ZOMACTON 4 MG plv iol 1x4,32 mg+1x3,5 ml solv. (liek.inj.skl.)

SPC
telesnej hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá približne 4,9 mg/m2 – 6,9 mg/m2 telesného povrchu). Táto dávka sa podáva rozdelená v 6-7 jednotlivých denných podkožných injekciách (čo zodpovedá dennej injekčnej aplikácii 0,02 - 0,03 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 0,7–1,0 mg/m2 telesného povrchu).
Celková týždenná dávka nemá prekročiť 0,27 mg/kg telesnej hmotnosti (8 mg/m2 telesného povrchu), čo zodpovedá každodennej injekčnej aplikácii do 0,04 mg/kg hmotnosti.

Turnerov syndróm
Pri liečbe Turnerovho syndrómu sa obvykle podáva dávka 0,33 mg na 1 kg telesnej hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá 9,86 mg/m2 telesného povrchu). Táto dávka sa podáva rozdelená v 6-7 jednotlivých denných podkožných injekciách (čo zodpovedá dennej injekčnej aplikácii 0,05 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 1,40-1,63 mg/m2  telesného povrchu).

Deficit rastového hormónu u dospelých
Počiatočná dávka má byť čo najnižšia. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,042 mg/kg/týždeň. Túto dávku možno postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta, ktorú určuje koncentrácia inzulínu podobného rastového faktora (IGF-I). Udržiavacia dávka nemá prekročiť dávku 0,084 mg/kg/týždeň. U žien môže byť potreba vyšších dávok ako u mužov, keďže u mužov sa postupom času zvyšuje citlivosť na IGF-I. Existuje teda riziko, že ženy môžu byť nedostatočne liečené, najmä tie pacientky, ktoré podstupujú substitučnú liečbu perorálnymi estrogénmi, zatiaľ čo muži môžu byť liečení vysokými dávkami. Presnosť dávkovania rastového hormónu sa preto musí kontrolovať každých 6 mesiacov. Keďže fyziologická produkcia rastového hormónu s vekom klesá, u starších pacientov sa dávka obvykle znižuje. Pacient má užívať najnižšiu účinnú dávku.

Spôsob prípravy, pozri časť 6.6.

4. 3 Kontraindikácie

Zomacton 4 mg sa nemá podávať deťom s uzatvorenými rastovými štrbinami.

Pacienti so zjavnou progresiou intrakraniálnej lézie alebo iným nádorovým ochorením nemajú dostávať Zomacton 4 mg, pretože nemožno vylúčiť jeho podporný vplyv na rast nádoru. Pred začatím liečby Zomactonom 4 mg musí byť intrakraniálny nádor inaktívny a protinádorová liečba ukončená.

Precitlivenosť na somatropín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo novorodencom, pretože rozpúšťadlo obsahuje benzylalkohol.

Pacienti s vážnym akútnym ochorením s komplikáciami po chirurgickom zákroku na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi nesmú byť liečení Zomactonom 4 mg (pozri časť 4.4).

4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rozpúšťadlo obsahuje ako pomocnú látku benzylalkohol, preto Zomacton 4 mg môže spôsobiť toxické reakcie a anafylaktické reakcie u novorodencov a detí do 3 rokov. Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo novorodencom.

Rastový hormón môže vyvolať inzulínovú rezistenciu, preto sa majú pacienti sledovať z hľadiska prejavov glukózovej intolerancie. Zomacton 4 mg sa má podávať opatrne pacientom s diabetom mellitus alebo tým, v ktorých rodine sa vyskytla dispozícia pre túto chorobu. U pacientov s diabetom mellitus sa musí prísne sledovať obsah glukózy v moči a krvi a dávku inzulínu môže byť potrebné zvýšiť, aby sa zachovala optimálna koncentrácia glukózy v krvi. U pacientov s už potvrdeným diabetom sa odporúča oftalmologické vyšetrenie, ktoré má byť vykonané podľa štandardných terapeutických postupov. Stabilizovaná forma retinopatie nemusí viesť k ukončeniu liečby Zomactonom.
 
U pacientov so sekundárnym deficitom rastového hormónu pri intrakraniálnej lézii sa odporúčajú časté kontroly stavu z hľadiska možnej progresie alebo recidívy základnej choroby. Ak dôjde k progresii alebo recidíve lézie, je potrebné liečbu Zomactonom 4 mg prerušiť.

U pacientov liečených v minulosti na malígne ochorenia sa odporúča sledovať znaky a príznaky relapsu malígneho ochorenia.

Zomacton nie je indikovaný u detí, u ktorých je nedostatočný rast spôsobený geneticky potvrdeným Praderovej-Williho syndrómom, aj keď sa u nich diagnostikovala nedostatočná sekrécia rastového hormónu. Boli hlásené prípady spánkovej apnoe a náhleho úmrtia súvisiace s používaním rastového hormónu u detí s Praderovej-Williho syndrómom, ktoré mali jeden alebo viac z nasledujúcich rizikových faktorov: ťažká obezita, porucha respiračných funkcií v anamnéze alebo neidentifikovaná infekcia dýchacích ciest.

U niektorých detí sa počas rýchleho rastu môže objaviť skolióza. Počas liečby je potrebné monitorovať príznaky skoliózy.

Pri transplantácii obličky sa má liečba so Zomactonom 4 mg prerušiť.

Boli hlásené zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie. V prípade silnej alebo opakujúcej sa bolesti hlavy, poruchy videnia, nauzey a/alebo vracania sa odporúča oftalmologické vyšetrenie, či nedochádza k edému papily. Ak sa potvrdí edém papily, musí sa zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom musí prerušiť (pozri tiež časť 4.8).

Počas liečby somatropínom sa zistila zvýšená konverzia T4 na T3, čo môže viesť k zníženiu koncentrácie T4 a zvýšeniu koncentrácie T3 v sére. Vo všeobecnosti zostávajú hladiny periférnych hormónov štítnej žľazy v referenčnom rozsahu zdravých jedincov. Účinok somatropínu na hladinu hormónov štítnej žľazy môže mať klinický význam u pacientov so subklinickou centrálnou hypotyreózou, u ktorých sa môže teoreticky vyvinúť hypotyreóza. Naopak, u pacientov, ktorí dostávajú substitučnú terapiu tyroxínom sa môže vyvinúť mierna hypertyreóza. Preto sa odporúča po začatí liečby a pri úprave dávkovania somatropínu sledovať funkciu štítnej žľazy.

U malého počtu pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorí boli liečení somatropínom, sa vyskytla leukémia. Táto sa však pozorovala aj u neliečených pacientov. Na základe viac ako 10 ročných klinických skúseností možno konštatovať, že výskyt leukémie u pacientov liečených na deficit rastového hormónu bez rizikových faktorov nie je väčší ako v bežnej populácii.

U pacientov s endokrinnými poruchami môže dôjsť častejšie k epifyzeolýze stehennej kosti. Pacientov, ktorí sa liečia Zomactonom 4 mg a ktorí počas liečby začnú krívať alebo majú bolesti v bedrách a kolenách, má lekár adekvátne vyšetriť.

Účinok liečby rastovým hormónom na rekonvalescenciu sa študoval v dvoch placebom kontrolovaných štúdiách, ktoré zahŕňali 522 vážne chorých dospelých pacientov s komplikáciami po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume alebo po akútnom respiračnom zlyhaní.
Úmrtnosť bola vyššia (42 % vs. 19 %) u pacientov liečených rastovým hormónom (dávky 5,3 až 8 mg/deň) v porovnaní s placebom. Na základe získaných informácií nemajú byť títo pacienti liečení rastovým hormónom. Nakoľko nie sú dostupné informácie o bezpečnosti substitučnej terapie rastovým hormónom u akútne kriticky chorých pacientov, v týchto situáciách sa musí zvážiť prínos pokračovania liečby oproti potenciálnemu riziku.

U všetkých pacientov, u ktorých dôjde k vzniku podobného alebo iného akútneho kritického stavu, sa musí zvážiť možný prínos liečby rastovým hormónom oproti potenciálnemu riziku.

4. 5 Liekové a iné interakcie

Terapia glukokortikoidmi môže potláčať rastový účinok Zomactonu 4 mg. U pacientov, ktorí zároveň trpia deficitom ACTH, sa má zodpovedajúca dávka glukokortikoidov opatrne prispôsobiť, aby sa zabránilo oslabeniu účinku Zomactonu 4 mg.

Vysoké dávky androgénov, estrogénov alebo anabolických steroidov môžu urýchliť zrenie kostí, a tým zhoršiť výsledný rast.

Pretože somatropín môže vyvolať stav inzulínovej rezistencie, môže byť potrebné upraviť dávky inzulínu u pacientov s diabetom mellitus, ktorí zároveň dostávajú Zomacton 4 mg.

Údaje z interakčných štúdií u dospelých pacientov s deficitom rastového hormónu naznačujú, že podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Klírens látok metabolizovaných prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (napr. pohlavné hormóny, kortikosteroidy, antikonvulzíva a cyklosporíny) môže byť zvýšený, čo má za následok zníženie hladiny týchto látok v plazme. Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

4. 6 Gravidita a laktácia

Klinické údaje o použití Zomactonu 4 mg u gravidných žien nie sú k dispozícii, preto riziko u ľudí nie je známe. Hoci štúdie na zvieratách nepreukázali potenciálne riziko používania somatropínu počas gravidity, podávanie Zomactonu 4 mg sa musí v prípade gravidity ukončiť. Počas gravidity somatropín matky bude stále viac nahradzovaný placentárnym rastovým hormónom.
Nie je známe, či sa somatropín vylučuje do materského mlieka, avšak vstrebávanie intaktného proteínu z gastrointestinálneho traktu dojčeného dieťaťa je veľmi málo pravdepodobné.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Zomacton nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4. 8 Nežiaduce účinky

Podkožné podávanie rastového hormónu môže viesť k úbytku alebo prírastku tukového tkaniva v mieste vpichu injekcie. V zriedkavých prípadoch dochádza k bolesti a výskytu svrbiacej vyrážky v mieste vpichu.

Somatropín spôsobuje zvýšenú tvorbu protilátok približne u 1 % pacientov. Väzobná kapacita týchto protilátok je nízka a ich tvorba sa nespája so žiadnymi klinickými zmenami.

V súvislosti s používaním somatropínu bola v zriedkavých prípadoch hlásená benígna intrakraniálna hypertenzia (pozri časť 4.4).

U detí s deficitom rastového hormónu liečených somatropínom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady leukémie, ale ich incidencia sa zdá byť podobná ako u detí, ktoré netrpia deficitom rastového hormónu.

Pri liečbe Zomactonom 4 mg, zvlášť na začiatku liečby, sa môžu objaviť symptómy retencie tekutín. Nežiaduce účinky spôsobené retenciou tekutín, napríklad periférny edém, stuhnutie končatín, artralgia, myalgia, parestézia a syndróm karpálneho tunela, sú častejšie u dospelých ako u detí. Tieto príznaky sú mierne až stredne závažné, prechodné a závislé od dávky, takže niekedy môže byť potrebné zníženie dávky.


Časté
≥1/100 až <1/10
Menej časté
≥1/1000 až <1/100
Zriedkavé
≥1/10 000 až <1/1000
Veľmi zriedkavé
< 1/10 000
Benígne a malígne nádoryLeukémia*
Poruchy imunitného systému
Tvorba protilátokPoruchy endokrinného systému
Hypoglykémia

Diabetes mellitus typ II

Poruchy nervového systému
Parestézia (u dospelých)
Syndróm karpálneho tunela**, parestézia (u detí)
Prechodná bolesť hlavy, benígna intrakraniálna hypertenzia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Stuhnutosť končatín, artralgia, myalgia (u dospelých)***
Stuhnutosť končatín, artralgia, myalgia (u detí)***


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Reakcie v mieste podania,
periférny edém (u dospelých)
Periférny edém (u detí)
Bolesť a svrbiaca vyrážka v mieste podania injekcie
Tuková atrofia alebo hypertrofia v mieste podania injekcie
* U detí s deficitom rastového hormónu liečených somatropínom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady leukémie, avšak ich incidencia sa zdá byť podobná ako u detí, ktoré netrpia deficitom rastového hormónu.

** Syndróm karpálneho tunela sa vyskytuje oveľa viac u dospelých ako u detí.

*** Symptómy sú mierne až stredne závažné, prechodné a závislé od dávky a môže byť potrebné zníženie dávky.

4. 9 Predávkovanie

Odporúčaná dávka Zomactonu sa nemá prekročiť.

Hoci nie sú známe žiadne prípady predávkovania Zomactonom, akútne predávkovanie môže viesť k počiatočnej hypoglykémii s následnou hyperglykémiou.

Účinky dlhodobého opakovaného podávania Zomactonu, v dávkach presahujúcich odporúčané dávky, nie sú známe. Avšak je možné, že toto podávanie môže vyvolať podobné príznaky ako pri nadbytku ľudského rastového hormónu (napr. akromegáliu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormóny, somatropín a analógy
ATC kód: H01AC01

Rastový hormón v Zomactone 4 mg je identický s ľudským rastovým hormónom hypofýzy (pit-hGH) v aminokyselinovej sekvencii, dĺžke reťazca (191 aminokyselín) a farmakokinetickom profile. Možno preto očakávať rovnaké farmakologické účinky ako v prípade endogénneho hormónu.

Kostrový systém'
Rastový hormón podporuje u človeka celkový proporcionálny rast dlhých kostí. Po exogénnom podávaní Zomactonu sa dokázal zvýšený lineárny rast u detí s potvrdeným nedostatkom pit-hGH. Merateľný výškový prírastok po podávaní Zomactonu je dôsledkom pôsobenia na štrbiny epifýzy dlhých kostí. U detí, ktoré majú nedostatok zodpovedajúceho množstva pit-hGH, Zomacton spôsobuje urýchlenie rastu a zvýšenie koncentrácie IGF-I (inzulínový rastový faktor /somatomedín - C), ktorá je podobná ako koncentrácia zistená po terapii s pit-hGH. Pozoroval sa tiež vzostup koncentrácie alkalickej fosfatázy v krvnom sére.

Ostatné orgány a tkanivá
V dôsledku pôsobenia rastového hormónu dochádza k rastu ostatných tkanív úmerne s celkovým zvyšovaním telesnej hmotnosti. Zmeny zahŕňajú zvýšený rast spojivových tkanív, kože a väziva, zväčšovanie kostrových svalov so zvyšovaním počtu a veľkosti buniek, rast týmusu, zväčšenie pečene so zvýšenou bunkovou proliferáciou, mierne zväčšenie gonád, nadobličiek a štítnej žľazy.
V súvislosti so substitučnou terapiou rastovým hormónom nebol hlásený disproporcionálny rast kože, plochých kostí či urýchlenie pohlavného dospievania.

Metabolizmus bielkovín, uhľohydrátov a lipidov
Rastový hormón vyvoláva retenciu dusíka a zvyšuje transport aminokyselín do tkanív. Obidva procesy zosilňujú syntézu bielkovín. Využitie uhľohydrátov a lipogenéza sú rastovým hormónom potlačené. Vo vysokých dávkach alebo pri absencii inzulínu pôsobí rastový hormón ako diabetogénny agens vyvolávajúci účinky typické pre hladovanie (intolerancia karbohydrátov, inhibícia lipogenézy, mobilizácia tukov a ketóza).

Metabolizmus minerálnych látok
V dôsledku liečby rastovým hormónom dochádza k retencii sodíka, draslíka a fosforu. Zvýšenie strát vápnika obličkami je kompenzované zvýšením jeho absorpcie v črevách. Koncentrácia vápnika v sére sa u pacientov liečených Zomactonom 4 mg alebo pit-hGH výrazne nemení. Po podávaní Zomactonu 4 mg a pit-hGH sa pozorovala zvýšená koncentrácia anorganických fosfátov v sére. Hromadenie týchto minerálnych látok signalizuje ich zvýšenú potrebu počas tkanivovej syntézy.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikácii dávky 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti ôsmim zdravým dobrovoľníkom bola maximálna plazmatická koncentrácia po 6 hodinách od podania približne 64 ng/ml.

5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita jednorazovej dávky
Štúdie toxicity po podaní jednorazovej dávky sa vykonávali na potkanoch (intramuskulárna dávka 10 mg/kg), psoch a opiciach (intramuskulárna dávka 5 mg/kg, čo zodpovedá 50-100 násobku terapeutickej dávky u človeka). U žiadneho zvieracieho druhu sa nezistila toxicita v súvislosti s liekom.

Toxicita opakovanej dávky
Žiadne príznaky toxicity sa nepozorovali v štúdii na potkanoch, keď sa zvieratám podávali dávky 1,10 mg /kg/deň počas 30 dní a 0,37 mg/kg/deň počas 90 dní.

Reprodukčná toxicita, mutagénny a karcinogénny potenciál
Somatropín získaný z geneticky modifikovaných mikroorganizmov je identický s endogénnym ľudským hypofyzárnym rastovým hormónom. Má rovnaké biologické vlastnosti a obvykle sa podáva vo fyziologických dávkach, preto sa nepovažovalo za nevyhnutné vykonávať toxikologické štúdie v plnom rozsahu. Nežiaduci účinok na reprodukčné orgány a na priebeh tehotenstva a laktácie je nepravdepodobný a tiež sa nepredpokladá žiaden karcinogénny účinok. Štúdie mutagenity nepreukázali žiadne mutagénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1 Zoznam pomocných látok

Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.

Prášok
Manitol

Rozpúšťadlo
Chlorid sodný
Benzylalkohol
Voda na injekciu

6. 2 Inkompatibility

Nakoľko neexistujú štúdie kompatibility, tento liek sa nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi.

6. 3 Čas použiteľnosti

3 roky
Po nariedení sa môže roztok uskladňovať v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC) maximálne 14 dní.
Injekčné liekovky uchovávajte vo vzpriamenej polohe.
 
6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC); uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6. 5 Druh obalu a obsah balenia

- Injekčná liekovka (sklo typ I) s práškom uzatvorená šedou gumovou zátkou (halobutylový polymér), hliníková objímka a plastové viečko + 3,5 ml rozpúšťadla v ampulke (sklo ty I).
- Bezihlová aplikátor ZomaJet 2 Vision

Veľkosť balenia: 1, 5, 10.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prášok sa riedi priloženým rozpúšťadlom, ktoré obsahuje ako konzervačnú látku benzylalkohol. Po príprave sa musí roztok spotrebovať do 14 dní.

Príprava nariedeného roztoku
Roztok sa pripravuje v dvoch koncentráciách: 3,3 mg/ml na použitie s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo klasickou injekčnou striekačkou a 1,3 mg/ml len na použitie klasickou injekčnou striekačkou.

Roztok s koncentráciou 3,3 mg/ml sa pripraví odobratím 1,3 ml rozpúšťadla z ampulky pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky. Odobraté množstvo rozpúšťadla sa vstrekne do liekovky s práškom Zomactonu.
Roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml sa pripraví odobratím 3,2 ml rozpúšťadla z ampulky, ktoré sa vstrekne pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky do liekovky s práškom Zomactonu.
Po rozpustení vznikne číry bezfarebný injekčný roztok.

Aby sa zabránilo speneniu roztoku, prúd rozpúšťadla musí smerovať proti stene liekovky. Prášok je potom potrebné rozpúšťať miernymi otáčavými pohybmi dovtedy, pokiaľ nie je obsah úplne rozpustený a nevznikne číry bezfarebný roztok. Keďže Zomacton 4 mg je proteín, neodporúča sa pretrepávanie alebo prudké miešanie. Ak je po zmiešaní roztok zakalený alebo obsahuje pevné častice, nesmie sa použiť. Ak je roztok zakalený po ochladení, injekčná liekovka sa môže zahriať na izbovú teplotu. Ak i naďalej zostáva zakalený, injekčná liekovka aj s jej obsahom sa musí zlikvidovať.

Spôsob podania
Požadovaná dávka Zomactonu 4 mg sa podáva pomocou bezihlového aplikátora ZomaJet 2 Vision alebo klasickej injekcie.
Osobitné pokyny na použitie aplikátora ZomaJet 2 Vision sú uvedené v brožúre dodávanej s aplikátorom.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring GmbH
Wittland 11
D–24 109 Kiel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56 / 0884 / 96 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.11.1996 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


 marec 2009

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.