NATALYA tbl 6x21 (blis.PVC/Al)

ria krvný tlak a v závislosti od Vášho stavu môže vykonať niektoré ďalšie testy.

Neužívajte Natalyu
· Ak ste alergická (precitlivená) na etinylestradiol alebo dezogestrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Natalye (pozri časť 6 „Ďalšie informácie“).
· Ak máte, alebo ste v minulosti mali:
- krvné zrazeniny (trombóza) v krvných cievach nôh, pľúc (embólia) alebo v iných orgánoch,
- srdcový infarkt alebo mozgovú porážku,
- ochorenie, ktoré môže byť predzvesťou srdcového infarktu (napr. angina pectoris, ktorá spôsobuje silnú bolesť na hrudníku) alebo mozgovej porážky (napr. tranzitórny ischemický atak alebo malá porážka bez trvalých následkov),
- ochorenie, ktoré môže zvýšiť riziko trombózy v tepnách alebo žilách. To platí pre nasledujúce ochorenia:
o cukrovka s poškodením krvných ciev
o veľmi vysoký krvný tlak
o veľmi vysoké hladiny tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy)
- poruchu zrážanlivosti krvi (napr. nedostatok proteínu C),
- v minulosti migrénu sprevádzanú napr. zrakovými prejavmi, poruchou reči, alebo slabosťou či znecitlivením niektorej časti tela (s takzvanými ložiskovými neurologickými príznakmi),
- zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu),
- ochorenie pečene a funkcia vašej pečene stále nie je v norme,
- nádor pečene,
- rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov,
- akékoľvek krvácanie z pošvy z neobjasnenej príčiny.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Natalye
V niektorých situáciách musíte byť pri užívaní Natalye   alebo akejkoľvek inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie obzvlášť opatrná, a môže byť potrebné, aby vás pravidelne kontroloval lekár.

 Ak sa na vás vzťahuje ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, musíte o tom upovedomiť svojho lekára pred začatím užívania Natalye.Taktiež sa musíte spojiť s lekárom, ak sa u Vás počas užívania Natalye rozvinie alebo zhorší ktorýkoľvek z uvedených stavov:
· Rakovina prsníka u vás, alebo u blízkych príbuzných.
· Ochorenie pečene alebo žlčníka.
· Cukrovka.
· Depresia.
· Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída (zápalové ochorenie čriev).
· Hemolyticko-uremický syndróm (ochorenie krvi, ktoré spôsobuje poškodenie obličiek).
· Kosáčikovitá anémia (dedičné ochorenie červených krviniek).
· Epilepsia (pozrite bod „Užívanie iných liekov“).
· Systémový lupus erythematosus (ochorenie imunitného systému).
· Ochorenie, ktoré sa prejavilo až v tehotenstve alebo pri predchádzajúcom užívaní pohlavných hormónov, ako na príklad:
- strata sluchu,
- porfýria (ochorenie krvi),
- tehotenský opar (kožná vyrážka s pľuzgierikmi počas tehotenstva),
- Sydenhamova chorea (nervové ochorenie, pri ktorom dochádza k náhlym pohybom tela).

Ak máte dedičný angioedém a spozorujete niektorý z nižšie uvedených príznakov angioedému, obráťte sa ihneď na svojho lekára:
- opuch tváre,
- opuch jazyka,
- opuch hrtanu,
- ťažkosti pri prehĺtaní,
- žihľavka spolu s dýchacími ťažkosťami.

Vyhýbajte sa priamemu vplyvu slnečného svetla alebo ultrafialového žiarenia, ak máte alebo ste niekedy mali chloazmu (zlatohnedé pigmentové fľaky, tzv. „tehotenské fľaky“, najmä na tvári).


Tabletka a trombóza
Žilová trombóza
Užívanie akejkoľvek kombinovanej tabletky, vrátane Natalye, zvyšuje riziko rozvoja žilovej trombózy (tvorba krvnej zrazeniny v cieve) u užívateľky v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne antikoncepčné tabletky.
Riziko žilovej trombózy sa u užívateliek kombinovaných tabletiek zvyšuje:
· So zvyšujúcim sa vekom.
· S nadváhou.
· Ak niektorý z Vašich blízkych príbuzných mal zrazeninu krvi (trombózu) v nohe, pľúcach alebo iných orgánoch v mladom veku.
· Ak musíte podstúpiť operáciu, akúkoľvek dlhšiu imobilizáciu (znehybnenie) alebo ak ste mali vážny úraz. Je dôležité, aby ste vopred oznámili svojmu lekárovi, že užívate Natalyu, keďže môže byť potrebné, aby bola liečba prerušená. Váš lekár Vám povie, kedy môžete znova začať užívať Natalyu. Je to zvyčajne asi dva týždne po tom, ako opustíte lôžko.

Tepnová trombóza
Užívanie kombinovaných tabletiek sa spája so zvýšením rizika tepnovej trombózy (upchanie tepny), napríklad v cievach srdca (srdcový infarkt) alebo mozgu (porážka).
Riziko tepnovej trombózy u užívateliek kombinovaných tabletiek sa zvyšuje:
· Ak fajčíte. Dôrazne Vám odporúčame prestať fajčiť, ak užívate Natalyu , najmä ak ste staršia ako 35 rokov.
· Ak máte zvýšený obsah tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy).
· Ak máte vysoký krvný tlak.
· Ak máte migrénu.
· Ak máte srdcové ťažkosti (chlopňovú poruchu, poruchu srdcového rytmu).
Ak spozorujete možné príznaky trombózy, prestaňte užívať Natalyu  a ihneď oznámte Vášnu lekárovi.

Tabletka a rakovina
U žien užívajúcich kombinované antikoncepčné tabletky sa vyskytovala rakovina prsníka o trochu častejšie než u žien rovnakého veku, ktoré kombinované antikoncepčné tabletky neužívali. Nie je známe, či rozdiel súvisí s užívaním tabletiek. Je možné, že u žien užívajúcich kombinované antikoncepčné tabletky sú nádory odhaľované častejšie preto, lebo ich lekári častejšie vyšetrujú kvôli liečbe. Výskyt nádorov prsníka sa po vysadení kombinovanej hormonálnej antikoncepcie v priebehu 10 rokov postupne znižuje. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali prsníky a obrátili sa na svojho lekára, ak zistíte akúkoľvek hrčku.

U užívateliek antikoncepčné tabletiek boli v zriedkavých prípadoch hlásené nezhubné nádory pečene a ešte menej často zhubné nádory pečene.

Krvácanie medzi periódami
Počas prvých mesiacov užívania Natalye  môžete mať neočakávané krvácanie, napríklad krvácanie mimo týždňovú prestávku v užívaní tohto lieku (pozrite tiež bod „Ako užívať Natalyu “). Ak toto krvácanie trvá dlhšie ako niekoľko mesiacov, alebo ak sa objaví až po niekoľkých mesiacoch, musí Vás vyšetriť lekár a zistiť príčinu.

Čo musíte urobiť, ak sa v týždňovej prestávke neobjaví krvácanie
Ak ste užili všetky tablety správne, nevracali ste, ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste iné lieky, je vysoko nepravdepodobné, že by ste boli tehotná.
Ak sa očakávané krvácanie nedostaví dvakrát za sebou, môžete byť tehotná. Bezodkladne sa obráťte na svojho lekára. Nezačnite užívať ďalšie balenie, pokým si nie ste istá, že nie ste tehotná.

Užívanie iných liekov
Vždy povedzte lekárovi, ktorý Vám predpísal Natalyu, aké lieky alebo rastlinné lieky už používate. Taktiež povedzte každému lekárovi alebo zubnému lekárovi, ktorí predpisujú iné lieky (alebo vydávajúcemu lekárnikovi), že užívate Natalyu. Môžu Vám poradiť, či potrebujete používať ďalšie antikoncepčné prostriedky (napr. kondóm) a prípadne ako dlho.

Niektoré lieky môžu znížiť antikoncepčný účinok Natalye, alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie. Sú to napríklad tieto lieky:
- primidón, fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, oxkarbamazepín, topiramát a felbamát (lieky na liečbu epilepsie),
- rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy),
- ritonavir, nevirapín (lieky na liečbu infekcie HIV),
- griseofulvin, ampicilín, tetracyklíny (lieky na liečbu ďalších infekčných ochorení),
- rastlinné lieky s ľubovníkom bodkovaným. Ak chcete počas užívania Natalye  užívať lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.

Natalya môže znížiť účinnosť iných liekov, ako je napríklad:
- cyklosporín (liek používaný pri transplantáciách),
- lamotrigín (liek na epilepsiu), táto kombinácia môže viesť k zvýšeniu frekvencie záchvatov.

Lieky, ktoré obsahujú účinné látky (liečivá) uvedené nižšie, môžu v spojení s užívaním Natalye viesť k nasledujúcim vedľajším účinkom:
- flunarizin: môže spôsobovať samovoľné vylučovanie mlieka z pŕs bez súvislosti s narodením dieťaťa alebo dojčením (galaktorea)
- troleandomycin: môže zvýšiť riziko pečeňového poškodenia, ktoré bráni správnej funkcii Vášho žlčníka (intrahepatická cholestáza)

Tehotenstvo a dojčenie
Nepoužívajte Natalyupočas tehotenstva. Ak otehotniete alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, prestaňte užívať Natalyu a bezodkladne sa obráťte na svojho lekára.
Natalya   sa nemá užívať počas dojčenia. Ak dojčíte a chcete užívať Natalyu, poraďte sa najskôr s lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania prípravku Natalya  môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pred laboratórnym vyšetrením krvi
Oznámte svojmu lekárovi alebo laboratórnym pracovníkom, že užívate antikoncepčné tabletky, pretože môžu ovplyvniť výsledky niektorých testov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Natalye
Tento prípravok obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, povedzte to Vášmu gynekológovi skôr než začnete užívať tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ PRÍPRAVOK Natalya

Vždy užívajte Natalyu presne tak, ako Vám povedal lekár. Ak si nie ste istá, overte si to u svojho lekára. Každé balenie Natalye obsahuje 1 kalendárový blister s 21 tabletami alebo 3, 6 kalendárových blistrov po 21 tabliet. Kalendárový pásik bol navrhnutý tak, aby Vám pomáhal pripomenúť užitie tablety.

Blister je označený dňami v týždni, podľa ktorých sa užívajú tablety. Každý deň počas 21 dní máte užiť jednu tabletu v smere šípky až do využívania celého pásika.

Potom nasleduje 7 dní (týždňová prestávka) keď nemáte užívať tablety. Počas týchto 7 dní bez tabliet, na 2. alebo 3. deň budete mať krvácanie zo spádu podobné menštruácii, t.j. Vašu „mesačnú periódu“.

Z ďalšieho blistra začnite užívať tabletku na 8. deň (po 7 dňoch bez tabletky) – hoci krvácanie ešte neskončilo. Pokiaľ užívate Natalyu správne, vždy začnete užívať nový blister v ten istý deň týždňa, a vždy budete mať menštruáciu v rovnaký deň každý mesiac (každých 28 dní).

Mali by ste sa pokúsiť užívať tabletku každý deň v rovnaký čas. Najjednoduchšie je urobiť to ako poslednú vec večer alebo ako prvú vec ráno.

Tabletu užite celú a zapite ju vodou.

Začatie prvého balenia

Ak ste v predchádzajúcom cykle neužívali antikoncepčné tablety
Prvú tabletu užite v prvý deň menštruácie. To je prvý deň vášho cyklu – deň, kedy začína krvácanie. Užite tabletu, označenú príslušným dňom týždňa (napr. ak váš cyklus začne v utorok, užite z balenia tabletu označenú utorok). Pokračujte v smere šípky v užívaní jednej tablety denne, pokým nie je blister prázdny.
Ak začnete s užívaním na 2. – 5. deň menštruácie, máte počas prvých siedmich dní užívania tabliet používať aj inú metódu antikoncepcie, ako napríklad kondóm, no toto platí iba pre prvé balenie.

Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie na Natalyu
Natalyu  začnite užívať v prvý deň po poslednej tablete Vášho terajšieho balenia antikoncepčných tabletiek (to znamená, že nebudete mať prestávku bez užívania tabliet). Ak Vaše terajšie balenie antikoncepčných tabletiek obsahuje účinné tabletky (tabletky s liečivom) aj neúčinné tabletky (placebo tabletky, tabletky bez liečiva), môžete začať užívať Natalyu buďpo užití poslednej účinnej tablety, alebo môžete začať aj neskôr, ale nie neskôr ako po poslednej neúčinnej tabletke (placebo tableta Vášho terajšieho balenia). Ak si nie ste istá, spýtajte sa svojho lekára.

Prechod z vaginálneho krúžku alebo náplasti s kombinovanou hormonálnou antikoncepciou na Natalyu
V prípade použitia vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti má žena začať užívať Natalyu  najlepšie v deň odstránenia, avšak najneskôr vtedy, keď má prísť k nasledujúcej aplikácii.
Prechod z progestínového prípravku (tabletky obsahujúce iba progestín, injekcie, implantát alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce progestín –VMT) na Natalyu
Začnite užívať Natalyu v deň, keď by ste mali dostať ďalšiu injekciu alebo v deň, keď je odstránený implantát či VMT. Vo všetkých týchto prípadoch je však potrebné používať ešte inú antikoncepčnú metódu (napr. kondóm) pri pohlavnom styku počas prvých 7 dní užívania tabliet.

Po spontánnom potrate
Riaďte sa pokynmi lekára.

Po pôrode, ak nedojčíte
Po pôrode Vám lekár môže povedať, aby ste počkali s užívaním Natalye , kým nebudete mať normálnu menštruáciu. V niektorých prípadoch je možné začať s užívaním Natalye aj skôr. Váš lekár Vám poradí.

Po pôrode, ak dojčíte
Prečítajte si časť „Tehotenstvo a dojčenie“.

Ak užijete viac Natalye, ako máte
O vážnych škodlivých dôsledkoch užitia viacerých tabliet Natalye nie sú žiadne informácie. Ak užijete naraz viac tabliet, môžete mať príznaky ako nevoľnosť a vracanie alebo vaginálne krvácanie. Ak ste užili priveľa tabliet Natalye alebo ak zistíte, že ich užilo dieťa, požiadajte o radu lekára alebo lekárnika.

Čo robiť, ak ste zabudli užiť Natalyu
· Ak s užitím tablety meškáte menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Užite tabletu hneď len čo si spomeniete a ďalšie tablety užívajte vo zvyčajný čas.
· Ak sa oneskoríte pri užití tablety viac ako o 12 hodín, môže byť antikoncepčná ochrana znížená. Čím viac tabliet ste zabudli užiť, tým je riziko zníženia ochrany pred otehotnením vyššie.
Riziko nedostatočnej ochrany pred otehotnením je najväčšie, ak si zabudnete vziať tabletu zo začiatku alebo konca blistra. Preto by ste sa vždy mali držať nasledovných pravidiel (pozri tiež diagram nižšie):

· Viac ako jedna zabudnutá tableta z jedného blistra – obráťte sa na svojho lekára.

· Jedna zabudnutá tableta v 1. týždni – zoberte si zabudnutú tabletu hneď len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že užijete dve tablety naraz. Ďalej užívajte tablety ako zvyčajne, a počas nasledujúcich 7 dní používajte ďalšie antikoncepčné metódy, napríklad kondóm. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety alebo ste zabudli začať po období bez tabliet užívať nový blister, musíte si uvedomiť, že hrozí riziko otehotnenia. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.

· Jedna zabudnutá tableta v 2. týždni – zoberte si zabudnutú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby ste mali užiť dve tablety naraz. Ďalej užívajte tablety ako zvyčajne. Ochrana pred otehotnením nie je znížená, a preto netreba prijímať ďalšie opatrenia.

· Jedna zabudnutá tableta v 3. týždni – môžete si vybrať jednu z dvoch možností, pri každej z nich zostanete chránená pred otehotnením:
1. Zoberte si tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby ste mali užiť dve tablety naraz. Ďalej užívajte tablety ako zvyčajne. Namiesto obdobia bez tabliet, prejdite priamo k užívaniu tabliet z ďalšieho blistra. Veľmi pravdepodobne budete mať menštruáciu (krvácanie zo spádu) na konci druhého blistra, ale môžete tiež mať špinenie alebo medzimenštruačné špinenie počas druhého blistra.
2. Môžete tiež ukončiť užívanie tabliet a prejsť na 7dňové obdobie bez tabliet (poznačte si deň, v ktorý ste vynechali tabletku, čo odpovedá prvému dňu prestávky v užívaní). Ak chcete začať užívanie nového blistra vo zvyčajný deň skráťte Vaše obdobie bez tabliet na menej ako 7 dní.

Zabudnutých niekoľko tabliet z prvého blistraPožiadajte o radu svojho lekára


Áno
V 1. týždni

Mali ste pohlavný styk v týždni pred zabudnutím tabletky?


Nie


§ Zoberte si zabudnutú tabletku
§ Počas nasledujúcich 7 dní použite bariérovú antikoncepčnú metódu (kondóm)
§ Doužívajte blister

Iba 1 zabudnutá tabletka, užitá o viac ako 12 hodín neskôr

V 2. týždni

§ Zoberte si zabudnutú tabletku
§ Doužívajte blister
'
§ Užite zabudnutú tabletku
§ Doužívajte blister
§ Vynechajte obdobie bez tabliet a prejdite priamo na ďalší blister


V 3. týždniALEBO


§ Ihneď prestaňte užívať tabletky
§ Začnite obdobie bez užívania tabliet (nie dlhšie ako 7 dní, vrátane dňa v ktorý ste zabudli vziať tabletku)
§ Potom začnite užívať ďalší blister

Ak ste zabudli užiť ktorúkoľvek z tabliet blistra a počas prvého obdobia bez tabliet nebudete krvácať, môže to znamenať, že ste tehotná. Pred začatím užívania tabliet z ďalšieho blistra musíte navštíviť Vášho lekára.

Čo robiť v prípade vracania alebo silnej hnačky
Ak vraciate počas 3 – 4 hodín po užití tabletky alebo máte silnú hnačku, hrozí riziko, že účinné látky z tabletky sa nevstrebali úplne do vášho tela. Situácia je podobná, ako keby ste zabudli užiť tabletku. Po vracaní, alebo hnačke musíte čo naskôr užiť tabletku z rezervného blistra. Ak je to možné, užite tabletku do 12 hodín od normálneho času užívania tablety. Ak to nie je možné, alebo 12 hodín už uplynulo, riaďte sa odporúčaniami v časti „Čo robiť, ak ste zabudli užiť Natalyu “.

Oddialenie menštruácie: čo musíte vedieť
Hoci sa to neodporúča, je možné oddialiť menštruáciu (krvácanie zo spádu) prechodom na ďalší blister Natalye  na konci predchádzajúceho, namiesto obdobia bez užívania tabliet, a to až do využívania druhého blistra. Počas užívania tohto druhého blistra sa u Vás môže vyskytnúť špinenie (kvapky alebo fľaky krvi) alebo medzimenštruačné krvácanie. Po zvyčajnom období 7 dní bez tabliet pokračujte v užívaní ďalšieho pásika.
Pred rozhodnutím o oddialení menštruácie môžete požiadať o radu svojho lekára.

Zmena prvého dňa Vašej menštruácie: čo musíte vedieť
Ak užívate tablety podľa návodu, začne Vaša menštruácia/krvácanie zo spádu počas obdobia bez užívania tabliet. Ak musíte tento deň zmeniť, urobte to tak, že skrátite obdobie bez užívania tabliet (ale nikdy nepredlžujte!). Ak Vaše obdobie bez tabliet napríklad začína piatkom, a vy to chcete zmeniť na utorok (o 3 dni skôr), musíte začať užívať Natalyu  z nového blistra o tri dni skôr ako zvyčajne. Ak si urobíte obdobie bez tabliet veľmi krátke (napr. 3 dni alebo menej), môže sa stať, že počas tohto obdobia bez tabliet nebudete mať žiadne krvácanie.
Môžete však mať špinenie (kvapky alebo fľaky krvi) alebo medzimenštruačné krvácanie.
Ak si nie ste istá ako pokračovať, požiadajte svojho lekára o radu.

Ak chcete prestať užívať Natalyu
Natalyumôžete prestať užívať kedykoľvek. Ak nechcete otehotnieť, spýtajte sa lekára na iné spoľahlivé antikoncepčné metódy.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky aj Natalya môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné reakcie, spájané s kombinovanou hormonálnou antikoncepciou ako aj sprievodné príznaky sú podrobne popísané vyššie v časti 2 „Tabletka a trombóza“ a „Tabletka a rakovina“. Prečítajte si tieto časti podrobne, a ak máte otázky, spýtajte sa svojho lekára.

Ak spozorujete niektorý z uvedených príznakov, prestaňte užívať Natalyu a obráťte sa čo najskôr na svojho lekára, lebo môže ísť o príznaky trombózy:
· Silná bolesť a/alebo opuch jednej z nôh.
· Náhla silná bolesť v hrudníku, ktorá môže vystreľovať do ľavej paže.
· Náhla dýchavičnosť.
· Náhly kašeľ bez zjavnej príčiny.
· Akákoľvek nezvyčajná silná alebo dlhotrvajúca bolesť hlavy alebo zhoršenie migrény.
· Čiastočná alebo úplná slepota alebo dvojité videnie.
· Ťažkosti pri rozprávaní alebo neschopnosť hovoriť.
· Závrat alebo mdloby.
· Slabosť, nepríjemné pocity alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela.

Obráťte sa na svojho lekára, ak máte tieto ťažkosti:
· Neobvyklé silné bolesti brucha.
· Žlté sfarbenie pokožky.
· Zistíte si nejakú hrčku.

U žien, ktoré užívali antikoncepčné tabletky, boli hlásené tieto závažné vedľajšie účinky:
· Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída (chronické zápalové ochorenie čriev).
· Systémový lupus erythematosus (choroba spojivového tkaniva).
· Epilepsia.
· Vyrážka, ktorá sa nazýva tehotenský opar.
· Chorea (pohybové ochorenie).
· Porucha krvi, ktorá sa nazýva hemolyticko-uremický syndróm (porucha, pri ktorej krvné zrazeniny spôsobujú zlyhanie obličiek).
· Hnedé škvrny na tvári a tele (chloazma).
· Porucha pohybu, ktorá sa nazýva Sydenhamova chorea.
· Gynekologické poruchy (endometrióza, myómy maternice).

Iné možné vedľajšie účinky
Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené u žien užívajúcich antikoncepčné tabletky, ktoré sa môžu vyskytnúť v prvých mesiacoch po začatí užívania Natalye, ale zvyčajne prestanú, keď sa váš organizmus tabletke prispôsobí.

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 žien užívajúcich antikoncepčné tabletky)
· Nepravidelné krvácanie.
· Pribúdanie na váhe.

Časté a menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac ako 1 z 1 000, ale menej než u 1 z 10 žien užívajúcich antikoncepčné tabletky):
· Žiadne alebo znížené krvácanie.
· Citlivé prsníky.
· Zväčšenie prsníkov.
· Bolesť prsníkov.
· Znížená chuť na sex.
· Depresia.
· Bolesť hlavy.
· Nervozita.
· Migréna.
· Závraty.
· Pocit na vracanie.
· Vracanie.
· Akné.
· Vyrážka (so svrbením).
· Žihľavka.
· Zadržiavanie tekutín.
· Vysoký krvný tlak.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej než u 1 z 1 000 žien užívajúcich antikoncepčné tabletky):
· Vaginálna kandidóza (hubová infekcia).
· Zhoršenie sluchu (otoskleróza).
· Tromboembolizmus.
· Precitlivenosť (môže sa prejavovať ako svrbenie, vyrážka alebo opuchy).
· Zvýšená chuť na sex.
· Podráždenie oka kontaktnými šošovkami.
· Vypadávanie vlasov (alopécia).
· Svrbenie.
· Kožné poruchy (erythema nodosum, erythema multiforme).
· Abnormálny nález pri výtere pri vyšetrení krčka maternice.
· Výtok z prsníkov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NATALYU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Natalya po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento prípravok nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Natalya obsahuje
Liečivá sú dezogestrel a etinylestradiol.
Jedna tableta obsahuje 20 mikrogramov etinylestradiolu a 150 mikrogramov dezogestrelu.

Ďalšie zložky sú:
Zemiakový škrob, kyselina stearová, tokoferol alfa (E 307), monohydrát laktózy, povidón.

Ako vyzerá Natalya a obsah balenia
Biele, obojstranne vypuklé, okrúhle tablety.

Každé balenie obsahuje 1, 3, 6 blistrov po 21 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
HEATON a.s.
Na Pankráci 14
140 00 Praha 4
Česká republika

Výrobca:
Pharbil Waltrop GmbH
Waltrop
Nemecko

Tento liečivý prípravok je registrovaný v členských čtátoch EEA pod následujúcimi názvami:

Portugalsko: Desogestrel+Etinilestradiol Phagecon
Česká republika: Natalya
Dánsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen
Fínsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen, 150 mikrog/20 mikrog
Nemecko: Cedia 20, 20 µg/150 μg Tabletten
Maďarsko: Desogestrel/Ethinylestradiol Stragen, 150 μg/20 μg
Taliansko: Etinilestradiolo/desogestrel/Ethinylestradiol Stragen Nordic A/S
Holandsko: Ethinylestradiol/desogestrel 0,020 mg/ 0,150 mg tabletten
Poľsko: Ovulastan
Slovensko: Natalya


Táto písomná informácia pre používateľky bola naposledy schválená v 05/2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
NATALYA tbl 1x21 (blis.PVC/Al) Rp n/a
NATALYA tbl 3x21 (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.