BONDRONAT 2 MG INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x2 mg/2 ml (amp. skl.)

SPC
ervového systému:
Bolesti hlavy
Závraty
Dysgeúzia (porucha chuti)
Ochorenia oka:

4 (2,5)
2 (1,3)
0 (0,0)

9 (5,9)
4 (2,6)
2 (1,3)
Šedý zákal 1 (0,6) 2 (1,3)
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
Blok cievneho vetvenia 1 (0,6) 2 (1,3)
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a
mediastína:
Faryngitída
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:
0 (0,0) 3 (2,0)
Hnačka Dyspepsia Vracanie
Bolesť v gastrointestinálnej oblasti
Poruchy zubov
Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Porucha kože
Ekchymóza
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
Bolesti svalov
Bolesti kĺbov Poruchy kĺbov Osteoartritída
Celkové ochorenia:
Asténia
Ochorenie podobné chrípke
Periférny edém
Smäd
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Zvýšená hladina Gama-GT Zvýšená hladina kreatinínu
1 (0,6)
5 (3,2)
2 (1,3)
2 (1,3)
0 (0,0)

0 (0,0)
0 (0,0)6 (3,8)
1 (0,6)
0 (0,0)
0 (0,0)

8 (5,1)
2 (1,3)
2 (1,3)
0 (0,0)

1 (0,6)
1 (0,6)
8 (5,3)
6 (3,9)
5 (3,3)
4 (2,6)
3 (2,0)

2 (1,3)
2 (1,3)8 (5,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
2 (1,3)

10 (6,6)
8 (5,3)
3 (2,0)
2 (1,3)

4 (2,6)
3 (2,0)

Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené s nižšou frekvenciou, sú nasledovné:

Menej časté:
Infekcie a nákazy: cystitída, vaginitída, orálna kandidóza
Benígne a malígne nádory (cysty a polypy): benígne novotvary kože Ochorenia krvi a lymfatického systému: anémia, krvná dyskrázia Poruchy metabolizmu a výživy: hypofosfatémia
Psychiatrické poruchy a ochorenia: poruchy spánku, úzkosť, nervová labilita
Poruchy nervového systému: cerebrovaskulárna porucha, lézia nervových koreňov, amnézia, migréna, neuralgia, hypertónia, hyperestézia, cirkumorálna parestézia, parosmia.
Ochorenia ucha a labyrintu: strata sluchu
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti: ischémia myokardu, kardiovaskulárna porucha, palpitácie
Cievne poruchy: hypertenzia, lymfedém, kŕčové žily
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: pľúcny edém, stridor
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: gastroenteritída, dysfágia, gastritída, ulcerácie v ústach, cheilitída
Ochorenia pečene a žlčových ciest: cholelitiáza
Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážky, alopécia
Poruchy obličiek a močovej sústavy: retencia moču, cysty na obličkách Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov: bolesti v panve Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: hypotermia
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, úbytok hmotnosti
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu: poranenia, bolesti v mieste podania injekcie

U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov bola u pacientov s nádorovým ochorením, ale hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá orálna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Dosiaľ neexistujú žiadne skúsenosti s akútnou intoxikáciou Bondronatom infúznym koncentrátom. Keďže v predklinických štúdiách s vysokými dávkami lieku sa zistilo, že cieľovými orgánmi toxicity lieku sú pečeň a obličky, funkcie týchto orgánov sa majú sledovať. Klinicky významná hypokalcémia sa má korigovať intravenóznym podaním glukonátu vápenatého.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonát, ATC kód: M05B A 06

Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, t.j. látok, ktoré špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu. Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci presný mechanizmus ich účinku nie je stále objasnený.

Kyselina ibandrónová zabraňuje in vivo experimentálne indukovanému odbúravaniu kostného tkaniva v dôsledku straty funkcie gonád, vplyvu retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. Inhibícia endogénnej resorpcie kosti sa taktiež potvrdila v kinetických štúdiách 45Ca a na základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, ktorý bol predtým naviazaný v skelete.

Pri dávkach, ktoré boli považované za výrazne vyššie ako sú farmakologicky účinné dávky, kyselina ibandrónová nemala žiadny vplyv na mineralizáciu kostí.

Resorpcia kosti, ktorá je zapríčinená malígnym ochorením, je charakterizovaná nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s primeranou tvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu osteoklastov, čím sa redukuje resorpcia kosti, a tým sa znižuje aj výskyt skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.

Klinické štúdie zamerané na liečbu hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom
Klinické štúdie zamerané na hyperkalcémiu pri malígnom ochorení dokázali, že inhibičný účinok kyseliny ibandrónovej na osteolýzu vyvolanú nádorom a najmä na hyperkalcémiu vyvolanú nádorom
je charakterizovaný poklesom hladiny vápnika v sére a nižším vylučovaním vápnika do moču.

V dávkovom rozmedzí, ktoré je odporučené na liečbu, sa v klinických štúdiách získali nasledujúce údaje o odpovedi na liečbu spolu s intervalmi spoľahlivosti u pacientov s východiskovými hodnotami vápnika v sére korigovanými na albumín ≥ 3,0 mmol/l po primeranej rehydratácii.6 mg


4 mg

dávka kyseliny ibandrónovej

vysoká
90% interval
spoľahlivosti odpoveď
na liečbu nízka
90% interval
spoľahlivosti


U týchto pacientov sa pri uvedenom dávkovaní pohyboval priemerný čas do dosiahnutia
normokalcémie medzi 4 a 7 dňami. Priemerný čas do vzniku recidívy (opätovné zvýšenie hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín nad 3 mmol/l) bol 18 – 26 dní.

Klinické štúdie zamerané na prevenciu skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami
Klinické štúdie zamerané na pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami ukázali inhibičný vplyv na osteolýzu kosti v závislosti od dávkovania, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne udalosti v závislosti od dávkovania.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami, liečených
Bondronatom 6 mg podávaným intravenózne, bola stanovená v III. fáze kontrolovanej štúdie
s placebom v trvaní 96 týždňov. Pacientky s rakovinou prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými metastázami dostávali placebo (158 pacientok) alebo 6 mg Bondronatu (154 pacientok). Výsledky tejto štúdie sú zhrnuté nižšie.

Primárne konečné výsledky účinnosti
Primárnym konečným výsledkom štúdie bola miera obdobia skeletálnej morbidity (SMPR). Bol to kombinovaný konečný výsledok, ktorý zahŕňal nasledujúce skeletálne udalosti (SREs) ako jednotlivé
zložky:

- rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr
- chirurgické zásahy do kostí pri liečbe fraktúr
- vertebrálne fraktúry
- nevertebrálne fraktúry.

Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné udalosti sa preto za účelom analýzy započítali len raz. Údaje z tejto štúdie dokázali významný úžitok intravenózneho Bondronatu 6 mg oproti placebu pri redukcii skeletálnych udalostí meraných mierou SMPR upravenou vzhľadom na čas (p = 0,004). Bondronat 6 mg významne znížil počet skeletálnych udalostí a v porovnaní s placebom sa riziko
vzniku skeletálnych udalostí znížilo o 40 % (relatívne riziko 0,6; p = 0,003). Výsledky týkajúce sa účinnosti sú zhrnuté v Tabuľke 3.

Tabuľka 3 Výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými metastázami)


Placebo n = 158
Všetky skeletálne udalosti (SREs)
Bondronat 6 mg n = 154

p-hodnota
SMPR (na pacienta za rok)
1,48 1,19 p = 0,004

Počet udalostí
(na pacienta) 3,64 2,65 p = 0,025

Relatívne riziko SRE - 0,60 p = 0,003Sekundárne konečné výsledky účinnosti
Pri intravenóznom Bondronate 6 mg sa dokázalo štatisticky významné zlepšenie bolesti kostí
v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s východiskovým bodom menšie počas celej štúdie, čo bolo sprevádzané významne zredukovaným používaním analgetík. Zníženie kvality života bolo významne menšie u pacientov liečených Bondronatom v porovnaní s placebom. Súhrn týchto sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v Tabuľke 4.

Tabuľka 4 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými metastázami)

Placebo
n = 158
Bondronat 6 mg
n = 154
p-hodnota
Bolesť kostí* 0,21 - 0,28 p < 0,001

Používanie analgetík* 0,90 0,51 p = 0,083

Kvalita života* - 45,4 - 10,3 p = 0,004

* Priemerná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.

U pacientov liečených Bondronatom sa pozoroval značný pokles urinárnych markerov resorpcie kosti
(pyridinolín a deoxypyridinolín), ktorý bol štatisticky významný v porovnaní s placebom.

V štúdii u 130 pacientov s rakovinou prsníka s metastázami sa porovnala bezpečnosť Bondronatu podávaného formou infúzie trvajúcej viac ako 1 hodinu alebo 15 minút. Nepozoroval sa žiaden rozdiel v indikátoroch funkcie obličiek. Celkový profil nežiaducich udalostí kyseliny ibandrónovej po
15-minútovej infúzii sa zhodoval so známym bezpečnostným profilom po dlhších časoch podávania infúzie a neidentifikovali sa žiadne nové bezpečnostné problémy súvisiace s použitím 15-minútového času podávania infúzie.

15-minútový čas podávania infúzie sa neskúmal u pacientov s rakovinou s klírensom kreatinínu
< 50 ml/min.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametre sú po 2 hodinách infúzie 2, 4 a 6 mg kyseliny ibandrónovej úmerné dávke.

Distribúcia
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je evidentný terminálny objem distribúcie najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba proteínu v ľudskej plazme je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je nepravdepodobná lieková interakcia zapríčinená vytlačením.

Metabolizmus
Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo ľudí metabolizovaná.

Eliminácia
Rozsah pozorovaného evidentného polčasu je široký a závisí od dávky a citlivosti testu, avšak evidentný terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 až 60 hodín. Hladiny v plazme však klesajú rýchlo, dosahujúc 10 % vrcholných hodnôt do 3 a 8 hodín po intravenóznom alebo perorálnom podaní. Keď bola kyselina ibandrónová podávaná intravenózne raz za 4 týždne počas
48 týždňov pacientom s kostnými metastázami, nepozorovala sa žiadna systémová akumulácia.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (asi 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) je 50 – 60 % z celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi evidentným celkovým a renálnym klírensom je zrejme v dôsledku absorpcie kosťou.

Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Pohlavie
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa
Pokiaľ ide o užívanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz klinicky významných interetnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Expozícia kyseline ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami poškodenia funkcie obličiek súvisí s klírensom kreatinínu (CLcr). V klinickej štúdii zameranej na farmakológiu, WP18551, sa
po intravenóznom podaní jednorazovej dávky 6 mg (formou 15-minútovej infúzie) priemerná hodnota AUC0-24 zvýšila o 14 % u jedincov s miernym (priemerný odhadovaný CLcr = 68,1 ml/min) a o 86 % u jedincov so stredne ťažkým (priemerný odhadovaný CLcr = 41,2 ml/min) poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (priemerný odhadovaný CLcr = 120 ml/min).
Priemerná hodnota Cmax sa nezvýšila u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek a zvýšila sa o 12 % u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Neexistuje žiaden dôkaz
o znížení znášanlivosti spojenom so zvýšením expozície. Avšak úprava dávky alebo času podávania infúzie sa odporúča pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami (pozri časť 4.2).

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je
metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov
s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba proteínu kyseliny ibandrónovej pri terapeutických koncentráciách je približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu koncentrácie vo voľnej plazme.

Starší ľudia
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý sa má brať do úvahy je ten, že
s vekom sa znižuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).
Deti a adolescenti
Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bondronatu pacientami mladšími ako 18 rokov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba po dávkach považovaných za dostatočne vyššie
než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.

Mutagenita/Karcinogenita:
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali žiadny náznak účinku na genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná toxicita:
U potkanov a králikov, ktorým bola kyselina ibandrónová podávaná intravenózne, sa nezistil žiadny náznak priamej toxicity na plod alebo teratogénne účinky. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej na základe štúdií reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto triedy liekov (bisfosfonáty). Tieto zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu
(ťažký pôrod), nárast viscerálnych odchýliek (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálií
zubov u F1 potomstva potkanov.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Kyselina octová (99 %) Nátriumacetát
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Kvôli prevencii vzniku potenciálnych inkompatibilít sa Bondronat infúzny koncentrát má riediť len s izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy.

Bondronat sa nemá miešať s roztokmi, ktoré obsahujú vápnik.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov
Po rekonštitúcii: 24 hodín.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou. Po rekonštitúcii: Uchovávajte pri 2°C - 8°C (v chladničke).
Z mikrobiologického hľadiska sa má tento liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, jeho užívateľ je zodpovedný za podmienky a dĺžku uchovávania pred použitím, ktorá by za normálnych okolností nemala presiahnuť 24 hodín pri 2°C - 8°C, ak rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Bondronat je dostupný v baleniach, ktoré obsahujú 1 injekčnú liekovku (2 ml sklenená injekčná liekovka typu I).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/0049. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. júna 1996

Dátum posledného predĺženia: 25. júna 200610. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 50 mg Filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Bondronat tablety obsahujú laktózu a nemajú sa podávať pacientom so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, nedostatočnosti Lapp-laktázy alebo malabsorpcie glukóza- galaktózy.3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety.
Biele až sivobiele filmom obalené tablety, podlhovastého tvaru označené „L2“ na jednej strane a „IT“
na druhej strane.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Bondronat je indikovaný na prevenciu skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu Bondronatom majú zahájiť lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou nádorov. Na perorálne použitie.
Odporúčaná dávka je jedna 50 mg filmom obalená tableta denne.

Bondronat tablety sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím Bondronatu tabliet sa má vyhnúť liekom a doplnkom výživy (vrátane vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút. Počas liečby Bondronatom sa môže kedykoľvek piť čistá voda.

- Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť plným pohárom čistej vody (180 až 240 ml), pričom pacient stojí alebo sedí vo vzpriamenej polohe.

- Po užití Bondronatu pacient nemá 60 minút ležať.

- Pacient nemá tabletu žuvať alebo cmúľať kvôli možnej orofaryngálnej ulcerácii.

- Bondronat sa má zapíjať len pitnou vodou. Všimnite si prosím, že niektoré minerálne vody môžu obsahovať vyššiu koncentráciu vápnika, a preto sa nemajú používať.

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Úprava dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou formou poškodenia funkcie obličiek, u ktorých sa hodnota klírensu kreatinínu rovná 30 ml/min alebo je vyššia, nie je potrebné upraviť dávkovanie.

Ak je hodnota klírensu kreatinínu nižšia ako 30 ml/min, je odporúčaná dávka 50 mg raz týždenne. Pozri vyššie uvedené pokyny pre dávkovanie.

Starší ľudia
Nie je potrebné upraviť dávkovanie.

Deti a adolescenti
Bondronat sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na niektorú z pomocných látok. Bondronat sa nemá používať u detí.
4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade pacientov so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty je potrebná opatrnosť.

Pred začiatkom liečby Bondronatom sa má účinne liečiť hypokalcémia a iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Ak je príjem vápnika a/alebo vitamínu D zo stravy nedostatočný, pacienti majú tieto látky prijímať dodatočne.

Užívanie perorálnych bisfosfonátov sprevádza dysfágia, ezofagitída a pažerákové alebo žalúdočné vredy. Preto pacienti majú venovať mimoriadnu pozornosť pokynom pre dávkovanie (pozri časť 4.2).

Lekári si počas liečby majú všímať príznaky alebo symptómy, ktoré signalizujú možnú reakciu pažeráka a pacienti majú byť poučení o prerušení liečby Bondronatom a vyhľadaní lekárskej pomoci, ak sa u nich rozvinú symptómy podráždenia pažeráka, napríklad novovzniknutá alebo zhoršujúca sa dysfágia, bolesť pri prehĺtaní, bolesť za hrudnou kosťou alebo pálenie záhy.

Keďže užívanie NSAIDS je spojené s podráždením gastrointestinálnej oblasti, má sa pri súbežnom perorálnom užívaní s Bondronatom dodržiavať opatrnosť.

Na základe klinických štúdií sa nedokázal vplyv dlhodobej liečby Bondronatom na zhoršenie funkcie obličiek. Napriek tomu na základe klinických skúseností s jednotlivými pacientami sa u pacientov liečených Bondronatom odporúča sledovať funkciu obličiek, hodnoty hladín vápnika v sére, fosfátov a horčíka.

Tablety Bondronatu obsahujú laktózu, a preto sa nemajú podávať pacientom so zriedkavou dedičnou poruchou intolerancie galaktózy, pri deficiencii Lapp-laktázy alebo malabsorpcii glukózy-galaktózy.

U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v pôvodnom liečebnom režime dostávali intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza čeľuste väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu
a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.
Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má zvážiť u pacientov s rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá orálna hygiena) zubné vyšetrenie
s primeranými preventívnymi stomatologickými zásahmi.

Počas liečby sa podľa možností majú títo pacienti vyhýbať invazívnym stomatologickým procedúram. U pacientov, ktorým sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah exacerbovať ťažkosti. Pre pacientov vyžadujúcich stomatologické procedúry nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinický posudok ošetrujúceho lekára sa má riadiť podľa individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika
pre pacienta.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Interakcie liek - jedlo
Výrobky obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako hliník, horčík, železo) vrátane mlieka a inej potravy pravdepodobne narúšajú absorpciu tabliet Bondronatu. Preto po perorálnom užití lieku musí byť prestávka medzi príjmom lieku a takých výrobkov vrátane potravy najmenej 30 minút.

Keď boli tablety Bondronatu podané 2 hodiny po bežnom jedle, jeho biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %. Preto sa odporúča, aby sa tablety užívali ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a po prijatí dávky sa nemá jesť najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).

Interakcie liek - liek
Pri súbežnom podávaní melfalanu/prednizolonu sa u pacientov s mnohopočetným myelómom nepozorovali žiadne interakcie.

Ďalšie interakčné štúdie zamerané na ženy po menopauze nedokázali žiadne interakcie s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou liečbou (estrogén).

U zdravých mužov - dobrovoľníkov a u žien po menopauze intravenózny ranitidín spôsobil zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o asi 20 % (čo je v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej), pravdepodobne následkom zníženej acidity žalúdka. Avšak keď sa Bondronat podáva s H2-antagonistami alebo s inými liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, nie je potrebné upraviť dávkovanie.

Nie sú pravdepodobné žiadne klinicky významné interakcie lieku vo vzťahu k užívaniu. Kyselina ibandrónová sa eliminuje len renálnou sekréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii. Nezdá sa, že by sekrečná dráha zahŕňala známe acidické alebo bázické transportné systémy obsiahnuté v exkrécii iných liečiv. Kyselina ibandrónová okrem toho neinhibuje u ľudí dôležité pečeňové izoenzýmy P450 a neindukuje systém cytochrómu P450 v pečeni u potkanov. Pri terapeutických koncentráciách je väzba plazmových proteínov nízka, a preto je nepravdepodobné, že kyselina ibandrónová vytláča iné aktívne látky.

Opatrnosť je potrebná, keď sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére. Pozornosť sa má venovať možnej simultánnej hypomagnezémii.

V klinických štúdiách pri podávaní Bondronatu súbežne s bežne používanými protirakovinovými látkami, diuretikami, antibiotikami a analgetikami sa neprejavili žiadne klinicky zjavné interakcie.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa Bondronat nemá užívať počas gravidity.
Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do ľudského mlieka. Štúdie na dojčiacich potkanoch dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Bondronat sa nemá používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil Bondronatu je odvodený z kontrolovaných klinických štúdií v schválenej indikácii a po perorálnom podávaní Bondronatu v odporúčanej dávke.

V spoločnej databáze z 2 pivotálnych štúdií fázy III. (286 pacientov liečených Bondronatom 50 mg) bol pomer pacientov, u ktorých sa prejavila nežiaduca reakcia s možným alebo pravdepodobným vzťahom k Bondronatu 27 %.

Nežiaduce účinky sú usporiadané pod záhlavím frekvencia, pričom najčastejšie sú uvedené ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 10 %), časté (≥ 1 % a < 10 %), menej časté
(≥ 0,1 % a < 1 %), zriedkavé (≥ 0,01 % a < 0,1 %) a veľmi zriedkavé (≤ 0,01 %).

Tabuľka 1 uvádza bežné nežiaduce reakcie zo spoločnej štúdie fázy III. Nežiaduce reakcie, ktoré sú rovnako časté v prípade aktívnej látky i placeba alebo častejšie u pacientov liečených placebom, sú vylúčené.

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa bežne a vo väčšej miere v porovnaní s placebom

Nežiaduca reakcia Placebo
perorálne denne (n = 277 pacientov) Počet (%)
Bondronat 50 mg
perorálne denne (n = 286 pacientov) Počet (%)
Poruchy metabolizmu a výživy
Hypokalcémia 14 (5,1) 27 (9,4)
Poruchy a ochorenia
gastrointestinálneho traktu
Dyspepsia
Nevoľnosť
Bolesť v abdominálnej oblasti
Ezofagitída
Celkové ochorenia
13 (4,7)
4 (1,4)
2 (0,7)
2 (0,7)
20 (7,0)
10 (3,5)
6 (2,1)
6 (2,1)
Asténia 2 (0,7) 4 (1,4)

Nežiaduce reakcie lieku vyskytujúce sa s frekvenciou < 1 %:

Nasledujúci zoznam predstavuje informácie o nežiaducich účinkoch lieku uvedených v štúdii
MF 4414 a MF 4434, ktoré sa pri podávaní Bondronatu 50 mg pozorovali v porovnaní s placebom
častejšie:

Menej časté:
Ochorenia krvi a lymfatického systému anémia
Poruchy nervového systému parestézia, dysgeuzia (porucha chuti)
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu krvácanie, dvanástnikový vred, gastritída, dysfágia, bolesť brucha, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva pruritus
Poruchy obličiek a močovej sústavy azotémia (urémia)
Celkové ochorenia bolesť v hrudníku, ochorenie podobné chrípke, nepokoj, bolesť
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia zvýšená hladina hormónu prištítnej žľazy v krvi

U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov bola u pacientov s nádorovým ochorením, ale hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá orálna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania Bondronatom. Avšak perorálne predávkovanie môže mať za následok ťažkosti v hornej časti gastrointestinálneho traktu, napríklad žalúdočné ťažkosti, pálenie záhy, ezofagitídu, gastritídu alebo vredy. Má sa podať mlieko alebo antacidá, ktoré viažu Bondronat. Kvôli riziku podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne vzpriamenej polohe.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonát, ATC kód: M05B A 06

Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, t.j. látok, ktoré špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu. Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci presný mechanizmus ich účinku nie je stále objasnený.

Kyselina ibandrónová zabraňuje in vivo experimentálne indukovanému odbúravaniu kostného tkaniva v dôsledku straty funkcie gonád, vplyvu retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. Inhibícia endogénnej resorpcie kosti sa taktiež potvrdila v kinetických štúdiách 45Ca a na základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, ktorý bol predtým naviazaný v skelete.

Pri dávkach, ktoré boli považované za výrazne vyššie ako sú farmakologicky účinné dávky, kyselina ibandrónová nemala žiadny vplyv na mineralizáciu kostí.

Resorpcia kosti, ktorá je zapríčinená malígnym ochorením, je charakterizovaná nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s primeranou tvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu osteoklastov, čím sa redukuje resorpcia kosti, a tým sa znižuje aj výskyt skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.

Klinické štúdie zamerané na pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami ukázali inhibičný účinok na osteolýzu kosti v závislosti od dávkovania, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne udalosti v závislosti od dávkovania.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami, liečených
Bondronatom 50 mg (tablety), bola stanovená v III. fáze kontrolovaných štúdií s placebom v trvaní
96 týždňov. Pacientky s rakovinou prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými metastázami dostávali placebo (277 pacientok) alebo 50 mg Bondronatu (287 pacientok). Výsledky tejto štúdie sú zhrnuté nižšie.
Primárne konečné výsledky účinnosti
Primárnym konečným výsledkom štúdie bola miera obdobia skeletálnej morbidity (SMPR). Bol to kombinovaný konečný výsledok, ktorý zahŕňal nasledujúce skeletálne udalosti (SREs) ako jednotlivé
zložky:

- rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr
- chirurgické zásahy do kostí pri liečbe fraktúr
- vertebrálne fraktúry
- nevertebrálne fraktúry

Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné udalosti sa preto za účelom analýzy
v ktoromkoľvek 12-týždňovom období započítali len raz. Spoločné údaje z týchto štúdií dokázali významný úžitok Bondronatu 50 mg podávaného perorálne oproti placebu pri redukcii skeletálnych udalostí meraných mierou SMPR (p = 0,041). Tiež sa znížilo riziko rozvoja skeletálnych udalostí u pacientov liečených Bondronatom v porovnaní s placebom, a to o 38 % (relatívne riziko 0,62;
p = 0,003). Výsledky týkajúce sa účinnosti sú zhrnuté v Tabuľke 2.

Tabuľka 2 Výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými metastázami)


Placebo n = 277
Všetky skeletálne udalosti (SREs)
Bondronat 50 mg n = 287

p-hodnota
SMPR (na pacienta za rok)
1,15 0,99 p = 0,041

Relatívne riziko SRE - 0,62 p = 0,003Sekundárne konečné výsledky účinnosti
Pri podávaní Bondronatu 50 mg sa dokázalo štatisticky významné zlepšenie bolesti kostí v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s východiskovým bodom menšie počas celej štúdie, čo bolo sprevádzané významne zredukovaným používaním analgetík v porovnaní s placebom. Zníženie
kvality života a WHO stav výkonnosti boli významne menšie u pacientov liečených Bondronatom
v porovnaní s placebom. Koncentrácie markera CTx (C-terminálny telopeptid uvoľnený z kolagénu typu I) kostnej resorpcie v moči boli významne znížené u skupiny pacientov užívajúcej Bondronat
v porovnaní s placebom. Toto zníženie hladín CTx v moči významne korelovalo s primárnym konečným výsledkom účinnosti SMPR (Kendall-tau-b (p < 0,001)). Súhrn sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v Tabuľke 3.

Tabuľka 3 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými metastázami)
Placebo n = 277
Bondronat 50 mg n = 287
p-hodnota
Bolesť kostí* 0,20 - 0,10 p = 0,001

Používanie analgetík* 0,85 0,60 p = 0,019

Kvalita života* - 26,8 - 8,3 p = 0,032

Skóre výkonnosti WHO* 0,54 0,33 p = 0,008

Hladina CTx v moči** 10,95 - 77,32 p = 0,001

* Priemerná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.
** Stredná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní rýchla. Maximálne pozorované koncentrácie v plazme sa dosiahli do 0,5 až 2 hodín (priemerne po
1 hodine) pri podávaní nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola okolo 0,6 %. Rozsah absorpcie je oslabený súčasným prijímaním potravy alebo nápojov (okrem pitnej vody). Keď sa kyselina ibandrónová podáva s raňajkami, jej biologická dostupnosť je znížená asi o 90 % v porovnaní
s biologickou dostupnosťou zistenou u pacientov, ktorí Bondronat užívali nalačno. Keď sa liek užije
30 minút pred jedlom, zníženie biologickej dostupnosti je približne o 30 %. Keď sa kyselina ibandrónová užije 60 minút pred jedlom, jej biologická dostupnosť nie je významne znížená.

Biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %, keď sa tablety Bondronatu podali 2 hodiny po jedle. Preto sa odporúča tablety užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po jedle) a po užití dávky sa nemá jesť najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).

Distribúcia
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je evidentný terminálny objem distribúcie najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa
dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba proteínu v ľudskej plazme je
pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je nepravdepodobná lieková interakcia zapríčinená vytlačením.

Metabolizmus
Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo ľudí metabolizovaná.

Eliminácia
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 – 50 %) a zvyšok sa eliminuje bez zmeny obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je eliminovaná bez zmeny stolicou.

Rozsah pozorovaného evidentného polčasu je široký a závisí od dávky a citlivosti testu, avšak evidentný terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 až 60 hodín. Hladiny v plazme však klesajú rýchlo, dosahujúc 10 % vrcholných hodnôt do 3 a 8 hodín po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (asi 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) je 50 – 60 % z celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi evidentným celkovým a renálnym klírensom je zrejme v dôsledku absorpcie kosťou.

Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Pohlavie
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa
Pokiaľ ide o užívanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz klinicky významných interetnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami poškodenia funkcie obličiek je lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr). U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr ≥ 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávkovanie. U pacientov
s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr ≤ 30 ml/min), ktorí prijímali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej denne počas 21 dní, sa zistili 2 - 3-krát vyššie koncentrácie v plazme ako u
pacientov s normálnou funkciou obličiek. Celkový klírens kyseliny ibandrónovej bol znížený na
44 ml/min u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a nerenálny klírens
o 67 %, 77 % a 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr < 30 ml/min) sa odporúča znížiť perorálnu dávku na jednu 50 mg tabletu raz týždenne (pozri časť 4.2).

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je
metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov
s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba proteínu kyseliny ibandrónovej pri terapeutických koncentráciách je približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu koncentrácie vo voľnej plazme.

Starší ľudia
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý sa má brať do úvahy je ten, že
s vekom sa znižuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

Deti a adolescenti
Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bondronatu pacientami mladšími ako 18 rokov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba po dávkach považovaných za dostatočne vyššie
než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.

Mutagenita/Karcinogenita:
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali žiadny náznak účinku na genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná toxicita:
U potkanov a králikov, ktorým bola kyselina ibandrónová podávaná intravenózne, sa nezistil žiadny náznak priamej toxicity na plod alebo teratogénne účinky. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej na
základe štúdií reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto triedy liekov (bisfosfonáty). Tieto zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (ťažký pôrod), nárast viscerálnych odchýliek (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálií zubov u F1 potomstva potkanov.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety: Monohydrát laktózy Povidón
Mikrokryštalická celulóza
Krospovidón Kyselina stearová Koloidný oxid kremičitý

Obal tablety:
Hypromelóza
Oxid titaničitý E171
Mastenec
Makrogol 6 000

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Bondronat 50 mg filmom obalené tablety sa dodávajú v blistroch (hliník) obsahujúcich 7 tabliet v baleniach po 28 alebo 84 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/012/009
EU/1/96/012/0109. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. júna 1996

Dátum posledného predĺženia: 25. júna 200610. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 6 mg Infúzny koncentrát2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna injekčná liekovka s obsahom 6 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej, (6,75 mg sodnej soli kyseliny ibandrónovej vo forme monohydrátu).

Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát. Bezfarebný, číry roztok4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Bondronat je indikovaný na

- Prevenciu skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.

- Liečbu hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu Bondronatom majú zahájiť lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou nádorov. Na intravenózne podanie.
Len na jednorazové použitie. Použiť sa má len číry roztok, ktorý neobsahuje žiadne čiastočky.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami

Odporúčaná dávka pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami je 6 mg lieku, ktorý sa podáva formou intravenóznej injekcie každé 3 až 4 týždne. Podávanie lieku pomocou infúzie má trvať aspoň 15 minút. V prípade infúzie k obsahu injekčnej liekovky (injekčných liekoviek) sa má pridať buď 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo 100 ml 5 % roztoku glukózy.

Kratší (t.j. 15 min) čas podávania infúzie sa má použiť len u pacientov s normálnou funkciou obličiek alebo s miernym poškodením funkcie obličiek. Nie sú dostupné údaje charakterizujúce použitie kratšieho času podávania infúzie u pacientov, u ktorých je hodnota klírensu kreatinínu nižšia
ako 50 ml/min. Predpisujúci lekári majú vziať do úvahy časť Pacienti s poškodením funkcie obličiek
(časť 4.2) kvôli odporúčaniam o dávkovaní a podávaní.

Liečba hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom

Pred liečbou Bondronatom má byť každý pacient primerane rehydratovaný roztokom chloridu
sodného s koncentráciou 9 mg/ml (0,9 %). Pri liečbe sa má zvážiť stupeň hyperkalcémie ako aj druh
nádorového ochorenia. Vo všeobecnosti platí, že pacienti s osteolytickými kostnými metastázami si vyžadujú nižšie dávky ako pacienti s humorálnym typom hyperkalcémie. U väčšiny pacientov
s ťažkou hyperkalcémiou (s hodnotami vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín* ≥ 3 mmol/l alebo ≥ 12 mg/dl) sa vystačí s jednorazovou dávkou 4 mg. U pacientov so stredne ťažkou hyperkalcémiou (s hodnotami vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín < 3 mmol/l
alebo < 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Najvyššia dávka, ktorá sa použila v klinických štúdiách, bola
6 mg, avšak táto dávka nevedie k ďalšiemu zvyšovaniu účinnosti.

*Poznámka: koncentrácia vápnika v sére korigovaná vzhľadom na albumín sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

Hodnota vápnika v sére
korigovaného vzhľadom na albumín (mmol/l)

Hodnota vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín (mg/dl)
= vápnik v sére (mmol/l) –[0,02 x albumín(g/l)] + 0,8


Alebo
= vápnik v sére (mg/dl) + 0,8 x [4 – albumín (g/dl)]

Pri premene hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín z mmol/l na mg/dl sa
táto hodnota násobí 4.

Vo väčšine prípadov je možné znížiť zvýšenú hladinu vápnika v sére v priebehu 7 dní. Priemerný čas do vzniku recidívy (opätovné zvýšenie hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín nad 3 mmol/l) po dávkach 2 mg a 4 mg bol 18 až 19 dní. Pri dávke 6 mg bol priemerný čas do vzniku recidívy 26 dní.

Obmedzený počet pacientov (50 pacientov) dostal druhú infúziu kvôli hyperkalcémii. V prípade recidivujúcej hyperkalcémie alebo nedostatočnej účinnosti je možné zvážiť opakovanú liečbu.

Bondronat infúzny koncentrát sa má podávať formou intravenóznej infúzie. Za týmto účelom sa obsah injekčných liekoviek pridá k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného (alebo 500 ml 5 %
roztoku glukózy) a dĺžka infúzie je aspoň 2 hodiny.

Keďže neúmyselné intraarteriálne podanie prípravkov, ktoré nie sú výslovne určené pre tento účel, ako aj paravenózne podanie môže viesť k poškodeniu tkaniva, má sa zabezpečiť, aby sa Bondronat infúzny koncentrát podal intravenózne.

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Úprava dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).

Pacienti s s poškodením funkcie obličiek
Neexistuje žiaden dôkaz o znížení znášanlivosti spojenom so zvýšením expozície ibandronátu u pacientov s rôznymi stupňami poškodenia funkcie obličiek. Avšak pri prevencii skeletálnych udalostí
u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa majú dodržiavať nasledujúce odporúčania:


Klírens kreatinínu
(ml/min)
Dávkovanie/Čas podávania 2
infúzie1 Objem infúzie

≥ 50 6 mg/15 minút 100 ml

30 < CLcr < 50 6 mg/1 hodina 500 ml

< 30 2 mg/1 hodina 500 ml
1 Podávanie každé 3 až 4 týždne
2 0,9 % roztok chloridu sodného alebo 5 % roztok glukózy

15-minútový čas podávania infúzie sa neskúmal u pacientov s rakovinou s CLCr < 50 ml/min.
Starší ľudia
Úprava dávkovania nie je potrebná.

Deti a adolescenti
Bondronat sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok.

Opatrnosť je potrebná u pacientov so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty. Bondronat sa nemá podávať deťom.
4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na základe klinických štúdií sa nedokázal vplyv dlhodobej liečby Bondronatom na zhoršenie funkcie obličiek. Napriek tomu na základe klinických skúseností s jednotlivými pacientami sa u pacientov liečených Bondronatom odporúča sledovať funkciu obličiek, hodnoty hladín vápnika v sére, fosfátov a horčíka.

Pre pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou neexistujú žiadne osobitné odporúčania pre dávkovanie vzhľadom na chýbajúce klinické údaje.

U pacientov s rizikom srdcového zlyhania sa má predísť nadmernej hydratácii.

Pred začiatkom liečby Bondronatom v prípade kostných metastáz sa má účinne liečiť hypokalcémia a iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok.

U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Ak je príjem vápnika a/alebo vitamínu D zo stravy nedostatočný, pacienti majú tieto látky prijímať dodatočne.

U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v pôvodnom liečebnom režime dostávali intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza čeľuste väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu
a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má zvážiť u pacientov s rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá orálna hygiena) zubné vyšetrenie
s primeranými preventívnymi stomatologickými zásahmi.

Počas liečby sa podľa možností majú títo pacienti vyhýbať invazívnym stomatologickým procedúram. U pacientov, ktorým sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah exacerbovať ťažkosti. Pre pacientov vyžadujúcich stomatologické procedúry nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinický posudok ošetrujúceho lekára sa má riadiť podľa individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika
pre pacienta.

4.5 Liekové a iné interakcie

Bondronat sa nemá miešať s roztokmi, ktoré obsahujú vápnik.

Pri súbežnom podávaní melfalanu/prednizolonu sa u pacientov s mnohopočetným myelómom nepozorovali žiadne interakcie.
Ďalšie interakčné štúdie zamerané na ženy po menopauze nedokázali žiadne interakcie s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou liečbou (estrogén).

Nie sú pravdepodobné žiadne klinicky významné interakcie lieku vo vzťahu k užívaniu. Kyselina ibandrónová sa eliminuje len renálnou sekréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii. Nezdá sa, že by sekrečná dráha zahŕňala známe acidické alebo bázické transportné systémy obsiahnuté v exkrécii iných liečiv. Kyselina ibandrónová okrem toho neinhibuje u ľudí dôležité pečeňové izoenzýmy P450 a neindukuje systém cytochrómu P450 v pečeni potkanov. Pri terapeutických koncentráciách je väzba plazmových proteínov nízka, a preto je nepravdepodobné, že kyselina ibandrónová vytláča iné aktívne látky.

Opatrnosť je potrebná, keď sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére. Pozornosť sa má taktiež venovať možnej simultánnej hypomagnezémii.

V klinických štúdiách pri podávaní Bondronatu súbežne s bežne používanými protirakovinovými látkami, diuretikami, antibiotikami a analgetikami neprejavili žiadne klinicky zjavné interakcie.

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie
na potkanoch preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa Bondronat nemá používať počas gravidity.

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do ľudského mlieka. Štúdie na dojčiacich potkanoch dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Bondronat sa nemá používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú usporiadané pod záhlavím frekvencia, pričom najčastejšie sú uvedené ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 10 %), časté (≥ 1 % a < 10 %), menej časté
(≥ 0,1 % a < 1 %), zriedkavé (≥ 0,01 % a < 0,1 %) a veľmi zriedkavé (≤ 0,01 %).

Liečba hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom
Bezpečnostný profil Bondronatu pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom je odvodený z údajov získaných v kontrolovaných klinických štúdiách, v ktorých sa Bondronat podával intravenózne v schválenej indikácii a v odporučených dávkach. Liečbu týmto liekom najčastejšie sprevádzalo zvýšenie telesnej teploty. Príležitostne sa vyskytol syndróm podobný chrípke, ktorý zahŕňal horúčku, triašku a bolesti kostí a/alebo svalov. Vo väčšine prípadov nebola potrebná žiadna
špecifická liečba, pričom symptómy ustúpili po niekoľkých hodinách/dňoch.

V tabuľke 1 sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré sa zaznamenali v štúdiách (udalosti sa zaznamenali bez ohľadu na stanovenie súvislosti).

Tabuľka 1 Počet (%) pacientov udávajúcich nežiaduce reakcie po liečbe Bondronatom
v súvislosti s hyperkalcémiou vyvolanou nádorovým procesom v kontrolovaných klinických štúdiách
Triedy orgánových systémov/nežiaduca reakcia Frekvencia Počet (%) (n = 352)
Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: Hypokalcémia 10 (2,8)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového
tkaniva:
Časté: Bolesti kostí
Menej časté: Bolesti svalov

6 (1,7)
1 (0,3)

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: Horúčka
Menej časté: Ochorenie podobné chrípke
Zimnica

39 (11,1)
2 (0,6)
1 (0,3)

Poznámka: Údaje pre dávku 2 mg a 4 mg kyseliny ibandrónovej boli uvedené spoločne. Účinky sa
zaznamenávali bez ohľadu na určenie kauzálneho vzťahu.

Často znížené vylučovanie vápnika obličkami sprevádza pokles hladín fosfátov v sére, čo si nevyžaduje žiadne liečebné opatrenia. Hladina vápnika v sére môže klesnúť do hypokalcemických hodnôt.

Ďalšie reakcie pozorované v nižšej frekvencii sú nasledovné:

Poruchy imunitného systému:
Veľmi zriedkavé: Hypersenzitivita

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé: Angioneurotický edém

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Veľmi zriedkavé: Bronchospazmus

Podávanie ďalších bisfosfonátov bolo spojené s bronchokonstrikciou u astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami Bezpečnostný profil intravenózne podávaného Bondronatu u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami je odvodený z kontrolovanej klinickej štúdie v tejto indikácii a po intravenóznom podaní Bondronatu v odporúčanom dávkovaní.

V tabuľke 2 sú uvedené nežiaduce reakcie z pivotálnej štúdie fázy III. (152 pacientov liečených Bondronatom 6 mg), t.j. nežiaduce účinky s nepravdepodobným, možným alebo pravdepodobným vzťahom k liečbe, vyskytujúce sa bežne a častejšie v skupine s aktívnou liečbou v porovnaní
s placebom.

Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa bežne a vo väčšej miere v porovnaní
s placebom u pacientov s kostnými metastázami zapríčinenými rakovinou prsníka, ktorí sa liečili Bondronatom 6 mg podávaným intravenózne

Nežiaduca reakcia Placebo
(n = 157) Počet (%)
Bondronat 6 mg
(n = 152) Počet (%)
Infekcie a nákazy:
Infekcia 1 (0,6) 2 (1,3)
Nežiaduca reakcia Placebo (n = 157) Počet (%)
Bondronat 6 mg (n = 152) Počet (%)
Poruchy endokrinného systému:
Paratyroidná porucha 1 (0,6) 2 (1,3)
Poruchy nervového systému:
Bolesti hlavy
Závraty
Dysgeúzia (porucha chuti)
Ochorenia oka:
4 (2,5)
2 (1,3)
0 (0,0)
9 (5,9)
4 (2,6)
2 (1,3)
Šedý zákal 1 (0,6) 2 (1,3)
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:
Blok cievneho vetvenia 1 (0,6) 2 (1,3)
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a
mediastína:
Faryngitída
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:
0 (0,0) 3 (2,0)
Hnačka Dyspepsia Vracanie
Bolesť v gastrointestinálnej oblasti
Zubné poruchy
Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Porucha kože
Ekchymóza
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
Bolesti svalov
Bolesti kĺbov Poruchy kĺbov Osteoartritída
Celkové ochorenia:
Asténia
Ochorenie podobné chrípke
Periférny edém
Smäd
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Zvýšená hladina Gama-GT Zvýšená hladina kreatinínu
1 (0,6)
5 (3,2)
2 (1,3)
2 (1,3)
0 (0,0)

0 (0,0)
0 (0,0)6 (3,8)
1 (0,6)
0 (0,0)
0 (0,0)

8 (5,1)
2 (1,3)
2 (1,3)
0 (0,0)

1 (0,6)
1 (0,6)
8 (5,3)
6 (3,9)
5 (3,3)
4 (2,6)
3 (2,0)

2 (1,3)
2 (1,3)8 (5,3)
2 (1,3)
2 (1,3)
2 (1,3)

10 (6,6)
8 (5,3)
3 (2,0)
2 (1,3)

4 (2,6)
3 (2,0)

Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené s nižšou frekvenciou, sú nasledovné:

Menej časté:
Infekcie a nákazy: cystitída, vaginitída, orálna kandidóza
Benígne a malígne nádory (cysty a polypy): benígne novotvary kože Ochorenia krvi a lymfatického systému: anémia, krvná dyskrázia Poruchy metabolizmu a výživy: hypofosfatémia
Psychiatrické poruchy a ochorenia: poruchy spánku, úzkosť, nervová labilita
Poruchy nervového systému: cerebrovaskulárna porucha, lézia nervových koreňov, amnézia, migréna, neuralgia, hypertónia, hyperestézia, cirkumorálna parestézia, parosmia.
Ochorenia ucha a labyrintu: strata sluchu
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti: ischémia myokardu, kardiovaskulárna porucha, palpitácie
Cievne poruchy: hypertenzia, lymfedém, kŕčové žily
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: pľúcny edém, stridor
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: gastroenteritída, dysfágia, gastritída, ulcerácie v ústach, cheilitída
Ochorenia pečene a žlčových ciest: cholelitiáza
Poruchy kože a podkožného tkaniva: vyrážky, alopécia
Poruchy obličiek a močovej sústavy: retencia moču, cysty na obličkách Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov: bolesti v panve Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: hypotermia
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi, úbytok hmotnosti
Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu: poranenia, bolesti v mieste podania injekcie

U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov bola u pacientov s nádorovým ochorením, ale hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá orálna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Dosiaľ neexistujú žiadne skúsenosti s akútnou intoxikáciou Bondronatom infúznym koncentrátom. Keďže v predklinických štúdiách s vysokými dávkami lieku sa zistilo, že cieľovými orgánmi toxicity lieku sú pečeň a obličky, funkcie týchto orgánov sa majú sledovať. Klinicky významná hypokalcémia sa má korigovať intravenóznym podaním glukonátu vápenatého.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonát, ATC kód: M05B A 06

Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, t.j. látok, ktoré špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu. Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci presný mechanizmus ich účinku nie je stále objasnený.

Kyselina ibandrónová zabraňuje in vivo experimentálne indukovanému odbúravaniu kostného tkaniva v dôsledku straty funkcie gonád, vplyvu retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. Inhibícia endogénnej resorpcie kosti sa taktiež potvrdila v kinetických štúdiách 45Ca a na základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, ktorý bol predtým naviazaný v skelete.

Pri dávkach, ktoré boli považované za výrazne vyššie ako sú farmakologicky účinné dávky, kyselina ibandrónová nemala žiadny vplyv na mineralizáciu kostí.

Resorpcia kosti, ktorá je zapríčinená malígnym ochorením, je charakterizovaná nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s primeranou tvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu osteoklastov, čím sa redukuje resorpcia kosti, a tým sa znižuje aj výskyt skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.

Klinické štúdie zamerané na liečbu hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom
Klinické štúdie zamerané na hyperkalcémiu pri malígnom ochorení dokázali, že inhibičný účinok kyseliny ibandrónovej na osteolýzu vyvolanú nádorom a najmä na hyperkalcémiu vyvolanú nádorom je charakterizovaný poklesom hladiny vápnika v sére a nižším vylučovaním vápnika do moču.

V dávkovom rozmedzí, ktoré je odporučené na liečbu, sa v klinických štúdiách získali nasledujúce údaje o odpovedi na liečbu spolu s intervalmi spoľahlivosti u pacientov s východiskovými hodnotami vápnika v sére korigovanými na albumín ≥ 3,0 mmol/l po primeranej rehydratácii.6 mg


4 mg

dávka kyseliny ibandrónovej

vysoká
90% interval
spoľahlivosti odpoveď
na liečbu nízka
90% interval
spoľahlivosti


U týchto pacientov sa pri uvedenom dávkovaní pohyboval priemerný čas do dosiahnutia
normokalcémie medzi 4 a 7 dňami. Priemerný čas do vzniku recidívy (opätovné zvýšenie hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín nad 3 mmol/l) bol 18 – 26 dní.

Klinické štúdie zamerané na prevenciu skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami
Klinické štúdie zamerané na pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami ukázali inhibičný vplyv na osteolýzu kosti v závislosti od dávkovania, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne udalosti v závislosti od dávkovania.

Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami, liečených
Bondronatom 6 mg podávaným intravenózne, bola stanovená v III. fáze kontrolovanej štúdie
s placebom v trvaní 96 týždňov. Pacientky s rakovinou prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými metastázami dostávali placebo (158 pacientok) alebo 6 mg Bondronatu (154 pacientok). Výsledky tejto štúdie sú zhrnuté nižšie.

Primárne konečné výsledky účinnosti
Primárnym konečným výsledkom štúdie bola miera obdobia skeletálnej morbidity (SMPR). Bol to kombinovaný konečný výsledok, ktorý zahŕňal nasledujúce skeletálne udalosti (SREs) ako jednotlivé
zložky:

- rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr
- chirurgické zásahy do kostí pri liečbe fraktúr
- vertebrálne fraktúry
- nevertebrálne fraktúry.

Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné udalosti sa preto za účelom analýzy započítali len raz. Údaje z tejto štúdie dokázali významný úžitok intravenózneho Bondronatu 6 mg oproti placebu pri redukcii skeletálnych udalostí meraných mierou SMPR upravenou vzhľadom na čas (p = 0,004). Bondronat 6 mg významne znížil počet skeletálnych udalostí a v porovnaní s placebom sa riziko
vzniku skeletálnych udalostí znížilo o 40 % (relatívne riziko 0,6; p = 0,003). Výsledky týkajúce sa účinnosti sú zhrnuté v Tabuľke 3.

Tabuľka 3 Výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými metastázami)


Placebo n = 158
Všetky skeletálne udalosti (SREs)
Bondronat 6 mg n = 154

p-hodnota
SMPR (na pacienta za rok)
1,48 1,19 p = 0,004

Počet udalostí
(na pacienta) 3,64 2,65 p = 0,025

Relatívne riziko SRE - 0,60 p = 0,003Sekundárne konečné výsledky účinnosti
Pri intravenóznom podávaní Bondronatu 6 mg sa dokázalo štatisticky významné zlepšenie bolesti kostí v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s východiskovým bodom menšie počas celej
štúdie, čo bolo sprevádzané významne zredukovaným používaním analgetík. Zníženie kvality života bolo významne menšie u pacientov liečených Bondronatom v porovnaní s placebom. Súhrn týchto sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v Tabuľke 4.

Tabuľka 4 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými metastázami)

Placebo
n = 158
Bondronat 6 mg
n = 154
p-hodnota
Bolesť kostí* 0,21 - 0,28 p < 0,001

Používanie analgetík* 0,90 0,51 p = 0,083

Kvalita života* - 45,4 - 10,3 p = 0,004

* Priemerná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.

U pacientov liečených Bondronatom sa pozoroval značný pokles urinárnych markerov resorpcie kosti
(pyridinolín a deoxypyridinolín), ktorý bol štatisticky významný v porovnaní s placebom.

V štúdii u 130 pacientov s rakovinou prsníka s metastázami sa porovnala bezpečnosť Bondronatu podávaného formou infúzie trvajúcej viac ako 1 hodinu alebo 15 minút. Nepozoroval sa žiaden rozdiel v indikátoroch funkcie obličiek. Celkový profil nežiaducich udalostí kyseliny ibandrónovej po
15-minútovej infúzii sa zhodoval so známym bezpečnostným profilom po dlhších časoch podávania infúzie a neidentifikovali sa žiadne nové bezpečnostné problémy súvisiace s použitím 15-minútového času podávania infúzie.

15-minútový čas podávania infúzie sa neskúmal u pacientov s rakovinou s klírensom kreatinínu
< 50 ml/min.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametre sú po 2 hodinách infúzie 2, 4 a 6 mg kyseliny ibandrónovej úmerné dávke.

Distribúcia
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je evidentný terminálny objem distribúcie najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba proteínu v ľudskej plazme je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je nepravdepodobná lieková interakcia zapríčinená vytlačením.

Metabolizmus
Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo ľudí metabolizovaná.

Eliminácia
Rozsah pozorovaného evidentného polčasu je široký a závisí od dávky a citlivosti testu, avšak evidentný terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 až 60 hodín. Hladiny v plazme však klesajú rýchlo, dosahujúc 10 % vrcholných hodnôt do 3 a 8 hodín po intravenóznom alebo perorálnom podaní. Keď bola kyselina ibandrónová podávaná intravenózne raz za 4 týždne počas
48 týždňov pacientom s kostnými metastázami, nepozorovala sa žiadna systémová akumulácia.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (asi 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) je 50 - 60 % z celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi evidentným celkovým a renálnym klírensom je zrejme v dôsledku absorpcie kosťou.

Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Pohlavie
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.

Rasa
Pokiaľ ide o užívanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz klinicky významných interetnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Expozícia kyseline ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami poškodenia funkcie obličiek súvisí s klírensom kreatinínu (CLcr). V klinickej štúdii zameranej na farmakológiu, WP18551, sa
po intravenóznom podaní jednorazovej dávky 6 mg (formou 15-minútovej infúzie) priemerná hodnota AUC0-24 zvýšila o 14 % u jedincov s miernym (priemerný odhadovaný CLcr = 68,1 ml/min) a o 86 % u jedincov so stredne ťažkým (priemerný odhadovaný CLcr = 41,2 ml/min) poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (priemerný odhadovaný CLcr = 120 ml/min).
Priemerná hodnota Cmax sa nezvýšila u pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek a zvýšila sa o 12 % u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Neexistuje žiaden dôkaz
o znížení znášanlivosti spojenom so zvýšením expozície. Avšak úprava dávky alebo času podávania infúzie sa odporúča pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami (pozri časť 4.2).

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je
metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov
s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba proteínu kyseliny ibandrónovej pri terapeutických koncentráciách je približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu koncentrácie vo voľnej plazme.

Starší ľudia
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý sa má brať do úvahy je ten, že
s vekom sa znižuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).
Deti a adolescenti
Neexistujú žiadne údaje o užívaní Bondronatu pacientami mladšími ako 18 rokov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba po dávkach považovaných za dostatočne vyššie
než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.

Mutagenita/Karcinogenita:
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali žiadny náznak účinku na genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná toxicita:
U potkanov a králikov, ktorým bola kyselina ibandrónová podávaná intravenózne, sa nezistil žiadny náznak priamej toxicity na plod alebo teratogénne účinky. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej na základe štúdií reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto triedy liekov (bisfosfonáty). Tieto zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu
(ťažký pôrod), nárast viscerálnych odchýliek (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálií
zubov u F1 potomstva potkanov.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný
Kyselina octová (99 %) Nátriumacetát
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Kvôli prevencii vzniku potenciálnych inkompatibilít sa Bondronat infúzny koncentrát má riediť len s izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy.

Bondronat sa nemá miešať s roztokmi, ktoré obsahujú vápnik.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov
Po rekonštitúcii: 24 hodín.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou. Po rekonštitúcii: Uchovávajte pri 2°C - 8°C (v chladničke).
Z mikrobiologického hľadiska sa má tento liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, jeho užívateľ je zodpovedný za podmienky a dĺžku uchovávania pred použitím, ktorá by za normálnych okolností nemala presiahnuť 24 hodín pri 2°C - 8°C, ak rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Bondronat je dostupný v baleniach, ktoré obsahujú 1, 5 a 10 injekčných liekoviek (6 ml sklenené injekčné liekovky typu I). Injekčné liekovky sú uzavreté gumovými zátkami, ktoré zodpovedajú Ph.Eur. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/96/012/011
EU/1/96/012/012
EU/1/96/012/0139. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. júna 1996

Dátum posledného predĺženia: 25. júna 200610. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.PRÍLOHA II

A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
A. DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže

Infúzny koncentrát

Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Nemecko

Filmom obalená tableta

Roche Pharma AG Emil-Barrel-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Nemecko

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať meno a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šaržeB. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 2 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová2. LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 2 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Nátriumacetát, chlorid sodný, kyselina octová a voda na injekciu.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútrožilové použitie, formou infúzie po nariedení. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou. Po nariedení je infúzny roztok
stabilný 24 hodín pri 2°C – 8°C (v chladničke)10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/00413. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Injekčná liekovka1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Bondronat 2 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová i.v. použitie2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2 ml6. INÉ
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 50 mg filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, kyselina stearová, koloidný
oxid kremičitý, hypromelóza, oxid titaničitý E171, mastenec, makrogol 6 000.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 filmom obalených tabliet5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie
Tablety necmúľajte ani nehryzte
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Tablety obsahujú laktózu8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/00913. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bondronat 50 mg
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 50 mg filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, kyselina stearová, koloidný
oxid kremičitý, hypromelóza, oxid titaničitý E171, mastenec, makrogol 6 000.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

84 filmom obalených tabliet5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie
Tablety necmúľajte ani nehryzte
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Tablety obsahujú laktózu8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou
10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/01013. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

bondronat 50 mg
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 50 mg filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Ltd.3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot5. INÉ

Po
Ut St Št Pia So Ne
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 6 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová2. LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Nátriumacetát, chlorid sodný, kyselina octová a voda na injekciu.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútrožilové použitie formou infúzie po nariedení. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou. Po nariedení je infúzny roztok
stabilný 24 hodín pri 2°C – 8°C (v chladničke)10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/01113. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 6 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová2. LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Nátriumacetát, chlorid sodný, kyselina octová a voda na injekciu.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

5 injekčných liekoviek5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútrožilové použitie formou infúzie po nariedení. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou. Po nariedení je infúzny roztok
stabilný 24 hodín pri 2°C – 8°C (v chladničke)10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/01213. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka1. NÁZOV LIEKU

Bondronat 6 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová2. LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli).3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Nátriumacetát, chlorid sodný, kyselina octová a voda na injekciu.'4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

10 injekčných liekoviek5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútoržilové použitie formou infúzie po nariedení. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľov6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie pred rekonštitúciou. Po nariedení je infúzny roztok
stabilný 24 hodín pri 2°C – 8°C (v chladničke)10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/96/012/01313. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Injekčná liekovka1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Bondronat 6 mg infúzny koncentrát
kyselina ibandrónová i.v. použitie2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

6 ml6. INÉB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bondronat 2 mg infúzny koncentrát kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Bondronat a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Bondronat
3. Ako používať Bondronat
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bondronat
6. Ďalšie informácie1. ČO JE BONDRONAT A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo v Bondronate, kyselina ibandrónová, patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty. Inhibíciou zvýšeného úbytku vápnika z kostí (resorpcia kosti) normalizuje zvýšené hladiny vápnika. Zabraňuje tiež kostným komplikáciám a fraktúram súvisiacim so šírením rakovinových buniek do kosti.

Bondronat je indikovaný pri:

- Patologicky (abnormálne) zvýšených hladinách vápnika v sére (hyperkalcémii) v dôsledku nádorov.

- Prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.2. SKÔR AKO POUŽIJETE BONDRONAT

Počas liečby sa môže sledovať Vaša krv, aby sa zaistilo, že dostávate správnu dávku Bondronatu.

Ak budete absolvovať ošetrenie chrupu alebo zubný chirurgický zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že ste boli liečení Bondronatom

Nepoužívajte Bondronat:
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo niektorú z ďalších zložiek Bondronatu.

Bondronat sa nemá podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Bondronatu:
ak máte alebo si myslíte, že máte:

- precitlivenosť na iné bisfosfonáty
- nízku hladinu vápnika v krvi
- iné poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D)
- ťažké poškodenie funkcie obličiek (renálna insuficiencia, t. j. klírens kreatinínu < 30 ml/min)

Používanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní kyseliny ibandrónovej s tamoxifénom alebo melfalanom/prednizolonom sa nepozorovali žiadne interakcie.

Opatrnosť je potrebná v prípade, že sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére. Pozornosť sa má venovať možnému vzniku simultánnej hypomagnezémie (zníženie hladín horčíka v krvi).

Tehotenstvo a dojčenie
Bondronat nemáte dostať, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Účinky Bondronatu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa neskúmali.3. AKO POUŽÍVAŤ BONDRONAT

Bondronat dostanete ako infúziu. Váš lekár určí, ako veľa Bondronatu dostanete v závislosti od Vášho ochorenia. Váš lekár môže dávku upraviť, ak máte problémy s obličkami.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, Bondronat môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené nižšie, sa pozorovali, ak sa Bondronat podával intravenózne.

• Vedľajšie účinky opísané ako veľmi časté sa pozorovali u viac ako 1 z 10 pacientov.
• Vedľajšie účinky opísané ako časté sa pozorovali u menej ako 1 z 10 pacientov.
• Vedľajšie účinky opísané ako zriedkavé alebo veľmi zriedkavé sa pozorovali u menej ako 1 zo
100 pacientov.

Veľmi častým vedľajším účinkom je zvýšenie telesnej teploty. Častými vedľajšími účinkami sú symptómy podobné chrípke (vrátane horúčky, triašky, bolesti kostí a svalov), únava, hnačka, tráviace ťažkosti, vracanie, bolesť hlavy, závrat, bolesť v gastrointestinálnej oblasti, bolesť v hrdle a opuch dolných končatín. Tieto symptómy zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých hodín/dní. Menej často pacienti hlásili infekcie, neobvyklú chuť, šedý zákal, blok cievneho vetvenia, poruchy zubov, kožné problémy, bolestivé kĺby, artritídu a smäd.

V zriedkavých prípadoch pacienti hlásili nasledovné: zápal žalúdka a tenkého čreva, aftózny zápal ústnej sliznice, zápal pošvovej sliznice, benígny nádor kože, poruchy spánku, úzkosť, nervovú labilitu, stratu pamäti, zníženú citlivosť okolo úst (cirkumorálna parestézia), zvýšenú citlivosť, vysoký tlak, poškodenie nervových koreňov, bolesť nervového pôvodu, migrénu, mozgovocievnu poruchu,
poruchu čuchu, stratu sluchu, problémy so srdcom a krvným obehom (vrátane búšenia srdca,
nedokrvenosti tkaniva myokardu, zvýšeného krvného tlaku, kŕčových žíl), miazgový opuch, opuch pľúc, piskľavé dýchanie, zápal sliznice žalúdka, zápal pery, ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia), zvredovatenie v ústach, žlčové kamene, vyrážku, vypadávanie vlasov, zápal močového mechúra, cysty na obličkách, zadržiavanie moču, bolesť v panve, bolesť v mieste podania injekcie, chudnutie
a podchladenie.

Bondronat môže tiež spôsobiť zmeny v laboratórnych testoch, ktoré urobí Váš lekár, ako je nízky vápnik (kov), nízky fosfát (minerál), zvýšený pečeňový enzým a zvýšený kreatinín, porucha prištítnej žľazy (hormón) v krvi, nízky hemoglobín (a zriedka nerovnováha krvných zložiek).

Veľmi zriedka mali pacienti alergickú reakciu na Bondronat, ktorá môže spôsobiť sipot a sťažené dýchanie alebo kožné vyrážky.5. AKO UCHOVÁVAŤ BONDRONAT

Čas použiteľnosti Bondronatu 2 mg je 5 rokov.

Po nariedení je infúzny roztok stabilný počas 24 hodín pri 2°C - 8°C (v chladničke). Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Bondronat po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku. Nepoužívajte Bondronat, ak spozorujete, že roztok nie je číry alebo obsahuje čiastočky. Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bondronat obsahuje

- Jedna injekčná liekovka s obsahom 2 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 2 mg kyseliny ibandrónovej (2,25 mg sodnej soli kyseliny ibandrónovej vo forme monohydrátu).
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina octová, nátriumacetát a voda na injekciu.

Ako vyzerá Bondronat a obsah balenia

Bondronat je bezfarebný, číry roztok.
Bondronat je dostupný v baleniach, ktoré obsahujú 1 injekčnú liekovku (2 ml sklenená injekčná liekovka typu I).Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia

Výrobca
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Nemecko
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11
Luxembourg/Luxemburg
(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България
Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44
Magyarország
Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika
Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111
Malta
(See United Kingdom)

Danmark
Roche a/s
Tlf: +45 - 36 39 99 99
Nederland
Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland
Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00

Eesti
Roche Eesti OÜ
Tel: + 372 - 6 112 401
Österreich
Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα
Roche (Hellas) A.E.
Τηλ: +30 210 61 66 100
Polska
Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

España
Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00
Portugal
Roche Farmacêutica Química, Lda
Tel: +351 - 21 425 70 00

France
Roche
Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00
România
Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Ireland
Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700
Slovenija
Roche farmacevtska družba d.o.o
Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland
Roche a/s
c/o Icepharma hf
Sími: +354 540 8000
Slovenská republika
Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia
Roche S.p.A.
Tel: +39 - 039 2471
Suomi/Finland
Roche Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Kύπρος
Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ.
Τηλ: +357 - 22 76 62 76
Sverige
Roche AB
Tel: +46 (0) 8 726 1200
Latvija
Roche Latvija SIA Tel: +371 - 7 039831
United Kingdom
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva
UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v {MM/RRRR}Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Dávkovanie: Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami
Odporúčané dávkovanie pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami je 6 mg, ktoré sa podávajú intravenózne každé 3 – 4 týždne. Podávanie lieku pomocou infúzie má trvať aspoň 15 minút.

Pacienti s s poškodením funkcie obličiek
Neexistuje žiaden dôkaz o znížení znášanlivosti spojenom so zvýšením expozície ibandronátu u pacientov s rôznymi stupňami poškodenia funkcie obličiek. Avšak pri prevencii skeletálnych udalostí
u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa majú dodržiavať nasledujúce odporúčania:


Klírens kreatinínu
(ml/min)
Dávkovanie/Čas podávania 2
infúzie1 Objem infúzie

≥ 50 6 mg/15 minút 100 ml

30 < CLcr < 50 6 mg/1 hodina 500 ml

< 30 2 mg/1 hodina 500 ml
1 Podávanie každé 3 až 4 týždne
2 0,9 % roztok chloridu sodného alebo 5 % roztok glukózy

15-minútový čas podávania infúzie sa neskúmal u pacientov s rakovinou s CLCr < 50 ml/min.

Dávkovanie: Hyperkalcémia vyvolaná nádorovým procesom
Bondronat sa obyčajne podáva v nemocnici. Dávku stanoví lekár po zvážení nasledujúcich faktorov.

Pred liečbou Bondronatom má byť každý pacient primerane rehydratovaný roztokom chloridu sodného s koncentráciou 9 mg/ml (0,9 %). Pri liečbe sa má zvážiť stupeň hyperkalcémie ako aj druh nádorového ochorenia. U väčšiny pacientov s ťažkou hyperkalcémiou (s hodnotami vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín* ≥ 3 mmol/l alebo ≥ 12 mg/dl) sa vystačí s jednorazovou dávkou
4 mg. U pacientov so stredne ťažkou hyperkalcémiou (s hodnotami vápnika v sére korigovaného
vzhľadom na albumín < 3 mmol/l alebo < 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Najvyššia dávka, ktorá sa použila v klinických štúdiách, bola 6 mg, avšak táto dávka nevedie k ďalšiemu zvyšovaniu účinnosti.

* Poznámka: koncentrácie vápnika v sére korigované vzhľadom na albumín sa vypočítajú nasledujúcim spôsobom:
Hodnota vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín (mmol/l)

Hodnota vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín (mg/dl)
= Vápnik v sére (mmol/l) – [0,02 x albumín (g/l)] + 0,8alebo
= Vápnik v sére (mg/dl) + 0,8 x [4 – albumín (g/dl)]

Pri premene hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín z mmol/l na
mg/dl sa táto hodnota násobí 4.

Vo väčšine prípadov je možné znížiť zvýšenú hladinu vápnika v sére v priebehu 7 dní. Priemerný čas do vzniku recidívy (opätovné zvýšenie hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín nad 3 mmol/l) po dávkach 2 mg a 4 mg bol 18 – 19 dní. Pri dávke 6 mg bol priemerný čas do vzniku recidívy 26 dní.

Spôsob a cesta podávania
Bondronat infúzny koncentrát sa má podávať formou intravenóznej infúzie.

Za týmto účelom sa obsah injekčnej liekovky používa nasledovne:

• Hyperkalcémia - pridá sa k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo k 500 ml
5 % roztoku glukózy, pričom dĺžka infúzie je aspoň 1 – 2 hodiny.
• Prevencia skeletálnych udalostí - pridá sa k 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo k 100 ml 5 % roztoku glukózy, pričom dĺžka infúzie je aspoň 15 minút. Pozri aj vyššie uvedenú časť s dávkovaním pre pacientov s poškodením funkcie obličiek.

Poznámka:
Kvôli prevencii vzniku potenciálnych inkompatibilít sa Bondronat infúzny koncentrát má riediť len izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy. Bondronat infúzny koncentrát sa nemá miešať s roztokmi, ktoré obsahujú vápnik.

Nariedené roztoky sú určené na jednorazové použitie. Podať sa majú len číre roztoky, ktoré neobsahujú žiadne častice.

Nariedený roztok sa odporúča podať okamžite (pozri bod 5 tejto písomnej informácie „AKO UCHOVÁVAŤ BONDRONAT“).

Keďže neúmyselné intraarteriálne podanie prípravkov, ktoré nie sú výslovne určené pre tento účel, ako aj paravenózne podanie, môže viesť k poškodeniu tkaniva, musí sa zabezpečiť, aby sa Bondronat infúzny koncentrát podal intravenózne.

Frekvencia podávania
Pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom sa Bondronat infúzny koncentrát podáva formou jednorazovej infúzie.

Pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa
Bondronat podáva formou infúzie v 3 – 4 týždňových intervaloch.

Dĺžka liečby
Obmedzený počet pacientov (50 pacientov) dostal druhú infúziu kvôli hyperkalcémii. V prípade recidivujúcej hyperkalcémie alebo nedostatočnej účinnosti je možné zvážiť opakovanú liečbu.

Pacientom s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa má Bondronat vo forme infúzie podávať
každé 3 – 4 týždne. V klinických štúdiách liečba trvala až 96 týždňov.

Predávkovanie
Dosiaľ neexistujú žiadne skúsenosti s akútnou otravou Bondronatom infúznym koncentrátom. Keďže
v predklinických štúdiách s vysokými dávkami lieku sa zistilo, že cieľovými orgánmi toxicity lieku sú pečeň a obličky, funkcie týchto orgánov sa majú sledovať.

Klinicky významná hypokalcémia (veľmi nízke hladiny vápnika v sére) sa má korigovať
intravenóznym podaním glukonátu vápenatého.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bondronat 50 mg filmom obalené tablety kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Bondronat a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Bondronat
3. Ako užívať Bondronat
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bondronat
6. Ďalšie informácie1. ČO JE BONDRONAT A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo v Bondronate, kyselina ibandrónová, patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty. Inhibuje zvýšený úbytok vápnika z kostí (resorpcia kosti) a zabraňuje kostným komplikáciám a fraktúram súvisiacim so šírením rakovinových buniek do kosti.

Bondronat je indikovaný na prevenciu skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.2. SKÔR AKO UŽIJETE BONDRONAT

Počas liečby sa môže sledovať Vaša krv, aby sa zaistilo, že dostávate správnu dávku Bondronatu.

Ak budete absolvovať ošetrenie chrupu alebo zubný chirurgický zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že ste boli liečení Bondronatom

Neužívajte Bondronat:
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na niektorú z ďalších zložiek

Bondronat sa nemá podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bondronatu:
Ak máte alebo si myslíte, že máte:

- precitlivenosť na iné bisfosfonáty
- nízku hladinu vápnika v krvi
- iné poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D)
- ťažké poškodenie funkcie obličiek (renálna insuficiencia, t.j. klírens kreatinínu < 30 ml/min)

alebo ak
- ste mali v minulosti problémy s pažerákom (trubica, ktorá spája ústnu dutinu so žalúdkom)
- máte akékoľvek ako príznaky alebo prejavy naznačujúce možnú reakciu pažeráka (čo môže zahŕňať bolesť v hrudníku, pálenie záhy, bolesť pri prehĺtaní nápoja a/alebo jedla). Ak je to Váš prípad, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.
- užívate nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), pretože oba typy liekov (NSAIDs a bisfosfonáty) môžu spôsobiť podráždenie žalúdka a čriev.
- trpíte intoleranciou galaktózy, deficienciou Lapp-laktázy alebo ak máte problémy s absorpciou glukózy-galaktózy

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo ak užívate výživové doplnky s obsahom vápnika, horčíka, železa alebo hliníka, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní kyseliny ibandrónovej s tamoxifénom alebo melfalanom/prednizolonom sa nepozorovali žiadne interakcie.

Ak sa Bondronat podáva spolu s H2-antagonistami alebo inými liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, absorpcia Bondronatu môže byť trochu zvýšená, avšak nie je potrebné upraviť jeho dávkovanie.

Opatrnosť je potrebná v prípade, že sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére. Pozornosť sa má venovať možnému vzniku simultánnej hypomagnezémie (zníženie hladín horčíka v krvi).

Po užití tablety Bondronatu počkajte aspoň 30 minút, kým užijete akýkoľvek iný liek vrátane tabliet/liekov na trávenie, doplnkov výživy s obsahom vápnika a vitamínov.

Užívanie Bondronatu s jedlom a nápojmi:
Tablety Bondronatu sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom dňa. Pred užitím tablety Bondronatu neužívajte iné lieky a doplnky výživy
(vrátane vápnika). Po užití tablety Bondronatu najmenej 30 minút neužívajte iné lieky a doplnky výživy. Počas liečby Bondronatom môžete kedykoľvek piť čistú vodu.

Tehotenstvo a dojčenie:
Bondronat nemáte užívať, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Účinky Bondronatu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa neskúmali.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Bondronatu
Bondronat tablety obsahujú laktózu.3. AKO UŽÍVAŤ BONDRONAT

Vždy užívajte Bondronat presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Bondronatu je jedna tableta denne. Ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek, Váš lekár Vám môže znížiť dávku na jednu tabletu týždenne.

Aby ste znížili riziko možného podráždenia, je dôležité riadiť sa nižšie uvedenými pokynmi:

- SKÔR ako sa naraňajkujete, napijete alebo užijete akýkoľvek iný liek toho dňa, zapite tabletu Bondronatu plným pohárom čistej vody (asi 200 ml). Tabletu nezapíjajte žiadnym iným nápojom okrem čistej vody.
- Tabletu nežujte, necmúľajte ani nedovoľte, aby sa rozpustila v ústach.

- Skôr ako si po užití Bondronatu dáte raňajky, nápoj alebo iný liek toho dňa, počkajte aspoň
30 minút.

- Pri užívaní tabliet Bondronatu buďte vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť) a ostaňte tak 60 minút po užití tablety.

- Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Bondronatu tak dlho, ako Vám určí Váš lekár.
Bondronat Vám pomôže zlepšiť stav len ak nepretržite užívate tento liek.

Ak užijete viac Bondronatu ako máte:
Ak ste omylom užili viac tabliet, vypite plný pohár mlieka a ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom. Nevyvolávajte si vracanie, ani si neľahnite.

Ak zabudnete užiť Bondronat:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúci deň užite ako zvyčajne jednu tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Bondronat môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky sú tráviace ťažkosti, nevoľnosť, bolesť brucha, zápal pažeráka, únava a nízke hladiny vápnika v krvi.

Symptómy, ktoré boli hlásené menej často, sú neobvyklá chuť, pocit pálenia (parestézia), chorobná suchosť ústnej sliznice, krvácajúci vred tráviacej rúry, ťažkosti s prehĺtaním, zápal sliznice žalúdka, svrbenie, bolesť hrudníka, symptómy podobné chrípke, pocit choroby a bolesť. Z krvných testov boli menej často hlásené nízky hemoglobín, vysoké hladiny moču a vysoké hladiny hormónu prištítnej žľazy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ BONDRONAT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte blister vo vonkajšom obale. Nepoužívajte Bondronat po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a papierovej skladačke.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bondronat obsahuje
- Každá filmom obalená tableta obsahuje 56,25 mg kyseliny ibandrónovej vo forme monohydrátu sodnej soli, čo zodpovedá 50 mg kyseliny ibandrónovej.
- Ďalšie zložky sú:

- jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, purifikovaná kyselina stearová, koloidný oxid kremičitý.
- obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý, mastenec, makrogol 6000.

Ako vyzerá Bondronat a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú podlhovastého tvaru a bielej až sivobielej farby, označené L2/IT. Sú dostupné v baleniach po 28 a 84 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia

Výrobca
Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11
Luxembourg/Luxemburg
(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България
Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44
Magyarország
Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika
Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111
Malta
(See United Kingdom)

Danmark
Roche a/s
Tlf: +45 - 36 39 99 99
Nederland
Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland
Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00

Eesti
Roche Eesti OÜ
Tel: + 372 - 6 112 401
Österreich
Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739
Ελλάδα
Roche (Hellas) A.E.
Τηλ: +30 210 61 66 100
Polska
Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

España
Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00
Portugal
Roche Farmacêutica Química, Lda
Tel: +351 - 21 425 70 00

France
Roche
Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00
România
Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Ireland
Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700
Slovenija
Roche farmacevtska družba d.o.o
Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland
Roche a/s
c/o Icepharma hf
Sími: +354 540 8000
Slovenská republika
Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia
Roche S.p.A.
Tel: +39 - 039 2471
Suomi/Finland
Roche Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331

Kύπρος
Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ.
Τηλ: +357 - 22 76 62 76
Sverige
Roche AB
Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija
Roche Latvija SIA Tel: +371 - 7 039831
United Kingdom
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva
UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v {MM/RRRR}Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bondronat 6 mg infúzny koncentrát kyselina ibandrónová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Bondronat a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Bondronat
3. Ako používať Bondronat
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bondronat
6. Ďalšie informácie1. ČO JE BONDRONAT A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo v Bondronate, kyselina ibandrónová, patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty. Inhibíciou zvýšeného úbytku vápnika z kostí (resorpcia kosti) normalizuje zvýšené hladiny vápnika. Zabraňuje tiež kostným komplikáciám a fraktúram súvisiacim so šírením rakovinových buniek do kosti.

Bondronat je indikovaný pri:

- Patologicky (abnormálne) zvýšených hladinách vápnika v sére (hyperkalcémii) v dôsledku nádorov.

- Prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.2. SKÔR AKO POUŽIJETE BONDRONAT

Počas liečby sa môže sledovať Vaša krv, aby sa zaistilo, že dostávate správnu dávku Bondronatu.

Ak budete absolvovať ošetrenie chrupu alebo zubný chirurgický zákrok, oznámte svojmu zubárovi, že ste boli liečení Bondronatom.

Neužívajte Bondronat:
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo niektorú z ďalších zložiek Bondronatu.

Bondronat sa nemá podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Bondronatu:
ak máte alebo si myslíte, že máte:

- precitlivenosť na iné bisfosfonáty
- nízku hladinu vápnika v krvi
- iné poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D)
- ťažké poškodenie funkcie obličiek (renálna insuficiencia, t. j. klírens kreatinínu < 30 ml/min)

Používanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní kyseliny ibandrónovej s tamoxifénom alebo melfalanom/prednizolonom sa nepozorovali žiadne interakcie.

Opatrnosť je potrebná v prípade, že sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika v sére. Pozornosť sa má venovať možnému vzniku simultánnej hypomagnezémie (zníženie hladín horčíka v krvi).

Tehotenstvo a dojčenie
Bondronat nemáte dostať, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Účinky Bondronatu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa neskúmali.3. AKO POUŽÍVAŤ BONDRONAT

Bondronat dostanete ako infúziu. Váš lekár určí, ako veľa Bondronatu dostanete v závislosti od Vášho ochorenia. Váš lekár môže dávku upraviť, ak máte problémy s obličkami.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, Bondronat môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené nižšie, sa pozorovali, ak sa Bondronat podával intravenózne.

• Vedľajšie účinky opísané ako veľmi časté sa pozorovali u viac ako 1 z 10 pacientov.
• Vedľajšie účinky opísané ako časté sa pozorovali u menej ako 1 z 10 pacientov.
• Vedľajšie účinky opísané ako zriedkavé alebo veľmi zriedkavé sa pozorovali u menej ako 1 zo
100 pacientov.

Veľmi častým vedľajším účinkom je zvýšenie telesnej teploty. Častými vedľajšími účinkami sú symptómy podobné chrípke (vrátane horúčky, triašky, bolesti kostí a svalov), únava, hnačka, tráviace ťažkosti, vracanie, bolesť hlavy, závrat, bolesť v gastrointestinálnej oblasti, bolesť v hrdle a opuch dolných končatín. Tieto symptómy zvyčajne vymiznú v priebehu niekoľkých hodín/dní. Menej často pacienti hlásili infekcie, neobvyklú chuť, šedý zákal, blok cievneho vetvenia, poruchy zubov, kožné problémy, bolestivé kĺby, artritídu a smäd.

V zriedkavých prípadoch pacienti hlásili nasledovné: zápal žalúdka a tenkého čreva, aftózny zápal ústnej sliznice, zápal pošvovej sliznice, benígny nádor kože, poruchy spánku, úzkosť, nervovú labilitu, stratu pamäti, zníženú citlivosť okolo úst (cirkumorálna parestézia), zvýšenú citlivosť, vysoký tlak, poškodenie nervových koreňov, bolesť nervového pôvodu, migrénu, mozgovocievnu poruchu,
poruchu čuchu, stratu sluchu, problémy so srdcom a krvným obehom (vrátane búšenia srdca,
nedokrvenosti tkaniva myokardu, zvýšeného krvného tlaku, kŕčových žíl), miazgový opuch, opuch pľúc, piskľavé dýchanie, zápal sliznice žalúdka, zápal pery, ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia), zvredovatenie v ústach, žlčové kamene, vyrážku, vypadávanie vlasov, zápal močového mechúra, cysty na obličkách, zadržiavanie moču, bolesť v panve, bolesť v mieste podania injekcie, chudnutie
a podchladenie.

Bondronat môže tiež spôsobiť zmeny v laboratórnych testoch, ktoré urobí Váš lekár, ako je nízky vápnik (kov), nízky fosfát (minerál), zvýšený pečeňový enzým a zvýšený kreatinín, porucha prištítnej žľazy (hormón) v krvi, nízky hemoglobín (a zriedka nerovnováha krvných zložiek).

Veľmi zriedka mali pacienti alergickú reakciu na Bondronat, ktorá môže spôsobiť sipot a sťažené dýchanie alebo kožné vyrážky.5. AKO UCHOVÁVAŤ BONDRONAT

Čas použiteľnosti Bondronatu 6 mg je 5 rokov.

Po nariedení je infúzny roztok stabilný počas 24 hodín pri 2°C - 8°C (v chladničke). Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Bondronat po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku. Nepoužívajte Bondronat, ak spozorujete, že roztok nie je číry alebo obsahuje čiastočky. Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bondronat obsahuje

- Jedna injekčná liekovka s obsahom 6 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej (6,75 mg sodnej soli kyseliny ibandrónovej vo forme monohydrátu)
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, kyselina octová, nátriumacetát a voda na injekciu.

Ako vyzerá Bondronat a obsah balenia

Bondronat je číry, bezfarebný roztok.

Bondronat je dostupný v baleniach, ktoré obsahujú 1, 5 a 10 injekčných liekoviek (6 ml sklenená injekčná liekovka typu I). Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW Veľká Británia

Výrobca
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11
Luxembourg/Luxemburg
(Voir/siehe Belgique/Belgien)

България
Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44
Magyarország
Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800

Česká republika
Roche s. r. o.
Tel: +420 - 2 20382111
Malta
(See United Kingdom)

Danmark
Roche a/s
Tlf: +45 - 36 39 99 99
Nederland
Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050

Deutschland
Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140
Norge
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00

Eesti
Roche Eesti OÜ
Tel: + 372 - 6 112 401
Österreich
Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739

Ελλάδα
Roche (Hellas) A.E.
Τηλ: +30 210 61 66 100
Polska
Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88

España
Roche Farma S.A.
Tel: +34 - 91 324 81 00
Portugal
Roche Farmacêutica Química, Lda
Tel: +351 - 21 425 70 00

France
Roche
Tél: +33 (0) 1 46 40 50 00
România
Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01

Ireland
Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700
Slovenija
Roche farmacevtska družba d.o.o
Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland
Roche a/s
c/o Icepharma hf
Sími: +354 540 8000
Slovenská republika
Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201

Italia
Roche S.p.A.
Tel: +39 - 039 2471
Suomi/Finland
Roche Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 525 331
Kύπρος
Γ.Α.Σταµάτης & Σια Λτδ.
Τηλ: +357 - 22 76 62 76
Sverige
Roche AB
Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija
Roche Latvija SIA Tel: +371 - 7 039831
United Kingdom
Roche Products Ltd.
Tel: +44 (0) 1707 366000

Lietuva
UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v {MM/RRRR}Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Dávkovanie: Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami
Odporúčané dávkovanie pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami je 6 mg, ktoré sa podávajú intravenózne každé 3 – 4 týždne. Podávanie lieku pomocou infúzie má trvať aspoň 15 minút.

Pacienti s s poškodením funkcie obličiek
Neexistuje žiaden dôkaz o znížení znášanlivosti spojenom so zvýšením expozície ibandronátu u pacientov s rôznymi stupňami poškodenia funkcie obličiek. Avšak pri prevencii skeletálnych udalostí
u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa majú dodržiavať nasledujúce odporúčania:


Klírens kreatinínu
(ml/min)
Dávkovanie/Čas podávania 2
infúzie1 Objem infúzie

≥ 50 6 mg/15 minút 100 ml

30 < CLcr < 50 6 mg/1 hodina 500 ml

< 30 2 mg/1 hodina 500 ml
1 Podávanie každé 3 až 4 týždne
2 0,9 % roztok chloridu sodného alebo 5 % roztok glukózy

15-minútový čas podávania infúzie sa neskúmal u pacientov s rakovinou s CLCr < 50 ml/min.

Dávkovanie: Hyperkalcémia vyvolaná nádorovým procesom
Bondronat sa obyčajne podáva v nemocnici. Dávku stanoví lekár po zvážení nasledujúcich faktorov.

Pred liečbou Bondronatom má byť každý pacient primerane rehydratovaný roztokom chloridu sodného s koncentráciou 9 mg/ml (0,9 %). Pri liečbe sa má zvážiť stupeň hyperkalcémie ako aj druh nádorového ochorenia. U väčšiny pacientov s ťažkou hyperkalcémiou (s hodnotami vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín* ≥ 3 mmol/l alebo ≥ 12 mg/dl) sa vystačí s jednorazovou dávkou
4 mg. U pacientov so stredne ťažkou hyperkalcémiou (s hodnotami vápnika v sére korigovaného
vzhľadom na albumín < 3 mmol/l alebo < 12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Najvyššia dávka, ktorá sa použila v klinických štúdiách, bola 6 mg, avšak táto dávka nevedie k ďalšiemu zvyšovaniu účinnosti.
* Poznámka: koncentrácie vápnika v sére korigované vzhľadom na albumín sa vypočítajú nasledujúcim spôsobom:

Hodnota vápnika v sére
korigovaného vzhľadom na albumín (mmol/l)

Hodnota vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín (mg/dl)
= Vápnik v sére (mmol/l) – [0,02 x albumín (g/l)] + 0,8alebo
= Vápnik v sére (mg/dl) + 0,8 x [4 – albumín (g/dl)]

Pri premene hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín z mmol/l na
mg/dl sa táto hodnota násobí 4.

Vo väčšine prípadov je možné znížiť zvýšenú hladinu vápnika v sére v priebehu 7 dní. Priemerný čas do vzniku recidívy (opätovné zvýšenie hodnoty vápnika v sére korigovaného vzhľadom na albumín nad 3 mmol/l) po dávkach 2 mg a 4 mg bol 18 – 19 dní. Pri dávke 6 mg bol priemerný čas do vzniku recidívy 26 dní.

Spôsob a cesta podávania
Bondronat infúzny koncentrát sa má podávať formou intravenóznej infúzie.

Za týmto účelom sa obsah injekčnej liekovky používa nasledovne:

• Hyperkalcémia - pridá sa k 500 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo k 500 ml
5 % roztoku glukózy, pričom dĺžka infúzie je aspoň 1 – 2 hodiny.
• Prevencia skeletálnych udalostí - pridá sa k 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného alebo k 100 ml 5 % roztoku glukózy, pričom dĺžka infúzie je aspoň 15 minút. Pozri aj vyššie uvedenú časť s dávkovaním pre pacientov s poškodením funkcie obličiek.

Poznámka:
Kvôli prevencii vzniku potenciálnych inkompatibilít sa Bondronat infúzny koncentrát má riediť len izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy. Bondronat infúzny koncentrát sa nemá miešať s roztokmi, ktoré obsahujú vápnik.

Nariedené roztoky sú určené na jednorazové použitie. Podať sa majú len číre roztoky, ktoré neobsahujú žiadne častice.

Nariedený roztok sa odporúča podať okamžite (pozri bod 5 tejto písomnej informácie „AKO UCHOVÁVAŤ BONDRONAT“).

Keďže neúmyselné intraarteriálne podanie prípravkov, ktoré nie sú výslovne určené pre tento účel, ako aj paravenózne podanie, môže viesť k poškodeniu tkaniva, musí sa zabezpečiť, aby sa Bondronat infúzny koncentrát podal intravenózne.

Frekvencia podávania
Pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom sa Bondronat infúzny koncentrát podáva formou jednorazovej infúzie.

Pri prevencii skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa
Bondronat podáva formou infúzie v 3 – 4 týždňových intervaloch.

Dĺžka liečby
Obmedzený počet pacientov (50 pacientov) dostal druhú infúziu kvôli hyperkalcémii. V prípade recidivujúcej hyperkalcémie alebo nedostatočnej účinnosti je možné zvážiť opakovanú liečbu.
Pacientom s rakovinou prsníka a kostnými metastázami sa má Bondronat vo forme infúzie podávať
každé 3 – 4 týždne. V klinických štúdiách liečba trvala až 96 týždňov.

Predávkovanie
Dosiaľ neexistujú žiadne skúsenosti s akútnou otravou Bondronatom infúznym koncentrátom. Keďže
v predklinických štúdiách s vysokými dávkami lieku sa zistilo, že cieľovými orgánmi toxicity lieku sú pečeň a obličky, funkcie týchto orgánov sa majú sledovať.

Klinicky významná hypokalcémia (veľmi nízke hladiny vápnika v sére) sa má korigovať
intravenóznym podaním glukonátu vápenatého.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.