FARYNGAL 5 MG/1 MG LISOVANÉ PASTILKY pas ocp 12x5 mg/1 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)

SPC
pšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je Faryngal a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Faryngal
3. Ako používať Faryngal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Faryngal
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Faryngal a na čo sa používa

Faryngal sú lisované pastilky, ktoré majú miestny účinok v ústnej dutine a v hltane.
Faryngal lisované pastilky obsahujú antiseptikum (dezifenkčnú látku), chlórhexidíniumchlorid, a miestne anestetikum (látku proti bolesti), lidokaíniumchlorid, ktoré spolu pôsobia proti infekcii a bolesti.
Faryngal sa používa:
- pri bolestiach hrdla a ochoreniach hltana a ústnej dutiny, ako je zápal ďasien, zápal slizníc v ústach, zápal hltana a afty.

Ak sa do 3 až 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteFaryngal

Neužívajte Faryngal lisované pastilky
- ak ste alergický na chlórhexidíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak ste alergický na lidokaíniumchlorid alebo iné amidové miestne anestetiká,
- nepodávajte deťom mladším ako 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Faryngal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Faryngal sa nesmie užívať dlhodobo, nepretržite alebo opakovane. Obmedzte jeho použitie len na čas potrebný k úľave od bolesti a podráždenia.
- V prípade bakteriálnej infekcie sprevádzanej horúčkou sa vyžaduje dodatočná liečba.
- V prípade nadmernej dávky (viac ako 20 pastiliek denne) existuje malé riziko zníženia kontroly nad prehĺtaním.
- Neužívajte tento liek, ak máte silnú alergickú predispozíciu (ste náchylný na alergické reakcie).

- Ak užívate iné lieky. Prečítajte si tiež časť „Iné lieky a Faryngal“.
Obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedených upozornení alebo sa vás to týkalo v minulosti.
- Faryngal lisované pastilky neobsahuje cukor a preto je vhodný aj pre pacientov s cukrovkou.

Deti a dospievajúci
Faryngal lisované pastilky nesmú používať deti mladšie ako 6 rokov.

Iné lieky a Faryngal
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Neužívajte súbežne s inými antiseptikami (dezinfekčnými látkami).

Faryngal a jedlo a nápoje
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Ak sa dodržiavajú osobitné upozornenia a opatrenia, Faryngal sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia. Informujte svojho ošetrujúceho lekára, že užívate Faryngal lisované pastilky.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Faryngal nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Faryngallisované pastilky obsahuje sorbitol
Faryngal obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Sorbitol môže mať mierny laxatívny („preháňavý“) účinok.
Energeticka hodnota sorbitolu 2,6 kcal/g.

Faryngal lisované pastilkyobsahuje aspartám
Faryngal obsahuje aspartám. Obsahuje zdroj fenylalanínu a môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


3. Ako používať Faryngal

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek sa nesmie užívať dlhodobo. Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršia alebo nezlepšia do 3 až 4 dní, obráťte sa na svojho lekára.

Odporúčaná dávka je:
Dospelí: 6 až 10 pastiliek denne. Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach každé 2-3 hodiny.
Deti staršie ako 6 rokov: 3 až 5 pastiliek denne. Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach každé 2-3 hodiny.


Ak užijete viac Faryngalu, ako máte
Tento liek je určený na miestne použitie, má sa však vziať do úvahy možnosť predávkovania omylom (vnútorným užitím tohto lieku) alebo neopatrnosťou, najmä u detí. Pri správnom užívaní je riziko predávkovania minimálne.
V prípade náhodného požitia veľkého množstva lieku okamžite kontaktujte vášho lekára alebo najbližšie pohotovostné oddelenie.

Ak zabudnete užiť Faryngal
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Faryngal
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky'

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

- Zriedkavé: alergické reakcie na koži a sliznici (mukóznych membránach).
- Výnimočne sa môžu vyskytnúť porucha vnímania chuti, pocit pálenia na jazyku a závažné alergické reakcie (anafylaktické reakcie).
- Pri dlhodobom a nepretržitom užívaní sa môže vyskytnúť hnedé zafarbenie zubov. Avšak toto hnedé zafarbenie sa dá odstrániť.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Faryngal

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilkyobsahuje

- Liečivá sú chlórhexidíniumchlorid 5 mg a lidokaíniumchlorid 1 mg.
- Ďalšie zložky sú sorbitol, stearan horečnatý, aspartám, citrónová aróma 501050 AP0551, draselná soľ acesulfámu.

Ako vyzerá Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky a obsah balenia

Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky sú biele až takmer biele okrúhle pastilky s príchuťou citróna.
Faryngal je dostupný v škatuľke s obsahom 12, 24 alebo 36 lisovaných pastiliek v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PharmDr. Ivan Cimprich
Sluneční 360/20
360 04 Karlovy Vary 4
Česká republika

Výrobca:
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A, Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgicko


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.