ISOPRINOSINE 50 MG/ML SIRUP sir 1x150 ml (fľ.skl. hnedá)

SPC
prinosinesirup
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Isoprinosinesirup
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Isoprinosine sirup a na čo sa používa

Isoprinosine sirup obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií. Predpokladá sa, že pôsobí stimuláciou na imunitný systém a tým prekonáva vírus. Váš lekár vám predpísal Isoprinosine sirup na stimuláciu vášho imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:
- vírusové infekcie dýchacích ciest
- opakujúci sa herpes na pohlavných orgánoch
- opakujúci sa opar na perách
- pásový opar
- ovčie kiahne
- osýpky
- žltačka
- bradavice na pohlavných orgánoch a iné infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie)
- iné vírusové infekcie, ako je infekčná mononukleóza (infekcia spôsobená Epstein-Barrovej vírusom), infekcia spôsobená cytomegalovírusom a subakútna sklerotizujúca panencefalitída (zriedkavé ochorenie u detí a mladých ľudí, ktoré môže vzniknúť po prekonaní osýpok).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Isoprinosine sirup

Neužívajte Isoprinosinesirup
- ak ste alergický na inozín acedoben dimepranol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Alergická reakcia sa môže prejaviť ako vyrážka, svrbenie, problémy s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka.
- ak máte dnu alebo vám povedali, že máte zvýšené hladiny kyseliny močovej.Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Isoprinosine sirup.

Predtým, ako začnete užívať Isoprinosine sirup, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak máte alebo ste niekedy mali dnu alebo zvýšenú hladinu kyseliny močovej,
- ak máte alebo ste niekedy mali obličkové alebo žlčníkové kamene,
- ak máte poruchu funkcie obličiek (bude potrebné kontrolovať funkciu vašich obličiek),
- ak sa liečite dlhodobo, budú vám pravidelne robiť krvné testy a kontrolovať funkciu obličiek a pečene. U dlhodobo liečených pacientov sa môžu objaviť obličkové kamene.
- ak ste spozorovali príznaky alergickej reakcie, ako je vyrážka, svrbenie, ťažkosti s dýchaním alebo opuch tváre, pier, hrdla alebo jazyka, mali by ste okamžite ukončiť liečbu a navštíviť
svojho lekára.

Iné lieky a Isoprinosine sirup
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte svojmu lekárovi, najmä ak užívate nasledujúce lieky, pretože môžu ovplyvniť účinok lieku Isoprinosine sirup, alebo Isoprinosine sirup môže ovplyvniť ich účinok:
- alopurinol alebo iné spôsoby liečby dny,
- diuretiká (tablety na odvodnenie),
- lieky, ktoré tlmia imunitný systém, napr. po transplantácii orgánu,
- zidovudín (AZT) na liečbu AIDS.

Stále budete môcť užívať Isoprinosine sirup, ak váš lekár rozhodne, že je to vhodné.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Isoprinosine sirup, ak ste tehotná alebo dojčíte, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Isoprinosine sirup nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Isoprinosinesirup
Isoprinosine sirup obsahuje metylparabén a propylparabén, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie (možno aj oneskorené).
Isoprinosine sirup obsahuje tiež sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.
1 ml sirupu obsahuje 650 mg sacharózy. To sa má vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie cukrov, nesmú užívať tento liek.  Môže škodiť zubom.

Isoprinosine sirup obsahuje tiež sodík. Jedna dávka Isoprinosine sirupu vyššia ako 10 ml obsahuje viac ako 1 mmol(>24 mg) sodíka, čo zodpovedá 1,2 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2g sodíka pre dospelú osobu . To sa má vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Isoprinosine sirup obsahuje tiež malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg v jednej dávke, pri odporúčanom dávkovaní (pozri časť 3).


3. Ako užívať Isoprinosinesirup

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka závisí od vašej telesnej hmotnosti a od závažnosti vášho ochorenia. Denná dávka je rozdelená rovnomerne počas dňa.

Odporúčaná dávka je:


Dospelí a starší pacienti
Odporúčané dávkovanie je 50 mg/kg (telesnej hmotnosti) až do maximálnej dávky 4 g denne (zvyčajne 4 lyžičky 3 – 4-krát denne).
Jedna lyžička (5 ml) sirupu obsahuje 250 mg liečiva inozín acedoben dimepranol.

Deti
Zvyčajná dávka je 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo podľa tabuľky uvedenej nižšie.

Telesná hmotnosť
Dávkovanie
Menej ako 9 kg
3 – 4-krát denne 0,5 lyžičky (3 – 4-krát po 2,5 ml) sirupu
9 ‑14 kg
3 – 4-krát denne 1 lyžička (3 – 4-krát po 5 ml) sirupu
14 ‑21 kg
3 – 4-krát denne 1,5 lyžičky (3 – 4-krát po 7,5 ml) sirupu
Nad 21 kg
Rovnaká dávka ako u dospelých

Dĺžka liečby závisí od vašej reakcie na liečbu.

Ak užijete viac lieku Isoprinosine sirup, ako máte
Doteraz neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Ak si nie ste niečím istý alebo sa necítite dobre, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Isoprinosinesirup
Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Isoprinosinesirup
Ak predčasne ukončíte liečbu, požadovaný účinok sa nemusí dosiahnuť alebo príznaky sa môžu znovu zhoršiť. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky'

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Všetky lieky môžu vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú veľmi zriedkavé. Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví:
· akákoľvek náhla dýchavičnosť,
· problémy s dýchaním,
· opuch očných viečok, tváre alebo pier,
· vyrážka alebo svrbenie (najmä postihujúce celé telo).

Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- prechodné zvýšenie hladiny kyseliny močovej v krvi a v moči

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- bolesť hlavy, pocit točenia (vertigo),
- nevoľnosť (nauzea), vracanie, podráždený žalúdok,
- svrbenie, kožná vyrážka,
- bolesť kĺbov,
- únava, slabosť,
- zvýšenie pečeňových enzýmov v krvi.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- ospanlivosť, nespavosť,
- hnačka, zápcha,
- nervozita,
- zvýšené močenie.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
- opuch tváre, pier, očných viečok alebo hrdla (angioedém), žihľavka, alergické reakcie, alergická reakcia celého tela (anafylaktická reakcia),
- závraty,
- bolesť žalúdka,
- začervenanie kože (erytém).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Isoprinosinesirup

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Po prvom otvorení sirup nepoužívajte dlhšie ako 6 mesiacov.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Isoprinosine sirup obsahuje
Liečivo je inozín acedoben dimepranol. 1 ml sirupu obsahuje 50 mg inozín pranobexu. Jedna lyžička (5 ml) sirupu obsahuje 250 mg inozín acedoben dimepranolu.
Ďalšie zložky sú: sacharóza, metylparabén, propylparabén, hydroxid sodný, slivková aróma, čistená voda, nátriumcitrát.

Ako vyzerá Isoprinosine sirup a obsah balenia
Isoprinosine sirup je číry, takmer bezfarebný sirup so slivkovou arómou. Dodáva sa v 150 ml žltohnedých sklenených fľaškách s priloženou plastovou dávkovacou lyžičkou.

Veľkosť balenia: 150 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Ewopharma International, s.r.o.
Prokopa Veľkého 52
811 04 Bratislava
Slovenská republika


Výrobca
Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A.
Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugalsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2019 .
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.