NATALYA tbl 1x21 (blis.PVC/Al)

alebo počkať na jej prvé menštruačné krvácanie.

Postup pri vynechaní tabliet
Ak sa žena oneskorí s užitím o menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená.
Žena má užiť tabletu, len čo si na to spomenie a ostatné tablety má užívať vo zvyčajnom čase.

Ak sa oneskorí s užitím o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Čím viac tabliet ste zabudli užiť, tým je riziko zníženia ochrany pred otehotnením vyššie. Postup po vynechaní tabliet sa môže riadiť nasledovnými dvoma základnými pravidlami:
1. užívanie tabliet nesmie byť nikdy prerušené na dlhšie než 7 dní,
2. na dosiahnutie adekvátneho potlačenia osi hypotalamus-hypofýza-ovárium je nevyhnutné neprerušené užívanie tabliet počas 7 dní.

Vzhľadom na to možno na každodenné užívanie dať nasledovnú radu:

1. týždeň
Užívateľka si má vziať poslednú zmeškanú tabletu, len čo si spomenie, aj keď to znamená, že by mala užiť dve tablety naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Súčasne má počas nasledujúcich 7 dní používať bariérovú metódu antikoncepcie, napríklad kondóm. Ak došlo k pohlavnému styku v priebehu predchádzajúcich 7 dní, treba počítať s možnosťou otehotnenia. Čím viac tabliet žena zabudne a čím je bližšie k pravidelnému intervalu bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko otehotnenia.

2. týždeň
Užívateľka má užiť poslednú zmeškanú tabletu, len čo si spomenie, aj keď to znamená, že by mala užiť dve tablety naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Ak žena počas 7 dní predchádzajúcich zmeškanej tablete správne užívala svoje tablety, nie je potrebné použiť iné metódy antikoncepcie. Avšak ak to tak nebolo, alebo ak vynechala viac než 1 tabletu, žene sa má odporučiť používať inú metódu antikoncepcie počas 7 dní.

3. týždeň
Riziko zníženej antikoncepčnej ochrany je vysoké z dôvodu blížiaceho sa intervalu bez užívania tabliet.
Tomuto riziku je možno ešte predísť úpravou plánu užívania tabliet. Ak počas 7 dní pred zabudnutou tabletou žena správne užívala všetky tablety, pri dodržiavaní jednej z nasledovných dvoch možností netreba používať iné metódy antikoncepcie. V opačnom prípade treba žene odporučiť dodržiavanie prvej z nasledovných dvoch možností a počas nasledujúcich 7 dní používať aj iné metódy antikoncepcie.

1. Užívateľka má užiť poslednú zmeškanú tabletu, len čo si spomenie, aj keď by mala užiť dve tablety naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Nasledujúce balenie sa musí začať užívať, len čo sa dokončí užívanie terajšieho balenia, t.j. medzi baleniami nesmie byť prestávka. Užívateľka pravdepodobne nebude mať krvácanie z vysadenia až do dokončenia užívania druhého balenia, počas užívania tabliet sa však u nej môže vyskytnúť špinenie alebo krvácanie zo spádu.
2. Žene tiež možno poradiť prerušenie užívania tabliet terajšieho balenia. Potom má nasledovať interval bez užívania tabliet až 7 dní, vrátane dní, keď vynechala tablety a následne pokračovať v užívaní ďalšieho balenia.

Ak žena vynechala tablety a následne nemá krvácanie z vysadenia počas prvého normálneho intervalu bez užívania tabliet, má sa vziať do úvahy možnosť gravidity.
Opatrenia v prípade vracania alebo ťažkej hnačky
Ak sa v priebehu 3 – 4 hodín po užití tablety objaví vracanie, alebo ťažká hnačka, tablety sa nemusia úplne vstrebať. Preto sa uplatní postup pri vynechaní tabliet, ako sa uvádza v časti 4.2. Ak žena nechce meniť svoj normálny rozvrh užívania tabliet, musí užiť extra tabletu (tablety) z iného balenia.

Ako posunúť alebo oddialiť krvácanie z vysadenia
Na oddialenie menštruácie má žena pokračovať s ďalším balením Natalye s vynechaním intervalu bez užívania tabliet. Posunutie môže pokračovať tak dlho, ako je potrebné, až po spotrebovanie druhého balenia. Počas posunutia sa u ženy môže vyskytnúť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Pravidelné užívanie Natalye sa začne po zvyčajnom intervale 7 dní bez užívania tabliet.
Na posunutie menštruácie na iný deň týždňa, než je žena navyknutá podľa terajšej schémy, možno jej poradiť skrátiť nastávajúci interval bez tabliet o toľko dní, koľko si želá. Čím je interval kratší, tým je vyššie riziko, že nebude mať krvácanie z vysadenia a počas užívania druhého balenia sa u nej môže vyskytnúť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie (tak ako pri oddialení krvácania).

4.3 Kontraindikácie

Kombinované perorálne kontraceptíva (COC) sa nemajú užívať pri niektorom z nižšie uvedených stavov. Ak by sa počas užívania COC vyskytol ktorýkoľvek z týchto stavov po prvý raz, COC sa musia okamžite prestať užívať.

- Žilová trombóza v súčasnosti alebo v minulosti (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia)
- Artériová trombóza v súčasnosti alebo v minulosti (napr. cerebrovaskulárna príhoda, infarkt myokardu), alebo prodromálne stavy (napr. angina pectoris a tranzitórny ischemický atak)
- Cerebrovaskulárna príhoda v súčasnosti alebo v minulosti
- Prítomnosť závažného rizikového faktora alebo viacerých rizikových faktorov artériovej trombózy:
- diabetes mellitus s postihnutím ciev
- ťažká hypertenzia
- ťažká dyslipoproteinémia
- Dedičná, alebo získaná predispozícia pre žilovú alebo artériovú trombózu, ako napr. APC-rezistencia, deficit antitrombínu-III, deficit proteínu C, deficit proteínu S, hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (protilátky proti kardiolipínu, lupus anticoagulant)
- Pankreatitíta spojená so závažnou hypertriglyceridémiou v súčasnosti alebo v minulosti
- Ťažké pečeňové ochorenie, práve prebiehajúce alebo v minulosti, až do návratu pečeňových funkcií na normálne hodnoty
- Existujúce nádory pečene alebo ich výskyt v minulosti (benígne alebo malígne).
- Diagnostikované malignity (napr. pohlavných orgánov alebo prsníka), rastovo ovplyvniteľné pohlavnými steroidmi alebo podozrenia na ne.
- Vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou
- Migréna s fokálnymi neurologickými symptómami v anamnéze
- Precitlivenosť na liečivú látku, alebo na niektorú z pomocných látok Natalye.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia
Ak sa vyskytuje niektorý z nižšie uvedených stavov, alebo rizikových faktorov, má sa zvážiť pomer úžitku užívania COC a možných rizík v každom jednotlivom prípade a mal by sa prekonzultovať so ženou skôr, než sa rozhodne pre jej užívanie. V prípade zhoršenia niektorého zo stavov, alebo výskytu rizikových faktorov má žena vyhľadať svojho lekára. Lekár potom musí rozhodnúť, či sa COC má vysadiť.

1. Obehové poruchy
Epidemiologické štúdie preukazujú, že výskyt žilového trombembolizmu u žien užívajúcich perorálne kontraceptíva s nízkym obsahom estrogénu (< 50 µg etinylestradiolu) (vrátane prípravku Natalya) sa pohybuje medzi 20 – 40 prípadmi na 100 000 pacientskych rokov užívania, avšak odhad tohto rizika sa líši podľa obsahu progestínu. U žien, ktoré neužívajú perorálnu antikoncepciu, je výskyt žilového trombembolizmu 5 – 10 prípadov na 100 000 pacientskych rokov užívania. Používanie akýchkoľvek kombinovaných perorálnych kontraceptív nesie zo sebou zvýšené riziko žilového trombembolizmu v porovnaní so ženami, ktoré túto antikoncepciu nepoužívajú. Nadmerné riziko žilového trombembolizmu je najvyššie v prvom roku vôbec prvého používania kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Výskyt žilového trombembolizmu v gravidite sa odhaduje na 60 prípadov na 100 000 gravidít. Žilový trombembolizmus je smrteľný v 1 – 2 % prípadov.
Epidemiologické štúdie tiež preukázali súvislosť medzi užívaním COC a zvýšeným rizikom artériového trombembolizmu (infarkt myokardu, tranzitórny ischemický atak).
U liekov s obsahom 30 µg etinylestradiolu v kombinácii s dezogestrelom alebo gestodénom pri porovnaní s liekmi s obsahom menej ako 50 µg etinylestradiolu a levonorgestrelom, sa odhaduje celkové relatívne riziko žilového trombembolizmu medzi 1,5 – 2,0. Výskyt žilového trombembolizmu u COC s obsahom levonorgestrelu a menej ako 50 µg etinylestradiolu je približne 20 prípadov na 100 000 pacientských rokov užívania. U prípravku Natalya je výskyt približne 30 – 40 prípadov na 100 000 pacientskych rokov užívania, t.j. ďalších 10 – 20 prípadov na 100 000 pacientskych rokov užívania. Dopad relatívneho rizika na počet ďalších prípadov bude najväčší u žien v prvom roku ich prvého používania COC, kedy je riziko žilového trombembolizmu pre všetky COC najvyššie.

U COC s obsahom dezogestrelu alebo gestodénu a 20 µg etinylestradiolu epidemiologické údaje neukazujú na nižšie riziko žilového trombembolizmu, než je tomu u tých obsahujúcich 30 µg etinylestradiolu.

Mimoriadne zriedkavo sa vyskytla trombóza u užívateliek perorálnych kontraceptív v iných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych, cerebrálnych alebo retinálnych žilách a tepnách. Neexistuje jednotný názor, či výskyt týchto príhod súvisí s používaním hormonálnych kontraceptív.

Symptómy žilovej alebo artériovej trombózy zahrňujú:

- neobvyklá jednostranná bolesť a/alebo opuch nohy
- náhle ostré bolesti na hrudníku, niekedy vystreľujúce do ľavej paže
- náhla dýchavičnosť
- prudký záchvat kašľa
- akékoľvek nezvyčajné, silné, dlhšie trvajúce bolesti hlavy
- náhla čiastočná alebo úplná strata zraku
- diplopia
- nezreteľná reč alebo afázia
- závrat
- kolaps s ložiskovými príznakmi alebo bez nich
- slabosť alebo výrazná strata citlivosti, náhle postihujúce jednu stranu, alebo časť tela
- motorické poruchy
- akútne brucho.

Ženám používajúcim COC sa má konkrétne zdôrazniť, aby sa obrátili na svojho lekára v prípade výskytu možných symptómov trombózy. Pri podozrení na trombózu je treba vysadiť COC.

Riziko žilových trombembolických komplikácií u žien používajúcich COC zvyšuje:
- rastúci vek
- pozitívna rodinná anamnéza (žilový trombembolizmus u súrodencov alebo rodičov najmä v pomerne mladom veku). Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, musí byť žena pred rozhodnutím o užívaní ktoréhokoľvek COC vyšetrená špecialistom
- dlhšie trvajúca imobilizácia, väčšie chirurgické výkony, akékoľvek chirurgické výkony na dolných končatinách alebo rozsiahlejšie úrazy. V týchto prípadoch je vhodné prerušiť užívanie COC (pri plánovaných chirurgických výkonoch najmenej 4 týždne pred výkonom) a pokračovať v užívaní po 2 týždňoch od kompletnej mobilizácie. Je treba zvážiť antitrombotickú liečbu
- obezita (body mass index nad 30 kg/m2)
- neexistuje jednotný názor o možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii žilového trombembolizmu

Riziko artériových trombembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnych príhod u užívateliek COC zvyšuje:
- rastúci vek
- fajčenie (ženám nad 35 rokov sa má výrazne odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať COC)
- dyslipoproteinémia
- hypertenzia
- migréna
- obezita (body mass index nad 30 kg/m2)
- pozitívna rodinná anamnéza (artériový trombembolizmus u súrodencov alebo rodičov najmä v pomerne mladom veku). Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, musí byť žena pred rozhodnutím o užívaní ktoréhokoľvek COC vyšetrená špecialistom
- ochorenie srdcovej chlopne
- fibrilácia predsiení

Prítomnosť jedného závažného rizikového faktora alebo viacerých rizikových faktorov ochorenia žíl alebo artérií, môže tiež predstavovať kontraindikáciu. Do úvahy je treba zobrať tiež možnosť antikoagulačnej liečby.

Musí sa zvážiť zvýšené riziko trombembolizmu v šestonedelí (pre ďalšie informácie „Gravidite a laktácii“ pozri časť4.6).

Ďalšie ochorenia, ktoré sa dávajú do súvislosti s obehovými poruchami sú diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

Dôvodom na okamžité prerušenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody).

2. Nádory
V niektorých epidemiologických štúdiách bolo popísané zvýšené riziko karcinómu krčka maternice pri dlhodobom užívaní COC, doposiaľ však nebolo dostatočne objasnené, nakoľko môže byť toto riziko ovplyvnené sexuálnym správaním sa a ďalšími faktormi, ako napr. ľudský papilomavírus (HPV).
 
Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií ukázala, že existuje mierne zvýšené relatívne riziko (RR = 1,24) diagnózy rakoviny prsníka u žien používajúcich COC. Toto zvýšené riziko postupne klesá v období 10 rokov po ukončení užívania COC. Keďže výskyt rakoviny prsníka u žien do 40 rokov je zriedkavý, zvýšený počet diagnóz rakoviny prsníka u súčasných a bývalých užívateliek COC je malý v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka. Tieto štúdie nedokazujú kauzálny vzťah. Pozorované zvýšené riziko môže byť dôsledkom skoršej diagnózy rakoviny prsníka u užívateliek COC, biologických účinkov COC alebo kombinácie oboch možností. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien používajúcich COC býva klinicky menej pokročilá než rakovina diagnostikovaná u tých žien, ktoré antikoncepciu nikdy neužívali.

V zriedkavých prípadoch boli u žien používajúcich COC hlásené benígne a v ešte zriedkavejších prípadoch malígne nádory pečene. V niekoľkých prípadoch tieto tumory viedli k život ohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu. Ak sa u žien užívajúcich COC objavia silné bolesti v hornej časti brucha, hepatomegália alebo známky vnútrobrušného krvácania, má sa pri diferenciálnej diagnóze uvažovať o nádore pečene.

Po používaní COC sa môže zmeniť veľkosť fibromyómov maternice.

3. Iné stavy
Ženy s hypertriglyceridémiou, alebo s jej dedičnou predispozíciou môžu počas užívania COC mať zvýšené riziko vzniku pankreatitídy.

Hoci u mnohých žien užívajúcich COC sa hlásilo mierne zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Iba v týchto vzácnych prípadoch je odôvodnené okamžité vysadenie používania COC. Systémový vzťah medzi používaním COC a klinickou hypertenziou nebol zistený. Ak sa však počas užívania COC u žien s už existujúcou hypertenziou zistia trvalo zvýšené hodnoty krvného tlaku, alebo významne zvýšený krvný tlak nereaguje dostatočne na antihypertenzívnu liečbu, musí sa COC vysadiť. Ak lekár uzná za vhodné, je možné COC znovu nasadiť po dosiahnutí normálnych hodnôt tlaku krvi antihypertenzívnou liečbou.

Pri gravidite a užívaní COC sa popisuje výskyt alebo zhoršenie nasledovných stavov, ale dôkaz o súvislosti s jej užívaním nie je presvedčivý: žltačka a/alebo pruritus pri cholestáze, tvorba žlčových kameňov, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.

Akútna alebo chronická porucha funkcie pečene si môže vyžadovať prerušenie používania COC, kým sa ukazovatele pečeňových funkcií nevrátia do normálu. Opakovaný výskyt cholestatickej žltačky a/alebo pruritu pri cholestáze, ktoré sa predtým vyskytli počas gravidity alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných hormónov, si vyžaduje vysadenie COC.

Hoci COC môžu mať účinok na periférnu inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu, neexistuje dôvod na zmenu terapeutického režimu u diabetičiek používajúcich COC. Diabetičky však musia byť počas užívania COC starostlivo sledované.

Pri používaní COC bolo hlásené zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

Príležitostne sa môže vyskytnúť chloazma, hlavne u žien s výskytom chloasma gravidarum v anamnéze. Ženy so sklonom ku chloazme sa počas užívania COC nemajú vystavovať pôsobeniu slnka alebo ultrafialového žiarenia.

Natalya obsahuje laktózu. Pacientky so vzácnymi dedičnými problémami s neznášanlivosťou galaktózy, vrodeným deficitom laktázy, alebo s malabsorpciou glukózy-galaktózy nemajú tento liek užívať.


Lekárske vyšetrenia/konzultácie
Pred zahájením alebo opätovným začatím užívania Natalye sa musí odobrať úplná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a vylúčiť tehotenstvo. Je treba zmerať krvný tlak a urobiť fyzikálne vyšetrenie s ohľadom na kontraindikácie (časť 4.3) a upozornenia (časť 4.4). Žena má byť tiež poučená, aby si starostlivo prečítala príbalovú informáciu a dodržiavala odporúčania v nej uvedené. Frekvencia a povaha vyšetrení majú byť založené na štandartných postupoch a majú byť individuálne upravené pre každú ženu.

Ženy majú byť informované, že COC nechráni pred infekciou HIV (AIDS) a ostatnými pohlavne prenosnými chorobami.

Znížená účinnosť
Účinnosť COC sa môže znížiť v prípade napr. vynechania tabliet (časť 4.2), vracania alebo ťažkej hnačky (časť 4.2) alebo súbežného užívania iných liekov (časť 4.5).

Znížená regulácia menštruačného cyklu
Pri užívaní všetkých COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), najmä počas prvých mesiacov užívania. Preto posúdenie akéhokoľvek nepravidelného krvácania je relevantné iba po adaptačnom období, ktoré trvá približne tri cykly.

Ak nepravidelnosti krvácania pretrvávajú, alebo sa vyskytujú po predchádzajúcich pravidelných cykloch, majú sa vziať do úvahy nehormonálne príčiny krvácania a majú sa vykonať príslušné diagnostické preventívne opatrenia na vylúčenie malignity alebo gravidity. Medzi ne môže patriť i kyretáž.

U niektorých žien sa počas intervalu bez užívania tabliet nemusí vyskytnúť menštruačné krvácanie. Ak žena užívala COC podľa pokynov z časti 4.2, nie je pravdepodobné, že by bola gravidná. Ak však tablety neužívala podľa týchto pokynov pred prvým vynechaným menštruačným krvácaním, alebo nedošlo k menštruačnému krvácaniu dvakrát, pred ďalším užívaním COC sa musí vylúčiť gravidita.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vplyv iných liekov na Natalyu
Liekové interakcie, ktoré majú za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a zlyhaniu kontraceptíva. Toto bolo zistené s hydantoinmi, barbiturátmi, primidónom, karbamazepínom a rifampicínom. Predpokladá sa to aj s oxkarbazepínom, topiramátom, felbamátom, griseofulvínom a nevirapínom. Mechanizmus tejto interakcie je pravdepodobne založený na indukčných vlastnostiach týchto liekov na pečeňové enzýmy. Maximálna indukcia enzýmov sa všeobecne pozoruje až po 2 – 3 týždňoch od začiatku liečby a môže pretrvávať minimálne 4 týždne od jej ukončenia.

Zlyhanie antikoncepcie bolo tiež hlásené po antibiotikách ako sú napr. ampicilín a tetracyklíny. Mechanizmus tohto účinku nie je doteraz objasnený.

Ženy krátkodobo liečené (maximálne 1 týždeň) niektorým z vyššie uvedených liečiv majú použiť okrem COC dočasne aj bariérovú metódu antikoncepcie, t.j. v období súbežného užívania lieku a 7 dní po ukončení liečby týmto liekom. Ženy liečené rifampicínom majú používať bariérovú metódu súbežne s používaním COC počas liečby rifampicínom a 28 dní po ukončení liečby týmto liekom. Ak liečba súbežne používaným liekom je dlhšia ako počet tabliet v balení COC, musí žena začať používať tablety z ďalšieho balenia COC plynulo bez zvyčajného intervalu bez užívania COC.

Existuje riziko galaktorey, pretože flunarizin zvyšuje vnímavosť mliečnej žľazy voči prolaktínu.
Pri súčasnom užívaní s COC môže troleandomycin zvýšiť riziko intrahepatálnej cholestázy.

Ženám na dlhodobej liečbe liekmi indukujúcimi pečeňové enzýmy odporúčajú odborníci zvýšiť dávkovanie antikoncepčných steroidov. Ak nie sú vhodné vysoké dávky kontraceptíva, alebo ak sa vysoké dávky ukážu ako neúčinné alebo nebezpečné, napr. v prípade nepravidelného krvácania, odporúča sa použiť inú antikoncepčnú metódu.

S týmto liekom sa nemajú súbežne používať lieky rastlinného pôvodu s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), lebo táto kombinácia môže viesť k strate antikoncepčného účinku. Boli hlásené prípady medzimenštruačného krvácania aneplánované gravidity. To je spôsobené indukciou enzýmov metabolizujúcich liečivo ľubovníkom bodkovaným. Indukčný účinok môže pretrvávať najmenej 2 týždne po vysadení liečby ľubovníkom bodkovaným.

Súčasné podávanie ritonaviru s užívanou COC viedlo k zníženiu strednej AUC etinylestradiolu o 41 %. V takých prípadoch je treba zvážiť používanie zvýšených dávok COC s obsahom etinylestradiolu alebo používať iné antikoncepčné metódy.

Vplyv Natalye na iné lieky
Perorálne kontraceptíva môžu interferovať s metabolizmom iných liečivých látok.
Preto môžu byť plazmatické a tkanivové koncentrácie buď zvýšené (napr. cyklosporínu), alebo znížené (napr. lamotrigin).

Laboratórne testy
Používanie antikoncepčných steroidov môže ovplyvniť výsledky určitých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, funkcie nadobličiek a obličiek, hladiny (väzbových) proteínov v plazme, napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy a lipidových/lipoproteínových frakcií, parametre metabolizmu cukrov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny zvyčajne zostávajú v rámci normálneho rozpätia laboratórnych referenčných hodnôt.
 
4.6 Gravidita a laktácia

Natalya nie je indikovaná v gravidite.

Ak žena počas užívania prípravku Natalya otehotnie, užívanie sa musí ihneď ukončiť.
Rozsiahle epidemiologické štúdie však neodhalili ani zvýšené riziko vrodených malformácií u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred otehotnením, ani teratogénny vplyv v prípade, že COC boli neúmyselne užívané v ranej gravidite. '

Laktácia môže byť ovplyvnená užívaním COC, ktoré môžu znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Všeobecne sa preto užívanie COC neodporúča, až kým dojčiaca matka dieťa úplne neodstaví. Malé množstvá antikoncepčných steroidov a/alebo ich metabolitov sa môžu vylučovať do materského mlieka počas užívania COC. Tieto množstvá môžu pôsobiť na dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Natalya neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.4.8 Nežiaduce účinky

Závažné nežiaduce účinky spojené s užívaním COC sú uvedené v časti 4.4.

U všetkých žien používajúcich COC existuje zvýšené riziko žilového trombembolizmu. Pre informácie o rozdieloch v riziku medzi jednotlivými COC pozri bod 4.4.

Orgánové systémy
Veľmi časté
≥ 1/10
Časté/Menej časté
(viac ako 1/1 000, ale menej ako 1/10)
Zriedkavé
Menej ako 1/1 000
Infekcie a nákazy


Vaginálna kandidóza
Poruchy imunitného systému


Hypersenzitivita
Poruchy metabolizmu a výživy

Retencia tekutín

Psychické poruchy

Zníženie libida
Depresívna nálada
Zmenená nálada
Zvýšenie libida
Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy
Závraty
Nervozita

Poruchy oka


Neznášanlivosť kontaktných šošoviek
Poruchy ucha a labyrintu


Otoskleróza
Poruchy ciev

Migréna
Hypertenzia
Trombembolizmus
Poruchygastrointestinálneho traktu

Nauzea
Vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Akné
Vyrážka
Žihľavka
Erythema nodosum
Erythema multiforme
Pruritus
Alopécia
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Nepravidelné krvácanie
Amenorea
Citlivosť prsníkov
Bolesti prsníkov
Hypertrofia prsníkov
Metrorágia
Vaginálny výtok
Výtok z prsníkov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Zvýšenie telesnej váhyU žien používajúcich COC boli hlásené nasledujúce závažné nežiaduce účinky, ktoré sa preberajú v časti 4.4:
- Žilový trombembolizmus
- Artériový trombembolizmus
- Hypertenzia
- Nádory pečene
- Výskyt, alebo zhoršenie chorôb, u ktorých súvislosť s používaním COC nie je preukázaná: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, epilepsia, endometrióza, myómy maternice, porfýria, generalizovaný lupus erthematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndróm, cholestatický ikterus
- Chloazma.
4.9 Predávkovanie

Neexistujú správy o závažných škodlivých účinkoch predávkovania. Symptómy, ktoré sa v tomto prípade môžu vyskytnúť, sú: nauzea, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a ďalšia liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Progestíny a estrogény, fixná kombinácia. ATC kód: G03AA09.

Antikoncepčný účinok COC je založený na spolupôsobení rôznych faktorov, z ktorých najdôležitejší je inhibícia ovulácie a zmena v cervikálnej sekrécii. Okrem ochrany pred otehotnením majú COC niekoľko pozitívnych vlastností, ktoré popri negatívnych vlastnostiach (pozri Upozornenia, Nežiaduce účinky) môžu byť užitočné pri rozhodovaní o voľbe antikoncepčnej metódy. Cyklus je pravidelnejší a menštruácia je často menej bolestivá a krvácanie je slabšie. Vďaka tomu sa môže zmierniť deficit železa. V najväčšej multicentrickej štúdii (n = 23 258 cyklov) sa neopravený Pearlov index odhaduje na 0,1 (95% interval spoľahlivosti 0,0 – 0,3). Okrem toho, 4,5 % žien udávalo chýbanie krvácania z vysadenia 9,2 % žien hlásilo výskyt nepravidelného krvácania po 6 liečebných cykloch.

Natalya je COC s etinylestradiolom a progestínom dezogestrelom.
Etinylestradiol je známy syntetický estrogén.
Dezogestrel je syntetický progestín. Po perorálnom podaní má silnú inhibičnú aktivitu ovulácie.
Pri používaní vysokodávkových COC (50 µg etinylstradiolu) je znížené riziko výskytu karcinómu endometria a karcinómu ovárií. Či to platí aj pre nízkodávkové COC sa musí ešte potvrdiť.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Dezogestrel

Absorpcia
Po perorálnom podaní Natalye sa dezogestrel rýchlo absorbuje a mení sa na 3-keto-dezogestrel. Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú po 1,5 hodine po podaní. Absolútna biologická dostupnosť 3-keto-dezogestrelu je 62 - 81%.

Distribúcia
3-keto-dezogestrel sa viaže na plazmatické proteíny z 95,5 – 99 %, a to najmä na albumín a na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG). Zvýšenie hladiny SHBG indukované etinylestradiolom ovplyvňuje rozsah väzby a distribúciu 3-keto-dezogestrelu na plazmatické proteíny. Výsledkom je pomalé zvýšenie koncentrácie 3-keto-dezogestrelu počas liečby až do dosiahnutia ustáleného stavu počas 3 – 13 dní.

Metabolizmus
Prvá fáza metabolizmu dezogestrelu spočíva v hydroxylácii katalyzovanej cytochrómom P-450 a následnej dehydrogenácii na C3. Aktívny metabolit 3-ket-dezogestrel sa ďalej redukuje, degradačné produkty sa konjugujú na sulfát a glukuronidy. Štúdie na zvieratách ukazujú, že enterohepatálna cirkulácia nemá vplyv na gestagénový účinok dezogestrelu.

Eliminácia
Priemerný eliminačný polčas 3-keto-dezogestrelu je približne 31 hodín (24 – 38 hodín), plazmatický klírens sa pohybuje medzi 5,0 – 9,5 l/hod. Dezogestrel a jeho metabolity sa vylučujú močom a stolicou buď ako voľné steroidy alebo konjugáty. Pomer eliminácie močom alebo stolicou je 1,5:1.

Rovnovážny stav
V rovnovážnom stave je hladina 3-keto-dezogestrelu v sére zvýšená dvoj- až trojnásobne.

Etinylestradiol

Absorpcia
Etinylestradiol sa rýchlo vstrebáva a maximálne plazmatické hladiny sa dosiahujú po 1,5 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť, ako výsledok presystémovej konjugácie a metabolizmu prvého prechodu pečeňou je 60%. Predpokladá sa, že plocha pod krivkou plazmatických hodnôt a Cmax časom mierne rastú.

Distribúcia
Etinylestradiol sa viaže na plazmatické proteíny z 98,8 %, a to takmer výlučne na albumín.
 
Metabolizmus
Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii v sliznici tenkého čreva a v pečeni. Hydrolýza priamych konjugátov etinylestradiolu s pomocou intestinálnej flóry vedie k vzniku etinylestradiolu, ktorý sa môže opäť vstrebať a enterohepatálna cirkulácia je tak vytvorená. Primárnou metabolickou dráhou etinylestradiolu je hydroxylácia sprostredkovaná cytochrómom P-450, primárne metabolity tohto pochodu sú 2-OH-EE a 2-metoxy-EE.
2-OH-EE sa ďalej metabolizuje na chemicky reaktívne metabolity.

Eliminácia
Etinylestradiol sa odstráni z plazmy s polčasom približne 29 hodín (26 – 33 hodín), plazmatický klírens sa pohybuje medzi 10 – 30 l/hod. Konjugáty etinylestradiolu a jeho metabolitov sa vylučujú močom a stolicou v pomere 1:1.

Rovnovážny stav
Rovnovážny stav sa dosiahne po 3 – 4 dňoch, keď sérové hladiny liečiva sú vyššie približne o 30 – 40 % v porovnaní s podaním jednorazovej dávky.
 
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie neodhalili iné účinky než tie, ktoré sa dajú vysvetliť hormonálnym profilom Natalye.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Zemiakový škrob
Kyselina stearová
Tokoferol alfa (E 307)
Monohydrát laktózy
Povidón

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

1 rok

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento prípravok nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

PVC- hliníkové blistre s 21 tabletami v jednom blistri, dostupné v baleniach po 1x21, 3x21 a 6x21 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Stragen Nordic A/S
Stenløse
Dánsko
 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0724/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2010

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
NATALYA tbl 6x21 (blis.PVC/Al) Rp n/a
NATALYA tbl 3x21 (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.