GRAZAX lyo slg 90x75 000 SQ-T (blis.Al/Al)

trávového  peľu.  Pokiaľ  sa  počas  prvej  sezóny  trávového  peľu  nepozoruje  relevantné  zlepšenie príznakov, nie je indikácia na pokračovanie liečby počas druhého roka.

Klinický účinok v prvej liečebnej sezóne sa dosiahne, ak sa liečba začne najmenej 4 mesiace pred začiatkom sezóny trávového peľu a pokračuje počas celej sezóny trávového peľu. Ak sa liečba začne
2-3 mesiace pred sezónou, možno dosiahnuť určitú účinnosť.

Grazax je perorálny lyofilizát. Perorálny lyofilizát sa má vybrať z pretlačovacieho balenia suchými prstami a vložiť pod jazyk, kde sa rozpustí.

Približne 1 minútu sa nemá prehĺtať. Počas nasledujúcich 5 minút sa nemá požívať jedlo ani nápoje. Perorálny lyofilizát sa má užiť okamžite po otvorení pretlačovacieho balenia.
4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú z pomocných látok (úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1). Malignita alebo systémové ochorenie postihujúce imunitný systém, napr. autoimunitné ochorenia, ochorenia imunitných komplexov alebo ochorenia na imunitnú nedostatočnosť.

Zápalové stavy v ústnej dutine so závažnými príznakmi, ako je orálny plochý lišaj s ulceráciami alebo závažnou orálnou mykózou.

Pacienti s nekontrolovanou alebo závažnou astmou (dospelí: FEV1  < 70% prisudzovanej hodnoty po náležitej farmakologickej liečbe) nemajú byť liečení imunoterapiou Grazaxom.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade orálneho chirurgického výkonu, vrátane extrakcie zuba, sa má liečba Grazaxom prerušiť na
7 dní, aby sa umožnilo zahojenie ústnej dutiny.

Počas liečby Grazaxom je pacient vystavený alergénom, ktoré spôsobujú alergické príznaky. Počas obdobia liečby preto možno očakávať predovšetkým mierne až stredne závažné lokálne alergické reakcie.  Ak  u pacienta  nastanú  významné  miestne  nežiaduce  reakcie  z liečby,  má  sa  zvážiť protialergická liečba (napr. antihistaminikami).

Nástup  systémových  príznakov  môže  zahŕňať  sčervenanie,  intenzívne  svrbenie  dlaní  a chodidiel a ostatných častí tela (ako pri žihľavke). Môže sa tiež prejaviť pocit horúčavy, celkové ťažkosti a agitácia/anxiozita. V prípade závažných systémových reakcií, angioedému, ťažkostí s prehĺtaním, dýchacích ťažkostí, zmeny hlasu alebo pri pocite plnosti hrdla je potrebné okamžite vyhľadať lekára. V takýchto prípadoch sa má natrvalo ukončiť liečba, pokiaľ lekár nerozhodne ináč. Ak u pacientov so súčasnou astmou nastúpia znaky a príznaky naznačujúce zhoršenie astmy, liečba sa má ukončiť a okamžite poradiť s lekárom s cieľom prehodnotiť pokračovanie liečby.

Závažné alergické reakcie možno liečiť adrenalínom. Účinky adrenalínu sa môžu zosilniť u pacientov liečených  tricyklickými  antidepresívami  a  inhibítormi  monoaminoxidázy  (IMAO)  s  možnými fatálnymi následkami: toto sa má vziať do úvahy pred začatím špecifickej imunoterapie.

Nie  sú  k  dispozícii  klinické  skúsenosti  vo  vzťahu  k  súbežnej  vakcinácii  a  liečbe  Grazaxom. Vakcináciu  možno  vykonať  bez  prerušovania  liečby  Grazaxom  po  medicínskom  vyhodnotení celkového stavu pacienta.

Grazax obsahuje želatínu získanú z rýb. Dostupné údaje nenaznačujú zvýšené riziko alergických reakcií pre ťažkých alergikov na ryby. Pri začatí liečby Grazaxom u týchto pacientov sa však navrhuje opatrnosť.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba symptomatickými antialergikami (napr. antihistaminiká, kortikosteroidy a stabilizátory heprinocytov) môže zvyšovať úroveň pacientovej tolerancie imunoterapie.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o možných rizikách súbežnej imunoterapie s inými alergénmi počas liečby Grazaxom.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti s používaním Grazaxu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali zvýšené riziko pre plod. Liečba Grazaxom sa nemá začínať počas gravidity.
Ak  sa  počas  liečby  stanoví  gravidita,  liečba  môže  pokračovať po  vyhodnotení celkového stavu
(vrátane funkcie pľúc) pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie Grazaxu. U pacientov s existujúcou astmou sa odporúča dôkladné sledovanie počas gravidity.

Laktácia
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní Grazaxu počas laktácie. Nepredpokladajú sa žiadne účinky na dojčatá.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liečba Grazaxom nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V štúdiách skúmajúcich liečbu  Grazaxom 75  000  SQ-T denne  70%  pacientov hlásilo nežiaduce účinky.

Veľmi  často  hlásené  nežiaduce  reakcie  u pacientov  so  sezónnou  alegickou  rinokonjunktivitídou vyvolanou trávovým peľom a liečených Grazaxom boli alergické reakcie v ústnej dutine, ktoré boli zväčša mierne až stredne závažné. U väčšiny pacientov sa tieto reakcie začali v skorom štádiu liečby, trvali minúty až hodiny po každom užití Grazaxu a mali tendenciu spontánne vymiznúť počas 1 až 7 dní.

Nasledovná tabuľka nežiaducich účinkov sa zakladá na údajoch z kontrolovaných klinických štúdií skúmajúcich Grazax u pacientov so sezónnou alegickou rinokonjunktivitídou vyvolanou trávovým peľom, vrátane pacientov s miernou až stredne závažnou existujúcou astmou vyvolanou trávovým peľom.

Nežiaduce reakcie sú rozdelené do skupín podľa frekvencií MedDRA konvencie: veľmi časté (>1/10),
časté (>1/100, <1/10) a menej časté (>1/1000, <1/100).

Trieda orgánových systémov

Frekvencia Nežiaduca lieková reakcia

Infekcie a nákazy Menej časté Infekcia horných dýchacích ciest

Ochorenia krvi a lymfatického systému Poruchy nervového

Menej časté Lymfadenopatia

Časté Bolesť hlavy, orálna parestézia

systému Menej časté Závrat
Ochorenia oka Časté Očný pruritus, konjunktivitída
Menej časté Opuch očí

Ochorenia ucha a labyrintu
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Poruchy kože a

Veľmi časté Ušný pruritus

Veľmi časté Podráždenie hrdla, kýchanie
Časté Kašeľ, astma, faryngitída, rinorea, nazálna kongescia, podráždenie nosového priechodu, rinitída, napätie v hrdle
Menej časté Nazofaryngitída, bronchospazmus, dyspnoe, sipot, chrapot, laryngálne ťažkosti, faryngálny edém
Veľmi časté Orálny edém, orálny pruritus
Časté Orofaryngálny edém, dyspepsia a nauzea, orálna hypestézia alebo orálne ťažkosti, tvorba pľuzgierovej na sliznici ústnej dutiny, opuch jazyka alebo glosodýnia
Menej časté Pľuzgier na perách, orálna ulcerácia, odynofágia, bolesť v ústnej dutine, stomatitída, sucho v ústach a sucho v hrdle, poruchy jazyka, poruchy slinnej žľazy, bolesť brucha, dysfágia, epigastrické ťažkosti, vracanie, hnačka
Časté Pruritus

podkožného tkaniva Menej časté Angioneurotický edém ako je opuch tváre, ústnej dutiny a faryngu, žihľavka

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté Únava
Menej časté Nevoľnosť v hrudníku, bolesť v hrudníku, napätie v hrudníku, pocit tepla, útlm, pyrexia, pocit cudzieho telesa


Ak u pacienta nastanú významné nežiaduce udalosti z liečby, má sa zvážiť protialergická liečba.
V prípade závažných systémových reakcií, angioedému, ťažkostí s prehĺtaním, dýchacích ťažkostí, zmeny hlasu alebo pri pocite plnosti hrdla je potrebné okamžite vyhľadať lekára. V takýchto prípadoch sa má natrvalo ukončiť liečba, pokiaľ lekár nerozhodne ináč.

4.9 Predávkovanie

V prvej fáze štúdií boli pacienti s alergiou na trávový peľ vystavení dávkam až 1 000 000 SQ-T.

Ak sa užijú dávky vyššie, ako je odporúčaná denná dávka, riziko vedľajších účinkov sa môže zvýšiť, vrátane rizika systémových reakcií alebo závažných lokálnych reakcií. V prípade závažných reakcií ako je angioedém, ťažkostí s prehĺtaním, dýchacích ťažkostí, zmeny hlasu alebo pri pocite plnosti hrdla  je  potrebné  okamžité  lekárske  vyšetrenie.  Takéto  reakcie  sa  majú  liečiť  náležitou symptomatickou medikáciou.

V takýchto prípadoch sa má liečba ukončiť natrvalo, pokiaľ lekár neurčí ináč.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Extrakty alergénov, trávový peľ. ATC kód: V01A A02.

Spôsob pôsobenia
Grazax sa používa na liečbu pacientov so špecifickou alergiou sprostredkovanou IgE s príznakmi, ako je rinitída a rinokonjunktivitída spôsobená trávovým peľom.

Cieľom farmakodynamického účinku je imunitný systém. Zámerom je vyvolať imunitnú reakciu proti alergénom, ktorými je liečený pacient. Úplný a presný mechanizmus pôsobenia vzhľadom na klinický účinok špecifickej imunoterapie nie je úplne opísaný a zadokumentovaný. Liečba Grazaxom preukázala indukciu systémovej kompetitívnej reakcie protilátok na trávový peľ a indukciu zvýšeného špecifického IgG. Klinický význam týchto nálezov sa nezisťoval.

Klinická účinnosť
V placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej, randomizovanej multinárodnej štúdii sa účinnosť Grazaxu podávaného jedenkrát denne vyhodnocovala na 634 dospelých pacientoch s rinokonjunktivitídou vyvolanou trávovým peľom. 72% pacientov malo pozitívne kožné prick testy na jeden alebo viacero alergénov než trávový peľ. Účinnosť vychádzala z priemerného denného príznaku rinokonjunktivitídy a skóre medikácie počas jednej sezóny trávového peľu. Liečba sa začala najmenej
16 týždňov pred predpokladaným začiatkom sezóny trávového peľu a pokračovala počas celej sezóny trávového peľu.

Účinnosť a bezpečnosť Grazaxu sa počas sezóny trávového peľu nezisťovala u pacientov s významnými alergickými príznakmi spôsobenými inými alergénmi než trávový peľ.'Výsledky liečby Grazaxom po prvej sezóne trávového peľu 16 týždňov pred a počas sezóny trávového peľu:


Grazax Placebo
Absolútny Relatívny p-hodnota
rozdiel rozdiel (%) CI 95% CI 95%
Primárne koncové
ukazovatele Skóre príznaku rinokonjunktivitídy A

Skóre príznaku rinokonjuktivitídy upravené na použitie pri akútnej liečbe

Skóre medikácie rinokonjunktivitídy B

Sekundárne koncové ukazovatele
Skóre kvality života C


Celkové vyhodnotenie D


Zdravé dni E


Vynikajúca kontrola rinokonjunktivitídy F


2,36 3,371,38 2,23

0,84 1,08


82% 55%


54% 45%


54% 36%


1,01 30% <0,0001
[0,69; 1,33] [20%; 39%]

0.91 <0,0001
[0,54; 1,27]


0,85 38% <0,0001
[0,50; 1,20] [22%; 54%]0,25 23% <0,0001
[0,14; 0,36] [13%; 33%]

27% 49% <0,0001
[20%; 34%] [36%; 63%]

9% 21% <0,0001
[5%; 14%] [11%; 31%]

18% 49% <0,0001
[10%; 26%] [27%; 71%]

A Skóre príznaku: Stredné skóre denného príznaku rinokonjuktivitídy pre každého jedinca v sezóne trávového peľu. Príznaky rinokonjunktivitídy zahŕňajú výtok z nosa, upchatý nos, kýchanie, svrbivý nos,

pocit zrnitosti/červené/svrbivé oči a slzavé oči.
B Skóre medikácie: Stredné skóre medikácie rinokonjuktivitídy pre každého jedinca v sezóne trávového peľu. Na medikáciu bol použitý loratadín (6 bodov za tabletu), budezonid nosový sprej (1 bod za vstreknutie) a prednizón (1,6 bodu za tabletu)
C Kvalita života sa posudzovala podľa dotazníka kvality života s rinokonjunktivitídou. Vyššie skóre odráža
horšiu kvalitu života.
D Celkové vyhodnotenie: percentuálny podiel jedincov so zlepšením príznakov rinokonjunktivitídy počas liečebnej sezóny v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami.
E Zdravé dni: percentuálny podiel dní, keď jedinci nepoužili žiadnu núdzovú medikáciu a ich skóre príznaku nebolo vyššie ako 2.
F Vynikajúca kontrola rinokonjunktivitídy: percentuálny podiel jedincov s viac ako 50% zdravých dní počas
sezóny trávového peľu.

V skúšaniach s kratšou liečbou pre sezónou sa zistilo menšie zníženie príznakov a skóre medikácie; liečba Grazaxom približne 2 mesiace pred a počas sezóny trávového peľu malo za následok redukciu skóre príznakov o 16% (p=0,071) a redukciu skóre medikácie o 28% (p=0,047) (analýza zámeru na liečbu).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Najdôležitejšia časť alergénov v Grazaxe sú polypeptidy a proteíny, o ktorých sa predpokladá, že sa rozštiepia na aminokyseliny a malé polypeptidy v lumene tráviacej sústavy a v tkanivách. Očakáva sa, že alergény z Grazaxu sa nebudú absorbovať do vaskulárneho systému v nejakom významnom rozsahu. Preto sa ani nevykonali žiadne farmakokinetické štúdie na zvieratách alebo klinické štúdie skúmajúce farmakokinetický profil a metabolizmus Grazaxu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Obvyklé štúdie celkovej toxicity a reprodukčnej toxicity u myší neodhalili žiadne osobitné riziko pre
ľudí. V toxikologických štúdiách na psoch denné dávkovanie počas 52 týždňov súviselo s vaskulitídou
/ perivaskulitídou u mužov, nie však u žien. Nepredpokladá sa, že by u ľudí bolo riziko vývinu vaskulitídy / perivaskulitídy.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Želatína (rybí zdroj) Manitol
Hydroxid sodný

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hliníkové pretlačovacie balenia so snímateľnou hliníkovou fóliou vo vonkajšej papierovej škatuľke. Veľkosti balenia: 30 perorálnych lyofilizátov a 100 perorálnych lyofylizátov.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ALK-Abelló A/S Bøge Alle 6-8
DK- 2970 Hørsholm
Dánsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

59/0456/06-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

október 2006

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.