XALUPRINE 20 MG/ML PERORÁLNA SUSPENZIA sus por 1x100 ml (fľ.skl.jantár.+2 striek.inj.PET)

SPC
.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Xaluprine
Skôr ako užijete liek Xaluprine, informujte svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika, ak:
- ste boli zaočkovaný vakcínou proti žltej zimnici,
- máte problémy s obličkami alebo pečeňou, pretože Váš lekár bude musieť skontrolovať náležité fungovanie týchto orgánov,
- trpíte poruchou, keď vaše telo vytvára príliš málo enzýmu, ktorý sa nazýva TPMT
(tiopurínmetyltransferáza), pretože Váš lekár pravdepodobne bude musieť upraviť dávku,
- plánujete mať dieťa. Toto sa vzťahuje na mužov aj ženy. Liek Xaluprine môže poškodiť spermie alebo vajíčka (pozri ďalej v texte časť Tehotenstvo a dojčenie).

Zamedzte kontaktu lieku Xaluprine s kožou, očami alebo nosom. Ak sa Vám liek náhodne dostal do očí alebo do nosa, zasiahnuté miesto opláchnite vodou.

Ak si nie ste istý, či sa niektorý z uvedených bodov na vás vzťahuje, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, skôr ako začnete liek Xaluprine užívať.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi. Vzťahuje sa to aj na rastlinné lieky.

Informujte svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika predovšetkým, ak užívate niektorý z týchto liekov:
- iné cytotoxické lieky (chemoterapia): keď sa užívajú spolu s liekom Xaluprine, existuje vyššia pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov, napríklad anémie,
- alopurinol alebo febuxostat (používajú sa na liečbu dny),
- perorálne antikoagulanty (používajú sa na zriedenie krvi),
- olsalazín alebo mesalazín (používajú sa liečbu črevnej poruchy, ktorá sa nazýva ulcerózna kolitída),
- sulfasalazín (používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy alebo ulceróznej kolitídy),
- antiepileptické lieky, napríklad fenytoín, karbamazepín. Pravdepodobne bude potrebné sledovať krvnú hladinu antiepileptických liekov a v prípade potreby upraviť dávku.

Očkovanie počas užívania lieku Xaluprine

Ak máte byť zaočkovaní, je dôležité, aby ste predtým informovali svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Očkovanie vakcínami obsahujúcimi živé organizmy (napríklad proti obrne, osýpkam, mumpsu a rubeole) sa neodporúča, pretože tieto vakcíny môžu spôsobiť infekciu, ak ich dostanete počas liečby liekom Xaluprine.

Užívanie lieku Xaluprine s jedlom a nápojmi

Liek Xaluprine sa môže užívať s jedlom alebo nalačno. Spôsob užívania však má byť každý deň rovnaký.

Neužívajte liek Xaluprine súčasne s mliekom ani mliečnymi výrobkami, pretože liek môže byť menej účinný. Liek Xaluprine sa má užiť najmenej 1 hodinu pred konzumáciou mlieka alebo mliečnych výrobkov alebo 2 hodiny po ich konzumácii.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak plánujete mať dieťa, neužívajte liek Xaluprine bez toho, aby ste sa najprv poradili s lekárom. Vzťahuje sa to na mužov aj ženy. Liek Xaluprine môže poškodiť spermie alebo vajíčka. Kým Vy alebo Váš partner/Vaša partnerka užívate liek Xaluprine, musíte používať spoľahlivú antikoncepciu,
aby ste zabránili otehotneniu. Muži aj ženy majú používať účinnú antikoncepciu ešte najmenej
3 mesiace po ukončení liečby. Ak už ste tehotná, musíte informovať svojho lekára, skôr ako začnete užívať liek Xaluprine.

Súčasné informácie o bezpečnosti merkaptopurínu počas tehotenstva sú protichodné. U detí, ktorých matky užívali merkaptopurín, najmä v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, boli hlásené vrodené abnormality (vrodené poruchy). Hrozí aj riziko spontánneho potratu, predčasného pôrodu
a nízkej pôrodnej hmotnosti detí narodených ženám, ktoré v tehotenstve užívali merkaptopurín.
Z novšej správy skúmajúcej vzorec používania merkaptopurínu v spoločnosti vyplýva, že neexistuje zvýšené riziko predčasného narodenia, nízkej pôrodnej hmotnosti u detí narodených v riadnom
termíne alebo vrodených abnormalít, keď boli ženy počas tehotenstva vystavené merkaptopurínu.

S liekom Xaluprine nesmú manipulovať ženy, ktoré sú tehotné, ktoré plánujú otehotnieť alebo ktoré dojčia.

Počas liečby liekom Xaluprine nedojčite. Poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo pôrodnou asistentkou.

V edenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že liek Xaluprine ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, ale na potvrdenie tohto sa neuskutočnili nijaké štúdie.

Upozornenia a opatrenia
U niektorých pacientov so zápalovým ochorením čriev, ktorí užívali 6-merkaptopurín, sa vyvinul
zriedkavý a agresívny typ rakoviny s názvom hepatosplenický T-bunkový lymfóm (pozri časť 4
Možné vedľajšie účinky).

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Xaluprine

Liek Xaluprine obsahuje aspartam (E951), ktorý je zdrojom fenylalanínu. Aspartam môže byť škodlivý pre osoby s fenylketonúriou.

Liek Xaluprine obsahuje aj metylparahydroxybenzoát sodný (E219) a etylparahydroxybenzoát sodný
(E215), ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu (možno oneskorenú).

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára, skôr ako začnete užívať tento liek. Liek môže byť škodlivý pre zuby.3 AKO UŽÍVAŤ LIEK XALUPRINE

Liek Xaluprine by Vám mal podávať len kvalifikovaný lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou krvných problémov.

- Keď užívate liek Xaluprine, lekár Vám bude pravidelne robiť krvné testy na kontrolu počtu a typu krvných buniek a na overenie náležitého fungovania pečene.
- Lekár môže požiadať aj o ďalšie testy krvi a moču na kontrolu hladiny kyseliny močovej.
Kyselina močová je chemická látka, ktorá sa v tele prirodzene vyskytuje, a jej hladiny sa môžu zvýšiť pri užívaní lieku Xaluprine.
- Lekár Vám na základe týchto testov niekedy môže zmeniť dávku lieku Xaluprine.

Vždy musíte užívať liek Xaluprine presne tak, ako Vám povedal lekár. Zvyčajná úvodná dávka pre dospelých, dospievajúcich a deti je 25 až 75 mg/m2 povrchu tela denne. Lekár Vám predpíše dávku, ktorá je pre Vás vhodná. Lekár Vám môže niekedy zmeniť dávku lieku Xaluprine, napríklad na základe rôznych testov. Ak si nie ste istý, aké množstvo lieku máte užívať, vždy sa opýtajte svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Je dôležité, aby ste liek Xaluprine užívali večer, aby bol liek účinnejší.

Liek môžete užívať s jedlom alebo nalačno, ale spôsob podávania lieku má byť každý deň rovnaký. Liek máte užívať najmenej 1 hodinu pred konzumáciou mlieka alebo mliečnych výrobkov alebo
2 hodiny po ich konzumácii.

Balenie lieku Xaluprine obsahuje fľaštičku s liekom, uzáver, nástavec na fľaštičku a dve dávkovacie injekčné striekačky (fialová 1 ml injekčná striekačka  a biela 5 ml injekčná striekačka). Vždy používajte injekčné striekačky priložené k lieku.

Je dôležité, aby ste pre liek použili správnu dávkovaciu injekčnú striekačku. Lekár alebo lekárnik Vám poradí, akú injekčnú striekačku máte použiť v závislosti od predpísanej dávky.

Menšia 1 ml injekčná striekačka (fialová), označená od 0,1 ml do 1 ml, slúži na odmeranie dávky do
1 ml alebo dávky rovnajúcej sa 1 ml. Túto injekčnú striekačku máte použiť vtedy, ak celkové množstvo, ktoré máte užiť, je 1 ml alebo menej (každý dielik 0,1 ml obsahuje 2 mg merkaptopurínu).

Väčšia 5 ml injekčná striekačka (biela), označená od 1 ml do 5 ml, slúži na odmeranie dávok väčších ako 1 ml. Túto injekčnú striekačku máte použiť vtedy, ak je celkové množstvo, ktoré máte užiť, viac ako 1 ml (každý dielik 0,2 ml obsahuje 4 mg merkaptopurínu).

Ak ste rodič alebo opatrovateľ podávajúci liek, pred podaním dávky a po jej podaní si umyte ruky. Rozliaty liek ihneď utrite. Pri manipulácii s liekom Xaluprine použite jednorazové rukavice na zníženie rizika zasiahnutia.

Ak príde liek Xaluprine do styku s kožou, očami alebo nosom, okamžite treba dôkladne umyť zasiahnuté miesto mydlom a vodou.

Pri použití lieku dodržiavajte tieto pokyny:1. Pred manipuláciou s liekom Xaluprine si nasaďte jednorazové rukavice.
2. Fľaštičku silno potriasajte najmenej 30 sekúnd, aby sa zabezpečila náležitá homogenita lieku
(Obrázok 1).
3. Z fľaštičky odstráňte uzáver (Obrázok 2), nástavec pevne zatlačte na vrch fľaštičky a ponechajte na mieste pre budúce dávky (Obrázok 3).
4. Hrot dávkovacej injekčnej striekačky zatlačte do otvoru v nástavci (Obrázok 4). Lekár alebo
lekárnik Vám poradí, akú injekčnú striekačku máte použiť, buď 1 ml (fialová injekčná striekačka) alebo 5 ml (biela injekčná striekačka), aby ste podali správnu dávku.
5. Fľaštičku prevráťte (Obrázok 5).
6. Ťahajte piest injekčnej striekačky, aby ste nasali liek z fľaštičky do injekčnej striekačky. Piest ťahajte až po bod na stupnici, ktorý zodpovedá predpísanej dávke (Obrázok 5). Ak si nie ste istý,
koľko lieku máte nasať do injekčnej striekačky, poraďte sa vždy s lekárom alebo zdravotnou sestrou.
7. Fľaštičku prevráťte naspäť a opatrne vytiahnite injekčnú striekačku z nástavca, pričom injekčnú striekačku držte za valec a nie za piest.
8. Hrot injekčnej striekačky jemne zasuňte do úst a vnútornej strany líca.
9. Pomaly a jemne zatláčajte piest, aby ste liek vstrekli do vnútornej strany líca, a prehltnite. Piest NEZATLÁČAJTE prudko a liek nevstrekujte do zadnej časti úst alebo do hrdla, pretože sa môžete začať dusiť.
10. Injekčnú striekačku vyberte z úst.
11. Prehltnite dávku perorálnej suspenzie, zapite malým množstvom vody a uistite sa, či liek neostal v ústach.
12. Fľaštičku znova uzavrite a nástavec ponechajte na mieste. Uistite sa, či je fľaštička tesne uzavretá.
13. Injekčnú striekačku umyte teplou mydlovou vodou a dobre opláchnite. Injekčnú striekačku držte pod vodou a piestom niekoľkokrát pohybujte hore a nadol, aby ste sa uistili, že vnútro injekčnej striekačky je čisté. Injekčnú striekačku nechajte úplne vyschnúť, predtým ako ju opäť použijete na podanie dávky. Injekčnú striekačku uchovávajte na hygienickom mieste spolu s liekom.

Uvedený postup zopakujte pri každom podaní dávky podľa pokynov lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac lieku Xaluprine, ako máte
Ak užijete viac lieku Xaluprine, ako máte, oznámte to svojmu lekárovi alebo bezodkladne choďte do nemocnice. Môžete pociťovať nevoľnosť, vracať alebo dostať hnačku. Balenie lieku a túto písomnú
informáciu si vezmite so sebou.

A k zabudnete užiť liek Xaluprine
Oznámte to svojmu lekárovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať liek Xaluprine

Liek nesmiete prestať užívať, ak Vám to neprikázal lekár, pretože sa Vám môže zhoršiť stav. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj liek Xaluprine môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás prejaví niektorý z týchto vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho odborného lekára alebo bezodkladne choďte do nemocnice:
Alergická reakcia, príznaky môžu zahŕňať:
– kožné vyrážky,
– vysokú teplotu,
– bolesť kĺbov,
– opuch tváre.

Akékoľvek príznaky horúčky alebo infekcie (bolesť hrdla, bolesť v ústach alebo problémy s močením).

Akékoľvek neočakávané modriny alebo krvácanie, pretože by to mohlo znamenať, že sa vytvára príliš málo krviniek určitého typu.

Ak sa náhle začnete cítiť zle (aj pri normálnej telesnej teplote) a máte bolesť brucha a pocit nevoľnosti, pretože by mohlo ísť o príznaky zápalu pankreasu.

Akékoľvek zožltnutie očných bielok alebo kože (žltačka). Ak máte hnačku.
Ak máte ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, ktoré sa tiež môžu vyskytnúť pri užívaní tohto lieku, informujte svojho lekára:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)
- zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek (môže sa zistiť na základe krvných testov)

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)
- pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť (nauzea alebo vracanie),
- poškodenie pečene – môže sa zistiť na základe krvných testov,
- zníženie počtu červených krviniek, v dôsledku čoho môžete pociťovať únavu, slabosť alebo dýchavičnosť – ide o anémiu,'
- nechutenstvo,
- hnačka,
- zápal úst (stomatitída).

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
- vredy v ústach,
- zápal pankreasu,
- bolesť kĺbov,
- kožná vyrážka,

- horúčka,
- trvalé poškodenie pečene (nekróza pečene).

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 zo 1 000 osôb)
- vypadávanie vlasov,
- u mužov: dočasný nízky počet spermií,
- opuch tváre.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)
- iný typ leukémie ako ten, ktorý sa lieči,
- vredy v črevách.

Ďalšie vedľajšie účinky (frekvencia je neznáma)
- zriedkavý typ rakoviny (hepatosplenický T-bunkový lymfóm), (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK XALUPRINE
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí, najlepšie v zamknutej skrinke. Náhodné požitie lieku
môže byť pre deti smrteľné.
- Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaštičke po výraze EXP.
- Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
- Fľaštičku udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby ste zabránili znehodnoteniu lieku a znížili riziko náhodného rozliatia lieku.
- Po prvom otvorení fľaštičky spotrebujte liek do 56 dní.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE Čo liek Xaluprine obsahuje
Liečivo je merkaptopurín (vo forme monohydrátu). Jeden ml suspenzie obsahuje 20 mg monohydrátu merkaptopurínu.

Ďalšie zložky sú xantánová guma, aspartam (E951), koncentrovaná malinová šťava, sacharóza, metylparahydroxybenzoát sodný (E219), etylparahydroxybenzoát sodný (E215), sorbát draselný (E202), hydroxid sodný a čistená voda.

Ako vyzerá liek Xaluprine a obsah balenia
Liek Xaluprine je ružová až hnedá perorálna suspenzia. Liek sa dodáva vo fľaštičkách s objemom
100 ml uzavretých detským bezpečnostným uzáverom. Každé balenie obsahuje jednu fľaštičku, nástavec na fľaštičku a dve dávkovacie injekčné striekačky (fialová injekčná striekačka odstupňovaná
do 1 ml a biela injekčná striekačka odstupňovaná do 5 ml ). Váš lekár alebo lekárnik Vám poradí,
ktorú injekčnú striekačku máte použiť v závislosti od predpísanej dávky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Nova Laboratories Limited
Martin House, Gloucester Crescent
Wigston, Leicester
LE18 4YL, Spojené kráľovstvo

T áto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky:
http://www.ema.europa.eu
P r í l oha IV

V edecké závery a dôvody odporučenia zmeny podmienok registrácie lieku

V edecké závery
Pri zohľadnení hodnotiacej správy Výboru pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) týkajúcej sa správ o periodickom hodnotení bezpečnosti lieku (PSUR) v súvislosti s liekom Xaluprine sú vedecké
závery výboru PRAC nasledujúce:

Liek Xaluprine je indikovaný na liečbu akútnej lymfoblastickej leukémie (ALL) u detí, dospievajúcich a dospelých.

Toto je druhá 6-mesačná správa PSUR týkajúca sa lieku Xaluprine (20 mg/ml suspenzia merkaptopurínu vo forme monohydrátu na perorálne použitie) a vzťahuje sa na obdobie od
14. septembra 2012 do 13. marca 2013. Tento produkt sa predáva v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku, Švédsku, Dánsku, Nórsku, na Islande a v Holandsku.

Počas obdobia, za ktoré sa podáva táto správa PSUR, sa neobjavili žiadne nové relevantné informácie o účinnosti a efektívnosti lieku v schválenej indikácii.

Do tejto správy PSUR však bola zahrnutá súhrnná správa držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku
(MAH) týkajúca sa hepatosplenického T-bunkového lymfómu a lymfopreliferatívnych porúch
v dôsledku detekcie signálu v databáze EudraVigilance (EV). Do databázy EV bolo do 13. júla 2011 predložených 27 prípadov (vrátane 14 duplikátov). V dvoch prípadoch sa merkaptopurín podával ako monoterapia.

Súhrn charakteristických vlastností lieku (SmPC) od pôvodcu obsahuje varovanie v časti 4.4
a označenie hepatosplenického T-bunkového lymfómu (HSTCL) v časti 4.8. Vyhodnotenie signálu si vyžaduje aktualizáciu súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC). Držiteľ rozhodnutia
o registrácii lieku musí predložiť podrobný súhrn charakteristických vlastností lieku s aktualizáciou častí 4.4 a 4.8 v súlade s odporúčanými zmenami uvedenými v prílohe I. Taktiež sa navrhuje
aktualizácia písomnej informácie pre pacienta.

Preskúmanie bezpečnostných informácií prijatých počas obdobia zahrnutého v tejto správe PSUR
signalizuje, že aktuálny pomer rizika a prospechu týkajúci sa lieku Xaluprine zostáva prípustný.

Nasledujúca správa PSUR sa musí predložiť v súlade s požiadavkami stanovenými v zozname referenčných dátumov Európskej únie (zozname EURD) ustanovenými v článku 107c (7) smernice
2001/83/ES a publikovanými na európskom liekovom portáli.

Výbor pre humánne lieky (CHMP) súhlasí s vedeckými závermi výboru PRAC.

Dôvody na odporučenie zmeny podmienok registrácie
Na základe vedeckých záverov týkajúcich sa lieku Xaluprine dospel výbor CHMP k názoru, že
pomer rizika a prospechu lieku obsahujúceho aktívnu látku MERKAPTOPURÍN je priaznivý pri dodržaní navrhovaných zmien týkajúcich sa informácií o produkte.

Výbor CHMP odporúča zmenu podmienok registrácie.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.