NAGLAZYME 1 MG/ ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x5 ml/5 mg (liek.inj.skl.)

SPC
nút pred začatím infúzie a tak sa minimalizoval potenciálny výskyt IARs.

V prípade slabej alebo strednej IAR sa musí zvážiť liečba antihistaminikami a paracetamolom a/alebo zníženie infúznej rýchlosti na polovicu hodnoty, pri ktorej sa reakcia vyskytla.

V prípade jednej závažnej IAR sa musí infúzia zastaviť, kým príznaky pominú a musí sa zvážiť liečba antihistaminikami a paracetamolom. Infúziu možno opäť spustiť s infúznou rýchlosťou zníženou na
50%-25% rýchlosti, pri ktorej sa reakcia vyskytla.

V prípade opätovného objavenia sa strednej IAR alebo opätovnej infúzii po jednej závažnej IAR sa musí zvážiť predliečenie (antihistaminiká a paracetamol a/alebo kortikosteroidy) a zníženie infúznej rýchlosti na 50%-25% rýchlosti, pri ktorej sa predchádzajúca reakcia vyskytla.

Ako v prípade akéhokoľvek produktu na báze intrávenózne podávaného proteínu, možné sú závažné hypersenzitívne reakcie alergického typu. Ak sa tieto reakcie vyskytnú, odporúča sa okamžité prerušenie podávania Naglazyme a musí sa začať s patričnou liečbou. V pohotovostnej liečbe sa musia zachovať súčasné liečebné štandardné postupy.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.
4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku Naglazyme. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryo-fetálny vývoj (pozri časť 5.3). Naglazyme má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.

Nie je známe, či sa galsulfáza vylučuje do materského mlieka, preto sa dojčenie musí počas liečby
Naglazyme zastaviť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

U všetkých pacientov zúčastnených na klinickej štúdii fázy 3 sa objavili nežiaduce reakcie lieku
(adverse drug reactions, ADRs), bez ohľadu na to, či dostávali Naglazyme alebo placebo.

ADRs hlásené počas fázy 3 štúdie od 39 pacientov liečených do 6 mesiacov sú zoradené
v doleuvedenej tabuľke podľa telových systémov. ADRs sú zoradené podľa odporúčanej konvencie frekvencií.

Veľmi časté nežiaduce udalosti sú tie, ktorých frekvencia je viac ako 1 v 10. Časté udalosti majú frekvenciu viac ako 1 v 100. Počas tejto štúdie sa vyskytol jeden prípad apnoe počas spánku.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.
Tabuľka 1: Počet a percento pacientov s vyznačenými nežiaducimi udalosťami v placebom kontrolovanej štúdiiMedDRA
Trieda orgánových systémov
MedDRA
Uprednostnený
názov Frekvencia

Naglazyme % (pts)

Placebo % (pts)
Infekcie a nákazy Faryngitída Časté 16 (3) 5 (1) Gastroenteritída Časté 11 (2) 0 (0)
Poruchy nervového systému Areflexia Časté 11 (2) 0 (0) Ochorenia oka Konjunktivitída Časté 21 (4) 0 (0) Zákal rohovky Časté 11 (2) 0 (0)
Veľmi
Ochorenia ucha a labyrintu Bolesť ucha
časté 42 (8) 20 (4)
Cievne poruchy Hypertenzia Časté 11 (2) 0 (0)
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka
a mediastína Dyspnoe
Veľmi
časté 21 (4) 10 (2)Poruchy a ochorenia
Apnoe Časté 5 (1) 0 (0) Upchanie nosa Časté 11 (2) 0 (0)
Veľmi
gastrointestinálneho traktu Abdominálna bolesť
časté 42 (8) 30 (6)
Pupočná prietrž Časté 11 (2) 0 (0) Poruchy kože a podkožného tkaniva Edém tváre Časté 11 (2) 0 (0)
Celkové ochorenia a reakcie v mieste
podania Bolesť
Veľmi
časté 26 (5) 5 (1)
Bolesť na hrudi Časté 16 (3) 5 (1) Stuhnutosť Časté 21 (4) 0 (0) Nevoľnosť Časté 11 (2) 0 (0)

U 30 (56%) z 54 pacientov liečených Naglazyme vo všetkých klinických štúdiách sa pozorovali
reakcie súvisiace s infúznym podaním, charakterizované opakujúcim sa typom príznakov vyskytujúcich sa počas infúzie Naglazyme. Reakcie začali skoro, už v 6. týždni, ale aj neskoro, až
v 55. týždni liečby študovaným liekom a objavili sa počas viacnásobných infúzií aj keď nie vždy v za sebou nasledujúcich týždňoch. Najčastejšie príznaky z týchto reakcií súvisiacich s infúznym podaním zahŕňali horúčku, zimnicu/stuhnutosť, vyrážku a žihľavku, hoci hypotenzia, nutkanie na dávenie, dávenie, dyspnoe, bronchospazmus, retrosternálna bolesť, abdominálna bolesť, bolesť hlavy, nevoľnosť, respiračné napätie, angioneurotický edém a bolesť kĺbov boli tiež hlásené.

52/54 pacientov (96%) liečených Naglazyme vo všetkých štúdiách boli pozitívni na protilátky galsulfázy. Klinický význam protilátok galsufázy nie je známa.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania s Naglazyme. Niekoľkí pacienti dostali celkovú dávku Naglazyme v podmienkach približne dvojnásobnej odporúčanej rýchlosti infúzie bez akýchkoľvek zjavných nežiaducich udalostí.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Produkty výživového traktu a metabolizmu – enzýmy, ATC kód: A16AB

Tento liek bol schválený za takzvaných „mimoriadnych okolností“.
To znamená, že v dôsledku zriedkavosti ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o prínosoch a rizikách tohto lieku.
Európska lieková agentúra (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a toto SPC bude podľa potreby aktualizované.

Poruchy skladovania mukopolysacharidov sú spôsobené nedostatkom špecifických lyzozómových enzýmov nevyhnutných pre katabolizmus glykózaminoglykánov (GAGs). MPS VI je heterogénna a multisystémová porucha charakterizovaná nedostatkom N-acetylgalaktozamín 4-sulfatázy,
lyzozómovej hydrolázy katalyzujúcej hydrolýzu sulfátovej skupiny glykózaminoglykánu, dermatan sulfátu. Znížená alebo neprítomná aktivita N-acetylgalaktozamín 4-sulfatázy vedie k akumulácii dermatan sulfátu vo viacerých typoch buniek a tkanív.

Základom enzýmovej substitučnej liečby je obnovenie hladiny enzýmovej aktivity potrebnej na hydrolýzu akumulovaného substrátu a na prevenciu ďalšej akumulácie.

Purifikovaná galsulfáza, rekombinantná forma ľudskej N-acetylgalaktozamín 4-sulfatázy, je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 56 kD. Galsufáza pozostáva zo 495 aminokyselín po odštiepení N-konca. Molekula obsahuje 6 N-spojených oligosacharidových modifikovaných miest. Po intravenóznej infúzii je galsulfáza z cirkulácie rýchlo odstránená a odnesená bunkami do lyzozómov, najpravdepodobnejšie cestou receptorov manóza-6-fosfátu.

Tri klinické štúdie uskutočnené s Naglazyme sa zamerali na hodnotenie systematických manifestácií MPS VI, ako sú výdrž, pohyblivosť kĺbov, bolesť a stuhnutosť kĺbov, obštrukcia horných dýchacích ciest, manuálna zručnosť a vizuálna aktivita.

Bezpečnosť a účinnosť Naglazyme boli hodnotené v randomizovaných, dvojito-slepých, placebom kontrolovaných štúdiách fázy 3 u 39 MPS VI pacientov, vo veku od 5 do 29 rokov. Väčšina pacientov bola nízkeho telesného vzrastu, mala zníženú výdrž a muskuloskeletálne príznaky. Pacienti, ktorí mohli prejsť viac ako 5 metrov (m), ale nie viac ako 250 m počas 6 minút v rámci testu 12 minútovej prechádzky alebo menej ako 400 m v čase 12 minút v kontrolnej línii boli zaradení do štúdie.

Pacientom bol podaný buď 1 mg/kg galsulfázy alebo placebo každý týždeň počas celkom 24 týždňov. Základný vyhodnocovací parameter účinnosti bol počet metrov prejdených za 12 minút v týždni 24
v porovnaní s počtom metrov prejedených v kontrolnej línii. Druhé vyhodnocovacie parametre účinnosti boli rýchlosti, akými pacienti vyšli hore schodmi v čase troch minút a exkrécia glykózaminoglykánu močom u liečených pacientov v porovnaní s placebom v 24. týždni. Tridsaťosem pacientov bolo následne zaregistrovaných v nezaslepenej prídavnej štúdii, v ktorej dostali 1 mg/kg galsulfázy každý týždeň.

Po 24-týždňovej liečbe sa u pacientov liečených Naglazyme vyskytlo 92 ± 40 m zlepšenie vo vzdialenosti prejdenej za 12 minút v porovnaní s placebom liečenými pacientmi (p = 0,025). Liečení pacienti zaznamenali zlepšenie o 5,7 schodov za minútu v 3-minútovom prejdení schodmi v porovnaní s placebom liečenými pacientmi. U liečených pacientov sa tiež vyskytol mierny pokles vylučovania glykózaminoglykánu močom z 238 ± 17,8 μg/mg kreatinínu ± S.E. po 24 týždňoch liečby v porovnaní s placebom liečenými pacientmi. GAG výsledky boli v rámci normálneho rozpätia vzhľadom na vek pacientov v skupine liečenej Naglazyme.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika galsulfázy bola hodnotená u 13 pacientov s MPS VI, ktorí dostali 1 mg/kg galsulfázy formou 4-hodinovej infúzie. Po 24 týždňoch liečby bola priemerná (± štandardná odchýlka [S.D.]) maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 2,357 (± 1,560) ng/ml a priemerná (± S.D.) plocha pod krivkou závislosti plazmatická koncentrácia-čas (AUC0-t) 5,860 (± 4,184) hod × ng/ml. Priemerný
(± S.D.) distribučný objem (Vz) bol 316 (± 752) ml/kg a priemerný (± S.D.) plazmatický klírens (CL)
7,9 (± 14,7) ml/min/kg. Priemerný (± S.D.) eliminačný polčas (t1/2) bol 22,8 (± 10,7) minút v týždni
24.

Farmakokinetické parametre pacientov v štúdii fázy 1 ostali stále počas dlhej doby (aspoň počas 194
týždňov).

Galsulfáza je proteín a očakáva sa, že bude metabolizovaný štiepením peptidovou hydrolýzou. V dôsledku toho sa neočakáva, že poškodenie funkcie pečene ovplyvní klinicky významným spôsobom farmakokinetiku galsulfázy. Eliminácia galsulfázy renálnou cestou sa považuje za minoritný spôsob klírens (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity jednej dávky, toxicity po opakovanom podávaní, a všeobecnej reprodukčnej schopnosti alebo embryo-fetálneho vývoja u potkanov alebo králikov neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.,Peri- a postnatálna toxicita nebola študovaná. Genotoxický a karcinogénny potenciál sa neočakáva.
Príčina klinickej dôležitosti pečeňovej toxicity (hyperplázia žlčovodu/peripotálny zápal) pri klinicky relevantných dávkach zaznamenaná v štúdii toxicity opakovanej dávky u opíc nie je známa.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Monohydrát dihydrogéfosforečnanu sodného Heptahydrát hydrogéfosforečnanu sodného Polysorbát 80
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené injekčné liekovky: 36 mesiacov. Pripravené roztoky:
Chemická a fyzikálna stabilita počas použitia bola dokázaná po dobu 4 dní pri izbovej teplote
(23°C - 27°C).

Z pohľadu mikrobiologickej bezpečnosti musí byť Naglazyme použitý ihneď. Ak sa ihneď nepoužije, časy a podmienky skladovania počas používania sú zodpovednosťou používateľa a obyčajne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri 2°C – 8°C, nasledované 24 hodinami počas podávania pri izbovej teplote (23°C - 27°C).
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C až 8°C) Neuchovávajte v mrazničke.
Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka (sklo typu I) so zátkou (silikonizovaná chlórbutylová guma) a uzáverom (hliník)
so snímateľnou čiapočkou (polypropylén), 1 injekčná liekovka v jednom kartónovom obale.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Každá injekčná liekovka Naglazyme je určená len na jedno použitie. Infúzny koncentrát musí byť zriedený infúznym roztokom 9 mg/ml chloridu sodného (0,9%) používajúc aseptickú techniku. Odporúča sa, aby sa nariedený roztok Naglazyme podal pacientom formou infúzie vybavenej nasadeným 0,2 µm filtrom.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

6.7 Príprava infúzie Naglazyme (má sa použiť aseptická technika)

Musí sa stanoviť počet injekčných liekoviek na zriedenie založený na individuálnej telesnej hmotnosti pacienta a vybrať z chladničky približne 20 minút pred použitím, aby sa zabezpečilo dosiahnutie izbovej teploty.

Pred nariedením sa musí každá injekčná liekovka skontrolovať, či neobsahuje zvláštne častice a nemá zmenenú farbu. Číry až mierne opaleskujúci a bezfarebný až slabožltý roztok nesmie obsahovať žiadne častice.

Objem infúzneho roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9%), ktorý sa naberie z 250 ml infúzneho vrecka je rovnaký ako celkový objem Naglazyme, ktorý sa má pridať. Použitie infúznych vreciek
s objemom 100 ml sa má zvážiť u pacientov náchylných na preťaženie vodou a vážiacich menej ako
20 kg; v tomto prípade má byť infúzna rýchlosť (ml/min) znížená tak, aby bola celková doba infúzie menej ako 4 hodiny. Pri použití vreciek s objemom 100 ml sa objem Naglazyme môže pridať priamo do infúzneho vrecka.

Objem Naglazyme sa má pomaly pridať k infúznemu roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9%). Roztok sa má pre infúziou jemne premiešať.
Roztok sa má pred použitím vizuálne skontrolovať, či neobsahuje zvláštne častice. Iba číry a bezfarebný roztok bez viditeľných častíc sa smie použiť.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BioMarin Europe Ltd., Axtell House
23-24 Warwick Street London, W1B 5NQ Veľká Británia
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/05/324/0019. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

24 január 200610. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPRÍLOHA II

A. VÝROBCA BIOLOGICKÉHO LIEČIVA A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE

C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
A. VÝROBCA BIOLOGICKÉHO LIEČIVA A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu biologického liečiva

BioMarin Pharmaceutical Inc.,
46 Galli Drive, Novato, CA 94949
Spojené Štáty Americké

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Catalent UK Packaging Ltd
Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancs, BL5 3XX
Veľká BritániaB. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.

• ĎALŠIE PODMIENKY

Držiteľ rozhodnutia o registrácii sa zaväzuje vykonať štúdie a dodatočné aktivity farmakovigilancie detailne popísané v pláne farmakovigilancie.
Obnovený plán manažmentu rizika sa má predložiť v súlade s nariadením CHMP o systéme manažmentu rizika pre lieky na humánne použitie.

C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCIIDržiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná v určenom časovom rámci nasledujúci program štúdií, ktorých výsledky budú tvoriť základ každoročného prehodnotenia pomeru prínosu a rizika.
Oblasť1 Popis Dátum vykonania
Klinická SO 001.2
Uskutoční sa program klinického sledovania (PKS) na vyhodnotenie údajov dlhodobej bezpečnosti a účinnosti liečby Naglazymom.
V rámci PKS sa vykonajú sub-štúdie, ktoré:
1. Vyhodnotia účinok Naglazymu na graviditu a dojčenie.
2. Vyhodnotia bezpečnosť a účinnosť Naglazymu u detí mladších ako 5 rokov.
Vyššie hladiny protilátok budú porovnané s hodnotami pacientovho GAG v moči za účelom hodnotenia potenciálneho vplyvu na účinnosť. Vzorky protilátok od pacientov, ktorí
majú stále zvýšené hodnoty GAG v moči spolu s vysokými hladinami protilátok, budú hodnotené za účelom zistenia prítomnosti neutralizujúcich aktivít.
Vzorky IgG protilátky budú odobraté v špecifických
intervaloch. Ak má lekár podozrenie na IgE sprostredkovanú reakciu, v protokole bol poučený tak, aby si vyžiadal kontrolu prítomnosti IgE protilátky, ktorú prevedie držiteľ rozhodnutia o registrácii.
Klinická štúdia s týmto protokolom bola iniciovaná
v Spojených Štátoch a na konci Septembra 2005 bude tento protokol predložený k schváleniu etickým komisiám
v niekoľkých EU krajinách (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko), v ktorých sú pacienti s MPS VI.
Záverečná správa o štúdii v rámci tohto PKS bude predložená do 31.júla 2020.
SO 002
Uskutoční sa program klinického sledovania (PKS) na vyhodnotenie údajov dlhodobej bezpečnosti a účinnosti liečby Naglazymom.
V rámci PKS sa vykonajú sub-štúdie, ktoré:
1. Vyhodnotia účinok Naglazymu na graviditu a dojčenie.
2. Vyhodnotia bezpečnosť a účinnosť Naglazymu u 10 detí mladších ako 5 rokov liečených dávkou 1 mg/kg po dobu aspoň 1 roka.
Zhromažďovať sa budú aj informácie o klinickom stave, nežiaducich príhodách, hodnoteniach imunogenicity a potenciálnych vplyvoch na tvorbu protilátok.
Údaje PKS budú analyzované v ročných intervaloch a výsledky predložené vo forme ročných správ.
Podrobné informáce o klinockom stave sa zaznamenajú pri vstupe pacienta do štúdie a neskôr v ročných intervaloch po dobu aspoň 15 rokov.
Iné parametre (GAG v moči, protilátky) sa hodnotia častejšie. Ťažké a závažné toxicity pečene budú hodnotené v rámci PSUR, ako aj analýzou týchto príhod v databáze PKS.
U osôb, ktoré boli do štúdie prijaté, sa budú pravidelne odoberať vzorky moča na analýzu glykozamínoglykánu a vzorky na analýzu IgG protilátok tak, ako je to určené v pláne aktivít.
Zvýšené hladiny protilátok (>10OD/uL) sa porovnajú s hodnotami GAG pacienta v moči za účelom hodnotenia potenciálneho vplyvu na účinnosť.
Vzorky protilátok od tých osôb, ktoré vykazujú stály nárast
Priebežné výsledky budú uvedené v ročnej správe PKS,
ktorá je
k predloženiu
31.júla 2007, a potom každoročne.

Stručná aktualizácia sa predloží ako súčasť ročných prehodnotení.Záverečná správa o štúdii:
31. júl 2020
hladín GAG v moči spolu s vysokými hladinami protilátok, sa budú analyzovať za účelom zistenia prítomnosti neutralizujúcich aktivít.
Vzorky na analýzu IgG protilátok budú odobraté v špecifických intervaloch. Ak má lekár podozrenie na IgG sprostredkovanú reakciu, vyžiada si v súlade s protokolom analýzu prítomnosti IgE protilátok, ktorú má vykonať MAH. Klinická štúdia s týmto protokolom bola iniciovaná
v Spojených Štátoch a na konci Septembra 2005 bude tento protokol predložený k schváleniu etickým komisiám
v niekoľkých EU krajinách (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko), v ktorých sú pacienti s MPS VI.
Záverečná správa o štúdii v rámci tohto PKS bude predložená do 31.júla 2020.
SO 003.1
Niekoľké opatrenia budú zavedené za účelom hodnotenia dávky Naglazymu.
Budú preverené údaje zhromaždené v postmarketingovej fáze, aby sa zistilo, či možno odporučiť vhodnú udržiavaciu dávku Naglazymu v závislosti na bodoch hodnotenia účinnosti
používaných v klinických štúdiách.
SO 004.1
Všetci pacienti v klinickej štúdii teraz dostávajú produkt vyrobený komerčným spôsobom. Odber vzoriek GAG a protilátok bude pokračovať v špecifických intervaloch podľa protokolu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii sa zaväzuje
k analýze údajov od pacientov, ktorí dostali klinický a potom komerčný produkt, aby sa zistila akákoľvek zmena parametrov
bezpečnosti (tvorba protilátok) a účinnosti, pochádzajúca
z prechodu na komerčný výrobok. Táto analýza bude uvedená v klinickom hlásení o štúdii pre obidve tieto štúdie po ich ukončení. Odovzdanie hlásení o klinickej štúdii pre všetky štúdie sa plánuje najneskôr v Januári 2007.
1. Oblasti: Kvalita, neklinická, klinická, farmakovigilanciaPriebežné výsledky budú uvedené v ročnej prehodnocovanej správe v januári
2007 a potom každoročne. Záverečná správa
o štúdiách fázy
II a fázy III

Dátum predloženia: Jún
2007PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM (KARTÓNOVOM) OBALE1. NÁZOV LIEKU

Naglazyme
1 mg/ml
Infúzny koncentrát
Galsulfáza2. LIEČIVO/LIEČIVÁ

Každý ml roztoku obsahuje 1 mg galsulfázy. Jedna injekčná liekovka s objemom 5 ml obsahuje 5 mg
galsulfázy.3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný
Monohydrát dihydrogéfosforečnanu sodného Heptahydrát hydrogéfosforečnanu sodného Polysorbát 80
Voda na injekciu4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka
5 mg/5 ml5. SPÔSOB A CESTA/CESTY PODANIA

Intravenózne použitie
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE/UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR
9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke
Neuchovávajte v mrazničke10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Len na jednorazové použitie
Všetok nespotrebovaný roztok musí byť znehodnotený11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BioMarin Europe Ltd.,
Axtell House
23-24 Warwick Street London, W1B 5NQ Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/05/324/00113. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE (injekčná liekovka z číreho skla typu 1 s objemom 5 ml)1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Naglazyme, 1 mg/ mf infúzny koncentrát
Intravenózne použitie2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH
JEDNOTKÁCH

5 ml6. INÉ


Uchovávajte v chladničkeB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Naglazyme 1 mg/ ml infúzny koncentrát galsulfáza

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.'
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Naglazyme a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Naglazyme
3. Ako užívať Naglazyme
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Naglazyme
6. Ďalšie informácie1. ČO JE NAGLAZYME A NA ČO SA POUŽÍVA

Galsulfáza je forma ľudského enzýmu N-acetylgalaktozamín 4-sulfatázy a vyrába sa metódou rekombinantnej DNA. Používa sa v enzýmovej substitučnej liečbe Mukopolysacharidózy VI (MPS VI; Maroteaux-Lamyho syndróm), skladovacej poruchy v tele, keď hladina enzýmovej aktivity N- acetylgalaktozamín 4-sulfatázy je neprítomná alebo nižšia ako normálna. Ak trpíte skladovacou poruchou MPS VI, znížená alebo neprítomná aktivita N-acetylgalaktozamín 4-sulfatázy vedie
k akumulácii substrátu vo väčšine typov buniek a tkanív.

Naglazyme je indikovaný v dlhodobej enzýmovej substitučnej liečbe u pacientov s potvrdenou diagnózou Mukopolysacharidózy VI (MPS VI; nedostatok N-acetylgalaktozamín 4-sulfatázy).

2. SKÔR AKO UŽIJETE NAGLAZYME Neužívajte Naglazyme
- keď ste alergický (precitlivený) na galsulfázu alebo na niektorú z ďalších zložiek Naglazyme.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Naglazyme
- Ak sa u vás počas liečby Naglazyme vyskytne reakcia súvisiaca s infúznym podaním, musíte okamžite informovať vášho lekára (pozri časť 4).

- Ak máte horúčku, alebo ak máte ťažkosti s dýchaním, porozprávajte sa s vašim lekárom o oneskorení infúzie Naglazyme.

- Ako v prípade akéhokoľvek produktu na báze intrávenózne podávaného proteínu, možné sú reakcie alergického typu. Ak sa závažné alergické alebo anafylaktické reakcie vyskytnú, možno zvážiť okamžité prerušenie podávania Naglazyme a váš lekár môže začať vhodnú liečbu.

Bezpečnosť a účinnosť Naglazyme u detí mladších ako 5 rokov a u pacientov starších ako 65 rokov neboli stanovené.
Obličková a pečeňová nedostatočnosť:

Bezpečnosť a účinnosť Naglazyme u pacientov trpiacich obličkovou alebo pečeňovou nedostatočnosťou neboli stanovené.

Užívanie iných liekov
Liekové interakcie nie sú známe. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Užívanie Naglazyme s jedlom a nápojmi
Naglazyme sa podáva formou intravenóznej infúzie a preto sa interakcia s jedlom a nápojmi neočakáva.

Tehotenstvo
Naglazyme má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Skôr ako začnete užívať
akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie
Nie je známe, či sa galsulfáza vylučuje do materského mlieka, preto sa dojčenie musí počas liečby
Naglazyme zastaviť. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.3. AKO UŽÍVAŤ NAGLAZYME

Infúzny koncentrát musí byť pred podaním intravenóznou infúziou zriedený.

Dávkovanie
Odporúčaný dávkovací režim galsulfázy je 1 mg/kg telesnej hmotnosti podaný raz za týždeň formou intravenóznej infúzie. Počiatočná infúzna rýchlosť sa upravuje tak, aby sa približne 2,5℅ celkového objemu roztoku podalo počas prvej hodiny a zvyšný objem infúzie (približne 97,5℅) sa podá počas nasledujúcich 3 hodín.

Ak užijete viac Naglazyme ako máte
Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania s Naglazyme.

Ak zabudnete užiť Naglazyme
Ak ste zabudli užiť Naglazyme, obráťte sa prosím na vášho lekára. Ak sa dávka podá len čiastočne alebo sa vynechá, nasledujúca dávka nebude kvôli tomuto zvýšená.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Naglazyme môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené ako súvisiace s Naglazyme:
Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov): Bolesť brucha, bolesť ucha, bolesť, sčervenanie očí, dychová nedostatočnosť, zimnice, bolesť na hrudi, bolesť hrdla, bolesť žalúdka, slabé reflexy, zákal očí, opuch tváre, gastroenteritída, vysoký krvná tlak, nevoľnosť, upchanie nosa, vydutý pupok, horúčka, bolesť hlavy, vyrážka, nutkanie na dávenie, dávenie a bolesť kĺbov.
Časté (u viac ako 1 zo 100 pacientov): Žihľavka, opuchy jazyka a hrdla, nízky krvný tlak, ťažkosti s dýchaním a apnoe.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NAGLAZYME

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Naglazyme po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Neotvorené injekčné liekovky:
Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C - 8°C).

Neuchovávajte v mrazničke.
Nepoužívajte Naglazyme po uplynutí doby exspirácie vyznačenej na štítku za písmenami EXP.

Pripravené roztoky:

Chemická a fyzikálna stabilita počas použitia bola dokázaná po dobu 4 dní pri izbovej teplote (23°C -
27°C).

Z mikrobiologického pohľadu bezpečnosti musí byť produkt ihneď použitý. Ak sa ihneď nepoužije, časy a podmienky skladovania počas používania sú zodpovednosťou používateľa a obyčajne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri 2°C – 8°C, nasledované 24 hodinami počas podávania pri izbovej teplote (23°C - 27°C).

Nepoužívajte Naglazyme, ak obsahuje viditeľné častice.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Naglazyme obsahuje

- Liečivo je galsulfáza. Jeden ml Naglazyme obsahuje 1 mg galsulfázy. Jedna injekčná liekovka s objemom 5 ml obsahuje 5 mg galsulfázy. Galsulfáza je rekombinantná forma ľudskej N- acetylgalaktozamín 4-sulfatázy získaná metódou genetického inžinierstva z buniek vaječníkov čínskeho škrečka (CHO).

- Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, monohydrát dihydrogéfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogéfosforečnanu sodného, polysorbát 80, voda na injekciu

Ako vyzerá Naglazyme a obsah balenia
Naglazyme sa dodáva ako infúzny koncentrát. Číry až mierne opaleskujúci a bezfarebný až slabožltý roztok nesmie obsahovať žiadne častice. Roztok sa musí pred infúznym podaním zriediť.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
BioMarin Europe Ltd., Axtell House
23-24 Warwick Street
London, W1B 5NQ Veľká Británia

Výrobca
Catalent UK Packaging Ltd
Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancs, BL5 3XX
Veľká BritániaAk potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
BioMarin Europe Limited Tél/Tel: 00 800 2466 2746 biomarinfr@bmrn.com
Luxembourg/Luxemburg
BioMarin Europe Limited Tél/Tel: 00 800 2466 2746 biomarinfr@bmrn.com

България
BioMarin Europe Limited
00 359 2 827 23 87
biomarinbg@bmrn.com Česká republika BioMarin Europe Limited biomarincs@bmrn.com
Magyarország
BioMarin Europe Ltd biomarinhu@bmrn.com

Malta
BioMarin Europe Ltd biomarinen@bmrn.comDanmark
BioMarin Europe Limited
Tlf: 00 800 2466 2746
biomarinda@bmrn.com
Nederland
BioMarin Europe Limited
Tel: 00 800 2466 2746
biomarinnl@bmrn.comDeutschland
BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinde@bmrn.com
Norge
BioMarin Europe Limited biomarinno@bmrn.com

Eesti
BioMarin Europe Limited biomarinet@bmrn.com
Österreich
BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinde@bmrn.com

Ελλάδα
BioMarin Europe Limited biomarinel@bmrn.com
Polska
BioMarin Europe Limited biomarinpl@bmrn.com

España
BioMarin Europe Limited Tel: 00 34 800808508 biomarines@bmrn.com
Portugal
BioMarin Europe Limited Tel: 00 351 21 726 60 53 biomarinpt@bmrn.com
France
BioMarin Europe Limited
Tél: 00 800 2466 2746
biomarinfr@bmrn.com
România
BioMarin Europe Limited biomarinro@bmrn.com

Ireland
BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinen@bmrn.com
Slovenija
BioMarin Europe Limited biomarinsl@bmrn.com

Ísland
BioMarin Europe Limited biomarinis@bmrn.com
Slovenská republika
BioMarin Europe Limited biomarinsk@bmrn.com

Italia
BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinit@bmrn.com
Suomi/Finland
BioMarin Europe Limited Puh/Tel: 00 800 2466 2746 biomarinfi@bmrn.com

Κύπρος
BioMarin Europe Limited biomarinel@bmrn.com
Sverige
BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinsv@bmrn.com

Latvija
BioMarin Europe Limited biomarinlv@bmrn.com
United Kingdom
BioMarin Europe Limited Tel: 00 800 2466 2746 biomarinen@bmrn.com

Lietuva
BioMarin Europe Limited biomarinlt@bmrn.comTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Tento liek bol schválený za „mimoriadnych okolností“.
To znamená, že kvôli zriedkavosti tohto ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o prínosoch a rizikách tohto lieku.
Európska lieková agentúra (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a podľa potreby aktualizovať túto písomnú informáciu.Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. Sú tam aj odkazy na ďalšie internetové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Naglazyme sa v tej istej infúzii nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v nižšie.

Každá injekčná liekovka Naglazyme je určená len na jedno použitie. Infúzny koncentrát musí byť zriedený infúznym roztokom 9 mg/ml chloridu sodného (0,9%) používajúc aseptickú techniku. Odporúča sa, aby sa nariedený roztok Naglazyme podal pacientom formou infúzie vybavenej nasadeným 0,2 µm filtrom.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Príprava infúzie Naglazyme (má sa použiť aseptická technika)

Musí sa stanoviť počet injekčných liekoviek na zriedenie založený na individuálnej telesnej hmotnosti pacienta a vyňať z chladničky približne 20 minút pred použitím, aby sa zabezpečilo dosiahnutie izbovej teploty.

Pred nariedením sa musí každá injekčná liekovka skontrolovať, či neobsahuje zvláštne častice a nemá zmenenú farbu. Číry až mierne opaleskujúci a bezfarebný až slabožltý roztok nesmie obsahovať žiadne častice.

Objem infúzneho roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9%), ktorý sa naberie z 250 ml infúzneho vrecka je rovnaký ako objem Naglazyme, ktorý sa má pridať. Použitie infúznych vreciek s objemom
100 ml sa má zvážiť u pacientov náchylných na preťaženie vodou a vážiacich menej ako 20 kg;
v tomto prípade má byť infúzna rýchlosť (ml/min) znížená tak, aby bola celková doba infúzie menej ako 4 hodiny. Pri použití vreciek s objemom 100 ml sa objem Naglazyme môže pridať priamo do infúzneho vrecka.

Objem Naglazyme sa má pomaly pridať k infúznemu roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9%). Roztok sa má pre infúziou jemne premiešať.
Roztok sa má pred použitím vizuálne skontrolovať, či neobsahuje zvláštne častice. Použiť sa majú číre a bezfarebné roztoky bez viditeľných častíc.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.