CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
/>1. Čo je Claudine 50 mg a na čo sa používa

Claudine patrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 3.
Má viacero účinkov, medzi ktoré patrí rozširovanie niektorých ciev a znižovanie úrovne zrážanlivosti buniek krvi nazývaných krvné doštičky, ktoré sa nachádzajú vo vašich cievach.

Claudine 50 mg vám bol predpísaný kvôli „intermitentnej klaudikácii“. Intermitentná klaudikácia je kŕčovitá bolesť v nohách, ktorá sa objavuje počas chôdze a je spôsobená nedostatočným prekrvením vašich nôh. Claudine 50 mg dokáže predĺžiť vzdialenosť, ktorú môžete prejsť bez bolesti, pretože zlepšuje cirkuláciu krvi vo vašich dolných končatinách. Claudine sa odporúča len pre pacientov, ktorých príznaky sa dostatočne nezlepšili po úprave životného štýlu (napríklad ukončenie fajčenia a vyššia pohybová aktivita) a po iných primeraných zásahoch. Je dôležité, aby ste počas užívania cilostazolu pokračovali v upravenom životnom štýle.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Claudine 50 mg
Neužívajte Claudine 50 mg tablety
· ak ste alergický na cilostazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6)
· ak trpíte „zlyhávaním srdca“.
· ak máte počas odpočinku pretrvávajúcu bolesť v hrudníku alebo ste mali v predchádzajúcich šiestich mesiacoch infarkt alebo ste podstúpili operáciu srdca.
· ak ste kedykoľvek, či už v súčasnosti alebo minulosti, trpeli stratami vedomia v dôsledku ochorenia srdca alebo akýmikoľvek závažnými poruchami srdcového rytmu,
· ak viete, že váš zdravotný stav zvyšuje riziko krvácania alebo vzniku podliatin, napríklad:
- aktívny(e) vred(y) žalúdka.
- mozgová príhoda v priebehu posledných šiestich mesiacov.
- problémy s očami, ak máte cukrovku.
- ak váš krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný.
- ak užívate kyselinu acetylsalicylovú a klopidogrel alebo inú kombináciu dvoch alebo viacerých liekov, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania (ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika).
· ak trpíte závažným ochorením obličiek alebo miernym alebo závažným ochorením pečene,
· ak ste tehotná.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Claudine 50 mg, ubezpečte sa, že váš lekár je informovaný:
· o závažnom probléme so srdcom alebo o akýchkoľvek problémoch so srdcovým rytmom, ak nimi trpíte,
· o problémoch s krvným tlakom, ak nimi trpíte.

Počas liečby liekom Claudine 50 mg sa uistite, že:
· Ak si váš stav vyžaduje chirurgický zákrok, vrátane trhania zubov, informujte svojho lekára alebo zubára o tom, že užívate Claudine 50 mg.
· Ak sa vám začnú tvoriť podliatiny alebo začnete krvácať, prestaňte Claudine 50 mg užívať a informujte svojho lekára.

Iné lieky a liek obsahujúci cilostazol
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Svojho lekára by ste mali informovať obzvlášť vtedy, ak užívate niektoré lieky proti bolesti alebo zápalu svalov alebo kĺbov alebo ak užívate lieky na zníženie zrážanlivosti krvi. Patria medzi ne:
· kyselina acetylsalicylová
· klopidogrel
· lieky proti zrážaniu krvi (napr. warfarín, dabigatran, rivaroxaban, apixaban alebo nízkomolekulárne heparíny).

Ak užívate takéto lieky súbežne s liekom Claudine 50 mg, váš lekár môže vykonať niektoré rutinné krvné testy.

Niektoré lieky môžu pri súbežnom užívaní narúšať účinok lieku Claudine 50 mg. Môžu buď zvyšovať vedľajšie účinky lieku Claudine 50 mg alebo znížiť jeho účinnosť. Claudine 50 mg môže mať rovnaký vplyv na niektoré iné lieky. Predtým, ako začnete užívať Claudine 50 mg, informujte svojho lekára, ak užívate:
· erytromycín, klaritromycín alebo rifampicín (antibiotiká),
· ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií),
· omeprazol (proti nadmernej tvorbe žalúdočnej kyseliny),
· diltiazem (na liečbu vysokého krvného tlaku alebo proti bolesti v hrudníku),
· cisaprid (na liečbu ochorení žalúdka),
· lovastatín, simvastatín alebo atorvastatín (na zníženie vysokej hladiny cholesterolu v krvi),
· halofantrín (na liečbu malárie),
· pimozid (na liečbu duševných ochorení),
· deriváty ergotamínu (na liečbu migrény, napr. ergotamín, dihydroergotamín),
· karbamazepín alebo fenytoín (na liečbu kŕčov),
· ľubovník bodkovaný (bylinný liek).

Ak si nie ste istí, či sa to vzťahuje i na vaše lieky, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.

Predtým, ako začnete užívať Claudine 50 mg, informujte svojho lekára, ak užívate lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, pretože Claudine 50 mg môže zosilniť ich účinky na znižovanie vášho krvného tlaku.
 Ak váš krvný tlak klesne priveľmi, môže to spôsobiť rýchle búšenie srdca. Medzi tieto lieky patria:
· diuretiká (napr. hydrochlorotiazid, furosemid)
· blokátory kalciových kanálov (napr. verapamil, amlodipín)
· inhibítory ACE (napr. kaptopril, lisinopril)
· blokátory receptorov angiotenzínu II (napr. valsartan, kandesartan)
· betablokátory (napr. labetalol, karvedilol);

Stále však môže byť vo vašom prípade správne užívať súčasne vyššie uvedené lieky a Claudine 50 mg a váš lekár rozhodne, čo je pre vás vhodné.

Claudine 50 mg a jedlo a nápoje
Tablety Claudine 50 mg sa majú užívať 30 minút pred raňajkami a večerou. Tablety vždy zapite vodou.

Tehotenstvo a dojčenie
Claudine 50 mg SA NESMIE užívať počas tehotenstva.
Claudine 50 mg SA NEODPORÚČA pre dojčiace ženy.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Claudine 50 mg môže spôsobiť závrat. Ak pociťujete závraty po užití Claudinu 50 mg, NEVEĎTE vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje a informujte vášho lekára alebo lekárnika.


3. Ako užívať Claudine 50 mg tablety

· Vždy užívajte Claudine 50 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
· Odporúčaná dávka je dve 50 mg tablety dvakrát denne (ráno a večer). Túto dávku nie je potrebné meniť v prípade starších ľudí. Váš lekár vám však môže predpísať nižšiu dávku, ak užívate iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na účinok Claudinu 50 mg.
· Tablety Claudine 50 mg užívajte 30 minút pred raňajkami a pred večerou.
Tablety vždy zapite vodou.

Priaznivé účinky užívania Claudine 50 mg môžete pociťovať v priebehu 4 –12 týždňov liečby. Váš lekár posúdi váš stav po 3 mesiacoch liečby a ak liečba nie je dostatočne účinná, odporučí vám, aby ste užívanie cilostazolu ukončili.

Claudine 50 mg tablety nie je vhodný pre deti.

Ak užijete viac Claudine 50 mg, ako máte
Ak z akéhokoľvek dôvodu užijete viac tabliet Claudine 50 mg, ako máte, môžu sa u vás objaviť rôzne prejavy a príznaky, ako napríklad silná bolesť hlavy, hnačka, pokles krvného tlaku a nepravidelný srdcový rytmus.

Ak ste užili viac tabliet, ako je vaša predpísaná dávka, okamžite vyhľadajte vášho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu. Nezabudnite si so sebou vziať balenie lieku, aby bolo jasné, aký liek ste užili.

Ak zabudnete užiť Claudine 50 mg
Ak vynecháte dávku, neznepokojujte sa; počkajte a užite nasledujúcu tabletu a potom pokračujte ako zvyčajne. NEUŽÍVAJTE dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Claudine 50 mg
Ak prestanete užívať Claudine 50 mg, bolesti vo vašich dolných končatinách sa môžu opäť objaviť alebo zhoršiť. Preto prestaňte užívať Claudine 50 mg len ak zaznamenáte vedľajšie účinky, ktoré si vyžadujú urgentné lekárske ošetrenie (pozri časť 4) alebo ak vám to povie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho lekára. Prestaňte užívať Claudine 50 mg a kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice.
· mŕtvica,
· srdcový infarkt,
· problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť nedostatočné dýchanie alebo opuch členkov,
· nepravidelný srdcový rytmus (prvý výskyt alebo zhoršenie),
· výrazné krvácanie,
· ľahká tvorba podliatin,
· závažné ochorenie sprevádzané tvorbou pľuzgierov na pokožke, v ústach, očiach a na pohlavných orgánoch,
· zožltnutie pokožky alebo očných bielkov spôsobené problémami s pečeňou alebo krvou (žltačka).

Okamžite sa obráťte na svojho lekára aj v prípade horúčky alebo bolestí v hrdle. Možno bude potrebné uskutočniť niektoré krvné testy a váš lekár rozhodne o vašej ďalšej liečbe.

V prípade lieku Claudine 50 mg boli zaznamenané nasledujúce vedľajšie účinky. Ihneď informujte svojho lekára:

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujúce viac než 1 z 10 ľudí)
· bolesti hlavy
· zmenená stolica
· hnačka

Časté vedľajšie účinky (postihujúce menej než 1 z 10 ľudí)'
· rýchly pulz
· búšenie srdca (palpitácia)
· bolesť v hrudníku
· závrat
· bolesť v hrdle
· nádcha (rinitída)
· bolesť v oblasti brucha
· zažívacie ťažkosti (tráviace problémy)
· pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (nutkanie na vracanie alebo vracanie)
· strata chuti do jedla (anorexia)
· zvýšená tvorba plynov alebo nadúvanie (flatulencia)
· opuch členkov, chodidiel alebo tváre
· vyrážky alebo zmena vzhľadu pokožky
· svrbenie pokožky
· nerovnomerné podkožné krvácanie
· celková slabosť

Menej časté vedľajšie účinky (postihujúce menej než 1 z 100 ľudí)
· srdcový infarkt
· nepravidelný rytmus srdca (nový alebo zhoršujúci sa)
· problémy so srdcom, ktoré môžu vyvolať dýchavičnosť alebo opuch členkov
· zápal pľúc
· kašeľ
· triaška
· neočakávané krvácanie
· tendencia ku krvácaniu (napr. v žalúdku, oku, svale, krvácanie z nosa a krv v slinách alebo moči)
· znížený počet červených krviniek v krvi
· závrat pri postavení sa
· mdloby
· úzkosť
· problémy so spánkom
· nezvyčajné sny
· alergická reakcia
· bolesti
· cukrovka a zvýšená hladina cukru v krvi
· bolesti žalúdka (gastritída)
· nevoľnosť

U ľudí trpiacich cukrovkou môže byť zvýšené riziko krvácania do očí.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujúce menej než 1 z 1 000 ľudí)
· tendencia krvácať dlhšie než je zvyčajné
· zvýšenie počtu krvných doštičiek
· problémy s obličkami

V súvislosti s užívaním lieku Claudine 50 mg boli nahlásené nasledujúce vedľajšie účinky, nie je však známe, ako často sa môžu vyskytnúť:
· zmeny krvného tlaku
· zníženie počtu červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek
· ťažkosti s dýchaním
· ťažkosti s pohybom
· horúčka
· návaly tepla
· ekzém a iné vyrážky na pokožke
· znížená citlivosť pokožky
· výtok z očí alebo zlepené oči (zápal očných spojiviek)
· zvonenie v ušiach (tinitus)
· problémy s pečeňou vrátane hepatitídy
· zmeny v moči

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Claudine 50 mg tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje Caludine 50 mg
· Liečivo je cilostazol. Jedna tableta obsahuje 50 mg cilostazolu.
· Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, vápenatá soľ karmelózy, hypromelóza a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Claudine 50 mg tablety a obsah balenia
Claudine 50 mg je biela okrúhla plochá tableta s vyrytým označením „50“ na jednej strane.

Váš liek je dodávaný v baleniach obsahujúcich 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 tabliet v blistroch z PVC/PVDC/hliníka.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów
Poľsko

Výrobca
Pabianicke Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul.Marszalka Józefa Pilsudskiego 5
95-200 Pabianice
Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Claudine 50 mg tablety
Estónsko: Cilozek
Grécko: Cilozek 50 mg δισκία
Maďarsko: Cilozek 50 mg tabletta
Poľsko: Cilozek
Rumunsko: Velyn 50 mg comprimate
Slovenská republika: Claudine 50 mg tablety
Španielsko: Cilostazol Mylan 50 mg comprimidos EFG

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2014.


Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 7x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 14x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 20x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 50x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 20,76
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp 36,34
CILOZEK 100 MG TABLETY tbl 100x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 7x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 14x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 20x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 50x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
CILOZEK 50 MG TABLETY tbl 98x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.