AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 100x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al)

SPC
hlavy.

Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií,

záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ AERIUS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Nepoužívajte Aerius po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom Vášmu lekárnikovi.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerius obsahuje

- Liečivo je desloratadín 5 mg
- Ďalšie zložky tablety sú dihydrát hydrogenfosforečňanu vápenatého, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, mastenec. Obal tablety obsahuje filmový obal (obsahujúci monohydrát laktózy, hypromelózu, oxid titaničitý, makrogol 400, indigokarmín (E 132)), priehľadný obal (obsahujúci hypromelózu, makrogol 400), karnaubský vosk a biely vosk.

Ako vyzerá Aerius a obsah balenia

Aerius 5 mg sú filmom obalené tablety a sú balené v blistroch ako jednotkové dávky v baleniach s 1,
2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 alebo 100 tabletami.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia dodávaťmusia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko. Výrobca: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg,

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http:// www.emea.europa.eu/

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aerius 0,5 mg/ml sirup
desloratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Aerius a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Aerius
3. Ako užívať Aerius
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aerius
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AERIUS A NA ČO SA POUŽÍVA

Aerius sirup je protialergický liek, ktorý Vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať Vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

Aerius sirup zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Aerius sirup sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s chronickou idiopatickou urtikáriou
(ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže Vám obnoviť Vaše normálne denné aktivity a spánok.

2. SKÔR AKO UŽIJETE AERIUS Neužívajte Aerius
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín, loratadín alebo na niektorú z ďalších zložiek
Aeriusu, najmä na farbivo E110.

Aerius sirup je určený deťom vo veku od 1 do 11 rokov, dospievajúcim (12 rokov a starší) a dospelým vrátane pacientov v pokročilom veku.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aeriusu
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa Vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s Vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Aerius.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie Aeriusu s inými liekmi.

Užívanie Aeriusu s jedlom a nápojmi
Aerius sa môže užívať s jedlom alebo aj bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete počas tehotenstva a dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Aerius užívali.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Aerius spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Aeriusu
Neužívajte Aerius sirup, ak ste precitlivený na farbivo E 110.
Aerius sirup obsahuje sacharózu a sorbitol. Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete tento liek užívať.3. AKO UŽÍVAŤ AERIUS

Deti vo veku od 1 do 5 rokov: užite 2,5 ml (½ z 5 ml odmernej lyžice) sirupu raz denne. Deti vo veku od 6 do 11 rokov: užite 5 ml (1 celú 5 ml odmernú lyžicu) sirupu raz denne.
Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov): užite 10 ml (2 celé 5 ml odmerné lyžice) sirupu raz denne.

V prípade, že je k fľaši sirupu priložená perorálna odmerná striekačka, môžete ju alternatívne použiť
na odobratie príslušnej dávky sirupu.

Prehltnite dávku sirupu a zapite niekoľkými dúškami vody. Tento liek môžete užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.

Čo sa týka trvania liečby, Váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Aerius sirup užívať.
Ak je Vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár Vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu Vášho ochorenia.
Ak je Vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), Váš lekár Vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri chronickej idiopatickej urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa inštrukcií Vášho lekára.

Ak užijete viac Aeriusu ako máte
Užívajte Aerius sirup len tak, ako Vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní
sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac sirupu Aerius, ako Vám predpísali, spojte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Aerius
Ak zabudnete načas užiť Vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerius sirup môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U väčšiny detí a dospelých boli vedľajšie účinky pri Aeriuse skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu roztoku alebo tabletky. Avšak časté vedľajšie účinky u detí mladších ako 2 roky boli hnačka, horúčka a nespavosť, zatiaľ čo u dospelých únava, sucho v ústach a bolesť hlavy boli hlásené častejšie, ako pri tabletke z cukru.

Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ AERIUS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Aerius po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu sirupu, povedzte o tom Vášmu lekárnikovi.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerius obsahuje

- Liečivo je desloratadín 0,5 mg/ml
- Ďalšie zložky sirupu sú propylénglykol, sorbitol, bezvodá kyselina citrónová, trinátriumcitrát, nátriumbenzoát, dinátriumedetát, čistená voda, sacharóza, prírodná a umelá príchuť - ovocná aróma, oranžová žltá E 110.

Ako vyzerá Aerius a obsah balenia

Aerius sirup sa dodáva vo fľašiach s objemom 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 a 300 ml s viečkom bezpečným pred deťmi. Priložená je odmerná lyžica alebo perorálna odmerná striekačka s označením dávky 2,5 ml a 5 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia dodávaťmusia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko. Výrobca: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http:// www.emea.europa.eu/

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aerius 5 mg perorálny lyofilizát
desloratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Aerius perorálny lyofilizát a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Aerius perorálny lyofilizát
3. Ako užívať Aerius perorálny lyofilizát
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aerius perorálny lyofilizát
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AERIUS PERORÁLNY LYOFILIZÁT A NA ČO SA POUŽÍVA

Aerius perorálny lyofilizát je protialergický liek, ktorý Vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať
Vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

Aerius perorálny lyofilizát zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Aerius perorálny lyofilizát sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s chronickou idiopatickou urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže Vám obnoviť Vaše normálne denné aktivity a spánok.

2. SKÔR AKO UŽIJETE AERIUS PERORÁLNY LYOFILIZÁT Neužívajte Aerius perorálny lyofilizát
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín alebo na niektorú z ďalších zložiek perorálneho lyofilizátu Aerius alebo na loratadín.

Aerius perorálny lyofilizát je určený pre dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 a viac rokov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní perorálneho lyofilizátu Aerius
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa Vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s Vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Aerius.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie Aeriusu s inými liekmi.

Užívanie perorálneho lyofilizátu Aerius s jedlom a nápojmi
Aerius perorálny lyofilizát nie je potrebné užívať s vodou alebo tekutinou. Naviac Aerius perorálny lyofilizát možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete počas tehotenstva a dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Aerius užívali.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Aerius spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách perorálneh lyofilizátu Aerius
Tento liek obsahuje aspartám v množstve 1,75 mg/dávku. Aspartám je zdrojom fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.3. AKO UŽÍVAŤ AERIUS PERORÁLNY LYOFILIZÁT

Pred použitím opatrne rozlúpením otvorte blister a vyberte dávku perorálneho lyofilizátu tak, aby ste ju nerozdrvili. Vložte si ju do úst. Dávka sa okamžite rozptýli. Na jej prehltnutie nie je potrebná voda ani iná tekutina.

Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): užívajte jednu dávku perorálneho lyofilizátu Aerius raz denne. Dávku užite hneď po vybratí z blistra.

Čo sa týka trvania liečby, Váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Aerius perorálny lyofilizát užívať.
Ak je Vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár Vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu Vášho ochorenia.
Ak je Vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), Váš lekár Vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri chronickej idiopatickej urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa inštrukcií Vášho lekára.

Ak užijete viac perorálneho lyofilizátu Aerius ako máte
Užívajte Aerius perorálny lyofilizát len tak, ako Vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac perorálneho lyofilizátu Aerius, ako
Vám predpísali, spojte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Aerius perorálny lyofilizát
Ak zabudnete načas užiť Vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerius môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tabletky. Únava, sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobeninu tabletky.
U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.

Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ AERIUS PERORÁLNY LYOFILIZÁT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Nepoužívajte Aerius perorálny lyofilizát po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu perorálneho lyofilizátu Aerius, povedzte o tom Vášmu lekárnikovi.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerius perorálny lyofilizát obsahuje

- Liečivo je: desloratadín 5 mg
- Ďalšie zložky sú želatína, manitol, aspartám (E 951), draselná soľ polakrilínu, červeň opatintová (obsahujúca červený oxid železitý (E 172) a hypromelózu (E 464), aróma Tutti-Frutti a bezvodá kyselina citrónová.

Ako vyzerá Aerius perorálny lyofilizát a obsah balenia

Aerius perorálny lyofilizát je balený v jednodávkových blistroch v baleniach po 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14,
15, 20, 21, 30, 50 a 100 dávok perorálneho lyofilizátu.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia dodávaťmusia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko. Výrobca: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http:// www.emea.europa.eu/

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aerius 2,5 mg orodispergovateľná tableta
desloratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Aerius orodispergovateľná tableta a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete orodispergovateľnú tabletu Aerius
3. Ako užívať orodispergovateľnú tabletu Aerius
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať orodispergovateľnú tabletu Aerius
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AERIUS ORODISPERGOVATEĽNÁ TABLETA A NA ČO SA POUŽÍVA

Aerius orodispergovateľná tableta je protialergický liek, ktorý Vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať Vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

Aerius orodispergovateľná tableta zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Aerius orodispergovateľná tableta sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s chronickou idiopatickou urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže Vám obnoviť Vaše normálne denné aktivity a spánok.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ORODISPERGOVATEĽNÚ TABLETU AERIUS Neužívajte orodispergovateľnú tabletu Aerius
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín alebo na niektorú z ďalších zložiek orodispergovateľnej tablety Aerius alebo na loratadín.

Aerius 2,5 mg orodispergovateľná tableta je určený pre dospelých a deti (vo veku 6 a viac rokov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní orodispergovateľnej tablety Aerius
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa Vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s Vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Aerius.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie Aeriusu s inými liekmi.

Užívanie orodispergovateľnej tablety Aerius s jedlom a nápojmi
Orodispergovateľnú tabletu Aerius nie je potrebné užívať s vodou alebo tekutinou. Naviac orodispergovateľnú tabletu Aerius možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete počas tehotenstva a dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Aerius užívali.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Aerius spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách orodispergovateľnej tablety Aerius
Tento liek obsahuje aspartám. Aspartám je zdrojom fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.3. AKO UŽÍVAŤ ORODISPERGOVATEĽNÚ TABLETU AERIUS

Pred použitím opatrne rozlúpením otvorte blister a vyberte orodispergovateľnú tabletu tak, aby ste ju nerozdrvili. Vložte si ju do úst. Dávka sa okamžite rozptýli. Na jej prehltnutie nie je potrebná voda ani iná tekutina.

Deti vo veku od 6 do 11 rokov: užívajte jednu 2,5 mg orodispergovateľnú tabletu Aerius raz denne. Dávku užite hneď po vybratí z blistra

Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): užívajte dve 2,5 mg orodispergovateľné tablety Aerius raz denne. Dávku užite hneď po vybratí z blistra.

Čo sa týka trvania liečby, Váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Aerius orodispergovateľnú tabletu užívať.
Ak je Vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár Vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu Vášho ochorenia.
Ak je Vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), Váš lekár Vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri chronickej idiopatickej urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa inštrukcií Vášho lekára.

Ak užijete viac orodispergovateľných tabliet Aerius ako máte
Užívajte orodispergovateľnú tabletu Aerius len tak, ako Vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac orodispergovateľných tabliet Aerius, ako Vám predpísali, spojte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť orodispergovateľnú tabletu Aerius
Ak zabudnete načas užiť Vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerius môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tabletky. Únava, sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobeninu tabletky.
U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.

Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ ORODISPERGOVATEĽNÚ TABLETU AERIUS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Nepoužívajte Aerius orodispergovateľnú tabletu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu Aeriusu orodispergovateľnej tablety, povedzte o tom
Vášmu lekárnikovi.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerius orodispergovateľná tableta Aerius obsahuje

- Liečivo je: desloratadín 2,5 mg.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát, butylmetakrylátovy kopolymér, krospovidón, hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, koloidný oxid kremičitý, oxid železitý, manitol, aspartám (E951) a aróma Tutti-Frutti.

Ako vyzerá Aerius orodispergovateľná tableta a obsah balenia

Aerius 2,5 mg orodispergovateľná tableta je svetločervená, škvrnitá a okrúhla tableta označená „K“ na jednej strane. Aerius orodispergovateľná tableta je balený v jednodávkových blistroch v baleniach po
5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 orodispergovateľných tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko. Výrobca: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aerius 5 mg orodispergovateľná tableta
desloratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Aerius orodispergovateľná tableta a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete orodispergovateľnú tabletu Aerius
3. Ako užívať orodispergovateľnú tabletu Aerius
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať orodispergovateľnú tabletu Aerius
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AERIUS ORODISPERGOVATEĽNÁ TABLETA A NA ČO SA POUŽÍVA

Aerius orodispergovateľná tableta je protialergický liek, ktorý Vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať Vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

Aerius orodispergovateľná tableta zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Aerius orodispergovateľná tableta sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s chronickou idiopatickou urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie
a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže Vám obnoviť Vaše normálne denné aktivity a spánok.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ORODISPERGOVATEĽNÚ TABLETU AERIUS Neužívajte orodispergovateľnú tabletu Aerius'
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín alebo na niektorú z ďalších zložiek orodispergovateľnej tablety Aerius alebo na loratadín.

Aerius 5 mg orodispergovateľná tableta je určený pre dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 a viac rokov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní orodispergovateľnej tablety Aerius
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa Vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s Vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Aerius.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie Aeriusu s inými liekmi.

Užívanie orodispergovateľnej tablety Aerius s jedlom a nápojmi
Orodispergovateľnú tabletu Aerius nie je potrebné užívať s vodou alebo tekutinou. Naviac orodispergovateľnú tabletu Aerius možno užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete počas tehotenstva a dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Aerius užívali.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Aerius spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách orodispergovateľnej tablety Aerius
Tento liek obsahuje aspartám. Aspartám je zdrojom fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.3. AKO UŽÍVAŤ ORODISPERGOVATEĽNÚ TABLETU AERIUS

Pred použitím opatrne rozlúpením otvorte blister a vyberte orodispergovateľnú tabletu tak, aby ste ju nerozdrvili. Vložte si ju do úst. Dávka sa okamžite rozptýli. Na jej prehltnutie nie je potrebná voda ani iná tekutina.

Dospelí a adolescenti (12 a viac rokov): užívajte jednu 5 mg orodispergovateľnú tabletu Aerius raz denne. Dávku užite hneď po vybratí z blistra.

Čo sa týka trvania liečby, Váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Aerius orodispergovateľnú tabletu užívať.
Ak je Vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár Vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu Vášho ochorenia.
Ak je Vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), Váš lekár Vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri chronickej idiopatickej urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa inštrukcií Vášho lekára.

Ak užijete viac orodispergovateľných tabliet Aerius ako máte
Užívajte orodispergovateľnú tabletu Aerius len tak, ako Vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac orodispergovateľných tabliet Aerius, ako Vám predpísali, spojte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť orodispergovateľnú tabletu Aerius
Ak zabudnete načas užiť Vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerius môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tabletky. Únava, sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobeninu tabletky.
U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.

Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ ORODISPERGOVATEĽNÚ TABLETU AERIUS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Uchovávajte v pôvodnom obale.
Nepoužívajte Aerius orodispergovateľnú tabletu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu Aeriusu orodispergovateľnej tablety, povedzte o tom
Vášmu lekárnikovi.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerius orodispergovateľná tableta Aerius obsahuje

- Liečivo je: desloratadín 5 mg.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát, butylmetakrylátovy kopolymér, krospovidón, hydrogénuhličitan sodný, kyselina citrónová, koloidný oxid kremičitý, oxid železitý, manitol, aspartám (E951) a aróma Tutti-Frutti.
Ako vyzerá Aerius orodispergovateľná tableta a obsah balenia
Aerius 5 mg orodispergovateľná tableta je svetločervená, škvrnitá a okrúhla tableta označená „A“ na jednej strane. Aerius orodispergovateľná tableta je balený v jednodávkových blistroch v baleniach po
5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 orodispergovateľných tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko. Výrobca: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aerius 0,5 mg/ml perorálny roztok
desloratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Aerius a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Aerius
3. Ako užívať Aerius
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Aerius
6. Ďalšie informácie1. ČO JE AERIUS A NA ČO SA POUŽÍVA

Aerius perorálny roztok je protialergický liek, ktorý Vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať
Vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.

Aerius perorálny roztok zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.

Aerius perorálny roztok sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s chronickou idiopatickou urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.

Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže Vám obnoviť Vaše normálne denné aktivity a spánok.

2. SKÔR AKO UŽIJETE AERIUS Neužívajte Aerius
- keď ste alergický (precitlivený) na desloratadín, loratadín alebo na niektorú z ďalších zložiek
Aeriusu.

Aerius perorálny roztok je určený deťom vo veku od 1 do 11 rokov, dospievajúcim (12 rokov a starší)
a dospelým vrátane pacientov v pokročilom veku.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Aeriusu
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa Vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s Vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Aerius.

Užívanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie Aeriusu s inými liekmi.

Užívanie Aeriusu s jedlom a nápojmi
Aerius sa môže užívať s jedlom alebo aj bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete počas tehotenstva a dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Aerius užívali.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Aerius spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť Vašu schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Aeriusu
Aerius perorálny roztok obsahuje sorbitol. Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete tento liek užívať.3. AKO UŽÍVAŤ AERIUS
Deti vo veku od 1 do 5 rokov: užite 2,5 ml (½ z 5 ml odmernej lyžice) perorálneho roztoku raz denne. Deti vo veku od 6 do 11 rokov: užite 5 ml (1 celú 5 ml odmernú lyžicu) perorálneho roztoku raz
denne.

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov): užite 10 ml (2 celé 5 ml odmerné lyžice)
perorálneho roztoku raz denne.

V prípade, že je k fľaši perorálneho roztoku priložená perorálna odmerná striekačka, môžete ju alternatívne použiť na odobratie príslušnej dávky perorálneho roztoku.

Prehltnite dávku perorálneho roztoku a zapite niekoľkými dúškami vody. Tento liek môžete užívať
spolu s jedlom alebo bez jedla.

Čo sa týka trvania liečby, Váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho musíte Aerius perorálny roztok užívať.
Ak je Vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne), lekár Vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu Vášho ochorenia.
Ak je Vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne), Váš lekár Vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.

Trvanie liečby pri chronickej idiopatickej urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne podľa inštrukcií Vášho lekára.

Ak užijete viac Aeriusu ako máte
Užívajte perorálny roztok Aerius len tak, ako Vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní
sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac perorálneho roztoku Aerius, ako Vám predpísali, spojte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Aerius
Ak zabudnete načas užiť Vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k Vášmu pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Aerius perorálny roztok môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U väčšiny detí a dospelých boli vedľajšie účinky pri Aeriuse skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu roztoku alebo tabletky. Avšak časté vedľajšie účinky u detí mladších ako
2 roky boli hnačka, horúčka a nespavosť, zatiaľ čo u dospelých únava, sucho v ústach a bolesť hlavy boli hlásené častejšie, ako pri napodobeninu tabletky.

Po uvedení Aeriusu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ AERIUS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Aerius po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Keď spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu perorálneho roztoku, povedzte o tom Vášmu lekárnikovi. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho
lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aerius obsahuje

- Liečivo je desloratadín 0,5 mg/ml
- Ďalšie zložky perorálneho roztoku sú sorbitol, propylénglykol, sukralóza E 955, hypromelóza
2910, dihydrát citónanu sodného, prírodná a umelá príchuť (ovocná aróma), bezvodá kyselina citrónová, dinátrium edetát a čistená voda.

Ako vyzerá Aerius a obsah balenia

Aerius perorálny roztok sa dodáva vo fľašiach s objemom 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 a 300 ml s uzáverom bezpečným pred deťmi. Pri všetkých baleniach s výnimkou 150 ml fľaše je priložená odmerná lyžica s označením dávky 2,5 ml a 5 ml. Pri 150 ml balení je priložená odmerná lyžica alebo perorálna odmerná striekačka s označením dávky 2,5 ml a 5 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia dodávaťmusia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgicko. Výrobca: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgicko.
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x30 ml/15 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp n/a
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x50 ml/25 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp n/a
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x60 ml/30 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp 1,80
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x100 ml/50 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp n/a
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x120 ml/60 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp 8,38
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x150 ml/75 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp 0,85
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x225 ml/112,5 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp n/a
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x300 ml/150 mg (fľa.skl.+plast.lyžica) Rp n/a
AERIUS 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x150 ml/75 mg (fľa.skl.+plast.striekačka) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 5x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 6x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 10x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 12x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 15x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 18x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 20x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 30x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp 6,35
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 50x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 60x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp 12,94
AERIUS 2,5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 90x2,5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp 18,54
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 0,82
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 2,54
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 7,73
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 4,08
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 2x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 5x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 21x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 7,54
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 5x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 6x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 10x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 12x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 15x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 18x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 20x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 30x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp 6,84
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 50x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 60x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp 12,94
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 90x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp 18,54
AERIUS 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 100x5 mg (blis.PVC/OPA/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.