CEPLENE 0,5 MG/0,5 ML INJEKČNÉHO ROZTOKU sol inj 14x0,5 ml/0,5 mg (liek.inj.skl.)

SPC
eplene sa má predĺžiť maximálne na 15 minút.
- dávka lieku Ceplene aj IL-2 sa má znížiť o 20 %.

Horúčka
- IL-2 sa môže prerušiť na 24 hodín a potom sa môže znova začať dávkou zníženou o 20 %.

Abnormálny počet bielych krviniek
- dávka IL-2 sa počas zvyšku liečebnej kúry môže znížiť o 20 % a ak sa počas nasledujúceho cyklu znova vyskytne abnormálny počet bielych krviniek, odporúča sa trvalé zníženie dávky IL-2.

Lokalizovaná toxická dermatitída
- liečba sa má prerušiť, kým symptómy neodznejú. Liečba sa môže obnoviť podávaním lieku
Ceplene v úplnej dávke a IL-2 v polovičnej dávke.

Špeciálne skupiny pacientov

Poškodenie funkcie obličiek:
Pacienti s poškodenou funkciou obličiek môžu byť citlivejší na účinok lieku Ceplene, ktorý znižuje krvný tlak. Hoci stupeň poškodenia funkcie obličiek nemá dokázateľný vplyv na farmakokinetický charakter lieku Ceplene, opatrnosť je potrebná, keď sa Ceplene podáva pacientom so závažne poškodenou funkciou obličiek. V prípade pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa však za normálnych okolností nevyžaduje zníženie dávky lieku Ceplene.

Poškodenie funkcie pečene:
Ceplene sa má používať opatrne v prípade pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Plazmatické hladiny lieku Ceplene sú vyššie v prípade pacientov
so stredne závažným a závažným poškodením funkcie pečene, pričom v týchto skupinách pacientov sa po dávke lieku Ceplene zvyčajne vyskytuje tachykardia a nižší krvný tlak vo väčšej miere ako v prípade pacientov s normálnou alebo mierne poškodenou funkciou pečene. Plazmatické hladiny lieku však neboli ukazovateľom nežiaducich účinkov a účinky presne nekorelovali s expozíciou lieku.
V prípade pacientov s poškodenou funkciou pečene sa za normálnych okolností nevyžaduje zníženie dávky lieku Ceplene, ale v prípade týchto pacientov je potrebná opatrnosť.

Pediatrická populácia:
Používanie lieku Ceplene sa neodporúča v prípade detí mladších ako 18 rokov vzhľadom
na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti v tejto vekovej skupine (pozri časť 5.1 a 5.2).

Spôsob podávania

Len na subkutánne použitie.
Liek Ceplene sa má podať 1 až 3 minúty po subkutánnom podaní IL-2 formou pomalej subkutánnej injekcie, pričom rýchlosť podávania nemá prekročiť 0,1 ml (0,1 mg histamínu dihydrochloridu) za minútu. Podanie 0,5 ml dávky trvá zvyčajne 5 minút. Na zmiernenie potenciálnych nežiaducich
reakcií sa čas podávania môže predĺžiť maximálne na 15 minút; pozri ďalej. Ceplene sa môže podávať prostredníctvom ambulantnej infúzie pomocou injekčnej striekačky s pumpou alebo prostredníctvom kontrolovanej ručnej subkutánnej injekcie pomocou injekčnej striekačky s časovačom.

Prvá dávka lieku Ceplene a IL-2 na 1. deň začatia prvého liečebného cyklu sa má podať na klinike pod priamym dohľadom lekára. Sledovanie pacienta v 1. deň by malo zahŕňať známky vitality vrátane pulzu, krvného tlaku a rýchlosti dýchania. Ak má pacient výraznú zmenu známok vitality, lekár by
mal zhodnotiť stav pacienta a pokračovať v sledovaní známok vitality; týchto pacientov treba počas
ďalšej liečby sledovať.

Ďalšie injekcie liekuCeplene si môže podávať doma pacient, ktorý dobre pochopil potrebné opatrenia a ktorý je dostatočne zručný v podávaní injekcií.
Injekcie sa majú podávať prednostne pod dohľadom, v prítomnosti dospelého člena rodiny, priateľa alebo iného poskytovateľa starostlivosti, ktorý je schopný náležite reagovať, ak by sa vyskytli príznaky alebo symptómy hypotenzie.

Injekcia sa podáva prednostne do stehien alebo do brucha. Ceplene sa nemá podávať na to isté anatomické miesto ako IL-2.

Medzi podávaním IL-2 a Ceplene, ktoré sa podávajú dvakrát denne, má byť odstup minimálne 6
hodín. Pacienti by po injekcii lieku Ceplene mali ostať v kľude 20 minút.

4.3 Kontraindikácie

• Precitlivenosť na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
• Pacienti s výrazne poškodenou funkciou srdca, napríklad 3./4. stupňa podľa NYHA.
• Pacienti užívajúci systémové steroidy, klonidín a H2 blokátory.
• Pacienti, ktorí sú po alogénnej transplantácii kmeňových buniek.
• Počas gravidity.
• Počas dojčenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek Ceplene sa má podať 1 až 3 minúty po podaní IL-2 a nie súčasne.
• Rýchla subkutánna injekcia alebo injekcia do cievneho priestoru môže vyvolať závažnú
hypotenziu, tachykardiu alebo synkopu.

Liečba liekom Ceplene spolu s IL-2 sa má podávať opatrne v prípade pacientov so slabo kompenzovanou funkciou srdca. V prípade pacientov s ochorením srdca treba vyhodnotiť ejekčnú frakciu srdcovej komory a funkciu steny pomocou echokardiografie alebo tlakového testu nukleárnej medicíny a liečba sa má potom podávať opatrne.
• Pacienti sa majú počas liečby sledovať kvôli možným klinickým komplikáciám v dôsledku hypotenzie alebo hypovolémie. Liek Ceplene sa má 1. deň prvého liečebného cyklu podávať v nemocnici pod dohľadom lekára. Sledovanie pacienta 1. deň by malo zahŕňať známky vitality vrátane pulzu, krvného tlaku a rýchlosti dýchania.
• Pacient sa má sledovať počas ďalších dní alebo cyklov liečby, kým sa u neho počas podávania lieku Ceplene ďalej prejavujú významné zmeny v známkach vitality. Ak sa v ďalších liečebných cykloch vyskytne výrazná hypotenzia alebo súvisiace symptómy, treba znížiť dávku a ak je to potrebné, liek podávať v nemocnici, kým reakcia na liečbu neumožní podávanie lieku doma.
• Opatrnosť je potrebná v prípade pacientov, ktorí trpia niektorým z nasledujúcich ochorení: symptomatické ochorenie periférnych artérií, peptický alebo ezofágový vred v minulosti alebo v súčasnosti s anamnézou krvácania, klinicky významné renálne ochorenie a mŕtvica za posledných 12 mesiacov. V prípade potreby treba zvážiť súbežnú liečbu pomocou inhibítora protónovej pumpy.
• Pacientov s klinicky významnou infekciou, ktorá vyžaduje podávanie antibiotík, fungicídov alebo antivírusových liekov alebo pacientov, ktorí do 14 dní od začatia liečby dostali antiinfekčnú liečbu, treba liečiť opatrne, ak sa antibiotiká a antivírusové lieky nepodávali na účel profylaxie.
• Pacientov s predchádzajúcou anamnézou autoimunitného ochorenia (vrátane systémového lupusu, zápalového ochorenia čriev, psoriázy a reumatoidnej artritídy) treba liečiť opatrne.
• Odporúča sa sledovať výsledky laboratórnych testov vrátane štandardných hematologických a krvných chemických testov.
• Pacientov, ktorí užívajú nasledujúce lieky, treba liečiť opatrne (pozri časť 4.5)
- Betablokátory alebo iné antihypertenzíva.
- H1 blokátory a neuroleptiká (antipsychotiká) s blokujúcimi vlastnosťami receptora H1.
- Tricyklické antidepresíva, ktoré môžu mať blokujúce vlastnosti receptora H1 a H2.
- Inhibítory monoamínooxidázy, antimalariká a antitrypanozomiká.
- Neuromuskulárne blokátory, narkotické analgetiká a rôzne kontrastné látky.

4.5 Liekové a iné interakcie

Hoci sa dávkovanie odlišuje, keď sa liek Ceplene používa spolu s IL-2, lekári si musia pozrieť aj súhrn charakteristických vlastností lieku pre IL-2 a musia sledovať prípadné liekové interakcie.

Antagonisti receptora H2 s imidazolovou štruktúrou podobnou histamínu, napríklad cimetidín, systémové steroidy a klonidín, sa nesmú používať počas liečby liekom Ceplene (pozri časť 4.3).

Betablokátory a iné antihypertenzíva sa počas liečby liekom Ceplene musia používať opatrne.
Súbežné podávanie liekov vyvolávajúcich kardiotoxicitu alebo s účinkom znižujúcim krvný tlak môže zvýšiť toxicitu lieku Ceplene.

Treba sa vyhýbať antihistaminikám blokujúcim H1 receptor alebo neuroleptikám (antipsychotiká)
s blokujúcimi vlastnosťami H1 receptora, ktoré by mohli znížiť účinnosť lieku Ceplene.

Treba sa vyhýbať tricyklickým antidepresívam, ktoré môžu mať blokujúce vlastnosti receptora H1 a
H2.

Účinné látky inhibítorov monoamínooxidázy, antimalarík a antitrypanozomík môžu zmeniť
metabolizmus lieku Ceplene a treba sa im vyhýbať (pozri časť 4.4).

Nezistilo sa, či neuromuskulárne blokátory, narkotické analgetiká a rôzne kontrastné látky môžu vyvolať uvoľnenie endogénneho histamínu; v prípade pacientov podstupujúcich diagnostické alebo chirurgické postupy sa preto pred týmto postupom musí zvážiť prídavný účinok lieku Ceplene (pozri časť 4.4).

4.6 Gravidita a laktácia

V prípade lieku Ceplene nie sú dostupné žiadne klinické údaje o exponovaných graviditách. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ale len v dávkach toxických pre matku a nepreukázali priame škodlivé účinky v súvislosti s graviditou, embryonálnym/fetálnym vývojom, pôrodom alebo postnatálnym vývojom (pozri časť 5.3). Ceplene spolu s IL-2 sa nesmie používať počas gravidity.

Nie je známe, či sa histamín vylučuje do ľudského materského mlieka. Vylučovanie histamínu do mlieka sa v prípade zvierat neskúmalo, ale v prípade potomstva potkanov sa preukázala slabá toxicita
na začiatku laktácie v dávkach toxických pre matku (pozri časť 5.3). Ceplene spolu s IL-2 sa nesmie používať počas dojčenia.

O účinkoch lieku Ceplene na plodnosť nie sú dostupné žiadne klinické údaje. Štúdie na zvieratách nezistili žiadne nežiaduce účinky na plodnosť okrem slabého zníženia nidácie a životaschopnosti plodov (pozri časť 5.3). Ženy v plodnom veku a sexuálne aktívni muži musia počas liečby liekom Ceplene a IL-2 používať účinné metódy antikoncepcie.

Informácie o gravidite a laktácii pri užívaní IL-2 sa nachádzajú v súhrne charakteristických vlastností lieku pre IL-2.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek Ceplene má malý alebo stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Podávanie lieku Ceplene môže spôsobiť hypotenziu a môže viesť k závratom a zahmlenému videniu. Po podaní lieku Ceplene by pacienti najmenej 1 hodinu nemali viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Akútna myeloidná leukémia

V štúdiách skúmajúcich akútnu myeloidnú leukémiu (AML) boli takmer v prípade všetkých pacientov hlásené nežiaduce reakcie, ktoré prinajmenšom mohli súvisieť s liečbou pomocou IL-2 a liekom Ceplene.

K najčastejším nežiaducim reakciám, ktoré sa vyskytli najmenej v prípade 30 % pacientov užívajúcich
IL-2 a liek Ceplene (uvedené v klesajúcej frekvencii), patrili: návaly, bolesť hlavy, únava, granulóm na mieste vpichu, horúčka a erytém na mieste vpichu.

Ďalej sú podľa orgánového systému tela, triedy a frekvencie uvedené nežiaduce reakcie vyskytujúce sa v štúdiách AML (n=196 pre liečebnú skupinu IL-2 a liek Ceplene), ktoré sa vyskytli najmenej
v prípade 5 % pacientov a ktoré sa považovali prinajmenšom za súvisiace s liečbou nízkymi dávkami IL-2 a liekom Ceplene. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥ 1/10) a časté (≥ 1/100 až < 1/10).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: eozinofília, trombocytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: anorexia

Psychiatrické poruchy a ochorenia
Časté: nespavosť

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: bolesť hlavy, závrat, dysgeúzia

Poruchy srdca
Veľmi časté: tachykardia
Časté: palpitácie

Cievne poruchy
Veľmi časté: návaly, hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi časté: kašeľ, dyspnoe
Časté: zapchatý nos

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: nauzea, dyspepsia, hnačka.
Časté: vracanie, bolesť v hornej časti brucha, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi časté: vyrážka
Časté: erytém, zvýšené potenie, potenie v noci, pruritus

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí
Veľmi časté: artralgia, myalgia
Časté: bolesť končatín, bolesť chrbta

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: granulóm na mieste vpichu, únava, horúčka, erytém na mieste vpichu,
pocit horúčavy, reakcia na mieste vpichu, svrbenie na mieste vpichu, ochorenie podobné chrípke, zimnica, zápal na mieste vpichu, bolesť na mieste vpichu
Časté: žihľavka na mieste vpichu, modrina na mieste vpichu, vyrážka na mieste vpichu, opuch na mieste vpichu, slabosť, bolesť v hrudníku

Ďalšie onkologické štúdie (pokročilý tumor)

V ďalších klinických štúdiách sa skúmal liek Ceplene v rôznych dávkach (1,0 mg histamínu dihydrochloridu dvakrát denne) spolu s IL-2 v nízkej dávke v rôznych dávkových režimoch IL-2
v nízkej dávke a interferónu alfa. Nasledujúce nežiaduce udalosti, ktoré nie sú uvedené vyššie, boli hlásené najmenej v prípade 5 % pacientov a prinajmenšom súviseli so skúmaným liekom:

Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: anémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi časté: suchá koža

Ochorenia ucha a labyrintu
Časté: vertigo

Poruchy endokrinného systému
Časté: získaná hypotyreóza

Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi časté: znížená chuť do jedla Časté: dehydratácia

Psychiatrické poruchy a ochorenia
Veľmi časté: úzkosť
Časté: depresia

Poruchy nervového systému
Časté: parestézia

Cievne poruchy
Časté: návaly tepla

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: sipot
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
Časté: zápcha, nafúknuté brucho, stomatitída

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: nevoľnosť, periférny edém, úbytok hmotnosti
Časté: fibróza na mieste vpichu, bolesť

4.9 Predávkovanie

Podanie lieku Ceplene alebo IL-2 formou rýchlej infúzie alebo do cievneho priestoru vo vyššej dávke ako je schválená dávka môže zhoršiť nežiaduce reakcie spojené s liekom Ceplene.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Iné cytokíny a imunomodulátory; kód ATC: L03AX14. Ceplene/IL-2 je imunoterapia, ktorej cieľom je vyvolať pomocou imunitného systému zničenie
zvyšných myeloidných leukemických buniek a zabrániť tak relapsu leukémie. Úlohou lieku Ceplene je
chrániť lymfocyty, najmä bunky NK a bunky T, ktoré zodpovedajú za zničenie zvyšných leukemických buniek prostredníctvom imunitného systému. Úlohou IL-2 je podporovať funkcie buniek NK a buniek T aktiváciou antileukemických vlastností týchto buniek a rozšírením populácií týchto buniek indukciou proliferácie bunkového cyklu. Mechanizmus, pomocou ktorého Ceplene zlepšuje antileukemickú funkciu lymfocytov pri AML, nie je úplne stanovený; predpokladá sa, že je to inhibícia reaktívnych foriem kyslíka (ROS alebo „voľné kyslíkové radikály“), ktoré syntetizujú
monocyty/makrofágy a granulocyty. Je známe, že ROS obmedzujú antileukemické účinky aktivátorov lymfocytov, napríklad IL-2, tak, že vyvolajú dysfunkciu a smrť buniek NK a buniek T prostredníctvom apoptózy. Ceplene inhibuje oxidázu NAPDH, ktorá iniciuje tvorbu a uvoľňovanie ROS z fagocytov. Inhibíciou funkcie oxidázy a znížením tvorby ROS Ceplene chráni bunky NK a bunky T, aktivované prostredníctvom IL-2, pred inhibíciou a apoptózou indukovanou voľnými kyslíkovými radikálmi. Cieľom súbežného podávania lieku Ceplene a IL-2 je preto optimalizovať antileukemické funkcie buniek NK a buniek T.

V prípade dospelých pacientov sa uskutočnili 2 klinické štúdie na vyhodnotenie používania lieku
Ceplene pri zachovaní remisie. Štúdia AML-1 bola prieskumná a zahŕňala 39 pacientov s AML
v remisii, pričom skúmala dávku a vhodnosť lieku Ceplene podávaného spolu s IL-2. Výsledky tejto pilotnej štúdie sa použili na rozvrhnutie a realizáciu mnohonárodnej skúšky v 3. fáze. Táto randomizovaná skúška v 3. fáze (0201) porovnávala pacientov liečených liekom Ceplene+IL-2 s 261 pacientmi v prvej remisii (CR1), ktorí nedostávali žiadnu liečbu a s ďalšími 59 pacientmi v ďalšej remisii po relapse (CR>1). Pokiaľ ide o pacientov CR1, priemerné prežitie bez leukémie sa po liečbe liekom Ceplene/IL-2 v porovnaní so skupinou, ktorá nedostávala žiadnu udržiavaciu liečbu (ITT, p=0,01; n=261), zvýšilo z 291 dní (9,7 mesiacov) na 450 dní (15 mesiacov). Pomer pacientov CR1, ktorí ostali bez leukémie 3 roky, bol 40 % po liečbe liekom Ceplene+IL-2 v porovnaní s 26 % v prípade pacientov, ktorí nedostávali túto liečbu (p=0,01).

Tento liek bol schválený za „mimoriadnych okolností“. To znamená, že v dôsledku zriedkavosti ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a tento súhrn charakteristických vlastností lieku bude podľa potreby aktualizovaný.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Histamín sa po subkutánnej injekcii rýchlo absorbuje. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne približne 10 minút po podaní subkutánnej infúzie. Koncentrácie histamínu a PK boli veľmi premenlivé v štúdiách, ako aj v normálnych skupinách dobrovoľníkov a pacientov. Pacienti
v porovnaní so zdravými jedincami preukazovali vyšší stupeň variability, čo sa týka systémovej expozície.

Histamín sa eliminuje prostredníctvom metabolizmu v obličkách, pečeni a iných tkanivách. Hlavné enzýmy podieľajúce sa na metabolizme histamínu sú HNMT (histamín-N-metyltransferáza) a DAO (diamínoxidáza). Metabolity sa vylučujú najmä močom. Priemerný polčas v prípade pacientov bol
0,75 až 1,5 hodiny.

Vek ani hmotnosť nemajú významný vplyv na farmakokinetické vlastnosti histamínu. Klírens lieku Ceplene je takmer dvakrát vyšší v prípade žien, z čoho vyplýva značne nižšia systémová expozícia ako v prípade mužov.

Nie je známe, či histamín prechádza do placenty.

Porucha funkcie obličiek
Farmakokinetika histamínu je v prípade zdravých dobrovoľníkov s normálnou funkciou obličiek podobná ako v prípade dobrovoľníkov s miernym, stredne závažným alebo závažným poškodením obličiek. V prípade jedincov so závažne poškodenými obličkami sa zistil pokles systolického a diastolického krvného tlaku pri plazmatických koncentráciách histamínu, ktoré nespôsobili značný pokles krvného tlaku v prípade iných jedincov. Teda jedinci so závažne poškodenými obličkami
môžu byť citlivejší na exogénne podávaný histamín, ktorý znižuje krvný tlak, ako jedinci s normálnou funkciou obličiek alebo jedinci s mierne až stredne závažne poškodenými obličkami. Aj keď má stupeň poškodenia obličiek malý vplyv na sklon histamínu k PK, opatrnosť je potrebná pri podávaní histamínu pacientom so závažne poškodenými obličkami.

Porucha funkcie pečene
Uskutočnila sa jedna štúdia, ktorá merala PK histamínu v prípade normálnych dobrovoľníkov v porovnaní s pacientmi, ktorí mali mierne, stredne závažne a závažne poškodenú funkciu pečene. Nezistili sa klinicky významné rozdiely v parametroch bezpečnosti ani vo farmakodynamike. Plazmatické koncentrácie histamínu boli veľmi variabilné a boli značne vyššie v skupinách pacientov so stredne závažne alebo so závažne poškodenou funkciou pečene (priemer 10-násobok, respektíve
5-násobok hodnoty v prípade normálnych dobrovoľníkov). Pacienti so všetkými stupňami poškodenia funkcie pečene môžu mať 30 – 60 minút po podaní lieku Ceplene+IL-2 tachykardiu alebo hypotenziu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Z neklinických údajov na základe konvenčných štúdií o toxicite opakovanej dávky, lokálnej tolerancii a genotoxicite nevyplýva žiadne zvláštne riziko pre ľudí. Účinky sa v neklinických štúdiách
pozorovali len pri expozíciách, ktoré sa považovali za dostatočne nadmerné v porovnaní
s maximálnou expozíciou pre človeka, z čoho nevyplýva veľký význam pre klinické použitie. Neuskutočnili sa žiadne štúdie karcinogenicity lieku Ceplene.

Histamín dihydrochlorid nebol teratogénny v prípade potkanov ani králikov v dávkach, ktoré viedli k niekoľko stonásobne vyššej systémovej expozícii ako je klinická expozícia. V prípade samíc potkanov, ktoré dostávali liek v dobe pred párením až do 7. dňa gestácie, sa trochu znížil počet nidácií a životaschopnosť plodov, ale bez reakcie na dávku a v rozsahu historických kontrolných údajov.
V štúdii skúmajúcej perinatálny a postnatálny vývoj, vysoké dávky histamín dihydrochloridu
spôsobili toxicitu matiek a potomstvo prejavovalo toxicitu počas laktácie (menej živých mláďat na 21. deň v porovnaní s laktáciou na 4. deň), ale nie po odstavení.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Hydroxid sodný (na úpravu pH)
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami ani infúznymi roztokmi.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené injekčné liekovky: 3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

2ml sklenená injekčná liekovka typu I s brómbutylovou gumovou zátkou a odnímateľnou hliníkovou pečaťou, obsahujúca 0,5 ml roztoku (0,70 ml vrátane nadbytku). Každý kartón obsahuje 14 injekčných liekoviek.

6.6 Špeciálne pokyny na zaobchádzanie s liekom a likvidáciu

Injekčné liekovky obsahujú 0,5 ml roztoku (0,70 ml vrátane nadbytku) na uľahčenie natiahnutia jednej dávky obsahujúcej 0,5 ml.
Pacienti dostanú zabalené polypropylénové injekčné striekačky a budú poučení ako natiahnuť 0,5 ml roztoku do injekčnej striekačky.

Roztok sa má pred podávaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje drobné častice alebo či nedošlo k zmene sfarbenia. Roztok musí byť číry a bezfarebný.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.7. DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH

EpiCept GmbH Goethestrasse 4
D-80336 Mníchov
Nemecko8. ČÍSLO (ČÍSLA) POVOLENIA9. DÁTUM UDELENIA PRVÉHO POVOLENIA/PREDĹŽENIA POVOLENIA

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPRÍLOHA II

A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE
B. PODMIENKY POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ
DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH
A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Catalent UK Packaging Ltd
Lancaster Way, Wingates Industrial Park
Westhoughton, Bolton Lancashire, BL5 3XX Spojené kráľovstvoB. PODMIENKY POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRHVýdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.

• ĎALŠIE PODMIENKY Systém dohľadu nad liekmi
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh musí zabezpečiť zavedenie a fungovanie systému dohľadu nad liekmi, ako je uvedené vo verzii 3 uvedenej v module 1.8.1 žiadosti o udelenie povolenia na trh, pred uvedením lieku na trh a počas jeho uvedenia na trh.

Plán riadenia rizika


Držiteľ povolenia na uvedenie na trh sa zaväzuje vykonať štúdie a ďalšie aktivity vo vzťahu k dohľadu nad liekmi podrobne opísané v pláne dohľadu nad liekmi, tak ako je schválený vo verzii 3
Plánu riadenia rizika (PRR) obsiahnutom v module 1.8.2 žiadosti o udelenie povolenia na uvedenie lieku na trh spolu s následnými aktualizáciami PRR schválenými CHMP.

Aktualizovaný PRR sa má podľa Inštrukcie CHMP o systémoch riadenia rizík pre lieky na humánne použitie (CHMP Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use) predložiť v rovnakom čase ako nasledujúca periodicky aktualizovaná správa o bezpečnosti lieku (PSUR).

Ďalej sa má aktualizovaný PRR predložiť
• keď sa prijme nová informácia, ktorá môže mať dopad na súčasnú špecifikáciu bezpečnosti, plán dohľadu nad liekmi alebo činnosti minimalizujúce riziko,
• do 60 dní po dosiahnutí dôležitého (farmakovigilančného alebo riziko minimalizujúceho)
medzníka,
• na žiadosť agentúry EMEA.
C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ DRŽITEĽ POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH

Držiteľ povolenia na uvedenie na trh vykoná v určenom časovom rámci nasledujúci program štúdií, ktorých výsledky budú tvoriť základ každoročného prehodnotenia pomeru prínosu a rizika.

Klinické aspekty:

Klinická štúdia na vyhodnotenie biomarkerov a farmakologických parametrov lieku Ceplene plus interleukín-2 v nízkej dávke, zahŕňajúca približne 100 dospelých pacientov, stratifikovaných podľa veku na viac alebo menej ako 60 rokov s akútnou myeloidnou leukémiou v prvej úplnej remisii (CR), s jasne charakterizovaným morfologickým, cytogenetickým a molekulárnym profilom (prvý pacient v 2. štvrťroku 2009, konečné výsledky štúdie v 4. štvrťroku 2011)

Klinická štúdia na vyhodnotenie minimálneho reziduálneho ochorenia (MRD) na stanovenie antileukemického účinku lieku Ceplene plus interleukín-2 v nízkej dávke, zahŕňajúca približne 150 dospelých pacientov stratifikovaných podľa veku na viac alebo menej ako 60 rokov s akútnou myeloidnou leukémiou v prvej úplnej remisii (prvý pacient v 3. štvrťroku 2009, konečné výsledky štúdie v 2. štvrťroku 2012)

V spolupráci so skupinami v Európe a/alebo v Spojených štátoch určiť možnosť uskutočnenia multicentrickej, randomizovanej, otvorenej štúdie na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti lieku Ceplene plus interleukín-2, zahŕňajúcej približne 350 dospelých pacientov (stratifikovaných podľa veku na viac alebo menej ako 60 rokov) s akútnou myeloidnou leukémiou v prvej úplnej remisii, do
3. štvrťroku 2009.

Ak bude rozvrh tejto štúdie posúdený ako vhodný a ak ho schváli výbor CHMP, EpiCept sa zaväzuje uskutočniť túto štúdiu a má cieľ začať prijímať pacientov do 1 roka po schválení súhrnného protokolu a prijať 10 pacientov/mesiac.PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajší obal1. NÁZOV LIEKU


Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injekčného roztoku
Histamín dihydrochlorid2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)


0,5 ml roztoku obsahuje 0,5 mg histamínu dihydrochloridu.3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK


Chlorid sodný, voda na injekciu, hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


Injekčný roztok
14 x 2 ml sklenené injekčné liekovky
Každá injekčná liekovka obsahuje jednu 0,5 ml dávku.5. SPÔSOB A CESTY PODANIA


Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.
Len na subkutánne použitie.
Injikujte pomaly počas 5 – 15 minút.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE


Neuchovávajte v mrazničke.
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH


EpiCept GmbH
Goethestrasse 4
D-80336 Mníchov
Nemecko12. ČÍSLO (ČÍSLA) POVOLENIA


EU/0/00/000/00013. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Lot14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Ceplene
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Injekčná liekovka1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA


Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injekčného roztoku
Histamín dihydrochlorid
Len na subkutánne použitie.2. SPÔSOB PODÁVANIA


Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.3. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Lot5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH


Každá injekčná liekovka obsahuje jednu 0,5ml dávku.6. INÉB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injekčného roztoku
Histamín dihydrochloridPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete liek používať.
• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
• Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
• Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Ceplene a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Ceplene
3. Ako používať Ceplene
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ceplene
6. Ďalšie informácie, pokyny na samoinjikovanie lieku Ceplene

1. ČO JE LIEK CEPLENE A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je liek Ceplene
Ceplene patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú imunomodulačné lieky. Tieto lieky pomáhajú imunitnému systému tela bojovať proti ochoreniam, ako je napríklad rakovina, zlepšením prirodzenej úlohy imunitného systému pri premáhaní ochorenia. Účinná látka lieku Ceplene je histamín dihydrochlorid; je rovnaká ako látka, ktorá sa v tele vyskytuje prirodzene. Liek sa používa spolu
s interleukínom-2 (IL-2) v nízkych dávkach, čo je ďalší liek, ktorý imunitnému systému pomáha bojovať proti ochoreniam ako je napríklad rakovina.

Na čo sa liek Ceplene používa
Ceplene sa používa spolu s IL-2 na liečbu zvláštneho typu leukémie, ktorý sa nazýva akútna myeloidná leukémia (AML). Používa sa na zachovanie remisie (obdobie počas ktorého je ochorenie menej závažné alebo nezistiteľné). Tak ako Vám povedal Váš lekár, akútna myeloidná leukémia je rakovina krvotvorných buniek kostnej drene. Ceplene s IL-2 pomôže Vášmu imunitnému systému bojovať po predchádzajúcej protirakovinovej liečbe proti zvyšným rakovinovým bunkám.

Počas Vašej liečby budete vždy používať IL-2 A Ceplene. Ak máte nejaké otázky o lieku Ceplene alebo o IL-2, obráťte sa na svojho lekára.
2. SKÔR AKO POUŽIJETE LIEK CEPLENE

NEPOUŽÍVAJTE liek Ceplene
• keď ste precitlivený (alergický) na histamín alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Ceplene;
• keď máte závažné srdcové problémy;
• keď užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
- steroidy, napríklad prednizon a dexametazon; používajú sa na inhibovanie aktivity imunitného systému (imunosupresívum) a na zmiernenie zápalu;
- klonidín, liek, ktorý sa používa na zníženie vysokého krvného tlaku;
- blokátory H2, napríklad cimetidín, ranitidín, famotidín alebo nizatidín, ktoré sa používajú na liečbu žalúdočných vredov, slabého trávenia (dyspepsia) alebo pálenia
záhy.
• keď ste dostali transplantát kmeňových buniek (druh transplantátu kostnej drene) od darcu;
• keď ste tehotná;
• keď dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Ceplene
• Ceplene a IL-2 sa nemajú podávať súčasne. IL-2 sa má podať prvý. Ceplene sa má podať
o 1 až 3 minúty neskôr.
• Ceplene sa musí injikovať pomaly do vrstvy tkaniva tesne pod kožou (subkutánne), počas približne 5 až 15 minút. Rýchla injekcia môže spôsobiť pokles krvného tlaku a môžete omdlieť alebo dokonca stratiť vedomie.
• S liečbou liekom Ceplene začnete na klinike pod dohľadom lekára. Musíte byť sledovaný
s cieľom zistiť, ako reagujete na liečbu. Váš lekár Vám bude kontrolovať krvný tlak, pulz a funkciu pľúc. Váš lekár bude tiež počas liečby vykonávať niektoré krvné testy.
• Ak ste mali niektorý z nasledujúcich stavov, budete sledovaný v nemocnici počas ďalších dní liečby alebo počas ďalších liečebných cyklov:
- krvácajúce vredy,
- mŕtvica,
- zúženie tepien (systémové ochorenie periférnych tepien),
- ochorenie srdca (závažné srdcové problémy sú uvedené vyššie v časti
„NEPOUŽÍVAJTE Ceplene“),
- anamnéza autoimunitného ochorenia (ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda bunky alebo tkanivá vlastného tela, napríklad systémový lupus, reumatoidná artritída, zápalové ochorenie čriev alebo psoriáza).
• keď užívate nejaké iné lieky uvedené v časti „Užívanie iných liekov“ alebo keď máte podstúpiť operáciu alebo špeciálne röntgenové vyšetrenie vyžadujúce injekciu, porozprávajte sa so svojím lekárom;
• keď máte infekciu, Váš lekár Vás bude pozorne sledovať. Keď ste mali infekciu do 14 dní od začiatku tejto liečby, ktorá vyžadovala, aby ste užívali lieky na liečbu infekcií (antibiotiká, fungicídy alebo antivírusové lieky), Váš lekár Vás bude pozorne sledovať;
• keď máte problémy s obličkami, pred použitím tohto lieku sa porozprávajte so svojím lekárom; môže nastať zníženie krvného tlaku;
• keď máte problémy s pečeňou, pred použitím tohto lieku sa porozprávajte so svojím lekárom;
lekár Vám možno zmení dávku.

Deti a dospievajúci
Ceplene sa neodporúča používať v prípade detí a dospievajúcich, pretože nie sú dostupné žiadne informácie o používaní tohto lieku v tejto vekovej skupine.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete používať Ceplene. Niektoré z týchto liekov sa nesmú užívať počas liečby liekom Ceplene alebo možno vyžadujú špeciálne opatrenia:'
• steroidy, napríklad prednizon a dexametazon; používajú sa na inhibovanie aktivity imunitného systému (imunosupresívum) a na zmiernenie zápalu (pozri vyššie "NEPOUŽÍVAJTE
Ceplene");
• H2 blokátory , napríklad cimetidín, ranitidín, famotidín alebo nizatidín, ktoré sa používajú na liečbu žalúdočných vredov, slabého trávenia (dyspepsia) alebo pálenia záhy (pozri vyššie "NEPOUŽÍVAJTE Ceplene");
• antihistaminiká, ktoré sa používajú na liečbu alergie;
• určité antipsychotiká, napríklad chlórpromazín, flupentixol, toridazín, klozapín a risperidon;
používajú sa na liečbu duševných porúch;
• tricyklické antidepresíva, napríklad amitryptilín, imipramín alebo inhibítory monoamínooxidázy, napríklad fenelzín, izokarboxazid, tranylcypromín alebo moklobemid; používajú sa na liečbu depresie;
• antimalariká alebo lieky, ktoré sa používajú na liečbu infekcií zodpovedných za spavú chorobu;
• betablokátory, napríklad propranolol, metoprolol, atenolol na angínu a poruchy srdcového rytmu alebo akékoľvek lieky na vysoký krvný tlak (napríklad tiazidové diuretiká (bendrofluazid), inhibítory ACE (kaptopril), antagonisti vápnika (nifedipín) a alfablokátory (prazosin);

Ak máte podstúpiť operáciu alebo špeciálne röntgenové vyšetrenie vyžadujúce injekciu, najprv sa uistite, či Váš lekár vie, že používate Ceplene. Určité lieky, ktoré sa používajú pri operácii (napríklad neuromuskulárne blokátory a narkotické lieky proti bolesti) alebo farbivá, ktoré sa používajú pri určitých röntgenoch, môžu interferovať s týmto liekom.

Tehotenstvo a dojčenie
O používaní lieku Ceplene v prípade tehotných žien nie sú žiadne informácie. Liečba liekom Ceplene a IL-2 sa preto nesmie podávať v tehotenstve.

Nie je známe, či sa Ceplene vylučuje do materského mlieka. Ceplene a IL-2 sa preto nesmú používať
počas dojčenia.

Muži aj ženy užívajúce tento liek musia používať antikoncepciu, pretože počas liečby liekom Ceplene a IL-2 je dôležité nepočať dieťa.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Hodinu po podaní injekcie lieku Ceplene neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pretože liek môže znížiť krvný tlak, čo môže spôsobiť závraty a zahmlené videnie a ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.3. AKO POUŽÍVAŤ LIEK CEPLENE

Vždy používajte liek Ceplene presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Túto liečbu musí predpísať a dohliadať na ňu lekár s poznatkami o akútnej myeloidnej leukémii.

Dávkovanie
Keďže v kombinovanej liečbe budete používať IL-2 aj Ceplene, uvedené sú informácie o dávkovaní obidvoch liekov:
Interleukín-2 (IL-2)
IL-2 sa podáva dvakrát denne vo forme subkutánnej injekcie (do vrstvy tkaniva tesne pod kožou) 1 až
3 minúty pred injekciou lieku Ceplene. Každá dávka sa vypočíta na základe Vašej telesnej hmotnosti. Mali by ste použiť 16 400 IU* na kg telesnej hmotnosti. Váš lekár Vám povie, aké je to množstvo a ako sa injikuje.

*IU=medzinárodné jednotky, miera udávajúca množstvo IL-2

Ceplene
Zvyčajná dávka lieku Ceplene je 0,5 ml roztoku dvakrát denne, podávaná formou pomalej subkutánnej injekcie (do vrstvy tkaniva tesne pod kožou).

Ceplene sa musí injikovať 1 až 3 minúty po IL-2.

Tieto dva lieky, IL-2 a Ceplene, sa podávajú dvakrát denne, minimálne so 6-hodinovým odstupom medzi injekciami.

Obdobia liečby a prestávky
Liečba liekmi IL-2 a Ceplene trvá 81 týždňov a je cyklická.
• Počas prvých 18 týždňov: budete používať IL-2 a Ceplene denne počas 3 týždňov, potom nasleduje 3-týždňová prestávka (bez liečby).
• Počas nasledujúcich 63 týždňov: budete používať IL-2 a Ceplene denne počas 3 týždňov, potom nasleduje 6-týždňová prestávka (bez liečby).

Samoinjektovanie lieku Ceplene
Váš lekár môže rozhodnúť, že bude pre Vás výhodnejšie, ak si injekciu IL-2 a Ceplene budete podávať sami.
Váš lekár alebo zdravotná sestra Vám ukážu, ako si injekciu sami podáte. Nepokúšajte sa podať si injekciu sami, ak Vás nezaškolil kvalifikovaný odborník.

Odporúča sa, aby bol pri Vás vždy niekto, keď si podávate injekciu tohto lieku, napríklad dospelý člen rodiny, priateľ alebo iný poskytovateľ starostlivosti, ktorý by Vám mohol pomôcť, keby ste pocítili závrat alebo mdloby.

Ďalšie pokyny o samoinjektovaní tohto lieku sú uvedené v časti "POKYNY NA SAMOINJEKTOVANIE LIEKU CEPLENE" na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

Váš lekár Vám možno poradí, že bude vhodné, aby ste používali injekčnú striekačku s pumpou na regulovanie injekcie lieku Ceplene. Ak používate injekčnú striekačku s pumpou, musíte si pozrieť pokyny výrobcu pumpy a Váš lekár, zdravotná sestra a/alebo lekárnik Vás zaškolí.

Ak použijete viac Ceplene ako máte
Tento liek musíte užívať presne podľa predpisu. Ak ste si náhodne podali väčšiu dávku ako ste si mali podať, ihneď vyhľadajte lekára alebo lekárnika.

Ak ste zabudli použiť Ceplene
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané dávky. Pokračujte v liečbe podľa predpisu. Ak ste vynechali jednu dávku za deň, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Podobne ako všetky lieky, aj liek Ceplene môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa počas podávania injekcie alebo krátko po injekcii vo Vašom prípade vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali, keď sa liek Ceplene používal tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa v prípade viac ako 1 osoby z 10 osôb užívajúcich liek)

• Zvýšenie počtu určitého typu bielych krviniek v krvi (eozinofília) a zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia)
• Bolesť hlavy, závraty a únava
• Zmena vnímania chute (dysgeúzia)
• Rýchly srdcový tep (tachykardia)
• Návaly tepla a nízky krvný tlak (hypotenzia) vedúci k závratom a mdlobám
• Kašeľ, ťažkosti pri dýchaní (dyspnoe)
• Nevoľnosť, pokazený žalúdok (dyspepsia) a hnačka
• Vyrážka
• Bolesť kĺbov a svalov (artralgia a myalgia)
• Zapálená granulovaná koža na mieste vpichu, únava, horúčka (pyrexia), sčervenanie na mieste vpichu, pocit horúčavy, svrbenie na mieste vpichu, symptómy podobné chrípke, zimnica, zápal a bolesť na mieste vpichu.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa v prípade menej ako 1 osoby z 10 osôb, ale v prípade viac ako
1 osoby zo 100 osôb, ktoré užívajú liek)
• Nechutenstvo
• Problémy so spánkom (insomnia)
• Vnímanie úderov vlastného srdca (palpitácie)
• Zapchatý nos
• Vracanie, bolesť v hornej časti brucha a sucho v ústach
• Abnormálne sčervenanie kože (erytém), zvýšené potenie, potenie v noci a svrbenie (pruritus)
• Bolesť končatín a chrbta
• Žihľavka, modriny, vyrážka a opuch na mieste vpichu, slabosť a bolesť v hrudníku

Vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali, keď sa liek Ceplene používal pri iných typoch liečby

Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa v prípade viac ako 1 osoby z 10 osôb užívajúcich liek)
• Suchosť kože
• Úzkosť
• Pocit celkovej nepohody alebo nevoľnosti
• Zhromažďovanie tekutín v tele, najmä v nohách a úbytok hmotnosti

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa v prípade menej ako 1 osoby z 10 osôb, ale v prípade viac ako
1 osoby zo 100 osôb, ktoré užívajú liek)
• Pocit točenia (vertigo)
• Vaše telo nevytvára dostatok tyroxínu, čo je chemická látka, ktorá sa nazýva hormón
(hypotyreóza)
• Zníženie počtu červených krviniek (anémia)
• Dehydratácia
• Depresia
• Mravčenie, pichanie alebo necitlivosť kože (parestézia)
• Návaly tepla
• Sipot
• Zápcha, opuchnutý žalúdok, zapálené ústa
• Bolesť a tvorba nadbytočného tkaniva v koži v okolí miesta vpichu

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov , povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK CEPLENE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ceplene po uplynutí doby exspirácie, uvedenej na štítku injekčnej liekovky a na kartóne. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Neuchovávajte v mrazničke.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ceplene obsahuje
• Účinná látka je histamín dihydrochlorid. Jedna injekčná liekovka obsahuje 0,5 mg histamín dihydrochloridu v 0,5 mg roztoku.
• Ďalšie zložky sú voda na injekciu a chlorid sodný; liek môže obsahovať aj hydroxid sodný a/alebo kyselinu chlorovodíkovú na úpravu pH.

Ako Ceplene vyzerá a obsah balenia
Ceplene je číra, bezfarebná kvapalina. Liek sa dodáva v sklenenej injekčnej liekovke so sivou gumovou zátkou a modrou odnímateľnou hliníkovou obrubou viditeľnou nad pečaťou.

Liek Ceplene je dostupný v balení obsahujúcom 14 jednorazových injekčných liekoviek.

Držiteľ povolenia na uvedenie na trh
EpiCept GmbH, Goethestrasse 4, D-80336 Mníchov, Nemecko.

Výrobca
Catalent UK Packaging Ltd, Lancaster Way, Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 3XX, Spojené kráľovstvo

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená {MM/RRRR}.

Tento liek bol schválený za „mimoriadnych okolností“. To znamená, že v dôsledku zriedkavosti ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a podľa potreby aktualizovať túto písomnú informáciu. Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky (EMEA): http//:www.emea.europa.eu Sú tam aj odkazy na ďalšie internetové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.
POKYNY NA SAMOINJEKTOVANIE LIEKU CEPLENE

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako si podať injekciu lieku Ceplene.

Všeobecné informácie o dávkovaní a použití liekov Ceplene a IL-2 sa nachádzajú v časti „AKO POUŽÍVAŤ LIEK CEPLENE“.

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podať si injekciu lieku Ceplene sami, ak ste neboli zvlášť poučený lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom. Ak si nie ste istý, ako si podať injekciu alebo ak máte nejaké otázky, požiadajte o pomoc Vášho lekára alebo zdravotnú sestru.

Ak počas podávania injekcie alebo po injekcii pocítite závrat alebo mdloby, skôr, ako si podáte ďalšiu dávku, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár Vám možno poradí, aby ste predĺžili čas podávania injekcie alebo Vám zmení dávku.

Lieky Ceplene a IL-2 si budete musieť podávať dvakrát denne formou subkutánnej injekcie (do vrstvy tkaniva tesne pod kožou) podľa pokynov Vášho lekára.

Vždy si najprv podajte IL-2. Ceplene sa musí podať o 1 až 3 minúty neskôr. Ceplene sa nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi a nesmie sa riediť.
Váš lekár Vám vysvetlí ako si pripravíte a podáte injekciu IL-2.

Odporúča sa, aby bol pri Vás vždy niekto, keď si podávate injekciu lieku Ceplene, napríklad dospelý člen rodiny, priateľ alebo iný poskytovateľ starostlivosti, aby Vám pomohol, ak by ste pocítili závrat alebo mdloby.

PRÍPRAVA INJEKCIE LIEKU CEPLENE

Na prípravu dávky lieku Ceplene budete potrebovať:
• 1 injekčnú liekovku s roztokom lieku Ceplene (0,5 ml)
• 1 sterilnú injekčnú striekačku s ihlou
• 1 tampón namočený v alkohole

Spôsob prípravy
1. Z kartónu vyberte 1 injekčnú liekovku. Skontrolujte dátum exspirácie (EXP) na štítku injekčnej liekovky.
2. Nepoužívajte liek, ak uplynul dátum posledného dňa vyznačeného mesiaca.
3. Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
4. Znova skontrolujte štítok na injekčnej liekovke, aby ste sa uistili, že používate správny liek.
Roztok musí byť číry a bezfarebný. Ak nie je, použite ďalšiu injekčnú liekovku a informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.
5. Z injekčnej liekovky odstráňte plastový uzáver; uvidíte zátku s vnútorným gumovým kruhom.
6. Na očistenie gumovej časti zátky použite tampón namočený v alkohole. Nedotýkajte sa zátky rukami.
7. Vyberte sterilnú injekčnú striekačku. Všimnite si na nej číselné značky. Každá značka (0,1; 0,2;
0,3 atď.) predstavuje desatinu mililitra (0,1 ml). Potiahnite piest injekčnej striekačky, na ktorej je nasadená ihla s krytom a natiahnite do injekčnej striekačky vzduch na úroveň (počet mililitrov), ktorú Vám povedal Váš lekár. Pozri obrázok 1.

Obrázok 18. Odstráňte kryt ihly. Injekčnú liekovku postavte na rovný povrch a ihlou prepichnite gumovú zátku
injekčnej liekovky.

9. Zatlačte piest injekčnej striekačky, aby ste do injekčnej liekovky injikovali vzduch. Pozri obrázok 2.Obrázok 210. Injekčnú liekovku obráťte hore nohami, pričom držíte injekčnú liekovku s injekčnou striekačkou.
Nastavte injekčnú striekačku tak, aby bol hrot ihly nad gumovou zátkou, ale stále v roztoku. Pozri obrázok 3.

Obrázok 311. Piest ťahajte pomaly, aby ste natiahli roztok do injekčnej striekačky a naplnili ju po úroveň (počet mililitrov), ktorú Vám povedal Váš lekár. Ak sa v injekčnej striekačke objavia bublinky, pomaly vráťte roztok späť do injekčnej liekovky a natiahnite roztok znova.
12. Vyberte ihlu z injekčnej liekovky. Nepoložte injekčnú striekačku ani nedovoľte, aby sa ihla niečoho dotýkala.
13. Nasaďte na ihlu kryt. Injekčnú striekačku položte na čistý, rovný povrch.
14. V injekčnej striekačke možno ostalo malé množstvo roztoku. Tento zvyšok treba vrátiť
lekárnikovi na likvidáciu.
15. Znova skontrolujte injekčnú striekačku, aby ste sa uistili, či ste natiahli správne množstvo.
16. Vezmite injekčnú striekačku a postupujte podľa ďalej uvedených informácií v časti „POKYNY NA INJEKCIU“.
POKYNY NA INJEKCIU
Zvyčajne si budete denne podávať dve dávky po 0,5 ml, ak Vám lekár nepredpísal nižšiu dávku. Na injekciu budete potrebovať:
• 1 pripravenú injekčnú striekačku na injekciu IL-2 (pozrite si písomnú informáciu pre
používateľov pre IL-2 a pokyny o dávkovaní od Vášho lekára).
• 1 pripravenú injekčnú striekačku obsahujúcu liek Ceplene.
• Tampón(-y) namočený v alkohole.
• Časovač, hodiny alebo hodinky so sekundovou ručičkou.
• Kontajner odolný voči prepichnutiu, aby ste mohli bezpečne zlikvidovať použité injekčné striekačky.

Spôsob prípravy
1. Nájdite si pohodlné, dobre osvetlené miesto na sedenie, kde sa môžete natiahnuť. Pripravte si injekčné striekačky obsahujúce IL-2 a Ceplene a tampóny namočené v alkohole tak, aby ste ich mali na dosah. Pre Vašu bezpečnosť je veľmi dôležité, aby ste sedeli tam, kde sa môžete natiahnuť alebo ľahnúť si, keď si podávate injekcie.
2. Podajte si injekciu IL-2 podľa pokynov.
3. Počkajte 1 až 3 minúty.
4. Rozhodnite sa, kde si podáte injekciu lieku Ceplene. Môžete si zvoliť vnútornú alebo vonkajšiu stranu stehien, ramien alebo brucho. Ceplene a IL-2 sa nesmú injikovať na to isté miesto. Napríklad, keď injikujete IL-2 do ľavého ramena, Ceplene by ste mohli injikovať do ľavého alebo pravého stehna, do brucha alebo do pravého ramena. Vždy meňte miesto podania injekcie. Možné miesta podania injekcie sú znázornené na obrázku 4.


Obrázok 45. Uistite sa, či máte odhalenú plochu kože, ktorú ste si zvolili. Očistite ju pomocou tampóna
namočeného v alkohole. Nechajte plochu vyschnúť 10 sekúnd.
6. Časť očistenej kože uchopte medzi palec a ukazovák, ale nestláčajte ju. Pozri obrázok 5.

Obrázok 57. Ihlu držte buď vertikálne (90°) alebo v uhle 45° nad kožou a jedným rýchlym pohybom ju zasuňte pod kožu tak ďaleko ako sa dá. Ihla musí byť zasunutá pod kožou, ale nie v krvnej cieve pod kožou. Pozri obrázok 6.
Obrázok 68. Piest trochu potiahnite. Ak sa objaví krv, neinjektujte liek Ceplene, pretože ihla prepichla
krvnú cievu. Ihlu vytiahnite a injekčnú striekačku zlikvidujte podľa pokynov. Vezmite si nové pomôcky a postup zopakujte, ak po injekcii IL-2 prešli 3 minúty.
9. Všimnite si číselné značky na každej injekčnej striekačke. Každá značka (0,1; 0,2; 0,3 atď.)
predstavuje desatinu mililitra (0,1 ml).
10. Zatlačte piest injekčnej striekačky a injikujte desatinu mililitra (0,1 ml) každú minútu alebo pomalšie, ak Vám to poradil Váš lekár. Pozri obrázok 7.


Obrázok 711. Liek Ceplene nikdy neinjektujte rýchlejšie alebo naraz.
12. Keď je injekčná striekačka prázdna, vytiahnite ihlu z kože.
13. Miesto vpichu jemne stlačte tampónom namočeným v alkohole, ale netrite ho.
14. Ostaňte sedieť alebo ležať 20 minút po injekcii lieku Ceplene.
15. Injekčnú striekačku odhoďte podľa pokynov do kontajnera odolného voči prepichnutiu.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.