YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 28x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al)

SPC
o sa používa

Yasnal (donepeziliumchlorid) patrí do skupiny liekov, nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholínu (látky, ktorá je v mozgu súčasťou pamäťových funkcií), tým, že spomaľuje jeho rozpad.

Používa sa na liečbu príznakov demencie u ľudí, ktorým bola diagnostikovaná mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba. Príznaky zahŕňajú zhoršovanie straty pamäti, zmätenosť a zmeny správania. V dôsledku toho je pre osoby trpiace Alzheimerovou demenciou čoraz ťažšie vykonávať bežné denné aktivity.

Yasnal je určený len pre dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Yasnal

Neužívajte Yasnal
- ak ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid alebo na piperidínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Yasnalu uvedených v časti 6

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Yasnal, povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak máte alebo ste mali:
- žalúdočné alebo dvanástnikové vredy,
- epileptické záchvaty alebo kŕče,
- problémy so srdcom (nepravidelná alebo veľmi pomalá činnosť srdca),
- astmu alebo iné pretrvávajúce pľúcne ochorenie,
- problémy s pečeňou alebo žltačku,
- ťažkosti s močením alebo mierne závažné ochorenie obličiek.

Povedzte tiež vášmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná.

Ak sa chystáte podstúpiť chirurgický zákrok, ktorý si vyžaduje celkovú anestéziu, musíte povedať svojmu lekárovi a anestéziológovi, že užívate Yasnal. Je to kvôli tomu, že váš liek môže ovplyvniť množstvo anestetika, ktoré budete potrebovať.

Yasnal sa môže používať u pacientov s ochorením obličiek alebo miernym až stredne ťažkým ochorením pečene.
Ak máte problémy s obličkami a pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi. Pacienti so závažným ochorením pečene nesmú užívať Yasnal.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi meno vášho opatrovateľa/ky. Váš opatrovateľ/vaša opatrovateľka sa postarajú, aby ste užívali liek tak, ako vám to predpísal váš lekár.

Iné lieky a Yasnal
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto sa týka aj liekov, ktoré vám nepredpísal lekár, ale ktoré ste si sám/sama kúpili v lekárni. Toto sa týka aj liekov, ktoré by ste si v budúcnosti kupovali, ak budete pokračovať v užívaní Yasnalu. Je to preto, že niektoré lieky môžu zoslabiť alebo zosilniť účinok Yasnalu.

Povedzte svojmu lekárovi, obzvlášť, ak užívate niektorý z nasledujúcich typov liekov:
- iné lieky na Alzheimerovu chorobu, napr. galantamín alebo rivastigmín,
- lieky proti bolesti alebo na liečbu artritídy, napr. kyselinu acetylsalicylovú, nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ako sú ibuprofén alebo sodná soľ diklofenaku,
- anticholinergné lieky, napr. tolterodín,
- antibiotiká, napr. erytromycín, rifampicín,
- lieky proti plesňovým ochoreniam, napr. ketokonazol alebo itrakonazol,
- antidepresíva, napr. fluoxetín,
- lieky na epileptické záchvaty, napr. fenytoín, karbamazepín,
- lieky na choroby srdca, napr. chinidín, beta-blokátory (propanolol, atenolol),
- myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov, napr. diazepam, sukcinylcholín),
- celkové anestetikum (látka spôsobujúcu celkové znecitlivenie)
- lieky, ktoré sú bez lekárskeho predpisu, napr. rastlinné prípravky.

Yasnal a jedlo a nápoje
Jedlo nemá vplyv na účinok Yasnalu.

Yasnal sa nesmie užívať v kombinácii s alkoholom, pretože alkohol môže zmeniť jeho účinok.

Tehotenstvo a dojčenie
Yasnal sa nesmie užívať počas dojčenia.

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Alzheimerova choroba môže zhoršiť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje a vy nesmiete vykonávať tieto činnosti, pokiaľ vám váš lekár nepovie, že je to bezpečné.

Tento liek môže tiež spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče. Ak pociťujete ktorýkoľvek z týchto účinkov, nesmiete viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasnalu
Tablety Yasnalu obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku..


3. Ako užívať Yasnal

Vždy užívajte Yasnal presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko Yasnalu máte užívať?
Pravdepodobne budete začínať dávkou 5 mg (jedna biela tableta), ktorú budete užívať každý večer. Po jednom mesiaci vám váš lekár môže povedať, že budete užívať 10 mg (jedna žltá tableta) každý večer.

Tabletu zapite vodou predtým, ako idete večer spať.
Sila tablety, ktorú budete užívať, sa môže zmeniť v závislosti od toho, ako dlho ste užívali liek a ako vám to odporučí váš lekár. Maximálna odporučená dávka je 10 mg každý večer pred spaním.

Vždy sa riaďte odporúčaniami vášho lekára alebo lekárnika, o tom koľko vášho lieku máte užiť a kedy ho máte užiť.
Nemeňte si dávku svojvoľne bez toho, aby ste sa o tom poradili so svojím lekárom.

Ako dlho máte Yasnal užívať?
Váš lekár alebo lekárnik vám povie, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet. Z času na čas bude potrebné, aby ste navštívili vášho lekára, ktorý zhodnotí vašu liečbu a posúdi vaše príznaky.

Ak užijete viac Yasnalu, ako máte
Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ak ste užili vyššiu dávku Yasnalu, ako ste mali, okamžite sa spojte so svojím lekárom. Ak sa s ním nemôžete spojiť, okamžite navštívte pohotovostnú službu v najbližšej nemocnici. Do nemocnice si so sebou vždy zoberte tablety a škatuľku, aby lekár vedel, čo ste užili.

Príznaky predávkovania zahŕňajú pocit nevoľnosti a nevoľnosť, zvýšená tvorba slín, potenie, spomalenie srdcového rytmu, nízky krvný tlak (točenie hlavy alebo závrat pri vstávaní), problémy s dýchaním, stratu vedomia a záchvat (epileptický) alebo kŕče.

Ak zabudnete užiť Yasnal
Ak zabudnete užiť tabletu, tak jednoducho ďalší deň vo zvyčajnom čase užite jednu tabletu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak zabudnete užiť svoj liek po dobu dlhšiu ako jeden týždeň, predtým, ako ho začnete opäť užívať, navštívte svojho lekára.

Ak prestanete užívať Yasnal
Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ vám to váš lekár nepovie. Ak prestanete Yasnal užívať, úžitok z vašej liečby bude postupne slabnúť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Yasnal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli zaznamenané u ľudí užívajúcich Yasnal.

Ak pri užívaní Yasnalu pociťujete hociktorý z nasledujúcich účinkov, povedzte to vášmu lekárovi.

Závažné vedľajšie účinky:
Ak spozorujete tieto závažné vedľajšie účinky, okamžite to musíte povedať vášmu lekárovi. Možno budete potrebovať bezodkladné lekárske ošetrenie.
- horúčka so stuhnutím svalov, potením alebo zníženou hladinou vedomia (porucha nazývaná „Neuroleptický malígny syndróm“) (postihuje menej ako 1 osobu z 10 000).
- poškodenie pečene, napr. hepatitída. Príznakmi hepatitídy sú pocit nevoľnosti a nevoľnosť, strata chuti do jedla, celkový pocit nepohody, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očných bielok a tmavo sfarbený moč (postihuje 1 až 10 osôb z 10 000).
- žalúdočný alebo dvanástnikový vred. Príznakmi vredov sú bolesť žalúdka a nevoľnosť (zažívacie problémy), ktorá je lokalizovaná medzi pupkom a hrudnou kosťou (postihuje 1 až 10 osôb z 1 000).
- krvácanie do žalúdka alebo čriev. Toto môže spôsobiť, že vaša stolica má čierne dechtové sfarbenie alebo môže byť s viditeľnou prímesou krvi (postihuje 1 až 10 osôb z 1 000).
- záchvaty (epileptické) alebo kŕče (postihuje 1 až 10 osôb z 1 000).

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb):
- hnačka,
- pocit nevoľnosti a nevoľnosť,
- bolesti hlavy.

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb zo 100):
- svalové kŕče,
- únava,
- nespavosť,
- prechladnutie,
- nechutenstvo,
- halucinácie (videnie a počutie vecí, ktoré tam v skutočnosti nie sú),'
- nepokoj,
- agresívne správanie,
- mdloby,
- závrat,
- nepríjemný pocit v žalúdku,
- vyrážka,
- svrbenie,
- nekontrolovaný únik moču,
- bolesť
- úrazy (pacienti môžu byť náchylnejší k pádom a náhodnému zraneniu).

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 1 000):
- pomalá činnosť srdca.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 osôb z 10 000):
- stuhnutosť, tras alebo nekontrolované pohyby, najmä tváre a jazyka, ale aj končatín.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Yasnal

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Nepoužívajte Yasnal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Yasnal obsahuje

- Liečivo je donepeziliumchlorid.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepeziliumchloridu (ako monohydrát), čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepeziliumchloridu (ako monohydrát), čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydroxypropylcelulóza a magnéziumstearát v jadre tablety a oxid titaničitý (E171), hypromelóza 5cp, makrogol 400 a žltý oxid železitý (E172) (len Yasnal 10 mg) v obalovej vrstve.

Ako vyzerá Yasnal a obsah balenia

5 mg tablety sú biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety.
10 mg tablety sú žltkasto-hnedé, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety.
Tablety sú balené v blistroch so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 filmom obalenými tabletami s 5 mg donepeziliumchloridu a 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 alebo 100 filmom obalenými tabletami s 10 mg donepeziliumchloridu.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, D-27472 Cuxhaven, Nemecko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Nórsko, Švédsko
Donepezil Krka
Česká Republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Španielsko, Slovensko
Yasnal
Portugalsko
Donepezilo Krka
Spojené kráľovstvo
Donepezil hydrochloride
Bulharsko
ЯСНАЛ

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2015 .

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 10x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 50x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 60x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 84x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 90x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 98x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q- TAB 5 MG tbl oro 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp 1,23
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 50x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 98x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
YASNAL Q-TAB 10 MG tbl oro 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/PET/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.