CIPHIN 500 tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

br />

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
¾ Dávkovanie

Dospelí
Ak nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovná dávkovacia schéma :Indikácia
Jednorázové/denné dávky pre dospelých
(mg ciprofloxacínu)
(2x denne v 12 hodinových intervaloch)
Infekcie dýchacieho systému *

- podľa závažnosti a mikroorganizmov


Infekcie močového systému
- akútne, nekomplikované
- cystitída u žien (pred menopauzou)
- komplikované


Gonorea
- extragenitálna
- akútna, nekomplikovaná

Diarea

Iné infekcie * (viďIndikácie)

2 x 250 – 500 mg


1 x 125 mg až 1 - 2 x 250 mg jediná dávka 250 mg
2 x 250 – 500 mg


2 x 125 mg
jediná dávka 250 mg

1 - 2 x 500 mg

2 x 500 mg

Tabuľka č.1: Odporúča jednorázové/denné dávky pre dospelých

* Na výnimočne závažné, život ohrozujúce infekcie, vyvolané osobitne pseudomonádami, stafylokokmi alebo streptokokmi, napr. streptokokové pneumónie, rekurentné infekcie pri cystickej fibróze, infekcie kostí a kĺbov, septikémie a peritonitis, sa odporúča dávka 2 x 750 mg ciproflofacínu.

Ak je to nevyhnutné, na infekcie urogenitálneho systému vyvolané chlamydiami sa môže dávka ciproflofacínu zvýšiť na 2 x 750 mg.

Pri nekomplikovaných infekciách urogenitálneho a gastrointestinálneho systému sa môže perorálne podať až 500 mg v jednej dennej dávke.

Ak pacient nemôže užívať filmom obalené tablety, odporúča sa začať liečbu intravenóznou formou aplikácie ciprofloxacínu.

Po intravenóznej aplikácii môže liečba pokračovať perorálnou formou.


Staršie osoby
Staršie osoby majú užívať čo najnižšie dávky v závislosti od závažnosti ich ochorenia a od klírensu kreatinínu.


Deti a mladiství
Klinické a farmakokinetické údaje podporujú užívanie ciprofloxacínu pediatrickými pacientmi
(vo veku 5-17 rokov) s cystickou fibrózou s akútnou pľúcnou exacerbáciou spojenou
s infekciou vyvolanou Pseudomonas aeruginosa perorálne v dávke 2 x 15 (20) mg/kg denne (maximálna denná dávka je 1500 mg/deň) alebo intravenózne v dávke 3 x 10 mg/kg denne (maximálna denná dávka je 1200 mg/deň).

Antrax
Dospelí: 2 x 500 mg (2-krát denne jedna filmom obalená tableta Ciphin 500 alebo 2
filmom obalené tablety Ciphin 250) Deti: 2 x denne 15 mg/kg hmotnosti tela.
U detí nesmie maximálna jednorázová dávka presiahnuť 500 mg.

Liečba sa musí začať okamžite pri podozrení alebo po potvrdení inhalácie patogénov antraxu.

Po aplikácii týchto dávok možno predpokladať, že sa dosiahnu terapeuticky účinné plazmatické koncentrácie s príslušnou citlivosťou patogénu in vitro .


Poruchy funkcie obličiek alebo pečene

Dospelí

1. Poruchy funkcie obličiek
- Klírens kreatinínu medzi 31 a 60 ml/min/ alebo
Sérová koncentrácia kreatinínu medzi 1,4 a 1,9 mg/100ml
Perorálne dávky max. 1000 mg ciprofloxacínu na deň
Intravenózne dávky max. 800 mg ciprofloxacínu na deň

- Klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min/ alebo
Sérová koncentrácia kreatinínu ≥ 2,0 mg/100ml
Perorálne dávky max. 500 mg ciprofloxacínu na deň
Intravenózne dávky max. 400 mg ciprofloxacínu na deň

2. Poruchy funkcie obličiek + hemodialýza
Dávka ako v 1. v dialyzačných dňoch po dialýze.

3. Poruchy funkcie pečene
Dávkovanie nie je potrebné upravovať.

4. Poruchy funkcie obličiek a pečene
Úprava dávkovania ako je v bode 1., možnosť determinovať sérovú koncentráciu ciprofloxacínu.

Deti a mladiství
Dávkovanie ciprofloxacínu u detí a mladistvých s poruchami funkcie obličiek a pečene nebolo doteraz testované.

¾ Spôsob podávania

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nemôžu sa užívať v rovnakom čase ako sa prijíma potrava. V prípade, že sa tablety užívajú na lačný žalúdok, je liečivo absorbované rýchlejšie.

¾ Dĺžka liečby

Dospelí
Dĺžka liečby závisí od závažnosti ochorenia a od klinického a bakteriologického obrazu. V liečbe je potrebné pokračovať najmenej 3 dni po odznení horúčky alebo klinických symptómov.

Stredná doba liečby:
¾ 1 deň pri nekomplikovanej gonorey a cystitíde,
¾ do 7 dní pri infekčných ochoreniach obličiek, močových ciest a dutiny brušnej,
¾ u pacientov s oslabenými obrannými schopnosťami po celú dobu neutropenickej fázy,
¾ maximálne 2 mesiace pri osteomyelitíde,
¾ 7 - 14 dní pri všetkých ostatných infekciách.

Pri streptokokových infekciách musí liečba trvať najmenej 10 dní z dôvodu vzniku rizika možných oneskorených komplikácií.
Infekcie vyvolané chlamýdiami sa musia liečiť najmenej 10 dní.

Deti a mladiství
Pri akútnej pľúcnej exacerbácii pri cystickej fibróze, ktorá je spojená s infekciou vyvolanou Pseudomonas aeruginosa (u detí a mladistvých vo veku 5-17 rokov) je dĺžka liečby 10 – 14 dní.


Antrax

Liečba musí trvať 60 dní a musí začať okamžite pri podozrení alebo po potvrdení inhalácie patogénov antraxu.


4.3. Kontraindikácie
Ciphin sa nesmie podávať
- pri precitlivenosti na ciprofloxacín alebo na pomocné látky obsiahnuté v lieku ako i na iné chinolónové chemoterapeutiká
- pri gravidite a laktácii (pozri časť 4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie).


4.4. Špeciálne upozornenia

Epileptici a pacienti s inými formami porúch centrálneho nervového systému (napr. zníženie prahu pre kŕče, kŕčové stavy v anamnéze, znížený prietok krvi mozgom, štrukturálne zmeny mozgového tkaniva, a po prekonaní mozgovej príhody) môžu užívať Ciphin iba v prípade ak prospech liečby preváži jej riziko. Títo pacienti sú ohrození možným vznikom nežiaducich účinkov na nervový systém.

V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť po prvom podaní lieku psychózy (až po ohrozenie vlastného života). V takomto prípade je potrebné okamžite prerušiť liečbu liekom Ciphin a vyhľadať lekára.

V prípade ťažkej a pretrvávajúcej hnačky, ktorá sa môže objaviť počas alebo po liečbe, je potrebné vyhľadať lekára, pretože môže ísť o vážne, potenciálne život ohrozujúce intestinálne ochorenie (pseudomembranózna kolitída), ktoré si vyžaduje okamžitú liečbu. Podávanie lieku Ciphin sa musí v takomto prípade prerušiť a je potrebné vykonať adekvátne

liečebné opatrenia (napr. vankomycín, perorálne 4 x 250 mg/deň). Lieky, ktoré inhibujú peristaltické pohyby sú kontraindikované.


V ojedinelých prípadoch bol po podávaní fluorochinolónov pozorovaný zápal šliach (tendinitis) a ruptúra šliach (napr. ruptúra Achillovej šľachy). Tieto prípady boli zaznamenané osobitne u starších pacientov, ktorým boli skôr systémovo podávané kortikosteroidy. Pri podozrení zápalu šliach sa musí liečba liekom Ciphin prerušiť, je potrebné sa vyvarovať fyzickej aktivite a podať vhodnú liečbu.
I napriek tomu, že sú po liečbe ciprofloxacínom veľmi zriedkavo pozorované fotosenzitívne reakcie, mali by sa pacienti, ktorí užívajú Ciphin vyhýbať priamej expozícii slnečného žiarenia a UV žiarenia (horské slnko, solárium). Pri vzniku fotosenzitívnych reakcií (napr. kožné reakcie podobné úpalu) sa musí liečba prerušiť.
V ojedinelých prípadoch sa zaznamenal vznik reakcií z precitlivenosti (anafylaktoidná/anafylaktická reakcia). Zriedkavo sa táto reakcia môže objaviť po prvom podaní. V týchto prípadoch je nutné liečbu liekom Ciphin prerušiť a okamžite sa musí začať s liečbou (liečba šokového stavu).

Deti a mladiství
Ciprofloxacín, rovnako ako iné inhibítory gyrázy, je známy tým, že spôsobuje poškodenie nosných kĺbov juvenilných zvierat. Hodnotenia údajov bezpečnosti u pacientov vo veku nižšom ako 18 rokov, ktorí trpeli na cystickú fibrózu (mucoviscidosis) nemali známky poškodenia kĺbov a chrupiek.
Súčasné poznatky podporujú podávanie ciprofloxacínu na liečbu akútnej pľúcnej exacerbácie pri cystickej fibróze spojenej s infekciou Pseudomonas aeruginosa u detí a mladistvých vo veku 5-17 rokov. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné skúsenosti s podávaním lieku u detí a mladistvých na iné infekcie a u detí do 5 rokov. Ciprofloxacín sa preto nesmie podávať na iné infekcie a deťom do 5 rokov.


4.5. Liekové a iné interakcie
Ciphin/lieky obsahujúce železo/antacidá a vysoko pufrované liečivá obsahujúce horčík, hliník a vápnik.
Súbežné podávanie ciprofloxacínu a vyššie uvedených liekov znižuje absorpciu perorálne
podávaného ciprofloxacínu. Rovnaký účinok bol pozorovaný aj pri sukralfáte, liekov na retrovírusy (didanozín), perorálne výživné roztoky a veľké množstvo mliečnych výrobkov. Ciphin sa má preto podávať 1-2 hodiny pred užitím vyššie uvedených liekov, alebo najskôr 4 hodiny po ich podaní. Toto obmedzenie neplatí pre antacidá zo skupiny blokátorov H2 receptorov.

Ciphin/xantíny
Súbežné podávanie lieku Ciphin a teofylínu môže vyvolať nežiaduce zvýšenie sérovej koncentrácie teofylínu. To môže viesť k prejavom nežiaducich účinkov teofylínu, v ojedinelých prípadoch so život ohrozujúcimi až fatálnymi následkami. Ak je ich súbežné podávanie nevyhnutné, je potrebné sledovať sérovú koncentráciu teofylínu a jeho dávkovanie v prípade potreby primerane znížiť. Po súbežnej aplikácii kofeínu a pentoxifylínu s Ciphinom bolo zaznamenané zvýšenie sérovej koncentrácie xantínových metabolitov kofeínu a pentoxifylínu.

Ciphin/nesteroidové protizápalové lieky
Štúdie na zvieratách ukázali, že súbežné užívanie veľmi vysokých dávok chinolónov (inhibítorov gyrázy) a niektorých nesteroidových protizápalových liekov môže vyvolať záchvatové reakcie. Toto obmedzenie neplatí pre lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú.

Ciphin/cyklosporín
Pri súbežnom podávaní lieku Ciphin a cyklosporínu sa v ojedinelých prípadoch pozorovalo prechodné zvýšenie koncentrácie sérového kreatinínu. U týchto pacientov je preto potrebné častejšie kontrolovať sérovú koncentráciu kreatinínu (dvakrát do týždňa).

Ciphin/warfarín
Súbežné podávanie lieku Ciphin a warfarínu môže zvyšovať účinnosť warfarínu.

Ciphin/glibenklamid
V ojedinelých prípadoch môže súbežné podávanie lieku Ciphin a glibenklamidu zvýšiť účinok glibenklamidu (hypoglykémia).


Ciphin/probenecid
Probenecid interferuje s renálnou sekréciou ciprofloxacínu. Súbežné podávanie týchto látok vedie k zvýšeniu sérovej koncentrácie ciprofloxacínu.

Ciphin/metoklopramid
Metoklopramid urýchľuje absorpciu ciprofloxacínu do krvi, čo vedie k rýchlejšiemu dosiahnutiu maximálnej sérovej koncentrácie. Biologická dostupnosť ciprofloxacínu nebola ovplyvnená.

Ciphin/mexiletín
Súbežné podávanie oboch liekov môže viesť k zvýšeniu koncentrácie mexiletínu v organizme.

Ciphin/fenytoín
Po súbežnom podávaní oboch liekov sa pozorovalo zvýšenie alebo zníženie sérovej koncentrácie fenytoínu.

Ciphin/diazepam
Bolo zaznamenané, že po súbežnej aplikácii týchto dvoch liekov sa oneskoruje degradácia diazepamu v organizme (znížený klírens, predĺžený polčas). V tejto súvislosti sa odporúča starostlivý monitoring pri liečbe diazepamom.

Ciphin/metotrexát
Súbežná aplikácia liekov môže zapríčiniť zvýšenie hladiny metotrexátu v plazme v dôsledku kompetitívnej inhibície tubulárnej sekrécie metotrexátu. Títo pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, pretože za týchto okolností sa zvyšuje riziko vzniku toxických reakcií indukovaných metotrexátom.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Ciphin sa nesmie užívať počas gravidity a laktácie, pretože v tejto skupine pacientov nie sú k dispozícii dostatočné informácie o bezpečnosti použitia lieku. Pokusy na zvieratách nevylúčili možnosť vzniku poškodenia chrupiek u vyvíjajúcich sa organizmov. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne teratogénne účinky (malformácie).


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Aj v prípade, že je Ciphin 250/500/750 užívaný presne podľa predpisu, môže ovplyvniť reakcie do takej miery, že znižuje schopnosť viesť motorové vozidlá, obsluhovať stroje a pracovať bez pevnej opory. Osobitne to platí na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, zmene terapie a v kombinácii s alkoholom.


4.8. Nežiaduce účinky

Po podávaní ciprofloxacínu boli zistené nasledujúce nežiaduce účinky, usporiadané s uvedením frekvencie výskytu:

Časté:
≥ 1%
do
< 10%
Menej časté:
≥ 0,1%
do
< 1%
Zriedkavé:
≥ 0,01%
do
< 0,1%
Veľmi zriedkavé:


< 0,01%
VšeobecnéMenej časté: Celkový pocit slabosti. Dlhodobé a opakované podávanie môže viesť k vzniku sekundárnej infekcie vyvolanej rezistentnými typmi baktérií alebo kvasiniek.

Zriedkavé: Lieková horúčka, anafylaktoidná/anafylaktická reakcia (napr. opuch tváre, cievy, hrtana, dýchavičnosť prechádzajúca až do životohrozujúceho šoku), v niektorých prípadoch po prvom podaní.

Veľmi zriedkavé: Prejavy sérovej choroby. Exacerbácie prejavov myasthenia gravis.
Centrálny nervový systém
Menej časté: Bolesti hlavy, závrat, únava, nespavosť, podráždenosť, zmätenosť.

Zriedkavé: Halucinácie, potenie, periférne parestézie, úzkosť, abnormálne sny, depresie, tras, kŕče.

Veľmi zriedkavé: Nestabilná chôdza, intrakraniálna hypertenzia, psychóza (až po ohrozenie vlastného života), v niektorých prípadoch po prvom podaní.


Tráviaci systém
Časté: Nauzea, hnačka.
Menej časté: Vracanie, poruchy trávenia, bolesti brucha, plynatosť, nechutenstvo. Veľmi zriedkavé: Pseudomembranózna kolitída, hepatidída, nekróza pečeňových
buniek s možným fatálnym zlyhaním pečene.


Kardiovaskulárny systém

Zriedkavé: Palpitácie, migréna, prechodné bezvedomie (mdloba), návaly tepla, periférny edém.

Krv
Menej časté: Eozinofília, leukocytopénia.

Zriedkavé: Anémie, granulocytopénia, leukocytóza, zmena hladiny protrombínu, trombocytopénia, trombocytémia.

Veľmi zriedkavé: Hemolytická anémia, pancytopénia, agranulocytóza.


Pohybový systém
Menej časté: Bolesti v kĺboch.

Zriedkavé: Bolesti vo svaloch, kĺbové ťažkosti (opuchy kĺbov). Veľmi zriedkavé: Tendinitída, tendovaginitída, ruptúra šliach.
Koža
Časté: Kožná vyrážka.

Menej časté: Pruritus, žihľavka. Zriedkavé: Fotosenzitívne reakcie.
Veľmi zriedkavé: Petechie, pľuzgiere sprevádzané krvácaním (hemoragické pľuzgiere) a malé pupence (papule) s krustami, ako dôsledok zápalu ciev. Nodózny erytém, multiformný erytém (menší), ktorý môže prechádzať do ťažkej formy Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, Lyellov syndróm (epidermálna nekrolýza).

Zmyslové orgány

Menej časté: Poruchy vnímania chuti a čuchu.

Zriedkavé: Tinitus, prechodná strata sluchu (predovšetkým vyšších frekvencií), poruchy videnia (napr. dvojité videnie, zmeny farebného videnia), strata čuchu, ktorá je väčšinou reverzibilná po prerušení liečby.


Urogenitálny systém

Zriedkavé: Intersticiálna nefritída, prechodné poruchy funkcií obličiek, ktoré môže prechádzať až do prechodného zlyhania obličiek.

Laboratórne nálezy

Menej časté: Osobitne u pacientov s poškodením pečene zvýšená hladina transamináz a alkalickej fosfatázy, ktorá v ojedinelých prípadoch prechádza do cholestatickej žltačky. prechodné zvýšenie hladiny urey, kreatinínu a bilirubínu v sére.

Zriedkavé: Hyperglykémia, kryštalúria alebo hematúria.


4.9. Predávkovanie
Pri akútnom excesívnom predávkovaní bolo v niektorých prípadoch popísané toxické poškodenie obličiek. Preto sa pri náhlych príhodách odporúča okrem základných bezpečnostných opatrení monitorovať funkcie obličiek a podávať antacidá s horčíkom alebo
vápnikom, ktoré znižujú absorpciu ciprofloxacínu. Iba malé množstvo ciprofloxacínu (< 10 %)
sa odstráni z tela počas hemodialýzy alebo počas peritoneálnej hemodialýzy.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:
Širokospektrálne baktericídne fluorochinolónové chemoterapeutikum

ATC kód:

J01MA02

Spôsob účinku
Fluorochinolónové chemoterapeutiká vykazujú silnú bakrericídnu účinnosť nielen v proliferačnej ale i v pokojovej fáze rastu baktérií.

Mechanizmus účinku
Ciprofloxacín patrí medzi širokospektrálne baktericídne fluorochinolónové chemoterapeutiká. Antimikrobiálny účinok ciprofloxacínu je vyvolaný blokádou syntézy bakteriálnej deoxyribonukleovej kyseliny špecifickou inhibíciou DNA- gyrázy. DNA- gyráza je esenciálny bakteriálny enzým, ktorý sa zúčastňuje na replikácii a transkripcii bakteriálnej DNA.

Spektrum účinkov
Ciprofloxacín je in vitro výrazne účinný na všetky gramnegatívne patogény, vrátane Pseudomonas aeruginosa, ak sa dosiahne jeho koncentrácia v sére po aplikácii odporučených dávok. Je tiež účinný na grampozitívne patogény, akými sú napr. stafylokoky a streptokoky. Anaeróby sú všeobecne menej citlivé. Podľa NCCLS a DIN, sú pre ciprofloxacín MIC body zlomu definované na prahu medzi citlivými a mierne citlivými patogénmi a mierne
citlivými a rezistentnými patogémni, S ≤ 1 mg/l, R ≥ 4 mg/l.

In vitro aktivita a účinnosť bola pre Ciprobay klinicky demonštrovaná na cieľových indikáciách vyvolaných nasledovnými typmi patogénov:'

Všeobecne citlivé patogény:

Corynebacterium spp., Staphylococcus aureus (citlivé na meticilín);
Acinetobacter spp., Aeromonas spp., Brucella melitensis, Campylobacter spp., Citrobacter spp., Edwardsiella tarda, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (vrátene druhov rezistentných na β-laktámové antibiotiká), Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Legionella spp., Listeria monocytogenes, Moraxella catarrhalis (vrátene druhov rezistentných na β-laktámové antibiotiká), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (vrátene druhov rezistentných na β-laktámové antibiotiká), Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia liquefaciens, Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterolytica.

Patogény mierne citlivé:
Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus (β-hemolytická skupina A), Streptococcus (β-hemolytická skupina B), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Viridans streptococci;
Alcaligenes spp., Flavobacterium meningosepticum, Serratia marcescens;
Gardnerella vaginalis, Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.;
Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

Všeobecne rezistentné patogény:
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus (rezistentné na meticilín),
Nocardia asteroides
Bacteroides

Frekvencia získanej rezistencie sa môže u určitých druhov geograficky a s časom meniť. Osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať lokálne charakteristiky o rezistencii organizmov.

Vývoj rezistencie

Rezistencia na ciprofloxacín sa vyvíja pomaly a stupňovito (mnohostupňový typ). Pri ciprofloxacíne nebol zistený vznik rezistencie sprostredkovanej plazmidmi, s ktorou sa stretávame pri β-laktámových antibiotikách, aminoglykozidoch a tetracyklínoch.
Vďaka svojmu zvláštnemu mechanizmu účinku chinolónových antibiotík nespôsobuje
ciprofloxacín paralelnú rezistenciu na iné významné skupiny účinných látok ako sú β- laktámové antibiotiká, aminoglykozidy, tetracyklíny, makrolidové alebo peptidové antibiotiká, sulfónamidy, trimetoprimové alebo nitrofuránové deriváty. Vo svojej indikačnej oblasti je ciprofloxacín úplne účinný na patogény rezistentné na uvedenú skupinu antibiotík. Baktérie produkujúce β-laktamázy a zmenené penicilín viažuce proteíny neovplyvňujú účinok ciprofloxacínu.

V rámci triedy chinolónov je pozorovaná paralelná rezistencia. I napriek tomu je z dôvodu vysokej primárnej citlivosti väčšiny mikroorganizmov na ciprofloxacín táto paralelná rezistencia menej významná.

Kombinácie s inými antibiotikami

Ciprofloxacín sa môže použiť v kombinácii s inými antibiotikami. Štúdie in vitro, kde sa sledovala účinnosť ciprofloxacínu v kombinácii s β-laktámovými antibiotikami a aminoglykozidmi na všeobecne citlivé patogény, preukázala primárne aditívny a/alebo indiferentný účinok. Synergické zvýšenie účinnosti bol pomerne vzácne a antagonistický účinok veľmi vzácny.

Možné kombinácie liečiv sú napr.:
na pseudomonády: azlocilín, ceftazidín
na streptokoky: mezlocilín, azlocilín, iné účinné β-laktámové antibiotiká na stafylokoky: β-laktámové antibiotiká, osobitne izoxazolylpenicilíny, vankomycín na anaeróby:
metronidazol, clindamycín.

Ciprofloxacín na terapiu antraxu
Koncentrácie v sére namerané u ľudí boli použité ako možný parameter na odhadnutie (zhodnotenie) terapeutického účinku ciprofloxacínu po inhalácii patogénu vyvolávajúceho antrax.

U dospelých pacientov a detí, bola priemerná plazmatická hladina dosiahnutá po aplikácii odporučených dávok ciprofloxacínu rovnaká alebo porovnateľná s hladinou, ktorá bola nameraná u opíc druhu (Rhesus), ktoré inhalovali spóry Bacillus anthracis a boli liečené ciprofloxacínom. Mortalita zvierat liečených ciprofloxacínom v porovnaní so skupinou zvierat bez terapie bola štatisticky signifikantne znížená (p=0,001).


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Pri perorálnom podaní sa ciprofloxacín dobre vstrebáva, absolútna biologická dostupnosť je
70 %. Maximálne sérové koncentrácie sa dosahujú za 1 až 2 hodiny po aplikácii.

Po perorálnom podaní dávky 250 mg (resp. 500 mg, 750 mg) bola dosiahnutá priemerná najvyššia sérová koncentrácia 1,2 mg/l (resp. 2,4 mg/l, 4,3 mg/l). Biologický polčas je 5-6 hodín. Na plazmatické bielkoviny sa viaže 20-40 %. Obličkami sa vylúči aktívnou tubulárnou sekréciou v nezmenenej forme približne 50 - 70 % podanej dávky do 24 hodín, ďalších 1 –2
% sa vylúči žlčou ako metabolit a 15 % stolicou do piatich dní po aplikácii. Porucha funkcie pečene nemá vplyv na farmakokinetiku ciprofloxacínu. U pacientov so zníženou funkciou obličiek je biologický polčas ciprofloxacínu mierne predĺžený.

Ciprofloxacín preniká v terapeutických koncentráciách do tkaniva pľúc, bronchiálneho a nosového sekrétu, pleurálneho exsudátu, spúta, tkaniva tonzíl, svalstva, kože, žlče, prostatického tkaniva a sekrétu, obličiek a dosahuje vysoké koncentrácie v moči. Taktiež dobre preniká do pečene, gynekologických tkanív, kostí a kĺbov. Len 10 % sérových koncentrácií preniká do mozgovomiechového moku a nízke množstvá sú detekované vo vnútroočnej tekutine.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Štúdie akútnej toxicity preukázali nízku toxicitu ciprofloxacínu. Stredná smrtná dávka LD50
ciprofloxacínu u myší a potkanov po perorálnom podaní je viac ako 5000 mg/kg.
Chronické podávanie laboratórnym zvieratám spôsobuje poškodenie obličiek a kĺbov (pozri aj ďalej). Ciprofloxacín nemá teratogénne ani embryotoxické či kancerogénne účinky. Rutinné testy zamerané na výskum mutagenity preukázali negatívne výsledky okrem dvoch testov (štúdie u myší s lymfómom a neplánovaná syntéza DNA), pri ktorých bol preukázaný pozitívny účinok. Je veľmi pravdepodobné, že tieto dve skúšky in vitro poskytujú falošne pozitívne výsledky, a preto by mali byť podložené štúdiami in vivo.

V špeciálnych tolerančných štúdiách sa sledoval účinok ciprofloxacínu na obličky a kĺbové chrupavky. Ciprofloxacín nie je primárne nefrotoxický. Nefropatologické zmeny sú výsledkom reakcie tubulárneho epitelu a interstícia na cudzie teleso, kryštáliky, ktoré vznikajú po podávaní vysokých dávok lieku v alkalickom moči pokusných zvierat. Za normálnych okolností je pH ľudského moču kyslé, a preto kryštalúria a následné poškodenie obličiek u človeka vzniká len vtedy, ak dôjde k alkalizácii moču.

Poškodenie veľkých kĺbov u mladých jedincov bolo pozorované pri štúdiách na potkanoch aj psoch. Nepatrné lézie kĺbovej chrupavky sa vyskytli u potkanov po podávaní vysokých dávok ciprofloxacínu ( 500 mg/kg/deň p.o.). U psov boli drobné alterácie chrupavky pozorované už po dávke 30 mg/kg/deň. Po podávaní vysokej dávky 200 mg/kg/deň sa vyskytli u všetkých liečených zvierat pľuzgierovité deformácie a erózie chrupky väčších kĺbov. Riziko poškodenia je oveľa väčšie u kĺbov podliehajúcich statickému zaťaženiu. Eliminácia statického stresu znižuje riziko vzniku artropatie. Pre možnosť vzniku ireverzibilnej artropatie je preto podávanie ciprofloxacínu deťom a mládeži v období rastu kontraindikované.


6. Farmaceutické údaje

6.1. Zoznam pomocných látok

maydis amylum, cellulosum microcrystallisatum, carboxymethylamylopectinum natricum, magnesii stearas, silicii dioxidum colloidale, hypromellosum, macrogolum 4000, titanii dioxidum
6.2. Inkompatibility

Prípravok je určený na perorálne použitie. Fyzikálna alebo chemická inkompatibilita nie je aktuálna.


6.3. Čas použiteľnosti

3 roky


6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chrániť pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

blister (PVC/PVDC biela nepriehľadná fólia, hliníková fólia), papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa

Veľkosťbalenia:

10 filmom obalených tabliet po 250 mg

10 filmom obalených tabliet po 500 mg

10 filmom obalených tabliet po 750 mg


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom.


6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ registračného rozhodnutia

ZENTIVA, a.s. Hlohovec
Slovenská republika


8. Registračné číslo

42/0195/97-S


9. Dátum registrácie \Dátum predĺženia registrácie

24.4.1997


10. Dátum poslednej revízie textu

Jún 2006

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.