ANGITRIM tbl flm 90x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

onca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Angitrim a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Angitrim
3. Ako užívať Angitrim
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Angitrim
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ANGITRIM  A NA ČO SA POUŽÍVA

Angitrim je cytoprotektívny antiischemický liek.
Trimetazidín zlepšuje metabolizmus a štruktúru buniek srdcového svalu a znižuje spotrebu kyslíka srdcom.
Angitrim sa používa na dlhodobú liečbu koronárnej choroby srdca, prevenciu anginóznych záchvatov u dospelých. Podáva sa samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ANGITRIM

Neužívajte Angitrim
- keď ste alergický (precitlivený) na trimetazidíniumdichlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Angitrim.

Užívanie iných liekov
Doposiaľ neboli zaznamenané žiadne liekové interakcie.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie lieku Angitrim s jedlom a nápojmi
Tablety sa užívajú počas jedla. Prehĺtajú sa celé a zapíjajú sa vodou.

Tehotenstvo a dojčenie
Neodporúča sa užívať tento liek počas tehotenstva. V prípade, že otehotniete počas užívania lieku, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
Vzhľadom na nedostatok údajov o vylučovaní do materského mlieka sa dojčenie počas liečby neodporúča.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Angitrim nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ ANGITRIM

Vždy užívajte Angitrim presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je jedna tableta (20 mg liečiva) trikrát denne (ráno, na obed, večer), užité počas jedla.
Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou.

Ak užijete viac lieku Angitrim ako máte
Ak ste užili viac tabliet ako ste mali, kontaktujte ihneď svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Angitrim
Užite jednu tabletu akonáhle si spomeniete a potom pokračujte, ako máte predpísané.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Angitrim môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Angitrim sa zvyčajne dobre znáša.
Často boli pozorované menej významné žalúdočno-črevné poruchy ako bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nevoľnosť a vracanie.
Často pozorované boli aj asténia, vyrážka, svrbenie, žihľavka, závrat a bolesť hlavy.
Boli zaznamenané zriedkavé prípady cievnych porúch ako je ortostatická hypotenzia a sčervenanie.
Veľmi zriedkavé sú prípady extrapyramidálnych symptómov (trasenie, stuhnutosť, nepohyblivosť, nestabilita), najmä u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré po ukončení liečby ustúpia.'

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ANGITRIM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Angitrim po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ANGITRIM obsahuje
- Liečivo je trimetazidíniumdichlorid. Každá tableta obsahuje 20 mg trimetazidíniumdichloridu.
Ďalšie zložky sú:
mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu a magnéziumstearát v jadre tablety, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, oxid titaničitý (E 171), červeň allura AC (E 129) a makrogolmonostearát 400 vo filmovom obale tablety.

Ako vyzerá Angitrim a obsah balenia

Angitrim sú červené, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.
Angitrim je dodávaný v blistrovom balení po 30, 60, 90, 100 alebo 120 filmom obalených tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2010.


??

??

??

??

11/3


Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.