PHOSTAL sus inj 1x5 ml

IC Pyroglyphus africanus IC Tyrophagus putrescentiae IC

Zmesi roztočov
Skladové roztoče (Acarus siro, Glyciphagus IC
domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescenciae)
D. pteronyssius + D. farinae IR
TRÁVY

Jednotlivé trávy
Kostrava lúčna (Festuca pratensis) IC Lipnica lúčna (Poa pratensis) IR
Mätonoh trváci (Lolium perenne) IR
Medúnok vlnatý (Holcus lanatus) IC Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) IC Psinček obyčajný (Agrostis vulgaris) IC Pýr plazivý (Agropyron repens) IC Reznačka laločnatá (Dactylis glomerata) IR Timotejka lúčna (Phleum pratense) IR Tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) IR

Jednotlivé obilniny
Jačmeň siaty (Hordeum vulgare) IC Kukurica siata (Zea mays) IC
Ovos siaty (Avena sativa) IC Pšenica letná (Triticum aestivum) IC
Raž siata (Secale cereale) IR

Zmesi tráv a obilnín
Pele 3 tráv (reznačka, mätonoh, timotejka) IR
Pele 5 tráv (reznačka, lipnica, mätonoh, tomka, IR
timotejka)
Pele 12 tráv (psinček, prstnatec, IR
stoklas, reznačka, kostrava, lipnica, ovsík, mätonoh, tomka, timotejka, ovos hluchý, medúnok)
Pele 4 obilnín (jačmeň, pšenica, kukurica, ovos) IR Zmes 5 tráv + 4 obilnín IR

DREVINY

Jednotlivé dreviny
Agát biely (Robinia pseudoaccacia) IC Akácia belavá (Acacia dealbata) IC Baza čierna (Sambucus nigra) IC
Borievka obyčajná (Juniperus communis) IC
Borovica lesná (Pinus sylvestris) IC Brest hrabolistý (Ulmus minor) IC Breza previsnutá (Betula pendula) IR Buk lesný (Fagus sylvatica) IC Cyprus vždyzelený (Cupressus sempervirens) IC Dub letný (Quercus robur) IC Gaštan jedlý (Castanea sativa) IC Hrab obyčajný (Carpinus betulus) IR Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) IC Javor horský (Acer pseudoplatanus) IC Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) IR Lieska obyčajná (Corylus avelana) IR Lipa veľkolistá (Tilia platyphylos) IC Moruša biela (Morus alba) IC Oliva európska (Olea europea) IR Orech kráľovský (Juglans regia) IC Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) IC Platan javorolistý (Platanus hispanica) IC

Topoľ biely (Populus alba) IC Vŕba rakytová (Salix caprea) IC Zob vtáčí (Ligustrum vulgare) IC

Zmesi drevín
Brezovité (jelša, breza, lieska, hrab) IR Bukovité (buk, gaštan, dub) IC
Cyprusovité (cyprus, borievka) IC
Olivovité (oliva, vtáčí zob, jaseň) IC Vŕbovité (topoľ, vŕba) IC

BURINY


Jednotlivé buriny
Ambrózia vyššia (Ambrosia IR
artemisiifolia)
Ďatelina lúčna (Trifolium pratense) IC Chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) IC Kapusta-horčica-čierna (Brassica nigra) IC Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) IC Lucerna siata (Medicago sativa) IC Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) IC Mrlík biely (Chenopodium album) IC Múrovník lekársky (Parietaria officinalis) IR Múrovník židovský (Parietaria judaica) IR Palina pravá (Artemisia vulgaris) IR Púpava lekárska (Taraxacum officinale) IC Repka olejka (Brassica napus) IC Skorocel (Plantago) IC Slanobyľ draslomilná (Salsola kali) IC Slnečnica ročná (Helianthus annus) IC Štiav lúčny (Rumex acetosa) IC Zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) IC Žihľava dvojdomá (Urtica dioica) IC

Zmesi burín
Astrovité (margaréta, púpava, zlatobyľ, voškovník) IC Mrlíkovité (mrlík, láskavec) IC

PLESNE, KVASINKY A DERMATOFYTY

Jednotlivé plesne
Alternaria alternata
Botrytis cinerea IC Epicoccum purpurascens IC Fusarium solani IC Helminthosporium halodes IC Chaetomium globosum IC Merulius lacrymans IC Mucor racemosus IC Pullularia pullulans IC Rhizopus nigricans IC Stemphyllium botryosum IC Trichothecium roseum IC

Kvasinky a dermatofyty
Epidermophyton flocosum IC Trichophyton rubrum IC

Zmesi plesní
Aspergillus (fumigatus, niger, nidulans) IC Cladosporium (cladosporoides, herbarum) IC Penicillium (digitatum, expansum, notatum) IC
Zmes kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae, minor) IC
Zmes snetí (Ustilago avenae, U. tritici, U. holci, U. IC
zeae)

EPITÉLIE, HMYZ

Epitélie
Kôň IC Králik IC Mačka IR
Morča IC
Pes IC Potkan IC Škrečok IC

Zmes epitélií
Zmes peria (kačacie, husacie, kuracie) IC

Hmyz
Komár IC Moľa obilná IC Ovad IC
Šváb IC

LATEX A RASTLINNÉ PRODUKTY

Rastlinné produkty
Tabak (listy) IC Pšeničná múka IC

Farmakoterapeutická skupina
Imunopreparáty, hyposenzibilizačné alergény

Charakteristika
Phostal je injekčná suspenzia alergénových extraktov adsorbovaných na fosforečnan vápenatý určená na špecifickú imunoterapiu pri alergiách na pele, roztoče, plesne alebo alergény živočíšneho
a rastlinného pôvodu. Zmesi alergénov sa pripravujú špeciálne pre individuálneho pacienta.

Presný mechanizmus pôsobenia alergénov pri špecifickej imunoterapii nie je známy, hoci sa potvrdili niektoré účinky:
- tvorba špecifických IgG4 protilátok, ktoré majú úlohu tzv. blokujúcich protilátok;
- zníženie plazmatickej hladiny špecifických IgE protilátok;
- funkčné zmeny buniek zúčastňujúcich sa alergickej reakcie;
- priaznivé zmeny aktivity Th2 a Th1 lymfocytov, ktoré ovplyvňujú produkciu cytokínov (zníženie
hladiny IL-4 a zvýšenie hladiny IFN-γ), ktoré regulujú tvorbu IgE protilátok.

Špecifická imunoterapia vyvoláva imunitnú odpoveď s dlhodobou imunologickou pamäťou.

Indikácie
Alergie typu I podľa klasifikácie Gella a Coombsa, ktoré sa manifestujú najmä rinitídou, konjunktivitídou, astmou so sezónnym alebo celoročným priebehom.

Keď sú jasne identifikované etiologické faktory, je účelom špecifickej imunoterapie (SIT) zabrániť
klinickým následkom stretnutia senzibilizovaného orgánu s alergénom.
Kontraindikácie
Ťažké imunodeficity, malignity, nestabilná astma, autoimúnne ochorenia.
Phostal nesmie byť užívaný súčasne s liečbou betablokátormi, ani ak sú vo forme očných kvapiek.

Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky môžu byť lokálne, syndrómové alebo generalizované.

Tolerovaná dávka nemusí byť konštantná. V priebehu času môže kolísať ako funkcia špecifickej reaktivity pacienta a prostredia.

• Lokálne reakcie
Lokálne reakcie ( ≤ 2 až 3 cm v priemere) so sčervenaním, opuchom a svrbením sú relatívne časté a nie sú dôvodom pre zmenu terapeutického plánu. Treba ich však považovať za varovné znamenie a postupovať ďalej opatrne.
Pri signfikantnej lokálnej reakcii (≥ 5 cm v priemere) treba podať perorálne antihistaminikum, predĺžiť
pozorovanie pacienta a zvážiť redukciu dávky na polovicu.

• Iné reakcie

Okamžité reakcie
Pri ataku astmy po injekcii treba podať vhodné bronchodilatanciá alebo, podľa potreby, injekčný kortikosteroid.

Celková reakcia si môže vyžadovať liečbu H1-antihistaminikami a intravenóznymi kortikosteroidmi. Pre možnosť vzniku šoku je potrebné pacienta dôkladne sledovať a ponechať v nemocnici.

Pri edéme laryngu treba podať 1/1000 adrenalínu subkutánne (0,25 ml deťom do 12 rokov a 0,25 až
0,5 ml dospelým) a zariadiť hospitalizáciu.

Pri reakciách typu anafylaktického šoku je urgentne potrebná subkutánna alebo intramuskulárna injekcia adrenalínu 1/1000. ktorá sa podľa potreby môže zopakovať a skombinovať s intravenózne podaným kortikosteroidom. Potrebná je lekárska starostlivosť na špecializovanom pracovisku.

V každom prípade musí pokračovanie liečby znovu zvážiť alergológ, ktorý ju navrhol.

Oneskorená reakcia
Zriedka môže nasledovať oneskorená reakcia typu „sérovej choroby“ s artralgiami, výsevom urtikárie, nauzeou, adenopatiou alebo horúčkou. Pri takejto reakcii treba liečbu ukončiť.'

Akékoľvek nežiaduce účinky, aj iné ako sú uvedené v tomto odstavci, treba oznámiť ošetrujúcemu lekárovi.

Interakcie
Zatiaľ sa nezaznamenali žiadne interakcie. Informujte lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane voľnopredajných.

Dávkovanie a spôsob podávania

• Všeobecné podmienky
SIT treba zahájiť čo najskôr po určení diagnózy. Liečba je oveľa účinnejšia, keď sa začne včas.

U detí liečba môže začať vo veku 3 až 4 rokov, ale vhodné začať vo veku 5 rokov. Liečbu treba začať
hneď, keď ju zdôvodňujú signifikantné symptómy dieťaťa alebo mladého dospelého.

• Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie nezávisí od veku, ale musí sa prispôsobiť špecifickej individuálnej reaktivite.

Liečba má dve časti:
- začiatočná liečba s progresiou dávok;
- udržiavacia liečba konštatnou dávkou.
Pred každou injekciou je potrebné:
- skontrolovať, či sa údaje na liekovke zhodujú s predpisom (zloženie, meno pacienta, koncentrácia);
- potriasť pred odobratím injikovaného objemu;
- dodržiavať pravidlá aseptického použitia;
- rešpektovať obvyklé pravidlá asepsy;
- používať jednorazové tuberkulínové striekačky 1 ml s vyznačeným delením 1/100;
- injikovať presne potrebnú dávku;
- skontrolovať dátum použiteľnosti na liekovke.

Pacient má po každej injekcii zostať 30 minút pod lekárskym dohľadom. Počas zvyšku dňa sa neodporúča nadmerná pohybová aktivita.

Začiatočná liečba: Progresia dávok
Suspenzia sa injikuje hlboko subkutánne s progresívnym zvyšovaním dávok v injekciách podávaných raz týždenne až do maximálne tolerovanej dávky podľa uvedeného terapeutického plánu:

Deň Injekcia Fľaštička (koncentrácia) Objem (v ml) Frekvencia

D 0 1
D 7 2
D 14 3
D 21 4
D 28 5
D 35 6
D 42 7
D 49 8
D 56 9
D 63 10
D 70 11
D 77 12
D 84 13
D 91 14
D 98 15
D 105 16
D 112 17
0,01 IR/ml
alebo
0,01 IC/ml
(uzáver z prírodného hliníka)
0,1 IR/ml alebo
0,1 IC/ml
(zlatý uzáver)
1 IR/ml alebo
1 IC/ml
(zelený uzáver)
10 IR/ml alebo
10 IC/ml
(modrý uzáver)
0,10
0,20
0,40
0,80
0,10
0,20
0,40
0,80
0,10
0,20
0,40
0,80
0,10
0,20
0,40
0,60
0,80

1 injekcia týždenne1 injekcia týždenne1 injekcia týždenne1 injekcia týždenne

Tento terapeutický plán je iba orientačný a môže sa modifikovať podľa stavu a reaktivity pacienta.

Udržiavacia liečba: konštantná dávka
Maximálna tolerovaná dávka sa podáva počas prvých 3 - 6 mesiacov každých 15 dní, potom raz mesačne. Interval medzi 2 injekciami nemá presiahnuť 6 týždňov. Ak uplynie viac ako 6 týždňov,
dávka sa musí prispôsobiť.
Počas peľovej sezóny alebo po otvorení novej fľaštičky s udržiavacou dávkou, dávka Phostalu by sa mala zredukovať na polovičku.

• Dĺžka liečby
Všeobecne by sa v liečbe malo pokračovať 3 až 5 rokov. V prípade sezónnych alergií sa môže špecifická imunoterapia podávať počas viacerých sezón.

Upozornenia
Liečba je vyhradená pre odborného lekára – imunológa alebo alergológa po podrobnom alergologickom a imunologickom vyšetrení.

Pred zahájením špecifickej imunoterapie musí byť klinický stav pacientov stabilizovaný adekvátnou liečbou.
Odporúča sa, aby pacienti, ktorí začnú užívať terapeutické alergény, pokračovali v svojej obvyklej symptomatickej liečbe (kortikosteroidy, beta-2-mimetiká a H1 antihistaminiká), prípadne ju upravili podľa pokynov alergológa.
Pri infekcii s horúčkou treba injekcie vynechať. V prípade akútneho astmatického ataku, ktorý sa potvrdí klinicky a/alebo meraním vrcholových expiračných prietokových rýchlostí, treba liečbu prerušiť a pokračovať znovu až keď sa stav zlepší, prípadne po porade s alergológom.

Pred každou injekciou treba mať nevyhnutne pripravenú pohotovostnú súpravu, ktorá obsahuje injekčný adrenalín, injekčný kortikosteroid, antihistaminikum a beta-2-mimetikum.

Rešpektovanie zásad správnej praxe umožní vyhnúť sa prípadným nehodám v dôsledku:
- chybného výberu fľaštičky;
- omylu v dávke;
- náhodného intravaskulárneho injekčného podania;
- modifikácie intervalov medzi injekciami;
- chybného ohodnotenia stavu pacienta.

Fľaštička obsahuje 45 mg chloridu sodného, čo treba vziať do úvahy u pacientov s neslanou diétou a tiež u detí.

Špecifická imunoterapia a vakcinácia sa nesmie vykonávať v rovnaký deň. Odporúčaný interval je jeden týždeň pred očkovaním a jeden týždeň po očkovaní nepodávať injekcie Phostal.

Tehotenstvo a dojčenie
Pokiaľ pacientka otehotnie v udržiavacej fáze liečby (konštantná dávka), terapia môže pokračovať, ak pacientka liečbu dobre znáša.
V iniciálnej fáze liečby (zvyšovanie dávok) treba uprednostniť prerušenie podávania.
Zahájenie špecifickej imunoterapie v tehotenstve je kontraindikované vzhľadom na riziko pre plod v prípade silnej reakcie.

Varovanie
Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Balenie
Injekčná suspenzia Phostal je balená v 11 ml sklených fľaštičkách typu I.

Iniciálna liečba: 1 krabička obsahuje 4 fľaštičky po 5 ml: prírodný hliníkový uzáver: 0,01 IR/ml alebo 0,01 IC/ml zlatý uzáver: 0,1 IR/ml alebo 0,1 IC/ml zelený uzáver: 1 IR/ml alebo 1 IC/ml
modrý uzáver: 10 IR/ml alebo 10 IC/ml

Udržiavacia liečba: Každá krabička obsahuje 1 fľaštičku po 5 ml:
modrý uzáver: 10 IR/ml alebo 10 IC/ml

Uchovávanie
Suspenziu treba uchovávať pri teplote +2 až +8 °C. Extrakt, ktorý bol zmrazený, sa nesmie používať.
Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí!

Dátum poslednej revízie textu
December 2003

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
PHOSTAL sus inj 4x5 ml Rp 56,99
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.