BETOPTIC S int opu 1x5 ml (fľ.PE)

TOPTIC S a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete BETOPTIC S
3. Ako používať BETOPTIC S
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať BETOPTIC S
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je BETOPTIC S a na čo sa používa

BETOPTIC S očná suspenzná instilácia je určený na zníženie vnútroočného tlaku u pacientov s chronickým glaukómom s otvoreným uhlom a s očnou hypertenziou. Môže sa používať samotný alebo v kombinácii s ďalšími liekmi znižujúcimi vnútroočný tlak.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete BETOPTIC S

Nepoužívajte BETOPTIC S
- ak ste alergický na betaxolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte v súčasnosti alebo ste mali v minulosti dýchacie ťažkosti, ako je ťažká astma alebo ťažký chronický obštrukčný zápal priedušiek (ťažké ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobiť dýchavičnosť, ťažkosti pri dýchaní a/alebo dlhotrvajúci kašeľ).
- ak máte pomalý srdcový tep, zlyhanie srdca alebo poruchy srdcového rytmu.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako budete používať tento liek, informujte svojho lekára, ak ste mali v minulosti alebo máte v súčasnosti:
- koronárne ochorenie srdca /ochorenie vencovitých ciev/ (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudníku, dýchavičnosť alebo dusenie sa), zlyhanie srdca, nízky krvný tlak,
- poruchy srdcovej frekvencie ako pomalý srdcový tep,
- dýchacie ťažkosti, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,
- ochorenie spojené so slabou cirkuláciou krvi (ako Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm),
- cukrovku, pretože betaxolol môže maskovať znaky a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,
- zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože betaxolol môže maskovať znaky a príznaky tejto zvýšenej činnosti.
Informujte svojho lekára pred operáciou, že používate BETOPTIC S, pretože betaxolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných v priebehu anestézie.

Iné lieky a BETOPTIC S
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

BETOPTIC S môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený ďalšími liekmi, ktoré používate, vrátane ostatných očných instilácií na liečbu glaukómu.

Upozornite svojho lekára najmä v prípade, že užívate alebo sa chystáte užívať:
- lieky znižujúce krvný tlak alebo lieky na srdce,
- lieky na liečbu cukrovky.

Tehotenstvo a dojčenie
Nepoužívajte BETOPTIC S, ak ste tehotná, pokiaľ to nepovažuje váš lekár za nevyhnutné.
Nepoužívajte BETOPTIC S, ak dojčíte. Betaxolol môže prechádzať do materského mlieka. Požiadajte svojho lekára o radu predtým, ako začnete užívať ktorýkoľvek liek počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že po použití BETOPTICu S by schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje bola ovplyvnená inými problémami, ako sú problémy spojené s prechodným rozmazaným videním.

BETOPTIC S obsahuje benzalkóniumchlorid.
Ak nosíte kontaktné šošovky:
- BETOPTIC S obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže spôsobiť podráždenie oka a môže pôsobiť na mäkké kontaktné šošovky.
- Nepoužívajte liek, keď máte vložené kontaktné šošovky.
- Počkajte 15 minút po podaní očnej instilácie, až potom si vložte svoje kontaktné šošovky späť do očí.


3. Ako používať BETOPTIC S

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 kvapka do postihnutého oka (postihnutých očí) dvakrát denne.

Niekedy môže byť potrebné používať BETOPTIC S spolu s inými liekmi.

Očné instilácie s obsahom betablokátorov môžu byť vstrebávané do tela. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť rovnaké vedľajšie účinky ako u betablokátorov podávaných ústami.

Po použití BETOPTICu S stlačte prstom vnútorný očný kútik proti nosu na 2 minúty. To pomôže, aby sa betaxolol nedostal do celého tela.

Použitie u detí
Bezpečnosť a účinnosť liečby BETOPTICom S u detí nebola stanovená.

Očnú suspenznú instiláciu BETOPTIC S podávajte len do očí.

Ak použijete viac BETOPTICu S, ako máte
Vypláchnite oko väčším množstvom vlažnej vody.

Pri náhodnom požití BETOPTICu S sa okamžite obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť BETOPTIC S
Pokračujte ďalšou plánovanou dávkou. Ak je však už takmer čas ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a vráťte sa späť k pravidelnému dávkovaniu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Obvykle môžete pokračovať v liečbe, ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak vás niektoré vedľajšie účinky znepokojujú, povedzte o tom lekárovi alebo lekárnikovi. Neprestávajte používať BETOPTIC S bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

Ako ostatné lokálne aplikované očné lieky, i betaxolol je vstrebávaný do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, aké boli pozorované u „intravenóznych“ a/alebo „perorálnych“ betablokátorov. Častosť výskytu vedľajších účinkov po lokálnom podaní do očí je nižšia ako pri užívaní liekov ústami alebo keď sa podávajú injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie pozorované v rámci triedy betablokátorov, keď sa používajú na liečbu ochorení očí.

Generalizované alergické reakcie vrátane opuchov pod kožou, ktoré sa môžu objaviť na miestach ako tvár a končatiny, a môžu upchať dýchacie cesty, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, žihľavky alebo svrbivých vyrážok, lokálnej alebo generalizovanej vyrážky, svrbenia, závažná náhla život ohrozujúca alergická reakcia.

Nízke hladiny cukru v krvi.

Nespavosť, depresia, nočné mory, poruchy pamäti.

Mdloby, cievna mozgová príhoda, znížené zásobovanie mozgu krvou, zvýšenie počtu znakov a príznakov myasténie gravis (poruchy svalov), závrat, nezvyčajné pocity ako mravčenie a bolesť hlavy.'

Znaky a príznaky podráždenia očí (napr. pálenie, bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), zápal očného viečka, zápal rohovky, rozmazané videnie a oddelenie vrstvy pod sietnicou, ktorá obsahuje cievy, po filtračnom chirurgickom zákroku, čo môže spôsobiť poruchy videnia, znížená citlivosť rohovky, suché oči, erózia rohovky (poškodenie prednej vrstvy očnej buľvy), poklesnuté horné viečko (spôsobuje, že oko zostáva do polovice zatvorené), dvojité videnie.

Spomalenie srdcovej frekvencie, bolesť na hrudi, búšenie srdca, opuchy (vytváranie tekutiny), zmeny v rytme a rýchlosti srdcového pulzu, kongestívne zlyhanie srdca (ochorenie srdca s dýchavičnosťou a opuchom nôh a dolných končatín v dôsledku vytvárania tekutiny), typ poruchy srdcového rytmu, infarkt, srdcové zlyhanie.

Zníženie krvného tlaku, Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy.

Zúženie dýchacích ciest v pľúcach (predovšetkým u pacientov s už existujúcim ochorením), dýchacie ťažkosti, kašeľ.

Poruchy chuti, nevoľnosť, porucha trávenia, hnačka, suchosť v ústach, bolesť brucha, vracanie.

Vypadávanie vlasov, kožná vyrážka striebristej farby s bielym vzhľadom (psoriatická vyrážka) alebo zhoršenie psoriázy, kožná vyrážka.

Bolesť svalov, ktorá nie je spôsobená cvičením.

Poruchy sexuálnych funkcií, znížené libido.

Svalová slabosť/únava.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať BETOPTIC S

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Fľaštičku je potrebné zlikvidovať 4 týždne po prvom otvorení.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte fľaštičku v pôvodnom obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo BETOPTIC S obsahuje

- Liečivo je betaxolóliumchlorid 2,8 mg zodpovedajúce 2,5 mg bázy betaxololu v 1 ml očnej suspenznej instilácie.
- Ďalšie zložky sú: polystyréndivinylbenzénsulfónová kyselina, karbomér 974P, kyselina boritá, manitol, dihydrát edetanu disodného, benzalkóniumchlorid, N-lauroylsarkozín, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, čistená voda.

Ako vyzerá BETOPTIC S a obsah balenia

Biela až takmer biela suspenzia.
BETOPTIC S sa dodáva v 5 ml fľaštičke z priesvitného polyetylénu s kvapkacím skrutkovacím uzáverom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgicko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júni 2012.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.