BERIATE 500 IU plv iio 1x500 IU+1x5 ml solv.(liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+aplikačná súprava)

SPC
/b>
Predtým, ako začnete používať Beriate, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
· Môže sa vyvinúť reakcia z precitlivenosti alergického pôvodu. Váš lekár by vás mal informovať o počiatočných príznakoch precitlivenosti. Medzi také reakcie patrí žihľavka, kožná vyrážka po celom tele, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť (sipot), pokles krvného tlaku a anafylaxia (závažná alergická reakcia spôsobujúca závažné ťažkosti s dýchaním alebo závrat). Ak spozorujete tieto príznaky, okamžite zastavte podávanie lieku a spojte sa so svojím lekárom.
· Známou komplikáciou je tvorba inhibítorov (neutralizujúcich protilátok) faktora VIII, čo znamená, že liek neúčinkuje. Ak používanie Beriate krvácanie nezastaví, okamžite sa poraďte s vašim lekárom. Musíte byť pod dohľadom zameraným na sledovanie tvorby protilátok.

Váš lekár starostlivo zváži prínos liečby Beriate v porovnaní s rizikom vzniku uvedených komplikácií.

Bezpečnosť z hľadiska vírusov
Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy je potrebné dodržiavať určité opatrenia, aby sa zabránilo prenosu infekcií na pacientov. Medzi tieto opatrenia patrí prísny výber darcov krvi a plazmy, aby sa vylúčilo riziko prenosu infekcií a testovanie všetkej darovanej krvi a zmesky jednotiek plazmy so zameraním na známky prítomnosti vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov zahrnuli do výrobného procesu spracovania krvi a plazmy aj kroky na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov alebo iných patogénov. Napriek týmto opatreniam pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to aj pre akékoľvek neznáme alebo nové vírusy alebo iné typy infekcií.

Vykonané opatrenia sú účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie ( HIV, vírus AIDS), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C (infekčného zápalu pečene) a pre neobalené vírusy hepatitídy A a parvovírus B19.

Ak pravidelne alebo opakovane užívate lieky pripravené z ľudskej plazmy (napr. faktor VIII), váš lekár vám môže odporučiť, aby ste sa nechali očkovať proti hepatitíde A a B.

Pri každom podaní Beriate sa dôrazne odporúča zaznamenať do denníka liečby dátum podania, číslo šarže a injikovaný objem.

Iné lieky a Beriate

  • Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
· Beriate sa nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami a rozpúšťadlami okrem tých, ktoré odporúča výrobca (pozri časť 6).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

· Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
· Beriate sa má počas tehotenstva a dojčenia podávať iba v takom prípade, ak je to jednoznačne indikované.
· Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa plodnosti.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Beriate nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Beriate obsahuje sodík
Beriate obsahuje až 28 mg sodíka v 1 000 IU. Nezabúdajte na to, ak máte predpísanú diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.


3. Ako používať Beriate

Vždy používajte Beriate presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vašu liečbu hemofílie typu A má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou ochorenia tohto typu.

Dávkovanie
Množstvo faktora VIII, ktoré potrebujete, a čas trvania liečby závisí od niekoľkých faktorov napr. vašej telesnej hmotnosti, závažnosti vášho ochorenia, miesta a intenzity krvácania alebo potreby zamedziť krvácaniu počas operácie alebo vyšetrenia.
Ak vám bude predpísaný Beriate na domáce použitie, váš lekár vám zabezpečí názorné predvedenie injekčného podania lieku a vysvetlí, aké množstvo sa použije.
Dodržujte pokyny vášho lekára alebo sestry z hemofilického centra.

Ak použijete viac Beriate, ako máte
Nebol zaznamenaný žiadny prípad predávkovania faktorom VIII.

Rozpúšťanie a podávanie

Všeobecné pokyny:
· Prášok sa musí zmiešať s rozpúšťadlom (kvapalinou) a natiahnuť z injekčnej fľaštičky za aseptických (sterilných) podmienok .
· Roztok musí byť číry alebo slabo opalescentný, tzn. že môže drobnými čiastočkami rozptýliť svetlo, ale nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice. Po filtrácii/natiahnutí (pozri ďalej) pred podaním roztok skontrolujte, či neobsahuje malé častice alebo nezmenil farbu. Roztok nepoužívajte, ak je zakalený alebo obsahuje vločky či častice.
· Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami a podľa pokynov lekára.

Príprava roztoku:
Zohrejte neotvorené liekovky s Beriate a rozpúšťadlom na izbovú teplotu alebo teplotu tela. Toto môžete urobiť buď udržiavaním injekčných liekoviek pri teplote miestnosti približne 1 hodinu, alebo ich podržaním v rukách na niekoľko minút. Injekčné liekovky nesmiete vystaviť priamemu zdroju tepla. Injekčné liekovky nesmú byť zohriate na teplotu prevyšujúcu teplotu ľudského tela (37 °C).
Opatrne odstráňte ochranné viečka z injekčných liekoviek obsahujúcich prášok a rozpúšťadlo, očistite gumové zátky obidvoch injekčných liekoviek tampónom napusteným alkoholom. Pred otvorením balenia Mix2Vial nechajte liekovky zaschnúť a potom postupujte podľa pokynov uvedených ďalej.

 1
1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka.
Nevyberajte Mix2Vial z blistra!
 2
2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.
 3
3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.
 4
4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom a s pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptérarovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.
5

5. Uchopte jednou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu Mix2Vial uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a a proti smeru hodinových ručičiek rozskrutkujte set opatrne na dve časti.
Zlikvidujte liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným modrým Mix2Vial adaptérom.

6

6. Jemným krúživým pohybom otáčajte injekčnú liekovku s liekom s pripojeným priehľadným adaptérom, kým prášok nie je úplne rozpustený. Netrepte.
7

7. Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky. Kým je injekčná liekovka s liekom v zvislej polohe, pripojte striekačku k Luer Lock nástavcu Mix2Vial otáčaním v smere hodinových ručičiek. Vstreknite vzduch do injekčnej liekovky s liekom.
Natiahnutie a aplikácia:
 8
8. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.
9
9. Teraz, keď bol roztok prevedený do injekčnej striekačky pevne držte hlavu striekačky (držiac piest striekačky smerom nadol) a odpojte  transparentný adaptér Mix2Vial od injekčnej striekačky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

Na aplikáciu do žily použite aplikačnú súpravu, ktorá je dodávaná s liekom a vpichnite injekčnú ihlu do žily. Nechajte pretekať krv späť na koniec hadičky. Pripojte injekčnú striekačku so závitom k zámku na konci venepunkčnej (na podanie do žily) sady. Aplikujte liek pomaly do žily podľa pokynov vášho lekára. Dajte pozor, aby sa vám do striekačky s roztokom lieku nedostala krv.

Ak je potrebné podať väčší objem, liek možno podať infúziou. Roztok lieku sa naberie do schválenej infúznej súpravy. Infúzia sa podáva podľa pokynov vášho lekára.

Starostlivo pozorujte, či sa u vás hneď pri podaní lieku nevyskytnú vedľajšie účinky. Ak sa vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré môžu súvisieť s podaním Beriate, injekcia alebo infúzia musí byť ihneď zastavená (pozri časť 2.).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, vyhľadajte okamžite vášho lekára alebo pohotovostnú službu alebo hemofilické centrum v najbližšej nemocnici:
· Príznaky angioedému ako
Ø opuch tváre, jazyka alebo hltanu,
Ø ťažkosti s prehĺtaním
Ø žihľavka a ťažkosti s dýchaním
Tieto príznaky boli pozorované veľmi zriedkavo a môžu sa v niektorých prípadoch rozvinúť do závažnej alergickej reakcie (anafylaxie), vrátane šoku.
· Strata účinku (krvácanie sa nezastaví). Vaše telo si veľmi zriedkavo môže vytvoriť inhibítor (neutralizujúce protilátky) k faktoru VIII; v takom prípade nebude liek už správne účinkovať. Ak k tomu dôjde, odporúča sa požiadať o pomoc špecializované hemofilické centrum.

Ďalšie vedľajšie účinky sú:
· Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), medzi ktoré patrí:
Ø pálenie a štípanie v mieste vpichu injekcie
Ø zimnica, návaly horúčavy, kožná vyrážka po celom tele, pupence
Ø bolesť hlavy,
Ø pokles krvného tlaku, nepokoj, zrýchlený srdeční tep, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť
Ø otupenosť
Ø nutkanie na vracanie, vracanie
Ø mravenčenie
Tieto vedľajšie účinky boli pozorované veľmi zriedkavo. V niektorých prípadoch sa môžu rozvinúť do závažnej alergickej reakcie (anafylaxie), vrátane šoku.
· Veľmi zriedkavo bola zaznamenaná horúčka.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich
Očakáva sa, že frekvencia, typ a závažnosť vedľajších účinkov u detí budú rovnaké ako u dospelých.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalsích informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Beriate

Nepoužívajte Beriate po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na štítku fľaštičky a na škatuľke.

· Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C.
· V rámci času použiteľnosti, môže byť Beriate uchovávaný až do 25 °C, nesmie sa prekročiť súčet dôb uchovávania 1 mesiac. Jednotlivé obdobia uchovávania lieku pri izbovej teplote by mali byť zdokumentované v denníku liečby, v súlade s celkovou dobou 1 mesiaca.
· Beriate neobsahuje žiadnu konzervačnú látku, preto sa rozpustený prášok musí ihneď použiť.
· Neuchovávajte v mrazničke.
· Injekčnú liekovku uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.
· Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Beriate obsahuje

Liečivo je:
Beriate je vo forme prášku (obsahuje menovite 250 IU, 500 IU, 1 000 IU alebo 2 000 IU ľudského koagulačného faktora VIII v jednej injekčnej liekovke) spolu s injekčnou liekovkou s tekutinou (rozpúšťadlom). Rekonštituovaný (rozpustením pripravený) roztok sa používa na injekciu alebo infúziu.
Beriate 250 IU/500 IU/1 000 IU rozpustený v 2,5 ml, 5 ml a 10 ml vody na injekciu obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII. Beriate 2 000 IU rozpustený v 10 ml vody na injekciu obsahuje približne 200 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII.

Ďalšie zložky sú:
Glycín, chlorid vápenatý, hydroxid sodný (v malom množstve) na úpravu pH, sacharóza, chlorid sodný. Rozpúšťadlo: voda na injekciu 2,5 ml, 5 ml a 10 ml.

Ako vyzerá Beriate a obsah balenia
Beriate je biely prášok a je balený spolu s vodou na injekciu ako rozpúšťadlom.
Rekonštituovaný roztok má byť číry až slabo opalescentný, to znamená, že môže drobnými čiastočkami rozptýliť svetlo, ale nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice.

Balenia:
Jedno balenie s 250 IU obsahuje:
1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 2,5 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:
1 filtračná prenosová súprava 20/20
1 jednorazová 5 ml injekčná striekačka
1 súprava na podanie do žily
2 alkoholové tampóny
1 nesterilná náplasť

Jedno balenie s 500 IU obsahuje:
1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 5 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:
1 filtračná prenosová súprava 20/20
1 jednorazová 5 ml injekčná striekačka
1 súprava na podanie do žily
2 alkoholové tampóny
1 nesterilná náplasť


Jedno balenie s 1 000 IU obsahuje:'
1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 10 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:
1 filtračná prenosová súprava 20/20
1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka
1 súprava na podanie do žily
2 alkoholové tampóny
1 nesterilná náplasť

Jedno balenie s 2 000 IU obsahuje:
1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 10 ml vody na injekciu
Jedna aplikačná súprava obsahuje:
1 filtračná prenosová súprava 20/20
1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka
1 súprava na podanie do žily
2 alkoholové tampóny
1 nesterilná náplasť

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Straße 76
35041 Marburg,
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko:
Beriate 250, Beriate 500, Beriate 1000, Beriate 2000
Česká republika, Slovenská republika, Portugalsko:
Beriate 250 IU, Beriate 500 IU, Beriate 1000 IU, Beriate 2000 IU
Španielsko:
Beriate 250 UI, Beriate 500 UI, Beriate 1000 UI, Beriate 2000 UI
Bulharsko:
Beriate 250 / БЕРИАТЕ 250, Beriate 500 / БЕРИАТЕ 500,
Beriate 1000 / БЕРИАТЕ 1000, Beriate 2000 / БЕРИАТЕ 2000
Chorvátsko:
Beriate 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju
Beriate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju
Beriate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuziju
Beriate 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju ili infuzij
Maďarsko:
Beriate 100 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
Beriate 200 NE/ml por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
Rakúsko:
Beriate 100 I.E./ml/Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
oder Infusionslösung
Beriate 200 I.E./ml/Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
oder Infusionslösung
Slovinsko:
Beriate 250 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje
Beriate 500 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje
Beriate 1000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje
Beriate 2000 i.e. prašek in vehikel za raztopino za injiciranje/infundiranje

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Dávkovanie

Počet podaných jednotiek faktora VIII sa uvádza v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú vo vzťahu k aktuálnemu štandardu WHO pre lieky, ktoré obsahujú faktor VIII. Aktivita faktora VIII v plazme sa uvádza buď v percentách (vo vzťahu k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (vo vzťahu k medzinárodnému štandardu pre faktor VIII v plazme).

Jedna IU aktivity faktoru VIII sa rovná takému množstvu faktora VIII, ktoré obsahuje 1 ml normálnej ľudskej plazmy.

Požadovaná liečba
Výpočet dávky faktora VIII sa zakladá na empirickom poznatku, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme asi o 2 % normálnej aktivity (2 IU/dl). Potrebnú dávku preto vypočítame použitím vzorca:

Potrebná dávka = telesná hmotnosť (kg) × požadovaný vzostup faktora VIII (% alebo IU/dl) × 0,5

Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia dávkovania musí vždy smerovať k dosiahnutiu klinického účinku u každého liečeného pacienta

V prípade nasledujúcich hemoragických príhod by v určitom čase hladina faktora VIII nemala klesnúť pod danú aktivitu v plazme (v % normálu alebo IU/dl). Ako návod pre dávkovanie pri krvácaní a operáciách sa môže použiť nasledujúca tabuľka:Stupeň krvácania/ Typ chirurgického výkonu
Požadovaná hladina faktora VIII (% alebo IU/dl)
Frekvencia dávkovania (hod.) / Dĺžka liečby (dni)
Krvácanie


Začínajúca hemartróza, krvácanie do svalov alebo do ústnej dutiny
20 - 40
Infúziu opakujte každých 12 až 24 hodín najmenej 1 deň, pokiaľ epizóda krvácania indikovaná bolesťou neustúpi alebo nedôjde k zahojeniu.
Rozsiahlejšia hemartróza, krvácanie do svalov alebo hematóm
30 - 60
Infúziu opakujte každých 12-24 hodín, počas 3 – 4 dní alebo viac dní, pokiaľ nedôjde k ústupu bolesti a neobnoví sa funkčnosť.
Život ohrozujúce krvácanie
60 - 100
Infúziu opakujte každých 8 až 24 hodín, pokiaľ nepominie ohrozenie života.
Chirurgické výkony


Menšie zákroky
vrátane extrakcie zubov
30 - 60
Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, do uspokojivého zahojenia.
Veľké zákroky
80 - 100
(pred a po operácii)
Infúziu opakujte každých 8 – 24 hodín pokiaľ nedôjde k uspokojivému zahojeniu rany, potom najmenej 7 dní udržiavať aktivitu faktora VIII na 30 – 60 % (30 – 60 IU/dl, čo zodpovedá 0,30 – 0,60 IU/ml)

Profylaxia
Na dlhodobú profylaxiu proti krvácaniu zvyčajne pacientom so závažnou hemofíliou typu A postačia dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti podávané v intervaloch 2 až 3 dní. V niektorých prípadoch, najmä u mladších pacientov, je nutné zvoliť kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.

Počas liečby sa odporúča vhodným spôsobom stanovovať hladiny faktora VIII, čo pomôže určiť podávanú dávku a frekvenciu infúzií. Obzvlášť v prípadoch veľkých chirurgických výkonov je nevyhnutné presne sledovať substitučnú liečbu pomocou koagulačnej analýzy (aktivita faktora VIII v plazme). U jednotlivých pacientov sa môže reakcia na podávanie faktora VIII líšiť tým, že sú dosahované rôzne hladiny in vivo a rôzne biologické polčasy.
Pacienti by mali byť monitorovaní, či v ich organizme nevynikajú inhibítory faktora VIII.

Pacienti predtým neliečení
Bezpečnosť a účinnosť Beriate u predtým neliečených pacientov neboli doteraz stanovené.

Pediatrická populácia
Dávkovanie u detí závisí na telesnej hmotnosti a preto platia rovnaké zásady ako pri liečbe dospelých. Frekvencia dávkovania v individuálnych prípadoch má byť zameraná na klinickú účinnosť. S liečbou detí do 6 rokov sú už určité skúsenosti.

Informácie o farmakologických vlastnostiach VWF
Spolu so svojou úlohou ochranného proteínu FVIII, umožňuje von Willebrandov faktor adhéziu doštičiek na miestach cievneho poranenia a hrá hlavnú úlohu v agregácii doštičiek.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.