NASIVIN SOFT 0,05 % aer nao 1x10 ml (fľ.PE+dávkovač 3K systém)

SPC
čných látok je určený na intranazálnu aplikáciu pre dospelých a deti od 6 rokov.

Jedna dávka (1 vstreknutie) sa podáva dva až trikrát denne do každej nosovej dierky.

Účinok Nasivin Soft 0,05% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii.

Nasivin Soft 0,05% sa nemá používať dlhšie ako 5-7 dní.


4.3. Kontraindikácie

Rhinitis sicca, precitlivenosť na oxymetazolín alebo inú zložku lieku.

V nasledujúcich prípadoch je možné liek užívať iba po starostlivom zvážení pomeru medzi jeho prínosom a rizikom:
- súčasná liečba inhibítormi monoaminoxidázy alebo inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať tlak krvi
- zvýšený vnútroočný tlak najmä glaukóm zatvoreného uhla
- ťažké kardiovaskulárne ochorenia (napr. ischemická choroba srdca, hypertenzia)
- feochromocytóm
- metabolické poruchy (napr. hypertyreóza, cukrovka).

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Dlhodobé užívanie dekongestív nosovej sliznice môže znížiť ich účinnosť. Zneužívanie lokálnych nosových prípravkov môže viesť k atrofii a reaktívnej hyperémie sliznice, čo spôsobuje medikamentóznu nádchu.

Dlhodobejšie používanie oxymetazolínu môže poškodiť epitel sliznice s následnou inhibíciou ciliárnej aktivity, ktorá môže viesť až k jej ireverzibilnému poškodeniu s následným vznikom suchej nádchy.

Dlhodobému používaniu a užívaniu nadmerných dávok prípravku je potrebné predchádzať najmä u detí. Dávky presahujúce odporučené dávky sa môžu používať len pod lekárskym dohľadom.

4.5. Liekové a iné interakcie

Pri dodržaní odporučeného dávkovania lieku Nasivin Soft 0,05% sa nepozorovali žiadne interakcie s tricyklickými antidepresívami ani s inhibítormi monoaminooxidázy. Predávkovanie alebo prehltnutie lieku Nasivin Soft 0,05% a užitie tricyklických antidepresív alebo inhibítorov monoaminooxidázy súčasne alebo tesne pred podaním lieku Nasivin Soft 0,05% môže viesť k zvýšeniu tlaku krvi.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Ak tento liek používa dospelý, počas gravidity a laktácie sa nesmie prekročiť odporúčané dávkovanie, pričom liek je možné užívať iba po starostlivom zvážení pomeru medzi jeho prínosom a rizikom.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ak tento liek používa dospelý, pri dlhodobom používaní alebo pri podaní vyšších dávok ako sú odporúčané alebo pri súčasnom použití liekov s obsahom oxymetazolínu nie je vylúčené ovplyvnenie kardiovaskulárnych funkcií.
V týchto prípadoch je schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje oslabená.

4.8. Nežiaduce účinky

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

Časté
( ³ 1 % a < 10 %)
Nosová sliznica
Pálenie alebo suchosť nosovej sliznice, kýchanie.
Zriedkavé
( ³ 0,1 % a < 1 %)
Nosová sliznica
Intenzívny pocit „upchatého“ nosa (reaktívna hyperémia) po ústupe účinku .
Systémové sympatomimetické účinky
Predávkovanie pri lokálnej aplikácii vedie k palpitáciám, tachykardii a zvýšeniu tlaku krvi.
Veľmi zriedkavé
(< 0,01 %)
CNS
Nepokoj, nespavosť, únava, bolesti hlavy.

4.9. Predávkovanie

Po predávkovaní alebo náhodnom perorálnom užití lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: mydriáza, nevoľnosť, vracanie, cyanóza, horúčka, kŕče, tachykardia, poruchy srdcového rytmu, cirkulačný kolaps, zastavenie srdca, hypertenzia, pľúcny edém, respiračné poruchy, psychické poruchy.

Okrem toho môže dôjsť k útlmu centrálneho nervového systému prejavujúceho sa ospalosťou, znížením telesnej teploty, bradykardiou, hypotenziou podobnou šoku, apnoe a kómou.

Liečba predávkovania:
Podanie živočíšneho uhlia, výplach žalúdka, kyslíková liečba. Kvôli zníženiu tlaku krvi je možné podať fentolamín v dávke 5 mg vo fyziologickom roztoku formou pomalej intravenóznej injekcie alebo v dávke 100 mg perorálne.
Podanie látok s vazokonstrikčným účinkom je kontraindikované. V prípade potreby je indikovaná antipyretická a antikonvulzívna liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
§ Farmakoterapeutická skupina: otorinolaryngologikum (chemicky definované),
 a-sympatomimetiká
§ ATC kód: R01AA05

Liečivo obsiahnuté v lieku Nasivin Soft 0,05% má sympatomimetický, vazokonstrikčný a tým aj dekongestívny účinok na sliznice.

Aplikácia Nasivin Soft 0,05% do nosových dierok zmierňuje opuch a zastavuje nadmernú sekréciu zapálenej nosovej sliznice, vďaka čomu môže pacient znovu voľne dýchať nosom.
Dekongescia nosovej sliznice taktiež otvára a rozširuje ústia prínosových dutín a Eustachovej trubice, čo uľahčuje odtok sekrétov a zabraňuje prieniku a pomnoženiu baktérií. '

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Štúdie s rádioaktívne označeným oxymetazolínom ukázali, že toto lokálne aplikované otorinolaryngologikum nemá žiadny systémový účinok. Pri perorálnom podaní oxymetazolínu zdravým dobrovoľníkom v rámci dvojito-slepých štúdií sa zistili prvé nešpecifické zmeny na EKG až po dávke 1,8 mg, čo zodpovedá 3,6 ml 0,05 % roztoku. Po užití liečiva v tomto množstve sa nezistil žiadny vplyv na tlak krvi ani na pulzovú frekvenciu.

Po intranazálnej aplikácii vyšších ako odporučených dávok môže vstrebané množstvo liečiva vyvolať systémové účinky v rámci kardiovaskulárneho systému. V zriedkavých prípadoch môže množstvo liečiva vstrebané po intranazálnej aplikácii vyvolať aj systémové účinky v rámci centrálneho nervového systému (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky).

Hodnota terminálneho polčasu eliminácie látky po intranazálnej aplikácii je 35 hod u ľudí. 2,1 % z podanej dávky liečiva sa vylúči do moču a 1,1 % z podanej dávky liečiva sa vylúči stolicou.
O distribúcii oxymetazolínu u ľudí nie sú žiadne dostupné informácie.
Účinok lieku Nasivin Soft 0,05% nastupuje do 25 sekúnd po aplikácii a pretrváva niekoľko hodín (priemerne 6-8 hodín, maximálne 12 hodín).

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách (farmakologické štúdie bezpečnosti, údaje o toxicite po opakovanom podaní, genotoxicite a reprodukčnej toxicite) sa nepozorovali žiadne bezpečnostné riziká pre ľudí. K dispozícii nie sú žiadne údaje o karcinogénnom potenciáli oxymetazolínu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

Monohydrát kyseliny citrónovej, trinátriumcitrát, glycerol (85 %), čistená voda.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

3 roky.
Nasivin Soft 0,05% sa nesmie používať dlhšie ako 12 mesiacov po prvom otvorení.
Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5. Druh obalu a veľkosť balenia

Biela polyetylénová fľaška s odmerným dávkovacím uzáverom (3K a APF systém).
Veľkosť balenia: 10 ml, 15 ml.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

69/0272/05-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.08.2005
Dátum posledného predĺženia registrácie: 05.11.2010

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2014

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.