�vek ved�aj�� ��inok ako z�va�n� alebo ak spozorujete ved�aj�ie ��inky, ktor� nie s� uveden� v tejto p�somnej inform�cii pre pou��vate�ov, povedzte to, pros�m, svojmu lek�rovi alebo lek�rnikovi.
5. AKO UCHOV�VA� DASSELTU
Uchov�vajte mimo dosahu a doh�adu det�.
Neu��vajte Dasseltu po d�tume exspir�cie, ktor� je uveden� na obale po �EXP�. D�tum exspir�cie sa vz�ahuje na posledn� de� v mesiace.
Uchov�vajte v p�vodnom obale na ochranu pred vlhkos�ou.
�as pou�ite�nosti po prvom otvoren� plastov�ho obalu na tablety je 3 mesiace.
Lieky sa nesm� likvidova� odpadovou vodou alebo domov�m odpadom. Nepou�it� liek vr�te do lek�rne. Tieto opatrenia pom�u chr�ni� �ivotn� prostredie.
6. �AL�IE INFORM�CIE
�o Dasselta obsahuje
- ��inn� l�tka je desloratad�n. Ka�d� filmom obalen� tableta obsahuje 5 mg desloratad�nu.
- �al�ie zlo�ky v jadre tablety s�: mikrokry�talick� celul�za (E460), hypromel�za (E464), koncentrovan� kyselina chlorovod�kov� (E507), hydroxid sodn� (E524), kukuri�n� �krob, 21
monohydr�t lakt�zy a mastenec (E553b).
- �al�ie zlo�ky v obale tablety: hypromel�za (E464), makrogol, monohydr�t lakt�zy, oxid titani�it� (E171) a indigokarm�n (E132).

Ako vyzer� Dasselta a obsah balenia
Svetlo modr� okr�hle filmom obalen� tablety so skosen�mi hranami.
Dasselta je dostupn� v papierovej �katu�ke po 7, 10, 20, 30, 50, 90 a 100 filmom obalen�ch tabliet v blistri a v plastovom obale s 250 filmom obalen�mi tabletami.
Nie v�etky ve�kosti balenia musia by� uveden� na trh.
Dr�ite� rozhodnutia o registr�cii
KRKA, d.d., Novo mesto, �marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
V�robcovia
KRKA, d.d., Novo mesto, �marje�ka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Stra�e 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

T�to p�somn� inform�cia pre pou��vate�ov bola naposledy schv�len� v
Podrobn� inform�cie o tomto lieku s� dostupn� na internetovej str�nke Eur�pskej liekovej agent�ry http://www.ema.europa.eu/.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.