ALERID tbl flm 100x10 mg

r />2. Skôr ako použijete Alerid.
3. Ako užívať Alerid.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať Alerid.
6. Ďalšie informácie.


1. Čo je ALERIDa na Čo sa pouŽÍva

Liečivom lieku Alerid je cetirizín dihydrochlorid.
Alerid je antialergikum.

U dospelých a detí vo veku 6 rokov a starších je Alerid určený:
- na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
- na zmiernenie príznakov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).


2. skôr ako použijete ALERID

Nepoužívajte Alerid
- Ak máte závažnú poruchu obličiek (závažné zlyhanie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 10 ml/min),
- Ak ste alergický(á) alebo precitlivený(á) na liečivo obsiahnuté v lieku Alerid, na ktorúkoľvek z iných zložiek alebo prísad prítomných v lieku, na deriváty hydroxyzínu alebo piperazínu (príbuzné liečivá iných liekov).
- Ak máte dedičné problémy neznášanlivosti galaktózy, lapónskeho nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Alerid
Ak máte závažnú poruchu obličiek, požiadajte o radu Vášho lekára, ktorý môže určiť novú dávku.

Ak máte epilepsiu alebo sa u Vás v minulosti vyskytli kŕče, mali by ste o tom povedať Vášmu lekárovi a požiadať ho o radu.

Žiadne klinicky významné interakcie medzi alkoholom (pri hladine 0,5 promile v krvi, čo zodpovedá vypitiu jedného pohárika vína) a cetirizínom v bežných liečebných dávkach sa nezistili. Avšak, tak ako v prípade všetkých antihistaminík, odporúča sa vylúčiť súčasnú konzumáciu alkoholu.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzhľadom na bezpečnostný profil cetirizínu sa neočakávajú žiadne interakcie s ostatnými liekmi.

Užívanie lieku Alerid s jedlom a nápojmi
Jedlo významne neovplyvňuje mieru vstrebávania cetirizínu.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Rovnako ako iné lieky, Alerid sa nemá podávať tehotným ženám. Napriek tomu by prípadné náhodné užitie lieku tehotnou ženou nemalo mať žiadne škodlivé účinky na plod. Užívanie lieku sa však ma ukončiť.

Alerid sa nemá užívať počas dojčenia, pretože cetirizín prechádza do materského mlieka.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Klinické štúdie nepreukázali poruchu pozornosti, bdelosti a schopnosti viesť motorové vozidlo po užití Alerid u v odporúčaných dávkach.
Ak sa chystáte viesť motorové vozidlo, zúčastňovať sa na možných nebezpečných činnostiach alebo obsluhovať stroje, neprekračujte odporúčanú dávku a dôkladne sledujte reakcie svojho organizmu na liek.
Ak ste citlivý pacient, môže súbežné užívanie alkoholu alebo užívanie iných látok tlmiacich centrálnu nervovú sústavu vyvolať ďalšie zníženie bdelosti a výkonnosti.

Dôležitá informácia o niektorých zložkách lieku Alerid
Alerid obsahuje laktózu. V prípade, že Vám Váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, prosím kontaktujte Vášho lekára predtým, ako užijete tento liek.


3. ako UŽÍVAŤ ALERID

Ako a kedy máte užívať Alerid
Tieto pokyny sú platné, ak Váš lekár Vám neurčil odlišné pokyny, ako užívať Alerid.
Prosím, dodržiavajte tieto pokyny, inak Alerid nemusí byť plne účinný.

Tablety je treba prehltnúť celé a zapiť malým množstvom vody.

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
10 mg tableta jedenkrát denne.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denne.

Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek
Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča 5 mg jedenkrát denne.

Ak máte pocit, že účinok lieku Alerid je veľmi slabý alebo veľmi silný, poraďte sa prosím s Vaším lekárom.

Dĺžka liečby:
Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu Vášho ochorenia a určuje ju Váš lekár.

Ak užijete viac lieku Alerid, ako máte
Ak užijete vyššiu ako odporúčanú dávku lieku Aleridu informujte prosím Vášho lekára, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach, ak sú potrebné.

Po závažnom predávkovaní sa vedľajšie účinky uvedené ďalej môžu vyskytnúť so zvýšenou intenzitou. Boli popísané tieto nežiaduce účinky: zmätenosť, hnačka, závraty, únava, bolesti hlavy, nevoľnosť, rozšírenie zreničiek, svrbenie, nepokoj, útlm, spavosť, otupenosť, abnormálne rýchla činnosť srdca, tras a zadržiavanie moču.

Ak zabudnete užiť Alerid
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Alerid
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto lieku, obráťte sa prosím na Vášho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Alerid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené po uvedení lieku na trh. Ich výskyt je určený ako: časté: od 1 pacienta zo 100 do 1 z 10; menej časté: od 1 pacienta z 1 000 do 1 zo 100; zriedkavé: od 1 pacienta z 10 000 do 1 z 1 000; veľmi zriedkavé: menej ako 1 pacient z 10 000.

- ochorenia krvi a lymfatického systému:
veľmi zriedkavé: úbytok krvných doštičiek;

- telo ako celok:
časté: únava;

- ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
zriedkavé: tachykardia (zrýchlená činnosť srdca);'

- ochorenia oka:
veľmi zriedkavé: porucha akomodácie šošovky (schopnosti zaostrovania pohľadu), neostré/rozmazané videnie; mimovoľné cirkulárne pohyby očnej gule;

- poruchy a ochorenia žalúdočno-črevného traktu:
časté: hnačka, sucho v ústach, nevoľnosť;
menej časté: bolesti brucha;

- celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
menej časté: asténia (extrémna únava), nevoľnosť;
zriedkavé: edém (opuch);

- poruchy imunitného systému:
zriedkavé: alergické reakcie, niektoré závažné reakcie z precitlivenosti (veľmi zriedkavo);

- ochorenia pečene a žlčových ciest:
zriedkavé: abnormálna funkcia pečene;

- abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
zriedkavé: prírastok hmotnosti;

- poruchy nervového systému:
časté: závraty, bolesti hlavy;
menej časté: parestézia (abnormálne pocity na koži);
zriedkavé: kŕče, poruchy pohybu;
veľmi zriedkavé: porucha chuti, mdloby, tras;

- psychiatrické poruchy a ochorenia:
časté: ospalosť;
menej časté: rozrušenie;
zriedkavé: agresivita, zmätenosť, depresia, halucinácie, nespavosť;
veľmi zriedkavé: tiky;

- poruchy obličiek a močových ciest:
veľmi zriedkavé: ťažkosti s močením;

- ochorenia dýchacieho systému:
časté: zápal hltanu, nádcha;

- poruchy kože a podkožného tkaniva:
menej časté: svrbenie, vyrážka;
zriedkavé: žihľavka;
veľmi zriedkavé: opuch, lokalizovaná lieková vyrážka.

Ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie vymenovaných nežiaducich účinkov, informujte prosím Vášho lekára, ktorý posúdi závažnosť účinku a rozhodne o ďalších možných nevyhnutných opatreniach. Ak si myslíte, že sa u Vás objavil akýkoľvek nežiaduci účinok nespomenutý v tejto informácii pre používateľa, informujte prosím Vášho lekára alebo lekárnika.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ALERID

Pri teplote do 25 °C.
Uschovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte Alerid po dátume exspirácie, ktorý je vyznačený na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Alerid obsahuje:
- Liečivom lieku Alerid je cetirizín dihydrochlorid. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizín dihydrochloridu.
- Pomocné látky: škrob, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý,
magnéziumstearát, mastenec, mikrokryštalická celulóza, Opadry white 31F58914

Ako vyzerá Alerid a obsah balenia
Biele filmom obalené tablety s deliacou ryhou.

Veľkosť balenia: 10, 20, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Veľká Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2009.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALERID tbl flm 10x10 mg Rp 1,13
ALERID tbl flm 20x10 mg Rp 1,80
ALERID tbl flm 50x10 mg Rp 4,29

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.