ZOMACTON 4 MG plv iol 1x4,32 mg+1x3,5 ml solv. (liek.inj.skl.)

SPC
>
Turnerov syndróm
Pri liečbe Turnerovho syndrómu sa obvykle podáva dávka 0,33 mg/kg telesnej hmotnosti za týždeň (čo zodpovedá 9,86 mg/m2 telesného povrchu). Táto dávka sa podáva rozdelená v 6 – 7 jednotlivých denných podkožných injekciách (čo zodpovedá dennej injekčnej aplikácii 0,05 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 1,40 – 1,63 mg/m2  telesného povrchu).

Deficit rastového hormónu u dospelých
Počiatočná dávka má byť čo najnižšia. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,042 mg/kg/týždeň. Túto dávku možno postupne zvyšovať podľa individuálnej potreby pacienta, ktorú určuje koncentrácia inzulínu podobného rastového faktora (IGF-I). Udržiavacia dávka nemá prekročiť dávku 0,084 mg/kg/týždeň. U žien môže byť potreba vyšších dávok ako u mužov, keďže u mužov sa postupom času zvyšuje citlivosť na IGF-I. Existuje teda riziko, že ženy môžu byť nedostatočne liečené, najmä tie pacientky, ktoré podstupujú substitučnú liečbu perorálnymi estrogénmi, zatiaľ čo muži môžu byť liečení vysokými dávkami. Presnosť dávkovania rastového hormónu sa preto musí kontrolovať každých 6 mesiacov. Keďže fyziologická produkcia rastového hormónu s vekom klesá, u starších pacientov sa dávka obvykle znižuje. Pacient má užívať najnižšiu účinnú dávku.

Spôsob prípravy, pozri časť 6.6.

4. 3 Kontraindikácie

Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo novorodencom, pretože rozpúšťadlo obsahuje benzylalkohol.

Precitlivenosť na somatropín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Akékoľvek preukázané aktívne nádorové ochorenie. Pred začatím liečby musí byť intrakraniálny nádor inaktívny a protinádorová liečba ukončená.

Somatropín sa nemá podávať na podporu rastu u detí s uzatvorenými rastovými štrbinami.

Pacienti s vážnym akútnym ochorením spôsobeným komplikáciami po chirurgickom zákroku na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume, akútnom respiračnom zlyhaní a podobnými stavmi nesmú byť liečení somatropínom.

U detí s chronickým ochorením obličiek sa má pri transplantácii obličky prerušiť liečba somatropínom.

4. 4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Rozpúšťadlo obsahuje ako pomocnú látku benzylalkohol, preto Zomacton 4 mg môže spôsobiť toxické reakcie a anafylaktické reakcie u novorodencov a detí do 3 rokov. Zomacton 4 mg sa nesmie podávať nedonoseným deťom alebo novorodencom.

Zomacton nie je indikovaný u detí, u ktorých je nedostatočný rast spôsobený geneticky potvrdeným Praderovej-Williho syndrómom, aj keď sa u nich diagnostikovala nedostatočná sekrécia rastového hormónu. Boli hlásené prípady spánkového apnoe a náhleho úmrtia po začatí liečby s rastovým hormónom u detí s Praderovej-Williho syndrómom, ktoré mali jeden alebo viac z nasledujúcich rizikových faktorov: ťažká obezita, obštrukcia horných dýchacích ciest v anamnéze alebo spánkové apnoe alebo neidentifikovaná infekcia dýchacích ciest.

Boli hlásené zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie. V prípade silnej alebo opakujúcej sa bolesti hlavy, poruchy videnia, nauzey a/alebo vracania sa odporúča oftalmologické vyšetrenie, či nedochádza k edému papily. Ak sa potvrdí edém papily, má sa zvážiť diagnóza benígnej intrakraniálnej hypertenzie a v indikovaných prípadoch sa liečba rastovým hormónom musí prerušiť (pozri tiež časť 4.8). V súčasnosti nie je dostatok poznatkov na odporučenie ďalšieho postupu v liečbe rastovým hormónom u pacientov s intrakraniálnou hypertenziou. Ak sa liečba rastovým hormónom znovu začne, je nutné starostlivo sledovať príznaky intrakraniálnej hypertenzie.

U malého počtu pacientov s deficitom rastového hormónu, ktorí boli liečení somatropínom, sa vyskytla leukémia. Táto sa však pozorovala aj u neliečených pacientov. Nepotvrdilo sa, že výskyt leukémie je vyšší u pacientov liečených rastovým hormónom, pokiaľ nemajú predispozíciu k tomuto ochoreniu.

Ako u všetkých liekov, ktoré obsahujú somatropín, u malého percenta pacientov sa môžu vytvoriť protilátky proti somatropínu. Väzobná kapacita týchto protilátok je nízka a neovplyvňujú rýchlosť rastu. Skúška na protilátky proti somatropínu sa má urobiť u každého pacienta, ktorý neodpovedá na liečbu.

Rastový hormón zvyšuje extratyroidálnu konverziu T4 na T3 a môže takto odkryť začínajúcu sa hypotyreózu. U všetkých pacientov sa má preto sledovať funkcia štítnej žľazy. U pacientov s hypopituitarizmom sa musí starostlivo sledovať štandardná substitučná liečba pri podávaní somatropínu.

Pretože somatropín môže znížiť citlivosť na inzulín, pacienti sa majú sledovať z hľadiska prejavov glukózovej intolerancie. U pacientov s diabetom mellitus bude možno potrebné po začatí liečby somatropínom upraviť dávku inzulínu. Pacienti s diabetom alebo intoleranciou glukózy sa počas liečby somatropínom majú pozorne sledovať. Zomacton sa má tiež opatrne podávať pacientom, v ktorých rodine sa vyskytla dispozícia pre túto chorobu.

U pacientov so sekundárnym deficitom rastového hormónu pri intrakraniálnej lézii sa odporúčajú časté kontroly stavu z hľadiska možnej progresie alebo recidívy základnej choroby. Ak dôjde k progresii alebo recidíve lézie, je potrebné liečbu Zomactonom prerušiť.

U pacientov liečených v minulosti na malígne ochorenia sa odporúča sledovať znaky a príznaky relapsu malígneho ochorenia.

U ktoréhokoľvek dieťaťa sa počas rýchleho rastu môže objaviť skolióza. Počas liečby somatropínom je potrebné monitorovať znaky skoliózy.

U pacientov s endokrinnými poruchami môže dôjsť častejšie k epifyzeolýze hlavice stehennej kosti. Pacientov, ktorí sa liečia Zomactonom a ktorí počas liečby začnú krívať alebo majú bolesti v bedrách alebo kolenách, má lekár adekvátne vyšetriť.

Účinok liečby rastovým hormónom na rekonvalescenciu sa študoval v dvoch placebom kontrolovaných štúdiách, ktoré zahŕňali 522 vážne chorých dospelých pacientov s komplikáciami po operácii na otvorenom srdci, operácii brucha, viacnásobnej úrazovej traume alebo po akútnom respiračnom zlyhaní.
Úmrtnosť bola vyššia (42 % vs. 19 %) u pacientov liečených rastovým hormónom (dávky 5,3 až 8 mg/deň) v porovnaní s tými, ktorí používali placebo. Na základe získaných informácií nemajú byť títo pacienti liečení rastovým hormónom. Nakoľko nie sú dostupné informácie o bezpečnosti substitučnej terapie rastovým hormónom u akútne kriticky chorých pacientov, v týchto situáciách sa musí zvážiť prínos pokračovania liečby oproti potenciálnemu riziku.

U všetkých pacientov, u ktorých dôjde k vzniku podobného alebo iného akútneho kritického stavu, sa musí zvážiť možný prínos liečby rastovým hormónom oproti potenciálnemu riziku.

4. 5 Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba glukokortikoidmi môže potláčať účinok somatropínu na podporu rastu. U pacientov, ktorí trpia deficitom ACTH, sa má liečba glukokortikoidmi upraviť tak, aby sa zabránilo akémukoľvek inhibičnému účinku na rastový hormón.

Vysoké dávky androgénov, estrogénov alebo anabolických steroidov môžu urýchliť zretie kostí, a tým zhoršiť výsledný rast.

Pretože somatropín môže vyvolať stav inzulínovej rezistencie, môže byť potrebné upraviť dávky inzulínu u pacientov s diabetom mellitus, ktorí zároveň dostávajú Zomacton.

Údaje z interakčných štúdií u dospelých pacientov s deficitom rastového hormónu naznačujú, že podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens látok metabolizovaných izoenzýmami cytochrómu P450. Klírens látok metabolizovaných prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (napr. pohlavné hormóny, kortikosteroidy, antikonvulzíva a cyklosporín) môže byť zvýšený, čo má za následok zníženie hladiny týchto látok v plazme. Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

4. 6 Gravidita a laktácia

Reprodukčné štúdie na zvieratách, ktorým sa podával somatropín, nepreukázali zvýšené riziko nežiaducich účinkov na embryo alebo plod.
Nie sú k dispozícii údaje o použití somatropínu počas gravidity u zvierat (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).
Lieky obsahujúce somatropín sa neodporúča používať počas gravidity a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní somatropínu u dojčiacich žien. Nie je známe, či sa somatropín vylučuje do materského mlieka. Preto pri podávaní liekov s obsahom somatropínu dojčiacim ženám sa odporúča opatrnosť.

4. 7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lieky obsahujúce somatropín nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4. 8 Nežiaduce účinky

Podkožné podávanie rastového hormónu môže viesť k úbytku alebo prírastku tukového tkaniva v mieste vpichu injekcie. V zriedkavých prípadoch dochádza k bolesti a výskytu svrbiacej vyrážky v mieste vpichu.

Trieda orgánových systémov podľa MedDRA
Veľmi časté ³ 1/10
Časté
³ 1/100 až < 1/10
Menej časté
³ 1/1 000 až < 1/100
Zriedkavé
³ 1/10 000 až < 1/1000
Veľmi zriedkavé
< 1/10 000
Poruchy krvi a lymfatického systému


anémia


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


tachykardia, hypertenzia (u dospelých)
hypertenzia (u detí)

Poruchy ucha a labyrintu


vertigo


Poruchy endokrinného systému

hypotyreoidizmusPoruchy oka


papiloedém, diplopia


Poruchy gastrointestinálneho traktu


vracanie, bolesť brucha, flatulencia, nevoľnosť
hnačka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
edém (u dospelých), periférny edém (u dospelých)
edém (u detí), periférny edém (u detí), reakcie v mieste podania, asténia

slabosť, atrofia v mieste podania, krvácanie v mieste podania, hrčka v mieste podania, hypertrofia


Poruchy imunitného systému

tvorba protilátokLaboratórne a funkčné vyšetreniaabnormálne výsledky funkčných skúšok obličiek

Poruchy metabolizmu a výživy
mierna hyperglykémia (u dospelých)
narušená glukózová tolerancia (u detí)
hypoglykémia, hyperfosfatémia
diabetes mellitus typu II

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
artralgia (u dospelých), myalgia (u dospelých)
artralgia (u detí), myalgia (u detí)
stuhnutosť končatín (u dospelých)
atrofia svalov, bolesť kostí, syndróm karpálneho tunela,
stuhnutosť končatín (u detí)


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


malígne nádory, nádory

leukémia (u detí)
Poruchy nervového systému
bolesť hlavy (u dospelých), parestézia (u dospelých)
bolesť hlavy (u detí), hypertónia, insomnia (u dospelých)
somnolencia, nystagmus
neuropatia, zvýšený intrakraniálny tlak, insomnia (u detí), parestézia (u detí)

Psychické poruchy


poruchy osobnosti


Poruchy obličiek a močových ciest


inkontinencia moču, hematúria, polyúria, časté močenie/
polakizúria, abnormálne výsledky vyšetrenia moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


výtok, gynekomastia (u dospelých)


gynekomastia (u detí)
Poruchy kože a podkožného tkaniva


lipodystrofia, atrofia kože, exfoliatívna dermatitída, urtikária, hirzutizmus, hypertrofia kožeProtilátky proti somatropínu: Bielkovina somatropín môže spôsobiť zvýšenú tvorbu protilátok. Protilátky sa našli u istého percenta liečenej populácie, v závislosti od použitého lieku. Ich väzobná kapacita a titre sú vo všeobecnosti nízke bez klinických následkov. No ak pacient neodpovedá na liečbu, je potrebné vyšetriť protilátky proti somatropínu.

Leukémia: U detí s nedostatkom rastového hormónu, z ktorých niektoré boli liečené somatropínom, boli hlásené prípady leukémie (veľmi zriedkavo). Tieto prípady sú zahrnuté do pozorovaní po uvedení lieku na trh. Nepreukázalo sa zvýšené riziko leukémie u detí, ktoré nemali predispozičné faktory k tomuto ochoreniu.

U detí liečených rastovým hormónom bola hlásená epifyzeolýza hlavice stehennej kosti a Leggova-Calvého-Perthesova choroba. Epifyzeolýza hlavice stehennej kosti sa vyskytuje častejšie u detí s endokrinologickými poruchami a Leggova-Calvého-Perthesova choroba sa vyskytuje častejšie v prípade malého vzrastu. Nie je známe, či sa tieto dve choroby vyskytujú častejšie u detí liečených somatropínom ako v bežnej populácii. Ak pacient kríva, pociťuje bolesť v bedrovej oblasti a/alebo bolesť kolien musí sa zvážiť ich diagnóza.'

Ostatné nežiaduce účinky súvisia s liekovou skupinou, ako hyperglykémia spôsobená zníženou citlivosťou na inzulín, zníženie hladiny voľného tyroxínu a možný vývoj benígnej intrakraniálnej hypertenzie.

4. 9 Predávkovanie

Odporúčaná dávka Zomactonu sa nemá prekročiť.

Hoci nie sú známe žiadne prípady predávkovania Zomactonom, akútne predávkovanie môže viesť k počiatočnej hypoglykémii s následnou hyperglykémiou.

Účinky dlhodobého opakovaného podávania Zomactonu v dávkach presahujúcich odporúčané dávky nie sú známe. Avšak je možné, že toto podávanie môže vyvolať podobné znaky a príznaky ako pri nadbytku ľudského rastového hormónu (napr. akromegáliu).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormóny, somatropín a analógy
ATC kód: H01AC01

Rastový hormón v Zomactone je identický s ľudským rastovým hormónom hypofýzy (pit-hGH) v aminokyselinovej sekvencii, dĺžke reťazca (191 aminokyselín) a farmakokinetickom profile. Možno preto očakávať rovnaké farmakologické účinky ako v prípade endogénneho hormónu.

Kostrový systém
Rastový hormón podporuje u človeka celkový proporcionálny rast dlhých kostí. Po exogénnom podávaní Zomactonu sa dokázal zvýšený lineárny rast u detí s potvrdeným nedostatkom pit-hGH. Merateľný výškový prírastok po podávaní Zomactonu je dôsledkom pôsobenia na štrbiny epifýzy dlhých kostí. U detí, ktoré majú nedostatok zodpovedajúceho množstva pit-hGH, Zomacton spôsobuje urýchlenie rastu a zvýšenie koncentrácie IGF-I (inzulínový rastový faktor/somatomedín-C), ktorá je podobná ako koncentrácia zistená po terapii s pit-hGH. Pozoroval sa tiež vzostup koncentrácie alkalickej fosfatázy v krvnom sére.

Ostatné orgány a tkanivá
V dôsledku pôsobenia rastového hormónu dochádza k rastu ostatných tkanív úmerne s celkovým zvyšovaním telesnej hmotnosti. Zmeny zahŕňajú zvýšený rast spojivových tkanív, kože a väziva, zväčšovanie kostrových svalov so zvyšovaním počtu a veľkosti buniek, rast týmusu, zväčšenie pečene so zvýšenou bunkovou proliferáciou, mierne zväčšenie gonád, nadobličiek a štítnej žľazy.
V súvislosti so substitučnou terapiou rastovým hormónom nebol hlásený disproporcionálny rast kože, plochých kostí či urýchlenie pohlavného dospievania.

Metabolizmus bielkovín, uhľohydrátov a lipidov
Rastový hormón vyvoláva retenciu dusíka a zvyšuje transport aminokyselín do tkanív. Obidva procesy zosilňujú syntézu bielkovín. Využitie uhľohydrátov a lipogenéza sú rastovým hormónom potlačené. Vo vysokých dávkach alebo pri absencii inzulínu pôsobí rastový hormón ako diabetogénny agens vyvolávajúci účinky typické pre hladovanie (intolerancia karbohydrátov, inhibícia lipogenézy, mobilizácia tukov a ketóza).

Metabolizmus minerálnych látok
V dôsledku liečby rastovým hormónom dochádza k retencii sodíka, draslíka a fosforu. Zvýšenie strát vápnika obličkami je kompenzované zvýšením jeho absorpcie v črevách. Koncentrácia vápnika v sére sa u pacientov liečených Zomactonom alebo pit-hGH výrazne nemení. Po podávaní Zomactonu a pit-hGH sa pozorovala zvýšená koncentrácia anorganických fosfátov v sére. Hromadenie týchto minerálnych látok signalizuje ich zvýšenú potrebu počas tkanivovej syntézy.

5. 2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikácii dávky 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti ôsmim zdravým dobrovoľníkom bola maximálna plazmatická koncentrácia po 6 hodinách od podania približne 64 ng/ml.

5. 3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita jednorazovej dávky
Štúdie toxicity po podaní jednorazovej dávky sa vykonávali na potkanoch (intramuskulárna dávka 10 mg/kg), psoch a opiciach (intramuskulárna dávka 5 mg/kg, čo zodpovedá 50 – 100 násobku terapeutickej dávky u človeka). U žiadneho zvieracieho druhu sa nezistila toxicita v súvislosti s liekom.

Toxicita opakovanej dávky
Žiadne príznaky toxicity sa nepozorovali v štúdii na potkanoch, keď sa zvieratám podávali dávky 1,10 mg/kg/deň počas 30 dní a 0,37 mg/kg/deň počas 90 dní.

Reprodukčná toxicita, mutagénny a karcinogénny potenciál
Somatropín získaný z geneticky modifikovaných mikroorganizmov je identický s endogénnym ľudským hypofyzárnym rastovým hormónom. Má rovnaké biologické vlastnosti a obvykle sa podáva vo fyziologických dávkach, preto sa nepovažovalo za nevyhnutné vykonávať toxikologické štúdie v plnom rozsahu. Nežiaduci účinok na reprodukčné orgány a na priebeh tehotenstva a laktácie je nepravdepodobný a tiež sa nepredpokladá žiaden karcinogénny účinok. Štúdie mutagenity nepreukázali žiadne mutagénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1 Zoznam pomocných látok

Roztok obsahuje benzylalkohol 9 mg/ml.

Prášok
Manitol

Rozpúšťadlo
Chlorid sodný
Benzylalkohol
Voda na injekciu

6. 2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6. 3 Čas použiteľnosti

3 roky
Po nariedení sa má roztok uchovávať v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC) maximálne 14 dní.
Injekčné liekovky uchovávajte vo vzpriamenej polohe.
 
6. 4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 oC – 8 oC); uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6. 5 Druh obalu a obsah balenia

- Injekčná liekovka (sklo typ I) s práškom uzatvorená šedou gumovou zátkou (halobutylový polymér), hliníková objímka a plastové viečko + 3,5 ml rozpúšťadla v ampulke (sklo ty I).
- Bezihlový aplikátor ZomaJet 2 Vision (nie je súčasťou balenia).

Veľkosť balenia: 1, 5, 10.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. 6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Prášok sa riedi priloženým rozpúšťadlom, ktoré obsahuje ako konzervačnú látku benzylalkohol. Po príprave sa musí roztok spotrebovať do 14 dní.

Príprava nariedeného roztoku
Roztok sa pripravuje v dvoch koncentráciách: 3,3 mg/ml na použitie s bezihlovým aplikátorom ZomaJet 2 Vision alebo klasickou injekčnou striekačkou a 1,3 mg/ml len na použitie klasickou injekčnou striekačkou.

Roztok s koncentráciou 3,3 mg/ml sa pripraví odobratím 1,3 ml rozpúšťadla z ampulky pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky. Odobraté množstvo rozpúšťadla sa vstrekne do liekovky s práškom Zomactonu.
Roztok s koncentráciou 1,3 mg/ml sa pripraví odobratím 3,2 ml rozpúšťadla z ampulky, ktoré sa vstrekne pomocou kalibrovanej jednorazovej striekačky do liekovky s práškom Zomactonu.
Po rozpustení vznikne číry bezfarebný injekčný roztok.

Aby sa zabránilo speneniu roztoku, prúd rozpúšťadla musí smerovať proti stene liekovky. Prášok je potom potrebné rozpúšťať miernymi otáčavými pohybmi dovtedy, pokiaľ nie je obsah úplne rozpustený a nevznikne číry bezfarebný roztok. Keďže somatropín je proteín, neodporúča sa pretrepávanie alebo prudké miešanie. Ak je po zmiešaní roztok zakalený alebo obsahuje pevné častice, nesmie sa použiť. Ak je roztok zakalený po ochladení, injekčná liekovka sa môže zahriať na izbovú teplotu. Ak i naďalej zostáva zakalený, injekčná liekovka aj s jej obsahom sa musí zlikvidovať.

Spôsob podania
Požadovaná dávka Zomactonu 4 mg sa podáva pomocou bezihlového aplikátora ZomaJet 2 Vision alebo klasickej injekcie.
Osobitné pokyny na použitie aplikátora ZomaJet 2 Vision sú uvedené v brožúre dodávanej s aplikátorom.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring GmbH
Wittland 11
D–24 109 Kiel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0884/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


14.11.1996 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2010

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.