CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 14x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
vytvorenia krvných zrazenín (tento proces sa nazýva trombóza)

Clopidogrel Actavis 75 mg sa používa na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus) formujúcich sa v skôrnatených cievach (artériách), t.j. procesu známom ako aterotrombóza, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako sú náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť).

Clopidogrel Actavis 75 mg Vám bol predpísaný ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu nasledujúcich závažných príhod, pretože:
· máte skôrnatené cievy (tiež známe ako ateroskleróza), a
· v minulosti ste prekonali infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo máte
ochorenie periférnych artérií, alebo
· ste pocítili silnú bolesť v hrudníku známu ako „nestabilná angína pektoris“, alebo ste prekonali „infarkt myokardu“ (srdcový záchvat). Na liečbu týchto ťažkostí môže lekár zaviesť do upchatej alebo zúženej tepny tzv. stent, aby sa obnovil účinný prietok krvi. Váš lekár Vám má predpísať aj kyselinu acetylsalicylovú (ktorá sa používa na zmiernenie bolesti a zníženie teploty, ale aj na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín).


2. SKÔR AKO UŽIJETE CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG

Neužívajte Clopidogrel Actavis 75 mg
· ak ste alergický (precitlivený) na klopidogrel, sójový olej, arašidový olej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek obsiahnutých v Clopidogrel Actavis 75 mg (pozri časť 6 pre zoznam pomocných látok)
· ak trpíte na choroby momentálne spôsobujúce krvácanie, napríklad ak máte žalúdočné vredy alebo krvácanie do mozgu.
· ak trpíte ťažkou poruchou funkcie pečene

Ak si myslíte, že sa Vás niečo z toho týka alebo ak máte o tom pochybnosti, konzultujte to so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať Clopidogrel Actavis 75 mg.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Clopidogrel Actavis 75 mg
Ak sa na Vás vzťahuje niektorá z nasledujúcich situácií, musíte o tom informovať Vášho lekára pred tým, ako začnete užívať Clopidogrel Actavis:
· ak máte riziko krvácania vyplývajúce z
- ochorení, pri ktorých je riziko vnútorného krvácania (ako napríklad žalúdočné vredy)
- krvného ochorenia, ktoré spôsobuje náchylnosť na vnútorné krvácanie (krvácanie do tkanív, orgánov alebo kĺbov Vášho tela).
- nedávneho vážneho zranenia
- nedávneho chirurgického zákroku (vrátane zubného)
- z plánovaného chirurgického zákroku (vrátane zubného) počas najbližších sedem dní
· ak Vám v posledných siedmych dňoch vznikla v mozgovej tepne zrazenina (mozgová príhoda z nedokrvenia)
· ak trpíte poruchou funkcie obličiek alebo pečene


Počas užívania Clopidogrel Actavis 75 mg:
· Pred plánovaným chirurgickým zákrokom (aj zubným), povedzte svojmu lekárovi, že užívate Clopidogrel Actavis 75 mg
· Okamžite, ako sa u Vás vyvinie zdravotný stav (tiež známy ako trombotická trombocytopenická purpura alebo TTP), ktorý zahŕňa horúčku, modriny pod kožou, ktoré sa môžu javiť ako červené veľmi malé bodky s alebo bez nevysvetliteľnej extrémnej únavy, zmätku, žltnutia kože alebo očí (žltačka) (pozri časť “ MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY”), oznámte to svojmu lekárovi .
· Ak sa porežete alebo zraníte, zastavenie krvácania môže trvať dlhšie ako zvyčajne, čo súvisí so spôsobom účinku tohto lieku, ktorým sa predchádza vzniku krvných zrazenín. Ľahké porezania alebo zranenia, ako porezanie pri holení, Vás zvyčajne nemusia znepokojovať. Ak Vás však krvácanie znepokojuje, okamžite kontaktujte svojho lekára (pozri časť 4 “MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY”)
· Váš lekár Vám môže nariadiť vyšetrenie krvi.
Clopidogrel Actavis 75 mg nie je určený deťom alebo dospievajúcim.

Užívanie iných liekov:
Povedzte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinky Clopidogrel Actavis 75 mg a naopak.

Osobitne máte informovať svojho lekára v prípade, že užívate
· perorálne antikoagulanciá (lieky používané na zníženie zrážanlivosti krvi)
· nesteroidné protizápalové lieky, ktoré sa obvykle podávajú na zmiernenie bolesti a/alebo zápalov svalov a kĺbov
· heparín alebo iné lieky na zníženie zrážanlivosti krvi
· inhibítory protónovej pumpy (napr. omeprazol) na tráviace ťažkosti
· flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacín alebo chloramfenikol, čo sú lieky na bakteriálne a plesňové infekcie
· cimetidín, čo je liek na tráviace ťažkosti
· fluoxetín, fluvoxamín alebo moklobemid, čo sú lieky na liečbu depresie
· karbamazepín alebo oxkarbamazepín, čo sú lieky na liečbu niektorých foriem epilepsie
· tiklopidín, iný antiagregačný liek.

Ak ste pocítili silnú bolesť na hrudníku (nestabilná angína pektoris alebo srdcový záchvat), Váš lekár Vám môže predpísať Clopidogrel Actavis v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou, liečivom, ktoré je prítomné v mnohých liekoch na zmiernenie bolesti a zníženie telesnej teploty. Občasné užívanie kyseliny acetylsalicylovej (nie viac ako 1 000 mg v priebehu 24 hodín) by v zásade nemalo spôsobiť žiadne problémy, ale o dlhodobom užívaní za iných okolností sa máte poradiť so svojím lekárom.

Užívanie Clopidogrelu Actavis s jedlom a nápojmi
Clopidogrel Actavis 75 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Je vhodnejšie neužívať tento liek počas tehotenstva a dojčenia.

Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že ste tehotná, povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať Clopidogrel Actavis 75 mg. Ak otehotniete počas užívania Clopidogrelu Actavis 75 mg, ihneď to konzultujte so svojim lekárom, pretože sa počas tehotenstva neodporúča užívať klopidogrel.

Ak užívate Clopidogrel Actavis 75 mg, poraďte sa o dojčení so svojím lekárom.

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa zo svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Clopidogrel Actavis 75 mg neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Clopidogrel Actavis 75 mg
Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napríklad laktózu), pred začatím užívania tohto lieku kontaktujte svojho lekára.
Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG

Vždy užívajte Clopidogrel Actavis 75 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste s niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak ste mali silnú bolesť na hrudníku (nestabilná angina alebo srdcový infarkt), lekár Vám môže jedenkrát na začiatku liečby predpísať 300 mg Clopidogrelu Actavis (jedna 300 mg tableta alebo štyri 75 mg tablety).
Potom zvyčajná denná dávka je jedna 75 mg tableta Clopidogrelu Actavis 75 mg užívaná perorálne (ústami) s jedlom alebo bez jedla, každý deň v rovnakom čase.

Clopidogrel Actavis 75 mg musíte užívať tak dlho, ako Vám predpíše Váš lekár.

Ak užijete viac Clopidogrelu Actavis 75 mg ako máte
Okamžite kontaktujte Vášho lekára alebo pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice, pretože hrozí zvýšené riziko krvácania.

Ak zabudnete užiť Clopidogrel Actavis 75 mg
Ak zabudnete užiť dávku Clopidogrelu Actavis 75 mg, ale spomeniete si počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania, užite tabletu okamžite a nasledujúcu dávku užite v zvyčajnom čase.
Ak si spomeniete, že ste zabudli užiť liek po viac ako 12 hodinách od zvyčajného času užitia, užite až nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Pri baleniach 7, 14, 28 a 56 tabliet si môžete skontrolovať podľa kalendára vytlačeného na blistri, kedy ste užili poslednú tabletu Clopidogrelu Actavis 75 mg.

Ak prestanete užívať Clopidogrel Actavis 75 mg
Neukončujte liečbu sami od seba. Pred prerušením kontaktujte Vášho lekára alebo lekárnika. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Clopidogrel Actavis 75 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite sa skontaktuje so svojím lekárom, ak pocítite:
- horúčku, príznaky infekcie alebo extrémnej únavy. Môžu byť spôsobené zriedkavým znížením
počtu niektorých krviniek.
- príznaky pečeňových ťažkostí ako sú zožltnutie kože a/alebo očí (žltačka), či už spojené s
krvácaním, ktoré sa prejavuje pod kožou ako červené nezreteľné bodky, alebo bez neho
a/alebo so zmätenosťou (pozri časť 2 “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Clopidogrel
Actavis 75 mg”)
- opuch v ústach alebo poruchy kože ako vyrážky a svrbenie, pľuzgiere na koži, ktoré môžu byť '
prejavmi alergickej reakcie.

Najčastejším vedľajším účinkom (vyskytuje sa u 1 až 10 pacientov zo 100), ktorý sa udáva v súvislosti s podávaním Clopidogrel Actavis 75 mg je krvácanie. Krvácanie sa môže prejaviť ako krvácanie do žalúdka alebo čriev, modriny, podliatiny (neobvyklé krvácanie alebo podliatiny pod kožou), krvácanie z nosa, krv v moči.
Zriedkavo bolo zaznamenané tiež krvácanie do oka, vnútrolebečné krvácanie, krvácanie do pľúc alebo kĺbov.

Ak pri užívaní Clopidogrelu Actavis 75 mg dlhšie krvácate
Ak sa porežete alebo zraníte, zastavenie krvácania môže trvať dlhšie ako zvyčajne, čo súvisí so spôsobom účinku tohto lieku, ktorým sa predchádza vzniku krvných zrazenín. Ľahké porezania alebo zranenia, ako porezanie pri holení, Vás zvyčajne nemusia znepokojovať. Ak Vás však krvácanie znepokojuje, okamžite kontaktujte svojho lekára (pozri časť 2 “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Clopidogrel Actavis 75 mg”).

Ďalšími vedľajšími účinkami, ktoré boli zaznamenané v súvislosti s užívaním Clopidogrelu Actavis 75 mg sú:

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100): hnačky, bolesť brucha, poruchy trávenia alebo pálenie záhy.

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000): bolesť hlavy, žalúdočné vredy, vracanie, nutkanie na vracanie, zápcha, nadmerná plynatosť v žalúdku alebo v črevách, vyrážky, svrbenie, točenie hlavy, mravenčenie alebo tŕpnutie

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000): závrat.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej než 1 pacienta z 10 000): žltačka; ťažká bolesť brucha spojená s bolesťou chrbta alebo bez nej; horúčka; ťažkosti s dýchaním niekedy spojené s kašľom; generalizované alergické reakcie; opuch v ústach; pľuzgiere na koži; alergické prejavy na koži; zápal sliznice ústnej dutiny (stomatitída); pokles krvného tlaku; zmätenosť; halucinácie; bolesti kĺbov; svalové bolesti; poruchy chuti.

Váš lekár môže tiež zistiť zmeny v testoch Vašej krvi alebo moču.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácií pre
užívateľa alebo ak budete pociťovať niektorý z vedľajších účinkov ako závažný, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Clopidogrel Actavis 75 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

PVC/PE/PVDC-Al blistre balenia: Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Al/Al bistre balenia a nádoba na tablety: Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Lieky sa nemajú likvidovať odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Clopidogrel Actavis 75 mg obsahuje

Aktívnou zložkou je klopidogrel ako bisulfát.
Každá tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu

Ďalšie zložky sú: bezvodá laktóza, mikrokryštalická celulóza, krospovidón typu A, glycerol dibehenát, jadro tablety: mastenec, polyvinyl alkohol, mastenec, makrogol 3350, lecitín (sójový olej)(E322), oxid titaničitý (E172) a červený oxid železitý.

Ako vyzerá Clopidogrel Actavis 75 mg a obsah balenia
Filmom obalená tableta.
Ružová okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s priemerom 9 mm, na jednej strane s vrytým znakom „I“.

Veľkosti balenia:
Blistre: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 alebo 100 tabliet.
Nádoba na tablety: 100 tabliet.

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobca:
Actavis Ltd.
Zejtun
Malta


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EU pod nasledovnými menami:

Dánsko Clopidogrel Pergamus
Bulharsko Clopidogrel Actavis
Česká republika Clopidogrel Actavis 75 mg
Estónsko Clopidogrel Actavis
Maďarsko Clopidogrel Actavis
Litva Clopidogrel Actavis 75 mg plévele dengtos tabletés
Lotyšsko Clopidogrel Actavis
Poľsko Clopidogrel Actavis
Slovinsko Klopidogrel Actavis 75 mg filmsko obložene tablete
Rumunsko Clopidogrel Actavis 75 mg comprimate filmate


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 100x75 mg (fľ. HDPE) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 7x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 10x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 14x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 20x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 28x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 30x75 mg (blis. Al/Al) Rp 1,45
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 50x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 56x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 60x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 90x75 mg (blis. Al/Al) Rp 3,88
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 7x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 10x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 20x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 28x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 30x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 50x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 56x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 60x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 90x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 100x75 mg (blis. Al/Al) Rp n/a
CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 MG tbl flm 100x75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.