ADYNOVI 500 IU/2 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.)

SPC
dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

ADYNOVI je určený na intravenózne použitie.
Rýchlosť podávania sa musí stanoviť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.
4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Známa alergická reakcia na myšiu alebo škrečiu bielkovinu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť
Pri liečbe s ADYNOVI môže dôjsť k reakciám z precitlivenosti alergického typu. Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní
o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie.

V prípade anafylaktického šoku sa musí použiť štandardná medikamentózna liečba šoku.

Inhibítory
Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich protilátok (inhibítorov) faktora VIII. Tieto inhibítory sú zvyčajne imunoglobulíny IgG zamerané proti prokoagulačnej aktivite faktora VIII, ktoré sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (Bethesda Units, BU) na ml plazmy použitím modifikovanej skúšky. Riziko vzniku inhibítorov koreluje so závažnosťou ochorenia, ako aj s expozíciou faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20
dní expozície. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície.

Boli pozorované prípady opakovaného výskytu inhibítorov (nízky titer) po prechode z jedného lieku s faktorom VIII na iný u predtým liečených pacientov s viac ako 100 dňami expozície, ktorí majú v anamnéze vznik inhibítorov. Odporúča sa preto, aby všetci pacienti po prechode z jedného lieku na iný boli pozorne sledovaní na vznik inhibítorov.

Klinický význam tvorby inhibítorov bude závisieť od titra inhibítora, pričom menšie riziko nedostatočnej klinickej odpovede hrozí v prípade inhibítorov nízkeho titra, ktoré sú prítomné dočasne alebo zostávajú trvalo nízkeho titra, než v prípade vysokého titra inhibítorov.

Vo všeobecnosti všetci pacienti liečení liekmi s koagulačným faktorom VIII majú byť pomocou náležitých klinických pozorovaní a laboratórnych vyšetrení pozorne sledovaní na vznik inhibítorov. Ak sa očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme nedosiahnu, alebo ak krvácanie nie je kontrolované vhodnou dávkou, má sa vykonať testovanie prítomnosti inhibítorov faktora VIII. U
pacientov s vysokými hladinami inhibítora, terapia faktorom VIII nemusí byť účinná a treba zvážiť iné možnosti liečby. Liečba takých pacientov má byť riadená lekármi, ktorí majú skúsenosti s liečbou hemofílie a s inhibítormi faktora VIII.

Indukcia imunitnej tolerancie
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití ADYNOVI pri indukcii imunitnej tolerancie.

Kardiovaskulárne príhody
U pacientov s existujúcimi rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod môže substitučná liečba faktorom VIII toto riziko zvýšiť.

Komplikácie liečby súvisiace s katétrom
Ak je potrebná pomôcka na centrálny žilový prístup (central venous access device, CVAD), musí sa vziať do úvahy riziko komplikácií súvisiacich s CVAD vrátane lokálnych infekcií, bakteriémie
a trombózy v mieste zavedenia katétra.

Komplikácie spojené s pomocnou látkou
Po rekonštitúcii obsahuje tento liek 0,45 mmol (10 mg) sodíka na injekčnú liekovku. Musí sa to vziať
do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.

Názov a číslo šarže lieku
Pri každom podaní ADYNOVI pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby bolo možné spätne priradiť použitú šaržu lieku.

Pediatrická populácia
Uvedené výstrahy a upozornenia sa vzťahujú na dospelých i deti.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne liekové interakcie medzi ľudským koagulačným faktorom VIII (rDNA) a inými liekmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

S faktorom VIII neboli realizované reprodukčné štúdie na zvieratách. Vzhľadom na neobvyklosť výskytu hemofílie A u žien nie sú k dispozícii poznatky o používaní faktora VIII počas gravidity a dojčenia. Faktor VIII sa preto musí používať počas gravidity a dojčenia, len ak je to jasne indikované.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ADYNOVI nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu
Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie,
vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku).

U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií
Bezpečnosť ADYNOVI sa hodnotila u 243 predtým liečených pacientov s ťažkou hemofíliou A (aktivita faktora VIII nižšia ako 1 % normálu), ktorí dostali aspoň jednu dávku ADYNOVI
v 3 dokončených multicentrických prospektívnych otvorených klinických štúdiách a 2 prebiehajúcich klinických štúdiách. Medián počtu dní expozície ADYNOVI na účastníka bol 103,5 (min. 1 –
max. 278).

Tabuľka uvedená nižšie je zostavená podľa klasifikácie orgánových systémov MedDRA (trieda orgánových systémov a uprednostňovaný názov).

Frekvencie výskytu boli vyhodnotené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté
(≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené v prípade ADYNOVI Štandardná trieda orgánových
systémov MedDRA Nežiaduce reakcie Frekvencia na pacienta
Poruchy krvi a lymfatického systému Inhibícia faktora VIII Menej časté (PTP)* Poruchy imunitného systému Precitlivenosť Menej časté Poruchy nervového systému Bolesť hlavy Časté Poruchy ciev Sčervenanie Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka Časté
Nevoľnosť Časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva Vyrážka Časté
* Frekvencia vychádza zo štúdií so všetkými liekmi FVIII, ktoré zahŕňali pacientov so závažnou hemofíliou A. PTP (previously-treated patients) = predtým liečení pacienti.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Precitlivenosť
Pozorovaným prípadom precitlivenosti bola mierna prechodná nezávažná vyrážka, ktorá sa vyskytla u jedného 2-ročného pacienta, u ktorého sa počas predchádzajúcej liečby s ADYNOVI objavili
vyrážky.

Pediatrická populácia
Frekvencia, druh a závažnosť nežiaducich reakcií sa u dospievajúcich očakáva byť rovnaká ako
u dospelých. Bezpečnosť ADYNOVI sa hodnotila u 38 účastníkov < 6 rokov a 34 účastníkov vo veku 6 až < 12 rokov, u ktorých došlo celkovo k nakumulovaniu 2 880 dní expozície a 2 975 dní expozície jednotlivo. Priemerný (SD) vek bol 3,3 (1,55), resp. 8,1 (1,92) roka.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania rekombinantným koagulačným faktorom VIII.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: antihemoragiká, koagulačný faktor VIII, ATC kód: B02BD02. Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora tvoria dve molekuly (faktor VIII
a von Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými funkciami. Faktor VIII sa po infúzii do tela
hemofilického pacienta v krvnom obehu naviaže na von Willebrandov faktor. Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor pre aktivovaný faktor IX a urýchľuje premenu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín. Trombín následne premieňa fibrinogén na fibrín a môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny. Hemofília A je na X-chromozóm viazaná dedičná porucha zrážavosti krvi pre znížené hladiny faktora VIII:C a má za následok silné krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, buď spontánne alebo v dôsledku náhodnej alebo chirurgickej traumy. Substitučnou liečbou sa plazmatické hladiny faktora VIII zvýšia, a tým umožnia dočasnú korekciu nedostatku faktora a korekciu sklonu ku krvácaniu.

Rurioktokog alfa pegol, je pegylovaný rekombinantný ľudský faktor VIII s predĺženým polčasom. Rurioktokog alfa pegol je kovalentný konjugát [oktokog alfa] zložený z 2 332 aminokyselín
s polyetylénglykolovým (PEG) činidlom (molekulová hmotnosť 20 kDa). Liečebný účinok rurioktokog alfa pegolu je odvodený od oktokogu alfa, ktorý sa vyrába technológiou rekombinantnej

DNA v ovariálnej bunkovej línii čínskeho škrečka. Oktokog alfa sa potom kovalentne konjuguje s PEG činidlom. Časť PEG sa konjuguje s oktokog alfa na zvýšenie plazmatického polčasu.

Klinická účinnosťa bezpečnosť
Bezpečnosť, účinnosť a farmakokinetika ADYNOVI sa hodnotili v pilotnej multicentrickej otvorenej prospektívnej klinickej štúdii, ktorá porovnávala účinnosť profylaktickej liečby dvakrát týždenne
s liečbou podľa potreby a stanovila hemostatickú účinnosť pri liečbe krvácavých epizód. Celkom
137 mužských predtým liečených pacientov (12 až 65 rokov) s ťažkou hemofíliou A dostalo aspoň
jednu infúziu s ADYNOVI. Dvadsaťpäť zo 137 účastníkov bolo dospievajúcich (12 až menej ako
18 rokov).

Profylaktická liečba
Účastníci dostali buď profylaktickú liečbu (n = 120) s ADYNOVI v dávke 40 – 50 IU na kg dvakrát týždenne alebo liečbu podľa potreby (n = 17) s ADYNOVI v dávke 10 – 60 IU na kg počas
6 mesiacov. Medián dávkovacieho intervalu bol 3,6 dňa a priemerná dávka (SD) bola 48,7 (4,4) IU/kg.
Stoosemnásť zo 120 (98 %) profylaktických účastníkov zostalo pri počiatočnom odporúčanom režime bez úpravy dávky, u 2 účastníkov sa počas profylaxie zvýšila dávka na 60 IU/kg kvôli krvácaniu do cieľových kĺbov.

V populácii podľa protokolu, t. j. s dávkovaním podľa špecifických požiadaviek v protokole, malo celkom 101 účastníkov v profylaktickom ramene režim dvakrát týždenne a 17 účastníkov bolo v ramene liečby podľa potreby liečených epizodicky. Medián ročnej miery krvácania (ABR) v ramene liečby podľa potreby bol 41,5 v porovnaní s 1,9 v prípade profylaktického režimu dvakrát týždenne. Medián kĺbového ABR (Q1; Q3) v ramene liečby podľa potreby bol 38,1 (24,5; 44,6) v porovnaní
s 0,0 (0,0; 2,0) pri profylaxii. Medián spontánneho ABR bol 21,6 (11,2; 33,2) v ramene liečby podľa potreby v porovnaní s 0,0 (0,0; 2,2) pri profylaxii. Výsledky populácie úplnej analýzy boli podobné ako u populácie podľa protokolu. Poznámka: ABR nie je porovnateľné medzi rôznymi koncentrátmi faktora a medzi rôznymi klinickými štúdiami.

V profylaktickom ramene sa u štyridsiatich zo 101 účastníkov (40 %) nevyskytli žiadne epizódy krvácania, u 58 zo 101 účastníkov (57 %) sa nevyskytli žiadne epizódy krvácania do kĺbov a u 58 zo
101 účastníkov (57 %) sa nevyskytli žiadne epizódy spontánneho krvácania. U všetkých účastníkov v ramene liečby podľa potreby sa vyskytla epizóda krvácania vrátane epizódy spontánneho krvácania alebo krvácania do kĺbov.

Liečba epizód krvácania:
Celkom bolo s ADYNOVI v populácii podľa protokolu liečených 518 epizód krvácania. Z nich sa 361 epizód krvácania vyskytlo (n = 17 účastníkov) v ramene liečby podľa potreby a 157 (n = 61 účastníkov) v profylaktickom ramene. Medián dávky infúzie na liečbu všetkých epizód krvácania
v populácii podľa protokolu bol 32,0 (interkvartilové rozpätie (IQR): 21,5) IU na kg. Celkovo bolo
95,9 % epizód krvácania kontrolovaných 1 alebo 2 infúziami a 85,5 % bolo kontrolovaných iba
1 infúziou. Z 518 krvácavých epizód bola odpoveď na liečbu ADYNOVI v 96,1 % hodnotená ako výborná (úplná úľava od bolesti a zastavenie objektívnych prejavov krvácania po jednej infúzii) alebo dobrá (jednoznačná úľava od bolesti a/alebo zlepšenie prejavov krvácania po jednej infúzii).

Pediatrická populácia (vek < 12 rokov)
Celkovo bola v pediatrickej štúdii podávaná dávka 66 predtým liečeným pacientom s ťažkou hemofíliou A (32 účastníkov vo veku < 6 rokov a 34 účastníkov vo veku 6 až < 12 rokov).
Profylaktický režim bol 40 až 60 IU/kg ADYNOVI dvakrát týždenne. Priemerná dávka (SD) bola
54,3 (6,3) IU/kg a medián frekvencie infúzií za týždeň bol 1,87. Medián celkového ABR bol
2,0 (IQR: 3,9) u 65 účastníkov v populácii podľa protokolu a medián ABR spontánneho krvácania
a krvácania do kĺbov bol pre obe 0 (IQR: 1,9). V profylaktickom ramene sa u dvadsiatich štyroch zo
65 účastníkov (37 %) nevyskytli žiadne epizódy krvácania, u 47 zo 65 účastníkov (72 %) sa nevyskytli žiadne epizódy krvácania do kĺbov a u 43 zo 65 účastníkov (66 %) sa nevyskytli žiadne epizódy spontánneho krvácania.

Zo 70 epizód krvácania pozorovaných počas pediatrickej štúdie bolo 82,9 % kontrolovaných
1 infúziou a 91,4 % bolo kontrolovaných 1 alebo 2 infúziami. Kontrola krvácania bola hodnotená ako výborná (úplná úľava od bolesti a zastavenie objektívnych prejavov krvácania po jednej infúzii) alebo dobrá (jednoznačná úľava od bolesti a/alebo zlepšenie prejavov krvácania po jednej infúzii) v 63 zo 70 (90,0 %) epizód krvácania.

Perioperačná liečba (chirurgická profylaxia)
V chirurgickej štúdii bolo u 15 účastníkov celkovo vykonaných a hodnotených 11 veľkých a 4 malé chirurgické zákroky. V prípade veľkých chirurgických zákrokov bola predoperačná dávka v rozsahu
od 36 IU/kg do 109 IU/kg (medián: 68 IU/kg) a pooperačná celková dávka v rozsahu 186 IU/kg
až 808 IU/kg (medián: 320 IU/kg). Medián celkovej dávky pri veľkých chirurgických zákrokoch bol 380 IU/kg (rozsah: 249 – 907 IU/kg) a medián celkovej dávky pri malých chirurgických zákrokoch bol 100 IU/kg (rozsah: 76 – 131 IU/kg).

Perioperačná hemostatická účinnosť bola hodnotená ako výborná (strata krvi nižšia alebo rovnaká ako očakávaná strata pri rovnakom chirurgickom zákroku vykonanom u nehemofilického pacienta
a požiadavka na transfúziu krvných zložiek nižšia alebo podobná tomu, ako sa očakáva
u nehemofilickej populácie) pri všetkých 15 (11 veľkých a 4 malé) zákrokoch. Medián (IQR) pozorovanej intraoperačnej straty krvi (n = 10) bol 10,0 (45,0) ml oproti predpovedanej priemernej strate krvi (n = 11) 50,0 (144,0) ml pri veľkých chirurgických zákrokoch.

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s ADYNOVI
v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe vrodeného nedostatku faktora VIII. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika (FK) ADYNOVI bola hodnotená v skríženej štúdii s oktokogom alfa u 26 účastníkov (18 dospelých a 8 dospievajúcich) a u 22 účastníkov (16 dospelých a 6 dospievajúcich) po 6-mesačnej liečbe s ADYNOVI. Aktivita faktora VIII v plazme bola stanovená jednofázovou koagulačnou metódou a chromogénnou analýzou.

ADYNOVI má v populácii dospelých a dospievajúcich v porovnaní s rekombinantným ľudským koagulačným faktorom VIII (oktokog alfa) predĺžený polčas o 1,4- až 1,5-násobok na základe jednofázovej koagulačnej metódy resp. chromogénnej analýzy. Bolo pozorované aj zvýšenie AUC a zníženie klírensu v porovnaní s pôvodnou molekulou oktokogu alfa. Prírastková obnova bola
u oboch liekov porovnateľná. Zmena FK parametrov bola podobná u dospelej aj dospievajúcej populácie aj pri porovnaní jednofázovej koagulačnej metódy a chromogénnej analýzy.

Farmakokinetika v pediatrickej populácii
Farmakokinetické parametre spočítané u 39 účastníkov vo veku nižšom ako 18 rokov (analýza populácie so zámerom liečiť) sú dostupné pre 14 detí (2 až menej ako 6 rokov), 17 starších detí (6 až
menej ako 12 rokov) a 8 dospievajúcich účastníkov (12 až < 18 rokov). Predĺženie polčasu podľa jednofázovej koagulačnej metódy a chromogénnej analýzy v pediatrickej populácii bolo 1,3- až 1,5- násobné. Priemerný klírens (na základe telesnej hmotnosti) ADYNOVI bol u detí do 12 rokov vyšší ako u dospelých a priemerný polčas bol nižší.
U detí do 12 rokov sa môže vyžadovať vyššia dávka, pozri časť 4.2.

Tabuľka 3: Farmakokinetické parametre na základe chromogénnej analýzy
(Aritmetický priemer ±SD)
Farmakokinetické parametre

ADYNOVI Dospelí
(18 rokov a starší) N = 18
Dávka:
45 ±5 IU/kg

ADYNOVI Dospievajúci (1 2 až
< 18 rokov) N = 8
Dávka:
45 ±5 IU/kg

ADYNOVI Pediatrickí pacienti
(6 až < 12 rokov) N = 17
Dávka:
50 ±10 IU/kg

ADYNOVI Pediatrickí pacienti
(< 6 rokov) N = 14
Dávka:
50 ±10 IU/kg

a
Dizajn Individuálna FK s plným počtom vzoriek

Populačná FK s redukovaným počtom vzoriekb

Koncový
polčas [h] 15,01 ±3,89 13,80 ±4,01 11,93 ±2,58 12,99 ±8,75
MRT [h] 19,70 ±5,05 17,73 ±5,44 17,24 ±3,73 18,74 ±12,60
CL [ml/(kg·h)]d 2,16 ±0,75 2,58 ±0,84 2,80 ±0,67 3,49 ±1,21

Prírastková obnova
[(IU/dl)/(IU/kg)] 2,87 ±0,61 2,34 ±0,62
AUC0 – nekonečno

nac
(2,19 ±0,40)

nac
(1,90 ±0,27)

[IU·h/dl] 2589 ± 848 1900 ± 841 2259 ± 514 2190 ± 1593
Vss [dl/kg] 0,40 ±0,09 0,54 ±0,22 0,46 ±0,04 0,54 ±0,03

c
Cmax [IU/dl] 145 ± 29 117 ± 28 na
(130 ±24)

nac
(117 ±16)

Skratky: Cmax: maximálna pozorovaná aktivita; AUC: plocha pod krivkou; MRT: stredný retenčný čas; CL: klírens; Vss: distribučný objem prepočítaný na telesnú hmotnosť v ustálenom stave,
a Individuálna FK s 12 vzorkami po infúzii.
b Populačný FK model s 3 vzorkami po infúzii podľa randomizovaného rozvrhu odberov.
c NA; nevzťahuje sa, keďže obnova a Cmax u detí boli stanovené individuálnou PK. Výsledky prírastkovej obnovy a Cmax stanovené individuálnou FK v zátvorke.
d Hodnota klírensu 12,18 ml/(kg.h) u pacienta 122001 vo vekovej skupine 12 až <18 rokov nebola zahrnutá do analýzy klírensu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdii toxicity po opakovanom podávaní na makakoch sa u dvoch zvierat preukázala vakuolácia obličky pri strednej dávke (350 IU/kg). Vakuolácia po 2 týždňoch neodznela. Relevancia vakuolácie obličiek pozorovaná v predklinickej štúdii pre ľudí nie je známa.

Neklinické údaje sú obmedzené na 1 mesiac expozície a s liekom ADYNOVI sa nevykonali žiadne štúdie na mladých zvieratách. Preto nebolo možné vyvodiť záver o možných rizikách akumulácie PEG v rôznych tkanivách/orgánoch relevantné pre chronické používanie lieku ADYNOVI
v pediatrickej populácii.
S ADYNOVI sa neuskutočnili žiadne štúdie genotoxicity, karcinogenicity ani reprodukčnej toxicity.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok manitol
dihydrát trehalózy histidín
glutatión chlorid sodný
dihydrát chloridu vápenatého tris(hydroxymetyl)aminometán polysorbát 80

Rozpúšťadlo
sterilizovaná voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorená injekčná liekovka
2 roky.

Pred otvorením môže byť liek uchovávaný pri izbovej teplote (do 30 °C) počas maximálne
3 mesiacov. Koniec 3-mesačného obdobia uchovávania pri izbovej teplote sa musí zaznamenať na obal lieku. Tento dátum nesmie nikdy prekročiť pôvodný dátum uvedený na vonkajšom obale. Na konci tohto obdobia sa liek nesmie znovu uložiť do chladničky, ale má sa použiť alebo zlikvidovať.

Po rekonštitúcii
Chemická a fyzikálna stabilita pri použití bola preukázaná počas 3 hodín pri teplote neprevyšujúcej
30 °C. Ak spôsob rekonštitúcie vopred nevylúči nebezpečenstvo mikrobiálnej kontaminácie,
z mikrobiologického hľadiska sa liek musí ihneď použiť. Ak sa nepoužije ihneď, čas a podmienky uchovávania lieku v stave pripravenom na použitie sú na zodpovednosti používateľa. Neuchovávajte v chladničke.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.
ADYNOVI s pomôckou BAXJECT II Hi-Flow: Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
ADYNOVI v systéme BAXJECT III: Neotvorené pretlačovacie balenie uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka zo skla typu I uzavretá zátkou z chlórbutylovej gumy obsahujúca 250 IU, 500 IU,
1000 IU alebo 2000 IU prášku.
Injekčná liekovka zo skla typu I uzavretá zátkou z chlórbutylovej gumy obsahujúca 5 ml sterilizovanej vody na injekciu.
Liek sa dodáva v jednej z nasledujúcich konfigurácií:

- ADYNOVI s pomôckou BAXJECT II Hi-Flow: Každé balenie obsahuje injekčnú liekovku s práškom, injekčnú liekovku s rozpúšťadlom a pomôcku na rekonštitúciu (BAXJECT II
Hi-Flow).
- ADYNOVI v systéme BAXJECT III: Každé balenie obsahuje systém BAXJECT III pripravený na použitie v uzavretom pretlačovacom balení s injekčnou liekovkou s práškom a injekčnou liekovkou s rozpúšťadlom predmontovanými na rekonštitúciu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rekonštituovaný liek sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v ňom nenachádzajú častice
a či nezmenil farbu. Roztok musí byť číry alebo mierne opaleskujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo sú v nich usadeniny.
Po rekonštitúcii má roztok hodnotu pH 6,7 až 7,3. Osmolalita je ≥ 380 mOsmol/kg.

Príprava a rekonštitúcia pomocou pomôcky BAXJECT II Hi-Flow
Na rekonštitúciu používajte iba priložené injekčné liekovky s rozpúšťadlom a pomôcku na rekonštitúciu.
1. Počas postupu rekonštitúcie používajte aseptickú techniku (čistú a bez mikróbov) a rovnú pracovnú plochu.
2. Nechajte injekčné liekovky s práškom a rozpúšťadlom pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu
(15 až 25 °C).
3. Odstráňte plastové viečka z injekčných liekoviek na prášok a rozpúšťadlo.
4. Pred použitím očistite gumené zátky alkoholovým štvorcom a ich nechajte uschnúť.
5. Otvorte balenie pomôcky BAXJECT II Hi-Flow odlúpnutím viečka bez toho, aby ste sa dotkli vnútrajška (Obrázok A). Nevyberajte pomôcku z balenia.
6. Obráťte balenie. Zatlačte rovno nadol a priehľadným plastovým tŕňom úplne prepichnite zátku injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (Obrázok B).
7. Uchopte balenie pomôcky BAXJECT II Hi-Flow za okraj a stiahnite ho z pomôcky
(Obrázok C). Neodstraňujte modré viečko z pomôcky BAXJECT II Hi-Flow. Nedotýkajte sa odhaleného fialového plastového tŕňa.
8. Otočte systém tak, aby bola injekčná liekovka s rozpúšťadlom navrchu. Rýchlo úplne zasuňte fialový plastový tŕň do zátky injekčnej liekovky s práškom zatlačením rovno nadol
(Obrázok D). Vákuum vtiahne rozpúšťadlo do injekčnej liekovky s práškom.
9. Jemne otáčajte, kým sa prášok úplne nerozpustí. Po rekonštitúcii neuchovávajte v chladničke.

Obrázok A Obrázok B Obrázok C

Obrázok D Obrázok E Obrázok F


Podávanie
· Pred podaním vizuálne skontrolujte rekonštituovaný roztok, či neobsahuje častice a či nezmenil farbu.
o Po rekonštitúcii má byť roztok číry a bezfarebný.
o Nepoužívajte, ak spozorujete častice alebo zmenu farby.
· Podávajte čo najskôr, najneskôr však 3 hodiny po rekonštitúcii.

Postup podávania:

1. Odstráňte modré viečko z pomôcky BAXJECT II Hi-Flow (Obrázok E). Nenaťahujte vzduch do injekčnej striekačky. Pripojte injekčnú striekačku k pomôcke BAXJECT II Hi-Flow. Odporúča sa použiť injekčnú striekačku typu luer-lock.
2. Otočte systém naopak (teraz bude navrchu injekčná liekovka s práškom). Pomalým vytiahnutím piestu nasajete rekonštituovaný roztok do injekčnej striekačky (Obrázok F).
3. Odpojte injekčnú striekačku, pripojte vhodnú ihlu a podajte intravenózne. Ak má pacient dostať viac ako jednu injekčnú liekovku ADYNOVI, do rovnakej injekčnej striekačky možno nasať obsah viacerých injekčných liekoviek.
Samostatná pomôcka BAXJECT II Hi-Flow je potrebná na rekonštitúciu každej injekčnejliekovky ADYNOVI s rozpúšťadlom.
4. Podávajte po dobu do 5 minút (maximálna rýchlosť infúzie 10 ml za minútu).

Pri každom podaní ADYNOVI sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku. Nálepky sú dodávané na injekčnej liekovke s práškom.

Rekonštitúcia so systémom BAXJECT III
Nepoužívajte, ak viečko úplne neutesňuje pretlačovacie balenie

1. Ak je liek stále uchovávaný v chladničke, vyberte uzavreté pretlačovacie balenie (obsahuje injekčnú liekovku s práškom a injekčnú liekovku s rozpúšťadlom predmontované v systéme na rekonštitúciu) z chladničky a nechajte ich dosiahnuť izbovú teplotu (15 °C až 25 °C).
2. Dôkladne si umyte ruky pomocou mydla a teplej vody.
3. Otvorte pretlačovacie balenie ADYNOVI odlúpnutím viečka. Vyberte systém BAXJECT III
z pretlačovacieho balenia.
4. Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch s injekčnou liekovkou s rozpúšťadlom navrchu (Obrázok 1). Injekčná liekovka s rozpúšťadlom má modrý prúžok. Neodstraňujte modré viečko, až kým nedostanete pokyn v ďalšom kroku.
5. Jednou rukou pridržte injekčnú liekovku s práškom v systéme BAXJECT III, druhou rukou pevne pritlačte na injekčnú liekovku s rozpúšťadlom, kým sa systém úplne nestlačí
a rozpúšťadlo nezačne prúdiť do injekčnej liekovky s práškom (Obrázok 2). Systém nenakláňajte, kým sa prenos nedokončí.
6. Overte, že prenos rozpúšťadla je dokončený. Jemne otáčajte, kým sa všetok prášok nerozpustí (Obrázok 3). Uistite sa, že je prášok úplne rozpustený, inak neprejde všetok rekonštituovaný roztok cez filter pomôcky. Liek sa rozpúšťa rýchlo (zvyčajne za menej ako 1 minútu). Po
rekonštitúcii musí byť roztok číry, bezfarebný a bez častíc.

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3Podávanie
· Pred podaním vizuálne skontrolujte rekonštituovaný roztok, či neobsahuje častice a či nezmenil farbu.
o Po rekonštitúcii má byť roztok číry a bezfarebný.
o Nepoužívajte, ak spozorujete častice alebo zmenu farby.
· Podávajte čo najskôr, najneskôr však 3 hodiny po rekonštitúcii.

Postup podávania:

1. Odstráňte modrý kryt zo systému BAXJECT III. Nenaťahujte vzduch do injekčnej striekačky. Pripojte injekčnú striekačku k systému BAXJECT III. Odporúča sa použiť injekčnú striekačku typu luer-lock.
2. Otočte systém naopak (teraz bude navrchu injekčná liekovka s práškom). Pomalým vytiahnutím piestu nasajete rekonštituovaný roztok do injekčnej striekačky.
3. Odpojte injekčnú striekačku, pripojte vhodnú ihlu a podajte intravenózne. Ak má pacient dostať viac ako jednu injekčnú liekovku ADYNOVI, do rovnakej injekčnej striekačky možno nasať obsah viacerých injekčných liekoviek.
4. Podávajte po dobu do 5 minút (maximálna rýchlosť infúzie 10 ml za minútu).

Pri každom podaní ADYNOVI sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku. Nálepky sú dodávané na pretlačovacom balení.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67
A – 1221 Viedeň
Rakúsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/17/1247/003
EU/1/17/1247/004
EU/1/17/1247/007
EU/1/17/1247/008
EU/1/17/1247/011
EU/1/17/1247/012
EU/1/17/1247/013
EU/1/17/1247/0149. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o
bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.1. NÁZOV LIEKU

ADYNOVI 250 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok ADYNOVI 500 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok ADYNOVI 1000 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

ADYNOVI 250 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka nominálne obsahuje 250 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA) (rurioktokog alfa pegol), čo zodpovedá koncentrácii 125 IU/ml po rekonštitúcii s 2 ml rozpúšťadla.

ADYNOVI 500 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka nominálne obsahuje 500 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA) (rurioktokog alfa pegol), čo zodpovedá koncentrácii 250 IU/ml po rekonštitúcii s 2 ml rozpúšťadla.

ADYNOVI 1000 IU/2 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Každá injekčná liekovka nominálne obsahuje 1000 IU ľudského koagulačného faktora VIII (rDNA) (rurioktokog alfa pegol), čo zodpovedá koncentrácii 500 IU/ml po rekonštitúcii s 2 ml rozpúšťadla.

Sila (medzinárodné jednotky) sa určuje pomocou chromogénnej analýzy. Špecifická aktivita
ADYNOVI je približne 4000-6500 IU/mg proteínu.

Liečivo rurioktokog alfa pegol je kovalentný konjugát proteínu oktokog alfa* s polyetylénglykolom
(PEG) s molekulovou hmotnosťou 20 kDa.

*ľudský faktor VIII vytvorený pomocou technológie rekombinantnej DNA v bunkovej línii vaječníkov čínskeho škrečka (CHO)

Pomocná látka so známym účinkom
Každá injekčná liekovka s práškom obsahuje 0,45 mmol (10 mg) sodíka, pozri časť 4.4. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Prášok: biely až sivobiely drobivý prášok.
Rozpúšťadlo: číry a bezfarebný roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) vo veku
12 rokov a starších.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba musí byť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemofílie. Predtým neliečení pacienti
Bezpečnosť a účinnosť ADYNOVI u predtým neliečených pacientov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Monitorovanie liečby:
Odporúča sa, aby sa podávaná dávka a frekvencia opakovaných infúzií počas liečby určovali podľa vhodne stanovených hladín faktora VIII. Reakcia jednotlivých pacientov na faktor VIII môže byť rôzna, čím sa demonštrujú rôzne polčasy a obnovy. U pacientov s podváhou alebo nadváhou môže dávka založená na telesnej hmotnosti vyžadovať úpravu. Najmä v prípade veľkých chirurgických zásahov je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej liečby pomocou vyšetrenia koagulácie
(plazmatickej aktivity faktora VIII).
Odborná štúdia ukázala, že hladiny faktora VIII v plazme možno monitorovať pomocou analýzy s chromogénnym substrátom alebo jednofázovej koagulačnej metódy rutinne používanej
v klinických laboratóriách.

Dávkovanie
Dávka a trvanie substitučnej liečby závisia od závažnosti nedostatku faktora VIII, miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.

Počet podávaných jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú odvodené od aktuálnej normy WHO pre koncentráty pre lieky s faktorom VIII. Aktivita faktora VIII v plazme je vyjadrená buď v percentách (v porovnaní s normálnou ľudskou plazmou) alebo radšej v medzinárodných jednotkách (v porovnaní s medzinárodnou normou pre faktor VIII v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora VIII zodpovedá množstvu faktora VIII v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Liečba podľa potreby
Výpočet požadovanej dávky faktora VIII je založený na empirickom zistení, že 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu faktora VIII v plazme o 2 IU/dl. Požadovaná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca:

Požadované medzinárodné jednotky (IU) = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný nárast faktora VIII (%) x 0,5

Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia podávania sa musia vždy riadiť podľa klinickej účinnosti v jednotlivých prípadoch.

V prípade týchto hemoragických príhod nesmie aktivita faktora VIII v danom období klesnúť pod určenú hladinu plazmatickej aktivity (v % normálu alebo IU/dl).

Nasledujúcu tabuľku 1 možno použiť ako návod na dávkovanie pri krvácavých príhodách a chirurgických výkonoch:

Tabuľka 1 Návod na dávkovanie pri krvácavých príhodách a chirurgických výkonoch

Stupeň hemorágie/typ chirurgického zákroku

Hemorágia

Požadovaná hladina faktora VIII
(% alebo IU/dl)

Frekvencia dávok
(v hodinách)/trvanie liečby (v dňoch)

Začínajúca hemartróza, krvácanie do svalov alebo ústnej dutiny

20 – 40 Injekcie opakujte každých 12 až
24 hodín. Aspoň 1 deň, kým krvácanie spojené s bolesťou neustúpi alebo sa nedosiahne vyliečenie.Intenzívnejšia hemartróza,
krvácanie do svalov alebo hematóm

30 – 60 Injekcie opakujte každých
12 až 24 hodín počas 3 – 4 dní alebo viac, kým bolesť a akútne postihnutie neustúpia.


Hemorágie ohrozujúce život 60 – 100 Injekcie opakujte každých 8 až
24 hodín, kým neustúpi stav ohrozenia života.

Chirurgický zákrok
Malý
Vrátanie extrakcie zuba.


30 – 60 Každých 24 hodín (12 až 24 hodín
u pacientov vo veku do 6 rokov), aspoň
1 deň, kým sa nedosiahne vyliečenie.Veľký 80 – 100

(predoperačne a pooperačne)

Injekcie opakujte každých 8 až
24 hodín (6 až 24 hodín u pacientov vo veku do 6 rokov) až do primeraného vyliečenia rany, potom pokračujte
v liečbe počas ďalších aspoň 7 dní na udržanie aktivity faktora VIII na úrovni
30 % až 60 % (IU/dl).


Profylaxia

Pri dlhodobej profylaxii je odporúčaná dávka 40 až 50 IU lieku ADYNOVI na kg telesnej hmotnosti
dvakrát týždenne v 3- až 4-dňových intervaloch. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť
na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania (pozri časť 5.2).

Pediatrická populácia

Pri liečbe podľa potreby je dávkovanie v pediatrickej populácii (12 až 18 rokov) rovnaké ako u
dospelých pacientov. Dlhodobá bezpečnosť lieku ADYNOVI u detí mladších ako 12 rokov zatiaľ nebola stanovená. Úprava dávok a intervalov podávania sa môže zvážiť na základe dosiahnutých hladín FVIII a individuálnej tendencie krvácania (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

ADYNOVI je na intravenózne použitie.
Rýchlosť podávania sa musí stanoviť tak, aby sa zaistilo pohodlie pacienta: maximálne 10 ml/min. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.
4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, pôvodnú molekulu oktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Známa alergická reakcia na myšiu alebo škrečiu bielkovinu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť
Pri liečbe s ADYNOVI môže dôjsť k reakciám z precitlivenosti alergického typu. Liek obsahuje stopy myších a škrečích bielkovín. Pacienti majú byť upozornení, že ak sa objavia príznaky precitlivenosti, musia používanie lieku okamžite prerušiť a obrátiť sa svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní
o prvotných prejavoch reakcií z precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej žihľavky, pocitu tiesne na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie.

V prípade anafylaktického šoku sa musí použiť štandardná medikamentózna liečba šoku.

Inhibítory
Známou komplikáciou liečby jedincov s hemofíliou A je vznik neutralizujúcich protilátok
(inhibítorov) faktora VIII. Tieto inhibítory sú zvyčajne imunoglobulíny IgG zamerané proti prokoagulačnej aktivite faktora VIII, ktoré sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (Bethesda Units, BU) na ml plazmy použitím modifikovanej skúšky. Riziko vzniku inhibítorov koreluje so závažnosťou ochorenia, ako aj s expozíciou faktoru VIII, toto riziko býva najvyššie počas prvých 20 dní expozície. V zriedkavých prípadoch môžu inhibítory vzniknúť po prvých 100 dňoch expozície.

Boli pozorované prípady opakovaného výskytu inhibítorov (nízky titer) po prechode z jedného lieku s faktorom VIII na iný u predtým liečených pacientov s viac ako 100 dňami expozície, ktorí majú v anamnéze vznik inhibítorov. Odporúča sa preto, aby všetci pacienti po prechode z jedného lieku na iný boli pozorne sledovaní na vznik inhibítorov.

Klinický význam tvorby inhibítorov bude závisieť od titra inhibítora, pričom menšie riziko nedostatočnej klinickej odpovede hrozí v prípade inhibítorov nízkeho titra, ktoré sú prítomné dočasne alebo zostávajú trvalo nízkeho titra, než v prípade vysokého titra inhibítorov.

Vo všeobecnosti všetci pacienti liečení liekmi s koagulačným faktorom VIII majú byť pomocou náležitých klinických pozorovaní a laboratórnych vyšetrení pozorne sledovaní na vznik inhibítorov. Ak sa očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme nedosiahnu, alebo ak krvácanie nie je kontrolované vhodnou dávkou, má sa vykonať testovanie prítomnosti inhibítorov faktora VIII. U
pacientov s vysokými hladinami inhibítora, terapia faktorom VIII nemusí byť účinná a treba zvážiť iné možnosti liečby. Liečba takých pacientov má byť riadená lekármi, ktorí majú skúsenosti s liečbou hemofílie a s inhibítormi faktora VIII.

Indukcia imunitnej tolerancie
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití ADYNOVI pri indukcii imunitnej tolerancie.

Kardiovaskulárne príhody
U pacientov s existujúcimi rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod môže substitučná liečba faktorom VIII toto riziko zvýšiť.

Komplikácie liečby súvisiace s katétrom
Ak je potrebná pomôcka na centrálny žilový prístup (central venous access device, CVAD), musí sa vziať do úvahy riziko komplikácií súvisiacich s CVAD vrátane lokálnych infekcií, bakteriémie
a trombózy v mieste zavedenia katétra.

Komplikácie spojené s pomocnou látkou
Po rekonštitúcii obsahuje tento liek 0,45 mmol (10 mg) sodíka na injekčnú liekovku. Musí sa to vziať
do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.

Názov a číslo šarže lieku
Pri každom podaní ADYNOVI pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby bolo možné spätne priradiť použitú šaržu lieku.

Pediatrická populácia
Uvedené výstrahy a upozornenia sa vzťahujú na dospelých i deti.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne liekové interakcie medzi ľudským koagulačným faktorom VIII (rDNA) a inými liekmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

S faktorom VIII neboli realizované reprodukčné štúdie na zvieratách. Vzhľadom na neobvyklosť výskytu hemofílie A u žien nie sú k dispozícii poznatky o používaní faktora VIII počas gravidity a dojčenia. Faktor VIII sa preto musí používať počas gravidity a dojčenia, len ak je to jasne indikované.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ADYNOVI nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu
Zriedkavo boli pozorované precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a pichanie v mieste injekcie, zimnicu, návaly horúčavy, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie,
vracanie, sipot) a v niektorých prípadoch môžu viesť k závažnej anafylaxii (vrátane šoku).

U pacientov s hemofíliou A, ktorí sú liečení pomocou faktora VIII vrátane ADYNOVI, môžu vzniknúť neutralizačné protilátky (inhibítory). Ak sa takéto inhibítory vyskytnú, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď. V takýchto prípadoch sa odporúča obrátiť sa na špecializované pracovisko zamerané na liečbu hemofílie.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií
Bezpečnosť ADYNOVI sa hodnotila u 243 predtým liečených pacientov s ťažkou hemofíliou A (aktivita faktora VIII nižšia ako 1 % normálu), ktorí dostali aspoň jednu dávku ADYNOVI
v 3 dokončených multicentrických prospektívnych otvorených klinických štúdiách a 2 prebiehajúcich klinických štúdiách. Medián počtu dní expozície ADYNOVI na účastníka bol 103,5 (min. 1 –
max. 278).

Tabuľka uvedená nižšie je zostavená podľa klasifikácie orgánových systémov MedDRA (trieda orgánových systémov a uprednostňovaný názov).

Frekvencie výskytu boli vyhodnotené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté
(≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené v prípade ADYNOVI Štandardná trieda orgánových
systémov MedDRA Nežiaduce reakcie Frekvencia na pacienta
Poruchy krvi a lymfatického systému Inhibícia faktora VIII Menej časté (PTP)* Poruchy imunitného systému Precitlivenosť Menej časté Poruchy nervového systému Bolesť hlavy Časté

Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené v prípade ADYNOVI Štandardná trieda orgánových
systémov MedDRA Nežiaduce reakcie Frekvencia na pacienta
Poruchy ciev Sčervenanie Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka Časté
Nevoľnosť Časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva Vyrážka Časté
* Frekvencia vychádza zo štúdií so všetkými liekmi FVIII, ktoré zahŕňali pacientov so závažnou hemofíliou A. PTP (previously-treated patients) = predtým liečení pacienti.

Opis vybraných nežiaducich reakcií

Precitlivenosť
Pozorovaným prípadom precitlivenosti bola mierna prechodná nezávažná vyrážka, ktorá sa vyskytla u jedného 2-ročného pacienta, u ktorého sa počas predchádzajúcej liečby s ADYNOVI objavili vyrážky.

Pediatrická populácia
Frekvencia, druh a závažnosť nežiaducich reakcií sa u detí očakáva byť rovnaká ako u dospelých. Bezpečnosť ADYNOVI sa hodnotila u 38 účastníkov < 6 rokov a 34 účastníkov vo
veku 6 až < 12 rokov, u ktorých došlo celkovo k nakumulovaniu 2 880 dní expozície a 2 975 dní expozície jednotlivo. Priemerný (SD) vek bol 3,3 (1,55), resp. 8,1 (1,92) roka.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie'
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania rekombinantným koagulačným faktorom VIII.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: antihemoragiká, koagulačný faktor VIII, ATC kód: B02BD02. Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora tvoria dve molekuly (faktor VIII
a von Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými funkciami. Faktor VIII sa po infúzii do tela hemofilického pacienta v krvnom obehu naviaže na von Willebrandov faktor. Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor pre aktivovaný faktor IX a urýchľuje premenu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín. Trombín následne premieňa fibrinogén na fibrín a môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny. Hemofília A je na X-chromozóm viazaná dedičná porucha zrážavosti krvi pre znížené hladiny faktora VIII:C a má za následok silné krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, buď spontánne alebo v dôsledku náhodnej alebo chirurgickej traumy. Substitučnou liečbou sa plazmatické hladiny faktora VIII zvýšia, a tým umožnia dočasnú korekciu nedostatku faktora a korekciu sklonu ku krvácaniu.

Rurioktokog alfa pegol, je pegylovaný rekombinantný ľudský faktor VIII s predĺženým polčasom. Rurioktokog alfa pegol je kovalentný konjugát [oktokog alfa] zložený z 2 332 aminokyselín
s polyetylénglykolovým (PEG) činidlom (molekulová hmotnosť 20 kDa). Liečebný účinok rurioktokog alfa pegolu je odvodený od oktokogu alfa, ktorý sa vyrába technológiou rekombinantnej DNA v ovariálnej bunkovej línii čínskeho škrečka. Oktokog alfa sa potom kovalentne konjuguje
s PEG činidlom. Časť PEG sa konjuguje s oktokog alfa na zvýšenie plazmatického polčasu.

Klinická účinnosťa bezpečnosť
Bezpečnosť, účinnosť a farmakokinetika ADYNOVI sa hodnotili v pilotnej multicentrickej otvorenej prospektívnej klinickej štúdii, ktorá porovnávala účinnosť profylaktickej liečby dvakrát týždenne
s liečbou podľa potreby a stanovila hemostatickú účinnosť pri liečbe krvácavých epizód. Celkom
137 mužských predtým liečených pacientov (12 až 65 rokov) s ťažkou hemofíliou A dostalo aspoň
jednu infúziu s ADYNOVI. Dvadsaťpäť zo 137 účastníkov bolo dospievajúcich (12 až menej ako
18 rokov).

Profylaktická liečba
Účastníci dostali buď profylaktickú liečbu (n = 120) s ADYNOVI v dávke 40 – 50 IU na kg dvakrát týždenne alebo liečbu podľa potreby (n = 17) s ADYNOVI v dávke 10 – 60 IU na kg počas
6 mesiacov. Medián dávkovacieho intervalu bol 3,6 dňa a priemerná dávka (SD) bola 48,7 (4,4) IU/kg. Stoosemnásť zo 120 (98 %) profylaktických účastníkov zostalo pri počiatočnom odporúčanom režime
bez úpravy dávky, u 2 účastníkov sa počas profylaxie zvýšila dávka na 60 IU/kg kvôli krvácaniu do cieľových kĺbov.

V populácii podľa protokolu, t. j. s dávkovaním podľa špecifických požiadaviek v protokole, malo celkom 101 účastníkov v profylaktickom ramene režim dvakrát týždenne a 17 účastníkov bolo v ramene liečby podľa potreby liečených epizodicky. Medián ročnej miery krvácania (ABR) v ramene liečby podľa potreby bol 41,5 v porovnaní s 1,9 v prípade profylaktického režimu dvakrát týždenne. Medián kĺbového ABR (Q1; Q3) v ramene liečby podľa potreby bol 38,1 (24,5; 44,6) v porovnaní
s 0,0 (0,0; 2,0) pri profylaxii. Medián spontánneho ABR bol 21,6 (11,2; 33,2) v ramene liečby podľa potreby v porovnaní s 0,0 (0,0; 2,2) pri profylaxii. Výsledky populácie úplnej analýzy boli podobné ako u populácie podľa protokolu. Poznámka: ABR nie je porovnateľné medzi rôznymi koncentrátmi faktora a medzi rôznymi klinickými štúdiami.

V profylaktickom ramene sa u štyridsiatich zo 101 účastníkov (40 %) nevyskytli žiadne epizódy krvácania, u 58 zo 101 účastníkov (57 %) sa nevyskytli žiadne epizódy krvácania do kĺbov a u 58 zo
101 účastníkov (57 %) sa nevyskytli žiadne epizódy spontánneho krvácania. U všetkých účastníkov
v ramene liečby podľa potreby sa vyskytla epizóda krvácania vrátane epizódy spontánneho krvácania alebo krvácania do kĺbov.

Liečba epizód krvácania:
Celkom bolo s ADYNOVI v populácii podľa protokolu liečených 518 epizód krvácania. Z nich sa 361
epizód krvácania vyskytlo (n = 17 účastníkov) v ramene liečby podľa potreby a 157 (n = 61
účastníkov) v profylaktickom ramene. Medián dávky infúzie na liečbu všetkých epizód krvácania
v populácii podľa protokolu bol 32,0 (interkvartilové rozpätie (IQR): 21,5) IU na kg. Celkovo bolo
95,9 % epizód krvácania kontrolovaných 1 alebo 2 infúziami a 85,5 % bolo kontrolovaných iba
1 infúziou. Z 518 krvácavých epizód bola odpoveď na liečbu ADYNOVI v 96,1 % hodnotená ako výborná (úplná úľava od bolesti a zastavenie objektívnych prejavov krvácania po jednej infúzii) alebo dobrá (jednoznačná úľava od bolesti a/alebo zlepšenie prejavov krvácania po jednej infúzii).

Pediatrická populácia (vek < 12 rokov)
Celkovo bola v pediatrickej štúdii podávaná dávka 66 predtým liečeným pacientom s ťažkou hemofíliou A (32 účastníkov vo veku < 6 rokov a 34 účastníkov vo veku 6 až < 12 rokov).
Profylaktický režim bol 40 až 60 IU/kg ADYNOVI dvakrát týždenne. Priemerná dávka (SD) bola
54,3 (6,3) IU/kg a medián frekvencie infúzií za týždeň bol 1,87. Medián celkového ABR bol
2,0 (IQR: 3,9) u 65 účastníkov v populácii podľa protokolu a medián ABR spontánneho krvácania
a krvácania do kĺbov bol pre obe 0 (IQR: 1,9). V profylaktickom ramene sa u dvadsiatich štyroch zo
65 účastníkov (37 %) nevyskytli žiadne epizódy krvácania, u 47 zo 65 účastníkov (72 %) sa nevyskytli

žiadne epizódy krvácania do kĺbov a u 43 zo 65 účastníkov (66 %) sa nevyskytli žiadne epizódy spontánneho krvácania.

Zo 70 epizód krvácania pozorovaných počas pediatrickej štúdie bolo 82,9 % kontrolovaných
1 infúziou a 91,4 % bolo kontrolovaných 1 alebo 2 infúziami. Kontrola krvácania bola hodnotená ako výborná (úplná úľava od bolesti a zastavenie objektívnych prejavov krvácania po jednej infúzii) alebo dobrá (jednoznačná úľava od bolesti a/alebo zlepšenie prejavov krvácania po jednej infúzii) v 63 zo 70 (90,0 %) epizód krvácania.

Perioperačná liečba (chirurgická profylaxia)
V chirurgickej štúdii bolo u 15 účastníkov celkovo vykonaných a hodnotených 11 veľkých a 4 malé chirurgické zákroky. V prípade veľkých chirurgických zákrokov bola predoperačná dávka v rozsahu od 36 IU/kg do 109 IU/kg (medián: 68 IU/kg) a pooperačná celková dávka v rozsahu 186 IU/kg
až 808 IU/kg (medián: 320 IU/kg). Medián celkovej dávky pri veľkých chirurgických zákrokoch bol 380 IU/kg (rozsah: 249 – 907 IU/kg) a medián celkovej dávky pri malých chirurgických
zákrokoch bol 100 IU/kg (rozsah: 76 – 131 IU/kg).

Perioperačná hemostatická účinnosť bola hodnotená ako výborná (strata krvi nižšia alebo rovnaká ako očakávaná strata pri rovnakom chirurgickom zákroku vykonanom u nehemofilického pacienta
a požiadavka na transfúziu krvných zložiek nižšia alebo podobná tomu, ako sa očakáva
u nehemofilickej populácie) pri všetkých 15 (11 veľkých a 4 malé) zákrokoch. Medián (IQR) pozorovanej intraoperačnej straty krvi (n = 10) bol 10,0 (45,0) ml oproti predpovedanej priemernej strate krvi (n = 11) 50,0 (144,0) ml pri veľkých chirurgických zákrokoch.

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s ADYNOVI
v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie pri liečbe vrodeného nedostatku faktora VIII. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika (FK) ADYNOVI bola hodnotená v skríženej štúdii s oktokogom alfa u 26 účastníkov (18 dospelých a 8 dospievajúcich) a u 22 účastníkov (16 dospelých a 6 dospievajúcich) po 6-mesačnej liečbe s ADYNOVI. Aktivita faktora VIII v plazme bola stanovená jednofázovou koagulačnou metódou a chromogénnou analýzou.

ADYNOVI má v populácii dospelých a dospievajúcich v porovnaní s rekombinantným ľudským koagulačným faktorom VIII (oktokog alfa) predĺžený polčas o 1,4- až 1,5-násobok na základe jednofázovej koagulačnej metódy resp. chromogénnej analýzy. Bolo pozorované aj zvýšenie AUC a zníženie klírensu v porovnaní s pôvodnou molekulou oktokogu alfa. Prírastková obnova bola
u oboch liekov porovnateľná. Zmena FK parametrov bola podobná u dospelej aj dospievajúcej populácie aj pri porovnaní jednofázovej koagulačnej metódy a chromogénnej analýzy.

Farmakokinetika v pediatrickej populácii
Farmakokinetické parametre spočítané u 39 účastníkov vo veku nižšom ako 18 rokov (analýza populácie so zámerom liečiť) sú dostupné pre 14 detí (2 až menej ako 6 rokov), 17 starších detí (6 až menej ako 12 rokov) a 8 dospievajúcich účastníkov (12 až < 18 rokov). Predĺženie polčasu podľa jednofázovej koagulačnej metódy a chromogénnej analýzy v pediatrickej populácii bolo 1,3- až 1,5-
násobné. Priemerný klírens (na základe telesnej hmotnosti) ADYNOVI bol u detí do 12 rokov vyšší
ako u dospelých a priemerný polčas bol nižší.
U detí do 12 rokov sa môže vyžadovať vyššia dávka, pozri časť 4.2.

Tabuľka 3: Farmakokinetické parametre na základe chromogénnej analýzy
(Aritmetický priemer ±SD)
Farmakokinetické parametre

ADYNOVI Dospelí
(18-rokov a starší) N = 18
Dávka:
45 ±5 IU/kg

ADYNOVI Dospievajúci (1 2 až
< 18 rokov) N = 8
Dávka:
45 ±5 IU/kg

ADYNOVI Pediatrickí pacienti
(6 až < 12 rokov) N = 17
Dávka:
50 ±10 IU/kg

ADYNOVI Pediatrickí pacienti
(< 6 rokov) N = 14
Dávka:
50 ±10 IU/kg

a
Dizajn Individuálna FK s plným počtom vzoriek

Populačná FK s redukovaným počtom vzoriekb

Koncový
polčas [h] 15,01 ±3,89

13,80 ±4,01 11,93 ±2,58 12,99 ±8,75

MRT [h] 19,70 ±5,05 17,73 ±5,44 17,24 ±3,73 18,74 ±12,60
CL [ml/(kg·h)]d 2,16 ±0,75 2,58 ±0,84 2,80 ±0,67 3,49 ±1,21

Prírastková obnova
[(IU/dl)/(IU/kg)]

2,87 ±0,61 2,34 ±0,62 nac
(2,19 ±0,40)

nac
(1,90 ±0,27)

AUC0 – nekonečno
[IU·h/dl]

2589 ± 848 1900 ± 841 2259 ± 514 2190 ± 1593

Vss [dl/kg] 0,40 ±0,09 0,54 ±0,22 0,46 ±0,04 0,54 ±0,03

c
Cmax [IU/dl] 145 ± 29 117 ± 28 na
(130 ±24)

nac
(117 ±16)

Skratky: Cmax: maximálna pozorovaná aktivita; AUC: plocha pod krivkou; MRT: stredný retenčný čas; CL: klírens; Vss: distribučný objem prepočítaný na telesnú hmotnosť v ustálenom stave,
a Individuálna FK s 12 vzorkami po infúzii.
b Populačný FK model s 3 vzorkami po infúzii podľa randomizovaného rozvrhu odberov.
c NA; nevzťahuje sa, keďže obnova a Cmax u detí boli stanovené individuálnou PK. Výsledky prírastkovej obnovy a Cmax stanovené individuálnou FK v zátvorke.
d Hodnota klírensu 12,18 ml/(kg.h) u pacienta 122001 vo vekovej skupine 12 až <18 rokov nebola zahrnutá do analýzy klírensu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdii toxicity po opakovanom podávaní na makakoch sa u dvoch zvierat preukázala vakuolácia obličky pri strednej dávke (350 IU/kg). Vakuolácia po 2 týždňoch neodoznela. Relevancia vakuolácie obličiek pozorovaná v predklinickej štúdii pre ľudí nie je známa.

Neklinické údaje sú obmedzené na 1 mesiac expozície a s liekom ADYNOVI sa nevykonali žiadne štúdie na mladých zvieratách. Preto nebolo možné vyvodiť záver o možných rizikách akumulácie PEG v rôznych tkanivách/orgánoch relevantné pre chronické používanie lieku ADYNOVI v pediatrickej populácii.
S ADYNOVI sa neuskutočnili žiadne štúdie genotoxicity, karcinogenicity ani reprodukčnej toxicity.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Prášok manitol
dihydrát trehalózy histidín
glutatión chlorid sodný
dihydrát chloridu vápenatého tris(hydroxymetyl)aminometán polysorbát 80

Rozpúšťadlo
sterilizovaná voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorená injekčná liekovka
2 roky.

Pred otvorením môže byť liek uchovávaný pri izbovej teplote (do 30 °C) počas maximálne
3 mesiacov. Koniec 3-mesačného obdobia uchovávania pri izbovej teplote sa musí zaznamenať na obal lieku. Tento dátum nesmie nikdy prekročiť pôvodný dátum uvedený na vonkajšom obale. Na konci tohto obdobia sa liek nesmie znovu uložiť do chladničky, ale má sa použiť alebo zlikvidovať.

Po rekonštitúcii
Chemická a fyzikálna stabilita pri použití bola preukázaná počas 3 hodín pri teplote neprevyšujúcej
30 °C. Ak spôsob rekonštitúcie vopred nevylúči nebezpečenstvo mikrobiálnej kontaminácie,
z mikrobiologického hľadiska sa liek musí ihneď použiť. Ak sa nepoužije ihneď, čas a podmienky uchovávania lieku v stave pripravenom na použitie sú na zodpovednosti používateľa. Neuchovávajte v chladničke.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C až 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.
ADYNOVI s pomôckou BAXJECT II Hi-Flow: Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
ADYNOVI v systéme BAXJECT III: Neotvorené pretlačovacie balenie uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh a obsah balenia

Injekčná liekovka zo skla typu I uzavretá zátkou z chlórbutylovej gumy obsahujúca 250 IU, 500 IU,
1 000 IU alebo 2 000 IU prášku.
Injekčná liekovka zo skla typu I uzavretá zátkou z chlórbutylovej gumy obsahujúca 2 ml sterilizovanej vody na injekciu.
Liek sa dodáva v jednej z nasledujúcich konfigurácií:

- ADYNOVI s pomôckou BAXJECT II Hi-Flow: Každé balenie obsahuje injekčnú liekovku s práškom, injekčnú liekovku s rozpúšťadlom a pomôcku na rekonštitúciu (BAXJECT II
Hi-Flow).
- ADYNOVI v systéme BAXJECT III: Každé balenie obsahuje systém BAXJECT III pripravený na použitie v uzavretom pretlačovacom balení s injekčnou liekovkou s práškom a injekčnou liekovkou s rozpúšťadlom predmontovanými na rekonštitúciu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Rekonštituovaný liek sa má pred podaním vizuálne skontrolovať, či sa v ňom nenachádzajú častice
a či nezmenil farbu. Roztok musí byť číry alebo mierne opaleskujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo sú v nich usadeniny.
Po rekonštitúcii má roztok hodnotu pH 6,7 až 7,3. Osmolalita je ≥ 380 mOsmol/kg.

Príprava a rekonštitúcia pomocou pomôcky BAXJECT II Hi-Flow:
Na rekonštitúciu používajte iba priložené injekčné liekovky s rozpúšťadlom a pomôcku na rekonštitúciu.
1. Počas postupu rekonštitúcie používajte aseptickú techniku (čistú a bez mikróbov) a rovnú pracovnú plochu.
2. Nechajte injekčné liekovky s práškom a rozpúšťadlom pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu
(15 až 25 °C).
3. Odstráňte plastové viečka z injekčných liekoviek na prášok a rozpúšťadlo.
4. Pred použitím očistite gumené zátky alkoholovým štvorcom a ich nechajte uschnúť.
5. Otvorte balenie pomôcky BAXJECT II Hi-Flow odlúpnutím viečka bez toho, aby ste sa dotkli vnútrajška (Obrázok A). Nevyberajte pomôcku z balenia.
6. Obráťte balenie. Zatlačte rovno nadol a priehľadným plastovým tŕňom úplne prepichnite zátku injekčnej liekovky s rozpúšťadlom (Obrázok B).
7. Uchopte balenie pomôcky BAXJECT II Hi-Flow za okraj a stiahnite ho z pomôcky (Obrázok C). Neodstraňujte modré viečko z pomôcky BAXJECT II Hi-Flow. Nedotýkajte sa odhaleného fialového plastového tŕňa.
8. Otočte systém tak, aby bola injekčná liekovka s rozpúšťadlom navrchu. Rýchlo úplne zasuňte fialový plastový tŕň do zátky injekčnej liekovky s práškom zatlačením rovno nadol
(Obrázok D). Vákuum vtiahne rozpúšťadlo do injekčnej liekovky s práškom.
9. Jemne otáčajte, kým sa prášok úplne nerozpustí. Po rekonštitúcii neuchovávajte v chladničke.

Obrázok A Obrázok B Obrázok C

Obrázok D Obrázok E Obrázok FPodávanie
· Pred podaním vizuálne skontrolujte rekonštituovaný roztok, či neobsahuje častice a či nezmenil farbu.
o Po rekonštitúcii má byť roztok číry a bezfarebný.
o Nepoužívajte, ak spozorujete častice alebo zmenu farby.
· Podávajte čo najskôr, najneskôr však 3 hodiny po rekonštitúcii.

Postup podávania:

1. Odstráňte modré viečko z pomôcky BAXJECT II Hi-Flow (Obrázok E). Nenaťahujte vzduch do injekčnej striekačky. Pripojte injekčnú striekačku k pomôcke BAXJECT II Hi-Flow. Odporúča sa použiť injekčnú striekačku typu luer-lock.
2. Otočte systém naopak (teraz bude navrchuinjekčná liekovka s práškom). Pomalým vytiahnutím piestu nasajete rekonštituovaný roztok do injekčnej striekačky (Obrázok F).
3. Odpojte injekčnú striekačku, pripojte vhodnú ihlu a podajte intravenózne. Ak má pacient dostať viac ako jednu injekčnú liekovku ADYNOVI, do rovnakej injekčnej striekačky možno nasať obsah viacerých injekčných liekoviek.
Samostatná pomôcka BAXJECT II Hi-Flow je potrebná na rekonštitúciu každej injekčnejliekovky ADYNOVI s rozpúšťadlom.
4. Podávajte po dobu do 5 minút (maximálna rýchlosť infúzie 10 ml za minútu).

Pri každom podaní ADYNOVI sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku. Nálepky sú dodávané na injekčnej liekovke s práškom.

Rekonštitúcia so systémom BAXJECT III
Nepoužívajte, ak viečko úplne neutesňuje pretlačovacie balenie

1. Ak je liek stále uchovávaný v chladničke, vyberte uzavreté pretlačovacie balenie (obsahuje injekčnú liekovku s práškom a injekčnú liekovku s rozpúšťadlom predmontované v systéme na rekonštitúciu) z chladničky a nechajte ich dosiahnuť izbovú teplotu (15 °C až 25 °C).
2. Dôkladne si umyte ruky pomocou mydla a teplej vody.
3. Otvorte pretlačovacie balenie ADYNOVI odlúpnutím viečka. Vyberte systém BAXJECT III
z pretlačovacieho balenia.
4. Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch s injekčnou liekovkou s rozpúšťadlom navrchu (Obrázok 1). Injekčná liekovka s rozpúšťadlom má modrý prúžok. Neodstraňujte modré viečko, až kým nedostanete pokyn v ďalšom kroku.
5. Jednou rukou pridržte injekčnú liekovku s práškom v systéme BAXJECT III, druhou rukou pevne pritlačte na injekčnú liekovku s rozpúšťadlom, kým sa systém úplne nestlačí
a rozpúšťadlo nezačne prúdiť do injekčnej liekovky s práškom (Obrázok 2). Systém nenakláňajte, kým sa prenos nedokončí.
6. Overte, že prenos rozpúšťadla je dokončený. Jemne otáčajte, kým sa všetok prášok nerozpustí (Obrázok 3). Uistite sa, že je prášok úplne rozpustený, inak neprejde všetok rekonštituovaný roztok cez filter pomôcky. Liek sa rozpúšťa rýchlo (zvyčajne za menej ako 1 minútu). Po
rekonštitúcii musí byť roztok číry, bezfarebný a bez častíc.

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3Podávanie
· Pred podaním vizuálne skontrolujte rekonštituovaný roztok, či neobsahuje častice a či nezmenil farbu.
o Po rekonštitúcii má byť roztok číry a bezfarebný.
o Nepoužívajte, ak spozorujete častice alebo zmenu farby.
· Podávajte čo najskôr, najneskôr však 3 hodiny po rekonštitúcii.

Postup podávania:

1. Odstráňte modrý kryt zo systému BAXJECT III. Nenaťahujte vzduch do injekčnej striekačky. Pripojte injekčnú striekačku k systému BAXJECT III. Odporúča sa použiť injekčnú striekačku typu luer-lock.
2. Otočte systém naopak (teraz bude navrchuinjekčná liekovka s práškom). Pomalým vytiahnutím piestu nasajete rekonštituovaný roztok do injekčnej striekačky.
3. Odpojte injekčnú striekačku, pripojte vhodnú ihlu a podajte intravenózne. Ak má pacient dostať viac ako jednu injekčnú liekovku ADYNOVI, do rovnakej injekčnej striekačky možno nasať obsah viacerých injekčných liekoviek.
4. Podávajte po dobu do 5 minút (maximálna rýchlosť infúzie 10 ml za minútu).

Pri každom podaní ADYNOVI sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku. Nálepky sú dodávané na pretlačovacom balení.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Baxalta Innovations GmbH Industriestrasse 67
A-1221 Viedeň
Rakúsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/17/1247/001
EU/1/17/1247/002
EU/1/17/1247/005
EU/1/17/1247/006
EU/1/17/1247/009
EU/1/17/1247/0109. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ADYNOVI 1 000 IU/2 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1 000 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 1 000 IU/2 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1 000 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx 4,69
ADYNOVI 1 000 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1 000 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 1 000 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1 000 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 2 000 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x2 000 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 2 000 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x2 000 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx 0,00
ADYNOVI 250 IU/2 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 250 IU/2 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 250 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 250 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 500 IU/2 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU + 1xsolv.2 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx 5,45
ADYNOVI 500 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+pomôcka na rekonšt.) Rx n/a
ADYNOVI 500 IU/5 ML PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU + 1xsolv.5 ml (liek.inj.skl.+spojené s pomôckou na rekonšt.) Rx n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.