CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 1x100 ml/200 mg (fľ.PE)

SPC
)
• vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)

Ak máte ťažkú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným typom baktérií, môžete dostávať okrem Ciprofloxacinu Kabi ďalšiu antibiotickú liečbu.

Deti a mladiství

Ciprofloxacin Kabi sa používa u detí a mladistvých na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií pod dohľadom špecialistu:

• pľúcne a prieduškové infekcie u detí a mladistvých s cystickou fibrózou
• komplikované infekcie močových ciest vrátane infekcií, ktoré sa dostali až do obličiek (pyelonefritída)
• vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)

Ak lekár rozhodne, že je to nevyhnutné, Ciprofloxacin Kabi sa môže použiť aj na liečbu iných špecifických ťažkých infekcií u detí a mladistvých.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE CIPROFLOXACIN KABI

Ciprofloxacin Kabi nesmiete dostať, ak:
• ste alergický (precitlivený) na liečivo, na iné chinolónové liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ciprofloxacinu Kabi (pozri časť 6)
• užívate tizanidín (pozri časť 2: Užívanie iných liekov)

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi

Skôr ako použijete Ciprofloxacin Kabi

Povedzte svojmu lekárovi, ak:

• ste niekedy mali problémy s obličkami, pretože Vašu liečbu môže byť potrebné upraviť
• máte epilepsiu alebo iné neurologické ochorenia
• ste mali v minulosti problémy so šľachami počas predchádzajúcej liečby antibiotikami, ako je napríklad Ciprofloxacin Kabi
• máte myasténiu gravis (typ svalovej slabosti)
• sa u Vás niekedy vyskytli abnormálne srdcové rytmy (arytmie)

Problémy so srdcom
Buďte opatrný pri užívaní tohto typu lieku, ak máte vrodený alebo ak máte v rodinnej anamnéze predĺžený QT interval ( viditeľný na EKG- elektrický záznam srdca), máte nerovnováhu v hladine solí v krvi (predovšetkým nízku hladinu draslíka alebo horčíka v krvi) máte veľmi pomalú činnosť srdca(bradykardia), slabé srdce (zlyhanie srdca), v minulosti ste prekonali záchvat srdca (infarkt myokardu), ste žena alebo starší človek, alebo používate iné lieky spôsobujúce abnormálne zmeny EKG ( viď. Užívanie iných liekov)


Počas liečby Ciprofloxacinom Kabi

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa počas liečby Ciprofloxacinom Kabi vyskytne čokoľvek z nasledovného. Váš lekár rozhodne, či je potrebné liečbu Ciprofloxacinom Kabi ukončiť.

Závažná, náhla alergická reakcia (anafylaktická reakcia/šok, angioedém). Aj pri prvej dávke existuje malá pravdepodobnosť výskytu závažných alergických rekcií s nasledovnými príznakmi: tlak v hrudi, pocit závratu, napínanie na vracanie, mdloba alebo závrat pri vstávaní. V takomto prípade to okamžite povedzte svojmu lekárovi, pretože podávanie Ciprofloxacinu Kabi sa musí ukončiť.
• Občas sa môže vyskytnúť bolesť a opuch kĺbov a zápal šliach, najmä ak ste starší a zároveň sa liečite kortikosteroidmi. Pri prvom znaku akejkoľvek bolesti alebo akéhokoľvek zápalu je nutné ukončiť podávanie Ciprofloxacinu Kabi a bolestivé miesto nechať odpočívať. Vyhýbajte sa akejkoľvek telesnej aktivite, pretože to môže zvyšovať riziko natrhnutia šliach.
• Ak máte epilepsiu alebo iné neurologické ochorenia, ako je nedokrvenosť mozgu alebo mozgová mŕtvica, môžu sa u Vás vyskytnúť vedľajšie účinky súvisiace s centrálnym nervovým systémom. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin Kabi a okamžite vyhľadajte svojho lekára.
• Pri prvom použití Ciprofloxacinu Kabi sa môžu vyskytnúť psychiatrické reakcie. Ak máte depresiu alebo psychózu, Vaše príznaky sa môžu počas liečby Ciprofloxacinom Kabi zhoršiť. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin Kabi a okamžite vyhľadajte svojho lekára.
• Môžu sa u Vás vyskytnúť príznaky neuropatie, ako je bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť. Ak sa tak stane, prestaňte používať Ciprofloxacin Kabi a okamžite vyhľadajte svojho lekára.
• Počas užívania antibiotík vrátane Ciprofloxacinu Kabi alebo aj niekoľko týždňov po ich vysadení sa môže objaviť hnačka. Ak sa stane závažnou alebo pretrváva alebo ak si všimnete, že Vaša stolica obsahuje krv alebo hlien, okamžite to oznámte svojmu lekárovi. Liečba Ciprofloxacinom Kabi sa musí okamžite ukončiť, pretože to môže ohrozovať život. Neužívajte lieky, ktoré zastavujú alebo spomaľujú pohyb čriev.
• Ak musíte poskytnúť vzorku krvi alebo moču, povedzte lekárovi alebo pracovníkovi laboratória, že používate Ciprofloxacin Kabi.
• Ciprofloxacin Kabi môže spôsobovať poškodenie pečene. Ak spozorujete akékoľvek príznaky, ako napríklad stratu chuti do jedla, žltačku (žltnutie pokožky), tmavý moč, svrbenie alebo citlivosť žalúdka, podávanie Ciprofloxacinu Kabi sa musí okamžite ukončiť.
• Ciprofloxacin Kabi môže spôsobovať zníženie počtu bielych krviniek a Vaša odolnosť voči infekciám môže byť znížená. Ak sa u Vás vyskytne infekcia s príznakmi ako je horúčka a závažné zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo horúčka s lokálnymi príznakmi infekcie, ako je bolesť v hrdle, hrtane, ústach alebo močové ťažkosti, mali by ste okamžite vyhľadať svojho lekára. Vykoná sa krvný test na zistenie možného zníženia počtu bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať svojho lekára o tom, aký liek užívate.
• Ak sa u Vás alebo u člena Vašej rodiny vyskytol nedostatok glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), povedzte to svojmu lekárovi, pretože po ciprofloxacíne môže vzniknúť riziko anémie.
• Vaša pokožka bude pri liečbe Ciprofloxacinom Kabi citlivejšia na slnečné svetlo alebo ultrafialové (UV) svetlo. Vyhýbajte sa silnému slnečnému svetlu alebo umelému ultrafialovému svetlu, ako je solárium.

Užívanie iných liekov
Musíte oznámiť Vášmu lekárovi, ak užívate iné lieky, ktoré môžu mať vplyv na zmenu rytmu Vášho srdca: lieky patriace do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklické antidepresíva, niektoré antibiotiká (patriace do skupiny makrolidových antibiotík), niektorá antipsychotiká.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nepoužívajte Ciprofloxacin Kabi spolu s tizanidínom, pretože to môže spôsobovať vedľajšie účinky, ako je nízky krvný tlak a ospalosť (pozri časť 2 „Ciprofloxacin Kabi nesmiete dostať, ak“).

O nasledovných liekoch je známe, že v tele vzájomne reagujú s Ciprofloxacinom Kabi. Používanie Ciprofloxacinu Kabi spolu s týmito liekmi môže ovplyvniť liečebný účinok týchto liekov. Môže takisto zvyšovať pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

• warfarín alebo iné perorálne antikoagulanciá (na zriedenie krvi)
• probenecid (na liečbu pakostnice)
• metotrexát (na liečbu niektorých typov rakoviny, psoriázy, reumatoidnej artritídy)
• teofylín (na liečbu problémov s dýchaním)
• tizanidín (na liečbu svalových kŕčov pri skleróze multiplex)
• klozapín (liek proti psychózam)
• ropinirol (na liečbu Parkinsonovej choroby)
• fenytoín (na liečbu epilepsie)

Ciprofloxacin Kabi môže zvyšovať hladiny nasledovných liekov v krvi:
• pentoxifylín (na liečbu porúch krvného obehu)
• kofeín

Používanie Ciprofloxacinu Kabi s jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje neovplyvňujú liečbu Ciprofloxacinom Kabi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ciprofloxacin Kabi sa počas tehotenstva neodporúča používať. Ak plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.

Nepoužívajte Ciprofloxacin Kabi počas dojčenia, pretože ciprofloxacín sa vylučuje do materského mlieka a môže byť škodlivý pre Vaše dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ciprofloxacin Kabi môže znížiť ostražitosť. Môžu sa vyskytnúť niektoré neurologické vedľajšie účinky. Preto sa pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov uistite, že viete, ako reagujete na Ciprofloxacin Kabi. Ak máte pochybnosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ciprofloxacinu Kabi

Ak máte diétu s nízkym obsahom sodíka, vezmite do úvahy, že 100 ml Ciprofloxacinu Kabi obsahuje 15,1 mmol (347 mg) sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ CIPROFLOXACIN KABI

Váš lekár Vám vysvetlí, koľko Ciprofloxacinu Kabi presne dostanete a ako často a ako dlho ho budete dostávať. To bude závisieť od typu infekcie, ktorú máte a jej závažnosti.

Ak máte problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné upraviť Vašu dávku.

Liečba zvyčajne trvá 5 až 21 dní, ale pri závažných infekciách môže trvať dlhšie.

Lekár vám podá každú dávku pomalou infúziou cez žilu do krvného riečiska. U detí je trvanie infúzie 60 minút. U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin Kabi a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin Kabi. Pomalé podávanie infúzie pomáha zabrániť výskytu okamžitých vedľajších účinkov.

Počas užívania Ciprofloxacinu Kabi nezabudnite piť veľké množstvo tekutín.

Ak ukončíte liečbu Ciprofloxacinom Kabi

• Je dôležité dokončiť celý liečebný cyklus, a to aj v prípade, ak sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak prestanete používať tento liek príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť a príznaky infekcie sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Môže sa u vás tiež rozvinúť odolnosť baktérií voči tomuto antibiotiku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ciprofloxacin Kabi môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí zo 100):

- nevoľnosť, hnačka, vracanie
- bolesť kĺbov u detí
- lokálna reakcia v mieste vpichu, vyrážky
- dočasne zvýšené množstvo látok v krvi (transaminázy)

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí z 1000):

- plesňové superinfekcie
- vysoká koncentrácia eozinofilov, druh bielych krviniek, zvýšenie alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytov)
- strata chuti do jedla (anorexia)
- hyperaktivita, nepokoj, zmätenosť, dezorientácia, halucinácie
- bolesť hlavy, závrat, problémy so spaním, poruchy chuti, mravčenie, neobvyklá citlivosť na zmyslové podnety, záchvaty (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi), porucha rovnováhy
- problémy so zrakom
- strata sluchu
- rýchly srdcový rytmus (tachykardia)
- rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky krvný tlak
- bolesť žalúdka, problémy s trávením ako žalúdočné ťažkosti (dyspepsia/pálenie záhy), vetry
- poruchy pečene, zvýšené množstvo určitej látky v krvi (bilirubínu), žltačka (cholestatický ikterus)
- svrbenie, žihľavka
- bolesť kĺbov u dospelých
- zhoršená činnosť obličiek, zlyhanie obličiek
- bolesť vo svaloch a kostiach, pocit choroby (asténia), horúčka, zadržiavanie tekutín
- zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u 1 až 10 ľudí z 10 000):

- zápal čriev (kolitída) súvisiaci s užívaním antibiotika (v zriedkavých prípadoch môže končiť smrťou) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)
- zmeny počtu krviniek (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, útlm činnosti kostnej drene, ktorý môže byť takisto smrteľný (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)
- alergická reakcia, alergický opuch (edém), rýchly opuch pokožky a slizníc (angioedém), závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), ktorá môže ohroziť život (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)
- zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)
- úzkostná reakcia, abnormálne sny, depresia, duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)
- znížená citlivosť pokožky, tras, migréna, porucha čuchového zmyslu (olfaktorické poruchy)
- pískanie v ušiach, zhoršenie sluchu
- mdloba, zápal krvných ciev (vaskulitída)
- dýchavičnosť vrátane astmatických príznakov
- pankreatitída
- zápal pečene, odumieranie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene
- citlivosť na svetlo (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi), malé, bodkovité podkožné krvácanie (petechie)
- bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšený svalový tonus, svalové kŕče, natrhnutie šľachy – najmä veľkej šľachy na zadnej časti členka (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)
- krv v moči, kryštáliky v moči (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi), zápal močových ciest
- nadmerné potenie
- abnormálne hladiny faktora zrážanlivosti (protrombín), zvýšené hladiny enzýmu amylázy

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobne sa vyskytnú u menej ako 1 človeka z 10 000):

- špeciálny typ poklesu počtu červených krviniek (hemolytická anémia); nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza)'
- závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia, anafylaktický šok, sérová choroba), ktorá môže končiť smrťou (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)
- poruchy koordinácie, vratká chôdza (porucha chôdze), tlak na mozog (intrakraniálny tlak)
- poruchy vizuálneho rozlišovania farieb
- rôzne kožné výsevy alebo vyrážky (napríklad potenciálne fatálny Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)
- svalová slabosť, zápal šliach, zhoršenie symptómov myasténie gravis (pozri časť 2: Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ciprofloxacinu Kabi)

Frekvencia nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov)

- problémy súvisiace s nervovým systémom, ako napríklad bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť v končatinách
- abnormálne zrýchlený rytmus srdca, život ohrozujúci nepravidelný rytmus srdca, zmena rytmu
srdca( nazývaná „ predĺženie QT intervalu“, ktorá je pozorovateľná na EKG - elekrický záznam srdca)

5. AKO UCHOVÁVAŤ CIPROFLOXACIN KABI

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ciprofloxacin Kabi po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

· Neuchovávajte v chladničke ani v mrazničke.
· Uchovávajte infúzny vak v prebale až do doby použitia na ochranu pred svetlom.
· Uchovávajte infúznu fľašu vo vonkajšom obale až do doby použitia na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ciprofloxacin Kabi obsahuje

- Liečivo je ciprofloxacín /ako hydrogénsulfát/.

- Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, kyselina sírová, hydroxid sodný na úpravu pH, voda na injekciu.

Ako vyzerá Ciprofloxacin Kabi a obsah balenia

Ciprofloxacin Kabi je sterilný, číry a bezfarebný roztok.
Roztok je v priehľadnom flexibilnom polyolefínovom vaku s hliníkovým prebalom( Excel vaky a Freeflex vaky) alebo v polyetylénových fľašiach (KabiPac).

50 ml roztoku obsahuje 100 mg ciprofloxacínu.
100 ml roztoku obsahuje 200 mg ciprofloxacínu.
200 ml roztoku obsahuje 400 mg ciprofloxacínu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobca:

Fresenius Kabi Norge AS, Postboks 430, N-1753 Halden, Nórsko
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.,99-300 Kutno, Sienkiewicza 25, Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

AT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Infusionslösung
BE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml solution pour perfusion/Infusionslösung/ oplossing voor intraveneuze infusie
CY: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200mg/100ml, -400 mg/ 200 ml διάλυμα για έγχυση
CZ: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infuzní roztok
DE: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml Infusionslösung
DK: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
EL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml διάλυμα για έγχυση
ES: Ciprofloxacin Kabi 2 mg/ml solución para perfusión
FI: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos
HU: Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml, -400 mg/200 ml oldatos infúzió
IT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml soluzione per infusione
NL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml oplossing voor intraveneuze infusie
PL: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml roztwór do infuzji
PT: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml Solução para perfusão
SE: Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml infusionsvätska, lösning
SK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml infúzny intravenózny roztok
UK: Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml, -200 mg/ 100 ml, -400 mg/200 ml solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v: 11/2011.

Lekárske rady/poučenia

Antibiotiká sa používajú na liečbu bakteriálnych infekcií. Sú neúčinné proti vírusovým infekciám.
Ak Vám lekár predpísal antibiotiká, potrebujete ich presne na vaše súčasné ochorenie.
Napriek podávaniu antibiotík môžu niektoré baktérie prežiť alebo sa rozmnožovať. Tento fenomén sa nazýva rezistencia: liečba niektorými antibiotikami sa stáva neúčinnou.
Nesprávne používanie antibiotík zvyšuje rezistenciu. Môžete dokonca pomôcť baktériám získať rezistenciu, a tým oneskoriť Vaše vyliečenie alebo znížiť účinnosť antibiotika, ak nebudete dostatočne dodržiavať:
- dávkovanie
- dávkovací režim
- dĺžku liečby

Z tohto dôvodu je nutné na zachovanie účinnosti tohto lieku:
1. Používať antibiotiká, iba ak ich lekár predpíše.
2. Striktne dodržiavať pokyny.
3. Bez lekárskeho predpisu nepoužívať znovu antibiotikum, a to ani vtedy, ak chcete liečiť podobné ochorenie.
4. Nikdy nepodávať svoje antibiotikum inej osobe; nemusí byť vhodné pre jej/jeho ochorenie.
5. Po ukončení liečby vrátiť všetky nespotrebované lieky do lekárne, aby sa zaručila ich správna likvidácia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Ciprofloxacin Kabi sa má podávať prostredníctvom intravenóznej infúzie. U detí je trvanie infúzie 60 minút. U dospelých pacientov je doba infúzie 60 minút pre 400 mg Ciprofloxacin Kabi a 30 minút pre 200 mg Ciprofloxacin Kabi. Pomalá infúzia do veľkej žily obmedzí na minimum nepohodlie pacienta a zníži riziko podráždenia žily. Infúzny roztok sa môže podávať infúzne buď priamo alebo po zmiešaní s inými kompatibilnými infúznymi roztokmi.

Ak sa nepotvrdila kompatibilita s inými infúznymi roztokmi alebo liekmi, infúzny roztok sa musí vždy podávať samostatne. Vizuálne znaky inkompatibility sú napríklad zrážanie, zákal a zmena sfarbenia.

Inkompatibilita sa prejavuje pri všetkých infúznych roztokoch a liekoch, ktoré sú fyzikálne alebo chemicky nestabilné pri hodnote pH roztoku (napríklad penicilín, heparínové roztoky), najmä v kombinácii s roztokmi upravenými na alkalickú hodnotu pH (pH infúznych roztokov ciprofloxacínu:
4,0–4,9).

Po intravenóznom začatí liečby môže liečba pokračovať aj perorálne.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 1x100 ml/200 mg (vak) Rp 41,31
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 5x100 ml/200 mg (vak) Rp 206,47
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 10x100 ml/200 mg (vak) Rp 412,94
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 20x100 ml/200 mg (vak) Rp 825,89
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 30x100 ml/200 mg (vak) Rp 1238,83
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 40x100 ml/200 mg (vak) Rp 1651,78
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 5x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 41,31
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 20x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 206,47
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 10x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 825,89
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 25x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 1032,85
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 30x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 1238,83
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 40x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 1651,78
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 12x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 12x100 ml/200 mg (vak) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 12x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 12x200 ml/400 mg (vak) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 1x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 62,62
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 5x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 313,08
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 10x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 626,18
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 20x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 1252,36
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 25x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 1565,55
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 30x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 1878,52
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 40x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 2504,70
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 1x200 ml/400 mg (vak) Rp 62,62
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 5x200 ml/400 mg (vak) Rp 313,08
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 10x200 ml/400 mg (vak) Rp 626,18
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 20x200 ml/400 mg (vak) Rp 1252,36
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 30x200 ml/400 mg (vak) Rp 1878,52
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 40x200 ml/400 mg (vak) Rp 2504,70

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.