BACTROBAN ung der 1x15 g (tuba Al)

e sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Bactroban a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bactroban
3. Ako používať Bactroban
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bactroban
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Bactroban a na čo sa používa

Bactroban je antibiotikum. Používa sa na prevenciu a liečbu bakteriálnych kožných infekcií.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bactroban

Nepoužívajte Bactroban
- ak ste alergický na mupirocín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
è Ak sa domnievate, že sa Vás toto môže týkať, nepoužívajte Bactroban, kým sa neporozprávate so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia
Bactroban môže spôsobiť podráždenie kože a alergické reakcie. Pozri časť 4.

Bactroban masť nie je vhodná:
- na liečbu očných infekcií
- na použitie v nose
- na použitie na koži v blízkosti hadičiek zavedených do tela na podanie alebo odstránenie tekutín (kanyly).

è Zabráňte kontaktu masti s očami. Ak sa dostane masť omylom do očí, je potrebné oči dôkladne vypláchnuť vodou.

Bactroban masť obsahuje polyetylénglykol (makrogol), ktorý vo veľkom množstve môže spôsobiť poškodenie obličiek. Zabráňte použitiu Bactrobanu na väčších plochách poškodenej kože, zvlášť, ak máte problémy s obličkami.

Iné lieky a Bactroban
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Bactroban a jedlo a nápoje
Jedlo a nápoje neovplyvňujú účinnosť Bactrobanu.

Tehotenstvo a dojčenie
K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o použití Bactrobanu u tehotných žien.
Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nie je známe, či zložky Bactrobanu prestupujú do materského mlieka. Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.
Ak používate Bactroban na popraskané bradavky, pred dojčením sa majú dôkladne umyť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Bactroban neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Bactroban obsahuje makrogol
Ako pri iných mastiach s obsahom makrogolu, ani táto masť sa nesmie používať na veľké plochy s porušenou alebo poškodenou kožou, najmä ak trpíte na poškodenie funkcie obličiek.


3. Ako používať Bactroban

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

· Pred použitím Bactrobanu a po ňom si umyte ruky.
· Kúskom čistého vatového alebo gázového tampónu naneste malé množstvo masti Bactroban na postihnuté miesto.
· Po nanesení masti môžete postihnuté miesto prekryť sterilným obväzom alebo obväzovou gázou, pokiaľ Vám lekár nepovedal inak.
· Bactroban používajte dva až trikrát denne do 10 dní.
· Nemiešajte Bactroban s inými roztokmi, krémami alebo masťami. Tie môžu Bactroban rozpustiť, a to môže ovplyvniť Vašu liečbu.

Ak použijete viac Bactrobanu, ako máte
Dôkladne utrite nadbytočnú masť. Problémy s predávkovaním týmto liekom nie sú pravdepodobné.

V prípade náhodného požitia (prehltnutia ústami) Bactrobanu kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Bactroban
Ak si zabudnete naniesť masť, naneste si ju len čo si spomeniete. Potom pokračujte ako predtým.

Ak prestanete používať Bactroban
Je dôležité, aby ste dodržali celú liečbu Bactrobanom. Neprestaňte používať Bactroban príliš skoro, lebo Vaše príznaky môžu ustúpiť skôr ako je infekcia odstránená.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Stavy, na ktoré treba dávať pozor

Závažné alergické reakcie
U pacientov, ktorí používajú Bactroban sa zriedkavo vyskytli nasledujúce príznaky:'
· vystúpená a svrbivá vyrážka
· opuch, niekedy opuch tváre alebo úst, ktorý môže spôsobiť problémy s dýchaním
· kolaps
è Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z týchto znakov, okamžite kontaktujte lekára. Ukončite používanie Bactrobanu.

Bactroban môže spôsobiť podráždenie kože.
è Ak sa u Vás vyskytne podráždenie kože, ukončite používanie Bactrobanu. Utrite zvyšnú masť a povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi.

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
· pálenie na mieste kože, na ktorú sa nanáša masť

Menej časté vedľajšie účinky
 Postihujú menej ako 1 zo 100 osôb:
· svrbenie, sčervenanie, štípanie a/alebo suchosť na mieste kože, na ktorú sa nanáša masť

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:
· alergické reakcie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácie pre používateľa.


5. Ako uchovávať Bactroban

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bactroban obsahuje
 
· Liečivo je mupirocín. Každý gram Bactrobanu obsahuje 20 mg mupirocínu.
· Ďalšia zložka je makrogol.

Ako vyzerá Bactroban a obsah balenia

Bacroban je biela masť.
Masť je dostupná v 15 g tube s obsahom 0,33 g mupirocínu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2012.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.