ECOBEC 250 µG aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.)

SPC
avuje hlavne v prieduškách, keď sa používa vo forme inhalácie. Tento účinok umožňuje, aby sa liek používal na liečbu prieduškovej astmy.

Účinok lieku zvyčajne nastúpi postupne v priebehu jedného týždňa, a to je dôvod, prečo tento liek nie je vhodný na liečbu akútnych záchvatov astmy.

Liek sa používa na dlhodobú liečbu a prevenciu prieduškovej astmy u dospelých.


2. Skôr ako použijete Ecobec

Nepoužívajte Ecobec
- keď ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na niektorú z pomocných látok tohto lieku.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ecobecu
- keď trpíte tuberkulózou pľúc alebo keď ste prekonali toto ochorenie,
- keď ste tehotná alebo keď v krátkej dobe plánujete otehotnieť,
- keď ste dojčiaca matka.

Ak sa u Vás počas používania tohto lieku vyskytne vyššie uvedené ochorenie alebo stav, prosím, informujte o tom svojho lekára.
Ecobec 250 μg nie je určený na použitie u detí.

Používanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie spojené s používaním Ecobecu.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak počas liečby Ecobecom otehotniete, čo najskôr o tom informujte svojho lekára.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ecobec nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. ako používať ECOBEC

Vždy používajte Ecobec presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

ECOBEC 100 mg:
Deti vo veku od 2 do 12 rokov zvyčajne inhalujú 1 dávku 2‑krát až 4‑krát denne (so štvorhodinovým časovým odstupom).
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov zvyčajne inhalujú 1 dávku 3‑krát až 4‑krát denne, alebo 2 dávky dvakrát denne.

ECOBEC 250 mg:
Dospelí zvyčajne inhalujú 2 dávky dvakrát denne alebo 1 dávku 4‑krát denne (so štvorhodinovým časovým odstupom).

Tento liek musíte používať pravidelne a musíte dodržiavať dávky, ktoré Vám odporučil Váš lekár.

Neprerušte liečbu bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom, dokonca ani vtedy, ak sa budete cítiť lepšie.

Ak sa domnievate, že účinok Ecobecu je príliš silný alebo príliš slabý, informujte o tom svojho lekára.

Ecobec je určený na dlhodobú liečbu a nie na liečbu akútneho záchvatu dýchavičnosti. Pri liečbe týmto liekom sú potrebné pravidelné lekárske kontroly. Ak používate kortikoidy, ktorých účinok sa prejavuje na celom tele (systémové kortikoidy), je potrebné, aby ste o tom informovali svojho lekára, ktorý rozhodne o Vašej ďalšej liečbe.

Ak ste začali používať Ecobec namiesto systémových kortikoidov, vždy musíte so sebou nosiť špeciálnu kartu.

Po prerušení liečby systémovými kortikoidmi a následnom prechode na liečbu Ecobecom sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (alergická nádcha, ekzém) alebo celkové príznaky (únava, bolesť kĺbov, celková slabosť). Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z týchto ťažkostí, vždy o tom informujte svojho lekára.

Spôsob podávania
Pri inhalovaní lieku sa riaďte návodom na použitie.

Liek musí byť vstreknutý do úst súbežne s nádychom, aby sa dostal na miesto svojho účinku.

Ak ste nikdy nepoužívali inhalátor, odporúčame Vám, aby ste si precvičili krok 3 a krok 4 (pozri Návod na použitie) bez toho, že by ste stlačili dno nádobky, aby ste sa naučili zosúladiť nádych s momentom stlačenia dna nádobky.

Pred prvým použitím, alebo ak sa liek nepoužíval dlhší čas, je potrebné pred podaním prvej dávky skontrolovať, či po stlačení dna nádobky vystrekne jej obsah.

Pri podávaní lieku dospelým, ktorým sa nedarí zosúladiť nádych so stlačením dna nádobky, je potrebné použiť univerzálny inhalačný nadstavec.

návod na použitie

Pozorne si prečítajte celý návod skôr, ako použijete inhalátor!

A. Inhalácia bez predlžovacieho nadstavca:
1) Odklopte kryt inhalátora. Uistite sa, že náustok je čistý a vyčistite ho od chĺpkov a nečistôt.

2) Držte inhalátor kolmo palcom na spodnej strane a ukazovákom na hornom okraji kovovej nádobky. Inhalátorom teraz silno potraste hore a dole.

3) Normálne vydýchnite čo najviac, ako je to možné bez námahy. Potom vložte náustok pevne medzi pery. Nadychujte sa pomaly a hlboko. Súbežne, ako sa začnete nadychovať, stlačte ukazovákom kovovú nádobku s aerosólom, aby ste vstrekli aerosól a uvoľnili liek. Neprestaňte sa nadychovať pomaly a hlboko.

4) Vyberte inhalátor z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy, vyberte inhalátor z úst, potom pomaly vydýchnite.

5) Ak potrebujete užiť viac ako jednu inhaláciu, počkajte aspoň jednu minútu a potom zopakujte postup od kroku 2. Zaklopte kryt späť na inhalátor.
6) Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vypľujte ju. Pomôže Vám to zabrániť vzniku aft (biele škvrny v ústach a hrdle spôsobené kvasinkami).
7) Je veľmi dôležité, aby ste inhalátor udržiavali čistý, hlavne oblasť náustka, aby sa zabránilo hromadeniu usadenín liečiva. Odporúča sa umyť ho jedenkrát týždenne.

Poznámka
Neponáhľajte sa pri kroku 3. Je dôležité, aby ste sa začali nadychovať čo najpomalšie, ako je to možné bez námahy, tesne pred použitím Vášho inhalátora. Niekoľkokrát to najskôr robte pred zrkadlom. Ak vidíte „hmlu“ vychádzajúcu z hornej časti inhalátora alebo po stranách Vašich úst, zopakujte postup od kroku 2.

pokyny pre čistenie
Inhalátor musíte udržiavať čistý, hlavne náustok. Týmto zabránite hromadeniu usadenín z aerosólu.
ČISTITE INHALÁTOR ASPOŇ JEDENKRÁT TÝŽDENNE.

Vyberte kovovú nádobku z plastového náustka a prepláchnite plastový náustok a kryt náustka teplou vodou. Na čistenie inhalátora nepoužívajte veľmi horúcu vodu.

Dôkladne vysušte (ak je to možné, nechajte ich vyschnúť počas noci), ale nepoužívajte žiadne ohrievacie teleso.
Vložte kovovú nádobku späť do plastového náustka a zaklopte kryt. Nedávajte kovovú nádobku do vody.


Text Box: Ak nenecháte náustok riadne vyschnúť, môže to spôsobiť upchanie inhalátora.

Ak použijete viac Ecobecu ako máte
Je dôležité aby ste užili dávku tak, ako je uvedené na obale alebo podľa pokynov Vášho lekára.
Nezvyšujte alebo znižujte dávku bez porady s lekárom.
Ak občas použijete vyššie množstvo lieku, nemusíte sa obávať výskytu nežiaducich účinkov. Ak však pravidelne používate vyššie dávky lieku, čo najskôr o tom informujte svojho lekára.

Ak zabudnete použiť Ecobec
Ak zabudnete použiť dávku, použite ju/aplikujte si ju len čo si na to spomeniete. Potom pokračujte v pôvodnej schéme používania/aplikovania lieku.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, Ecobec môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.'

Najčastejšie vedľajšie účinky zahŕňajú kandidózu (plesňové ochorenie spôsobené kvasinkami) vyskytujúcu sa v ústnej dutine alebo v hrdle, pocit pálenia v ústnej dutine, zachrípnutie a kašeľ. Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vodu vypľujte. Týmto znížite pravdepodobnosť napadnutia ústnej dutiny kvasinkami. Ak sa u Vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom, ale neprerušte liečbu, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.

Menej často pozorované vedľajšie účinky sú alergické reakcie, napríklad náhla dýchavičnosť alebo pocit tlaku na hrudníku, svrbenie, opuch očných viečok, tváre, pier alebo krku, uzlíkové kožné vyrážky alebo žihľavka po celom tele. Ak sa u Vás krátko po aplikácii lieku vyskytne niektorý z alergických príznakov, prerušte používanie lieku a okamžite sa poraďte s lekárom.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť depresia, pocit úzkosti, nespavosť alebo poruchy správania zahŕňajúce podráždenie (hlavne u detí). Ak sa u Vás vyskytne niektorý z uvedených účinkov, informujte o tom svojho lekára.

Ak sa po aplikácii lieku Vaše dýchanie alebo dýchavičnosť náhle zhorší, prerušte liečbu a okamžite sa poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Môžu sa vyskytnúť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Tieto môžu zahŕňať:
· útlm funkcie nadobličiek,
· spomalenie rastu u detí a mladistvých,
· zníženie hustoty kostných minerálov,
· kataraktu (sivý zákal),
· glaukóm (zelený zákal).

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
· Zachrípnutie, podráždenie hrdla
· Paradoxný bronchospazmus (zvýšenie dýchavičnosti po podaní dávky)

Infekcie a nákazy:
· Kandidóza v ústach a hltane

Psychiatrické poruchy a ochorenia:
· Úzkosť, poruchy spánku, depresie, nepokoj, nervozita, prehnaná nabudenosť, poruchy správania zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť. Je pravdepodobné, že sa tieto účinky budú častejšie vyskytovať u detí.


Reakcie z precitlivenosti zahŕňajú:

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
· Vyrážka, žihľavka, svrbenie a erytém (začervenanie kože), opuch pier a tváre

Ochorenia oka:
· Opuch oka

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
· Opuch hrdla


5. ako uchovávať ECOBEC

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Aerosól! Nádobka je pod stálym tlakom. Nezahadzujte ju do ohňa ani ju nelikvidujte silou, dokonca ani po spotrebovaní všetkého lieku. Zabráňte kontaktu s očami.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. ďalšie informácie

Čo Ecobec obsahuje
- Účinná zložka je beklometazóndipropionát 100 μg (Ecobec 100 μg ) alebo beklometazóndipropionát 250 μg (Ecobec 250 μg ) v jednej dávke.
- Pomocné látky sú: bezvodý etanol a norflurán.

Ako vyzerá Ecobec a obsah balenia
Popis lieku: číry roztok.
Tlaková nádobka s dávkovacím ventilom obsahujúca 200 dávok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika

Výrobca:
NORTON Waterford (IVAX Pharmaceuticals Ireland), Waterford. Írsko

Teva Czech Industries s.r.o.,
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.