CANIFUG-LÖSUNG 10 MG/ML aer deo 1x50 ml (fľ.skl.hnedá s rozpraš.)

SPC
table>
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Canifug-Lösung 1% a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canifug-Lösung 1%
3. Ako používať Canifug-Lösung 1%
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Canifug-Lösung 1%
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Canifug-Lösung 1% a na čo sa používa

Canifug-Lösung 1% je roztok s protihubovým účinkom, ktorý sa nanáša na kožu.

Canifug-Lösung 1% sa používa na liečbu hubových infekcií kože (mykóz), ktoré sú spôsobené dermatofytmi, kvasinkami (napr. rodu Candida), plesňami a inými organizmami, ako je napr. Malassezia furfur. Takéto infekcie sa môžu prejavovať ako mykózy nôh, mykózy kože a kožných záhybov, povrchové kandidózy, Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor, plesňová infekcia so zreteľne ohraničenými fľakmi, ktoré majú obyčajne na svetlej koži hnedú farbu a na tmavej koži často belavú farbu. Pri jemnom poškriabaní sa povrch kože odlupuje v šupinách).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canifug-Lösung 1%

Nepoužívajte Canifug-Lösung 1%
- ak ste alergický na klotrimazol, propylénglykol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- v období dojčenia na oblasť pŕs.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Canifug-Lösung 1%, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Použitie u detí a starších osôb
Zvláštne úpravy liečby nie sú potrebné, pretože nie sú známe žiadne zvýšené alebo zosilnené vedľajšie účinky pri použití Canifug-Lösung 1%.

Iné lieky Canifug-Lösung 1%
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Canifug-Lösung 1% z dôvodu obsahu liečiva (klotrimazol) znižuje účinnosť amfotericínu (antibiotikum - liek proti bakteriálnym infekciám) a ostatných polyénantibiotík (nystatín, natamycín).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Canifug-Lösung 1% sa nesmie používať v začiatočnej fáze tehotenstva (1. až 3. mesiac), pretože pri jednej štúdii sa preukázalo zvýšenie miery samovoľnej potratovosti, keď sa lieky obsahujúce klotrimazol vaginálne aplikovali počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Počas dojčenia sa Canifug-Lösung 1% nesmie používať na oblasť pŕs, aby dojča pri dojčení nepožívalo malé množstvá liečiva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Canifug-Lösung 1% obsahuje propylénglykol
Propylénglykol môže spôsobiť podráždenie kože.


3. Ako používať Canifug-Lösung 1%

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Canifug-Lösung 1% je roztok určený na nanášanie na kožu.

Ak vám lekár nepredpísal inak, Canifug-Lösung 1% nastriekajte 2 až 3-krát denne v tenkej vrstve na postihnuté miesta.

Pri každom použití Canifug-Lösung 1% postupujte podľa pokynov nižšie:
- Snímte priehľadný uzáver zo striekacieho ventilu.

- Pri prvom použití výrobku viackrát stlačte striekací ventil, až dosiahnete rovnomerný aerosól. Pri ďalších podávaniach je liek pripravený na okamžité použitie.

- Fľašku držte 10 – 30 cm od kože a roztok nastriekajte na postihnuté miesta. Podľa miesta nanášania možno fľašku držať rozprašovačom nahor alebo nadol (pozrite obrázok).


 alebo
- Pri každom nanášaní stlačte rozprašovač raz alebo dvakrát. Toto množstvo je postačujúce aj na hubové infekcie na väčších plochách.

- Nanesený roztok votrite do kože.

- Potom na mechanický rozprašovač nasaďte uzáver.

- Pri hubových infekciách nôh (atletická noha) treba oblasť medzi prstami na nohách po umytí dôkladne vysušiť.


Dĺžka liečby
Na úspešnú liečbu je dôležité používať roztok pravidelne a dostatočne dlho.
Dĺžka liečby je rôzna a závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad rozsah a lokalizácia postihnutia.
Ak sa má dosiahnuť úplné vyliečenie, nemá sa liečba prerušiť po odznení akútnych zápalových príznakov alebo subjektívnych ťažkostí, ale má sa v nej pokračovať najmenej 4 týždne.

Pityriasis versicolor sa hojí zvyčajne po 1 – 3 týždňoch liečby. Pri plesniach na nohách sa má aj napriek rýchlemu subjektívnemu zlepšeniu pokračovať v liečbe asi 2 týždne po vymiznutí všetkých príznakov ochorenia, aby sa zabránilo spätnému návratu ochoreniu.

Ak použijete viac Canifug-Lösung 1%, ako máte
Pokračujte v liečbe v ďalšom plánovanom čase a použite zvyčajné množstvo.

Ak zabudnete použiť Canifug-Lösung 1%
Ak zabudnete liek naniesť, nepoužite pri ďalšom nanášaní dvojnásobné množstvo. Pokračujte v liečbe predpísanou dávkou.

Ak prestanete používať Canifug-Lösung 1%
O ďalšom postupe sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom, pretože v oboch prípadoch je úspech liečby ohrozený.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky alebo príznaky, na ktoré treba dávať pozor, a čo robiť, ak sa vyskytnú:'
Ak sa u vás vyskytnú niektoré u vedľajších účinkov uvedených nižšie, Canifug-Lösung 1% prestaňte používať a čo najskôr sa obráťte na svojho lekára.

Veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 pacientov) sa vyskytli alergické reakcie na klotrimazol, propylénglykol, makrogol 400 alebo niektorú z ostatných zložiek Canifug-Lösung 1%.

Neznáme (na základe dostupných údajov nemožno odhadnúť frekvenciu): Môžu sa vyskytnúť všeobecné reakcie z precitlivenosti rôznej závažnosti. Môžu sa týkať kože (napr. pálenie, sčervenenie), dýchania (napr. krátky dych), krvného obehu (napr. liečba s následným poklesom krvného tlaku až po poruchu vedomia) a zažívacieho a tráviaceho traktu (napr. nutkanie na vracanie, hnačka).

Ďalšie možné vedľajšie účinky
Zriedkavo (môžu postihovať 1 až 10 z 1 000 pacientov a menej ako 1 z 10 000 pacientov) sa môže vyskytnúť podráždenie kože (napr. dočasné sčervenenie, pálenie, pichanie).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Canifug-Lösung 1%,

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Sklenenú fľašku nechajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia lieku: Do dátumu exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Canifug-Lösung 1% obsahuje

Liečivo je klotrimazol. 1 ml roztoku obsahuje 0,01 g klotrimazolu.
Ďalšie zložky sú: makrogol 400, 2-propanol, propylénglykol.

Ako vyzerá Canifug-Lösung 1% a obsah balenia
Canifug-Lösung 1% je priehľadný riedky tekutý roztok zabalený v sklených fľaškách s plastovým sprejom s pumpičkou.

Balenie obsahuje 30 ml, 50 ml alebo 60 ml roztoku určeného na podávanie na kožu.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, D-33611 Bielefeld, Nemecko
Tel.: +49 (0)521 8808-05
Fax: +49 (0)521 8808-334
E-mail: info@wolff-arzneimittel.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MEDAC SR spol. s r.o.
Legionárska 127
SK-911 01 Trenčín
Tel: +421-32-225 16 64
medac@medac.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.