YASNAL 5 MG tbl flm 28x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)

SPC
obličiek a pečene
Podobná schéma dávkovania sa môže použiť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, keďže klírens donepezilu nie je ovplyvnené týmto stavom.

Z dôvodu možného zvýšenia expozície pri miernej až stredne závažnej poruche funkcie pečene (pozri časť 5.2), sa má zvyšovanie dávky uskutočňovať podľa individuálnej znášanlivosti. O pacientoch so závažnou poruchou funkcie pečene nie sú dostupné údaje.

Pediatrická populácia
Užívanie Yasnalu sa u detí a dospievajúcich do 18 rokov neodporúča.

Spôsob podávania
Yasnal sa užíva perorálne, večer, krátko pred spaním.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, piperidínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie donepezilu u pacientov s závažným stupňom Alzheimerovej demencie, pri iných typoch demencie alebo iných typoch poškodenia pamäti (napr. zníženie kognitívnych schopností súvisiace s vekom) sa neskúmalo.

Anestézia
Je pravdepodobné, že donepezil, ako inhibítor cholínesterázy, počas anestézie zosilňuje svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu.

Vplyv na kardiovaskulárny systém
Inhibítory cholínesterázy môžu svojím farmakologickým účinkom pôsobiť vagotonicky na srdcový rytmus (napr. bradykardia). Možnosť takéhoto účinku by mohla byť významná najmä u pacientov so ,,sick sínus syndrómomˮ alebo pri iných poruchách supraventrikulárneho prevodu, ako sú sinoatriálna alebo átrioventrikulárna blokáda.

Boli tiež hlásené synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov sa má zvažovať aj možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy.

Vplyv na gastrointestinálny systém
Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. s vredovou chorobou v anamnéze, alebo u tých, ktorí súbežne užívajú nesteroidové antiflogistiká (NSAID) sa majú sledovať možné symptómy. Klinické štúdie s donepezilom však nedokázali častejší výskyt peptických vredov alebo gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s placebom.

Vplyv na urogenitálny systém
Cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču, hoci sa to nepozorovalo v klinických štúdiách s donepezilom.

Vplyv na nervový systém
Epileptické záchvaty – cholinomimetikám sa pripisuje určitý potenciál vyvolávať generalizované kŕče. Epileptické záchvaty však môžu byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu mať potenciál exacerbovať alebo indukovať extrapyramídové symptómy.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)
NMS, potenciálne život ohrozujúci stav charakterizovaný hypertermiou, svalovou stuhnutosťou, vegetatívnou nerovnováhou, zmenami vedomia a zvýšenými hladinami kreatinín fosfokinázy v sére, bol zaznamenaný veľmi zriedkavo v spojení s donepezilom, najmä u pacientov so súbežnou liečbou antipsychotikami. Ďalšie prejavy môžu zahŕňať myoglobinúriu (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. Ak sa u pacienta objavia prejavy a príznaky indikujúce NMS, alebo sa vyskytne vysoká teplota nevysvetliteľného pôvodu bez dodatočných klinických prejavov NMS, liečba má byť prerušená.

Vplyv na pľúcny systém
Pre svoj cholinomimetický účinok sa majú inhibítory cholínesterázy predpisovať s opatrnosťou pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc.

Yasnal sa nemá podávať súbežne s inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholinergného systému.

Závažná porucha funkcie pečene
Nie sú údaje o pacientoch so závažnou poruchou funkcie pečene.

Mortalita v klinických štúdiách s vaskulárnou demenciou
Uskutočnili sa tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, v ktorých sa sledovali jedinci spĺňajúci kritériá podľa NINDS‑AIREN možnej alebo pravdepodobnej vaskulárnej demencie (VD). Uvedené kritériá podľa NINDS‑AIREN sú navrhnuté za účelom identifikovania pacientov, u ktorých demencia vznikla pravdepodobne iba z vaskulárnych príčin, a za účelom vylúčenia pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola mortalita 2/198 (1,0 %) v skupine s donepezílium‑chloridom v dávke 5 mg, 5/206 (2,4 %) v skupine s donepezílium‑chloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5 %) v skupine s placebom. V druhej štúdii bola mortalita 4/208 (1,9 %) v skupine s donepezílium‑chloridom v dávke 5 mg, 3/215 (1,4 %) v skupine s donepezílium‑chloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5 %) v skupine s placebom. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7 %) v skupine s donepezílium‑chloridom v dávke 5 mg a 0/326 (0 %) v skupine s placebom. Kombinovaná mortalita zo všetkých troch štúdií s VD v skupine s donepezílium‑chloridom (1,7 %) bola numericky vyššia než v skupine s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov užívajúcich buď donepezílium‑chlorid alebo placebo súvisí s rôznymi vaskulárne podmienenými príčinami, ktoré sa u týchto starších ľudí s prítomnými cievnymi ochoreniami môžu očakávať. Analýza všetkých závažných fatálnych a nefatálnych cievnych príhod ukázala, že v skupine s donepezílium‑chloridom nebol rozdiel vo frekvencii výskytu v porovnaní s placebom.

V sumárnej analýze štúdií s Alzheimerovou chorobou (n = 4 146), a keď tieto štúdie s Alzheimerovou chorobou boli zosumarizované spoločne so štúdiami s inými formami demencie, vrátane štúdií s vaskulárnou demenciou (celkovo n = 6 888), mortalita v skupinách s placebom numericky prevyšovala mortalitu v skupinách s donepezílium‑chloridom.

Yasnal obsahuje laktózu.
Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Donepezílium‑chlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibujú metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezílium‑chloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo cimetidínu. V štúdiách in vitro sa dokázalo, že izoenzýmy cytochrómu P450, 3A4 a v malej miere 2D6, sa podieľajú na metabolizme donepezilu. Štúdie liekových interakcií in vitro dokázali, že ketokonazol a chinidín, inhibítory CYP3A4, 2D6 v uvedenom poradí inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto, ako aj iné inhibítory CYP3A4, ako sú itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako fluoxetín, môžu inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné koncentrácie donepezilu o približne 30 %. Induktory enzýmov, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol môžu znižovať hladinu donepezilu. Pretože rozsah inhibície a indukcie nie je známy, je potrebné tieto kombinácie liekov používať s opatrnosťou. Donepezílium‑chlorid má potenciál interferovať s liekmi s anticholinergnou aktivitou. Taktiež má potenciál pre synergický účinok so súbežnou liečbou liekmi ako sú sukcinylcholín, iné inhibítory neuromuskulárneho prenosu alebo cholinergické agonisty, či betablokátory, ktoré ovplyvňujú srdcový prevod.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití donepezílium‑chloridu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky, preukázali však perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Možné riziko pre ľudí nie je známe.

Ak to nie je nevyhnutné, donepezil sa nemá užívať počas gravidity.

Dojčenie
Donepezil sa vylučuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa donepezílium‑chlorid vylučuje do ľuského materského mlieka, keďže nie sú k dispozícii štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy, ktoré užívajú donepezil, nesmú dojčiť.

Fertilita
V štúdiách na zvieratách nebol pozorovaný žiaden účinok na fertilitu (pozri časť 5.3). Napriek tomu nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje týkajúce sa účinkov na fertilitu u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Demencia môže spôsobiť zhoršenie schopnosti viesť vozidlá alebo ohroziť schopnosť obsluhovať stroje. Okrem toho môže donepezil vyvolať únavu, závraty a svalové kŕče, najmä v počiatočnej fáze liečby alebo pri zvyšovaní dávky. Ošetrujúci lekár musí u pacientov užívajúcich donepezil pravidelne posudzovať schopnosť naďalej viesť vozidlá alebo obsluhovať zložité stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.

Nežiaduce reakcie hlásené viac ako v jednom prípade sú uvedené nižšie podľa druhu orgánového systému a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované ako veľmi časté (³ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových
systémov
Veľmi časté
Časté
Menej časté
Zriedkavé
Veľmi zriedkavé
Infekcie a nákazy

bežné nachladnutiePoruchy metabolizmu a výživy

anorexiaPsychické poruchy

halucinácie**,
agitácia**,
agresívne správanie**
abnormálne sny a nočné mory**Poruchy nervového systému

synkopa*,
závrat,
nespavosť
záchvat*
extrapyramí-dové symptómy

neuroleptic-ký malígny syndróm
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia
sinoatriálna a
átrioventri-kulárna blokáda

Poruchy gastrointestinál-neho traktu
hnačka,
nauzea
vracanie,
abdominálne ťažkosti
gastrointesti-nálne krvácanie,
žalúdočné a dvanástnikové vredy, hypersekrécia slín


Poruchy pečene a žlčových ciestdysfunkcie pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka,
svrbeniePoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

svalové kŕče


rabdomyo-lýza****
Poruchy obličiek a močových ciest

močová inkontinenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania
bolesť hlavy

únava,
bolesťLaboratórne a funkčné vyšetrenia


mierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy


Úrazy a otravy a komplikácie liečebného postupu

nehoda* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom treba myslieť aj na možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy (pozri časť 4.4.)
** Hlásenia o halucináciách, abnormálnych snoch, nočných morách, agitovanosti a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.
*** V prípadoch nevysvetlenej dysfunkcie pečene treba zvážiť prerušenie užívania donepezilu.
**** Bolo hlásené, že rabdomyolýza sa vyskytuje nezávisle od neuroleptického malígneho syndrómu a krátko po začatí liečby donepezilom alebo po zvýšení dávky.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
Predpokladaná priemerná letálna dávka donepezílium‑chloridu po podaní jednorazovej perorálnej dávky myšiam a potkanom je 45 mg/kg resp. 32 mg/kg, teda približne 225-krát a 160-krát vyššia, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí 10 mg/deň. Prejavy cholinergnej stimulácie v závislosti od dávky sa pozorovali na zvieratách a prejavovali sa ako zníženie spontánnej pohyblivosti, poloha na bruchu, tackavá chôdza, slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, zúženie zreníc, fascikulácie (zášklby) a nižšia teplota povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže viesť ku cholinergnej kríze s typickými príznakmi, ako sú závažná nauzea, vracanie, slinenie, potenie, bradykardia, hypotenzia, respiračný útlm, kolaps a kŕče. Je možné zvýšenie svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté dýchacie svaly.

Liečba
Pri každom predávkovaní je potrebné vykonať všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní Yasnalom sa môžu použiť terciárne anticholinergiká, napr. atropín. Odporúča sa titrovať intravenózne aplikovaný atropíniumsulfát až do nástupu účinku takto: počiatočná dávka 1,0 - 2,0 mg intravenózne s následnými dávkami podľa klinickej odpovede. Zaznamenali sa prípady atypických odpovedí krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri podávaní iných cholinomimetík, ak sa súbežne podávali s kvartérnymi anticholinergikami, ako je glykopyrolát. Nie je známe, či donepezílium‑chlorid, resp. jeho metabolity možno odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptiká, liečivá proti demencii, ATC kód: N06DA02.

Mechanizmus účinku
Donepezílium‑chlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezílium‑chlorid je in vitro viac než 1 000-násobne účinnejší inhibítor tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý je prítomný najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.

Klinická účinnosť a bezpečnosť'

Alzheimerova demencia
U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických štúdií, viedlo podanie 5 mg alebo 10 mg Yasnalu raz denne k stabilizovanej inhibícii účinku acetylcholínesterázy (meranej v membránach erytrocytov) o 63,6 %, 77,3 % v uvedenom poradí pri meraní po užití dávky. Inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepezílium‑chloridom v červených krvinkách korelovala so zmenami v ADAS-Cog, v citlivej stupnici používanej na hodnotenie vybraných aspektov kognitívnych schopností. Potenciál donepezílium‑chloridu ovplyvniť neuropatológiu choroby sa nesledovala, preto sa nedá povedať, či má donepezil vplyv na progresiu základnej choroby.

Účinnosť liečby donepezilom sa skúmala v štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, a to v 2 štúdiách s dĺžkou liečby 6 mesiacov a v 2 štúdiách s dĺžkou liečby 1 rok.

V klinických štúdiách sa vykonala analýza na záver 6-mesačnej liečby donepezilom, pričom sa použila kombinácia troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (meranie kognitívneho výkonu), CIBIC (“Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input“) – hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (hodnotenie globálnej funkcie) a ADL-CDRS (“Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale“) – hodnotenie subškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (hodnotenie komunikačných schopností, aktivita doma, záľuby a osobná starostlivosť).

Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, sa považovali za pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.

Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body
Žiadne zhoršenie CIBIC +
Žiadne zhoršenie ADL-CDRS


Odpoveď v %
Celý počiatočný súbor pacientov
n = 365
Hodnotiteľný súbor pacientov
n = 352
Skupina s placebom
10 %
10 %
Skupina s 5 mg donepezilu
18 %*
18 %*
Skupina s 10 mg donepezilu
21 %*
22 %**
* p < 0,05
**p < 0,01

Donepezil vykazoval od dávky závislý štatisticky významný percentuálny nárast počtu pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne 3 ‑ 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou sa zvyšujú proporcionálne s dávkou. Terminálny dispozičný polčas je približne 70 hodín, to znamená, že opakované podávanie dávok 1-krát denne vedie k postupnému dosiahnutiu stabilizovaného stavu. Približne stabilizovaný stav sa dosiahne do 3 týždňov od začiatku liečby. Po dosiahnutí stabilizovaného stavu majú plazmatické koncentrácie donepezílium‑chloridu a s tým súvisiaci farmakodynamický účinok iba malú variabilitu počas dňa.


Príjem potravy neovplyvňoval absorpciu donepeziliumchloridu.

Distribúcia
Približne 95 % donepezílium‑chloridu sa viaže na plazmatické proteíny u ľudí. Väzba účinného metabolitu 6‑O‑desmetyldonepezilu na plazmatické proteíny nie je známa. Distribúcia donepezílium‑chloridu do rozličných tkanív tela sa definitívne nestanovila. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy (“mass balance study“) so zdravými dobrovoľníkmi mužského pohlavia 240 hodín po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepezílium‑chloridu sa nevylúčilo približne 28 % označeného donepezilu. To naznačuje, že donepezílium‑chlorid, resp. jeho metabolity môžu ostávať v tele viac než 10 dní.

Biotransformácia/eliminácia
Donepezílium‑chlorid sa vylučuje močom jednak nezmenený ako aj metabolizovaný cytochrómovým systémom P450 na viacero metabolitov, z ktorých ešte nie všetky boli identifikované. Po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepezílium‑chloridu bola plazmatická rádioaktivita vyjadrená ako percento z podanej dávky prítomná predovšetkým ako nezmenený donepezílium‑chlorid (30 %), 6‑O‑desmetyldonepezil (11 % ‑ jediný metabolit, ktorý má podobný účinok ako donepezílium‑chlorid), donepezil‑cis‑N‑oxid (9 %), 5‑O‑desmetyldonepezil (7 %) a konjugát glukuronidu 5‑O‑desmetyldonepezilu (3 %). Približne 57 % celkovej podanej rádioaktivity sa objavilo v moči (17 % ako nezmenený donepezil) a 14,5 % v stolici, z čoho sa dá usudzovať, že biotransformácia a vylučovanie močom sú hlavné spôsoby eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že dochádza k enterohepatálnej recirkulácii donepezílium‑chloridu, resp. niektorého z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepezilu klesajú s polčasom približne 70 hodín.

Osobitné skupiny pacientov
Pohlavie, rasa a fajčenie v anamnéze nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepezílium‑chloridu. Farmakokinetika donepezilu sa metodicky nesledovala u zdravých starších osôb alebo u pacientov s Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov boli veľmi blízke hladinám u mladých zdravých dobrovoľníkov.

Porucha funkcie pečene
Pacienti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene mali v rovnovážnom stave zvýšené koncentrácie donepezilu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a priemernú hodnotu Cmax o 39 % (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle sledovanie na experimentálnych zvieratách ukázalo, že táto látka spôsobuje málo odlišných účinkov ako predpokladané farmakologické účinky vyplývajúce z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny podľa analyzovaných zmien v bunkách baktérií a cicavcov. Určité klastogénne účinky sa pozorovali in vitro pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri 3000‑násobne vyššej koncentrácii, ako sú ustálené plazmatické koncentrácie. Nezistili sa klastogénne, ani iné genotoxické účinky na mikronukleárnom modeli myši in vivo. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity či už na potkanoch alebo na myšiach sa nedokázal žiadny onkogénny potenciál.

Donepezílium‑chlorid nemal žiadny vplyv na fertilitu potkanov a nemal teratogénny účinok na potkany a králiky, zistil sa však mierny účinok na počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení pri podávaní gravidným samiciam potkanov v dávke 50‑krát vyššej, ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
monohydrát laktózy
mikrokryštalická celulóza
kukuričný škrob
hydroxypropylcelulóza
stearát horečnatý

Obal tablety
oxid titaničitý (E171)
hypromelóza 5cp
makrogol 400
žltý oxid železitý (E172) – len 10 mg tablety

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre (OPA/Al/PVC/Al): 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet, v papierovej krabičke.
Polyetylénový (HDPE) obal s poistným polypropylénovým (PP) uzáverom so závitom: 250 filmom obalených tabliet v papierovej krabičke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Yasnal 5 mg: 06/0466/11-S
Yasnal 10 mg: 06/0467/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 15. júla 2011
Dátum prvého predĺženia registrácie: 11. septembra 2017


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2020

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
YASNAL 10 MG tbl flm 28x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 1,23
YASNAL 10 MG tbl flm 7x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 14x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 20x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 50x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 56x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 60x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 84x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 3,69
YASNAL 10 MG tbl flm 98x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 100x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 10x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 90x10 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 10 MG tbl flm 250x10 mg (obal HDPE) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 250x5 mg (obal HDPE) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 10x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 90x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 7x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 14x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 20x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 30x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 50x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 56x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 60x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 84x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp 0,90
YASNAL 5 MG tbl flm 98x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
YASNAL 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.