AVAMYS 27,5 MIKROGRAMOV/VSTREK, NOSOVÁ SUSPENZNÁ AERODISPERZIA aer nau 1x30 dávok/825 µg (fľ.skl.jantár.)

SPC
á dávka 110 mikrogramov). Po dosiahnutí dostatočnej kontroly príznakov sa odporúča znížiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne (celková denná dávka
55 mikrogramov).

Deti mladšie ako 6 rokov: K dispozícii sú obmedzené skúsenosti u detí mladších ako 6 rokov (pozri časti 5.1
a 5.2). Bezpečnosť a účinnosť v tejto skupine nebola dostatočne preukázaná.

Starší pacienti: V tejto skupine pacientov nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: V tejto skupine pacientov nie je potrebná úprava dávky (pozri časť
5.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje získané u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti
4.4 a 5.2).

Intranazálna pomôcka sa pred použitím musí dôkladne pretrepať. Pomôcka sa pripraví na použitie stlačením tlačidla uvoľňujúceho dávku aerosólu, a to aspoň šesťkrát (až kým sa neobjaví jemný aerosól), pričom pomôcka sa má stále držať kolmo. Opätovné pripravenie pomôcky na použitie (je potrebných približne
6 streknutí, kým sa objaví jemný aerosól) je nevyhnutné len vtedy, ak kryt nebol nasadený 5 dní alebo ak sa intranazálna pomôcka nepoužívala 30 alebo viac dní.
Po každom použití je potrebné pomôcku očistiť a nasadiť kryt.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok Avamysu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Flutikazónfuroát je pri prvom prechode pečeňou rozsiahlo metabolizovaný, a preto je u pacientov s ťažkým ochorením pečene systémová expozícia intranazálneho flutikazónfuroátu pravdepodobne zvýšená. To môže viesť k vyššej frekvencii systémových nežiaducich udalostí (pozri časti 4.2 a 5.2). Pri liečbe týchto pacientov sa odporúča opatrnosť.

Ritonavir
Súbežné podávanie s ritonavirom sa neodporúča kvôli riziku zvýšenej systémovej expozície flutikazónfuroátu (pozri časť 4.5).

Systémové účinky nazálnych kortikosteroidov sa môžu objaviť hlavne pri dlhodobom používaní vysokých dávok. Tieto účinky sú medzi pacientmi a rôznymi kortikosteroidmi odlišné (pozri časť 5.2).

Liečba vyššími ako odporúčanými dávkami nazálnych kortikosteroidov môže viesť ku klinicky významnému útlmu funkcie nadobličiek. Ak sú používané vyššie ako odporúčané dávky, v čase stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť prekrytie systémovými kortikosteroidmi. U dospelých, mladistvých
alebo pediatrických jedincov nebolo používanie flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne spojené s útlmom funkcie hypotalamo-hypofýzo-adrenálnej osi (HPA). Dávka intranazálneho flutikazónfuroátu sa však má znížiť na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola príznakov rinitídy. Tak ako pri používaní všetkých intranazálnych kortikosteroidov, vždy, keď sa súbežne predpisujú iné formy kortikosteroidovej liečby, sa má do úvahy vziať celková systémová záťaž kortikosteroidmi.

U detí, ktoré boli liečené niektorými nazálnymi kortikosteroidmi v registrovaných dávkach, bolo hlásené spomalenie rastu. Odporúča sa pravidelné monitorovanie výšky u detí dlhodobo liečených nazálnymi kortikosteroidmi. Ak je rast spomalený, liečba sa musí prehodnotiť s cieľom zníženia dávky nazálneho kortikosteroidu, ak je to možné, na najnižšiu dávku, pri ktorej je udržiavaná účinná kontrola príznakov. Okrem toho je potrebné uvažovať o vyšetrení pacienta u detského špecialistu (pozri časť 5.1).

U pacientov, u ktorých sa predpokladá porucha funkcie nadobličiek, je pri prechode z liečby systémovými steroidmi na liečbu flutikazónfuroátom potrebná opatrnosť.

Avamys obsahuje benzalkóniumchlorid. Ten môže vyvolať podráždenie nosovej sliznice.

4.5 Liekové a iné interakcie

Flutikazónfuroát je pri prvom prechode pečeňou rýchlo odstraňovaný rozsiahlym metabolizmom na cytochróme P450 3A4.

Na základe údajov získaných pre iný glukokortikoid (flutikazónpropionát), ktorý je metabolizovaný prostredníctvom CYP3A4, sa neodporúča súbežné podávanie s ritonavirom kvôli riziku zvýšenej systémovej expozície flutikazónfuroátu.

Pri súbežnom podávaní flutikazónfuroátu s vysoko účinnými inhibítormi CYP3A4 sa odporúča opatrnosť, keďže nie je možné vylúčiť zvýšenie systémovej expozície. V štúdii skúmajúcej liekové interakcie medzi intranazálnym flutikazónfuroátom a ketokonazolom, vysoko účinným inhibítorom CYP3A4, bolo v skupine s ketokonazolom viac jedincov s merateľnými koncentráciami flutikazónfuroátu (6 z 20 jedincov)
v porovnaní so skupinou s placebom (1 z 20 jedincov). Takéto malé zvýšenie expozície neviedlo k štatisticky významnému rozdielu v 24-hodinových hladinách kortizolu v sére medzi uvedenými dvoma skupinami
(pozri časť 4.4).

Údaje o indukcii a inhibícii enzýmov svedčia o tom, že neexistujú teoretické predpoklady pre vznik metabolickej interakcie medzi flutikazónfuroátom podávaným v klinicky správnych intranazálnych dávkach
a metabolizmom iných látok metabolizovaných cez cytochróm P450. Z tohto dôvodu sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie medzi flutikazónfuroátom a inými liečivami.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití flutikazónfuroátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali, že glukokortikoidy vyvolávajú malformácie zahŕňajúce rázštep podnebia a retardáciu vnútromaternicového vývoja plodu. Tieto zistenia pravdepodobne nie sú relevantné pre ľudí liečených odporúčanými nazálnymi dávkami, ktoré vedú k minimálnej systémovej expozícii (pozri časť 5.2). Flutikazónfuroát sa má používať počas gravidity len vtedy, ak prínosy pre matku prevažujú nad možnými rizikami pre plod alebo dieťa.

Nie je známe, či sa nazálne podaný flutikazónfuroát vylučuje do ľudského materského mlieka. O podávaní flutikazónfuroátu dojčiacim ženám sa má uvažovať len vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku väčší ako akékoľvek možné riziko pre dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa neočakáva, že flutikazónfuroát bude mať vplyv na túto schopnosť.

4.8 Nežiaduce účinky

Na určenie frekvencie nežiaducich reakcií sa použili údaje z veľkých klinických štúdií.
Na klasifikáciu frekvencie sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté >1/10; časté >1/100 až <1/10;
menej časté >1/1 000 až <1/100; zriedkavé >1/10 000 až <1/1 000; veľmi zriedkavé <1/10 000.

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté
Epistaxa
Časté
Ulcerácia nosovej sliznice

Epistaxa bola zvyčajne miernej až stredne ťažkej intenzity. U dospelých a mladistvých bol výskyt epistaxy
vyšší pri dlhodobejšom používaní (viac ako 6 týždňov) ako pri krátkodobom používaní (do 6 týždňov). V pediatrických klinických štúdiách trvajúcich do 12 týždňov bol výskyt epistaxy medzi pacientmi liečenými flutikazónfuroátom a pacientmi liečenými placebom podobný.

4.9 Predávkovanie

V štúdiách biologickej dostupnosti boli intranazálne dávky do 2 640 mikrogramov denne podávané počas troch dní a neboli pozorované žiadne nežiaduce systémové účinky (pozri časť 5.2).
Akútne predávkovanie si pravdepodobne okrem pozorovania nebude vyžadovať žiadnu liečbu.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kortikosteroidy. ATC kód: R01AD12

Flutikazónfuroát je syntetický trifluorovaný kortikosteroid, ktorý vykazuje veľmi vysokú afinitu ku glukokortikoidovému receptoru a má silný protizápalový účinok.

Klinické skúsenosti:
Sezónna alergická rinitída u dospelých a mladistvých
Nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne v porovnaní s placebom významne zlepšila nosové príznaky (pozostávajúce z rinorey, kongescie nosovej sliznice, kýchania a svrbenia nosovej sliznice) a očné príznaky (pozostávajúce zo svrbenia/pálenia, slzenia/vlhnutia a
začervenania očí) vo všetkých 4 štúdiách. Účinnosť bola zachovaná počas celého 24-hodinového obdobia pri aplikácii jedenkrát denne.

Nástup terapeutického účinku bol pozorovaný už po 8 hodinách po prvej aplikácii, pričom počas nasledujúcich dní sa pozorovalo ďalšie zlepšenie.
Nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu významne zlepšila pacientovo vnímanie celkovej odpovede na liečbu a pacientovu kvalitu života súvisiacu s ochorením (dotazník o kvalite života súvisiacej
s rinokonjunktivitídou, Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire – RQLQ) vo všetkých 4 štúdiách.

Celoročná alergická rinitída u dospelých a mladistvých
Nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne v porovnaní s placebom významne zlepšila nosové príznaky ako aj pacientovo vnímanie celkovej odpovede na liečbu v oboch štúdiách.
Nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne v porovnaní s placebom významne zlepšila očné príznaky ako aj pacientovu kvalitu života súvisiacu s ochorením (RQLQ) v jednej štúdii.
Účinnosť bola zachovaná počas celého 24-hodinového obdobia pri aplikácii jedenkrát denne.

Sezónna a celoročná alergická rinitída u detí:
Dávkovanie u detí je založené na hodnotení údajov o účinnosti v celej populácii detí s alergickou rinitídou. Pri sezónnej alergickej rinitíde bola nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne účinná, ale medzi nosovou aerodisperziou flutikazónfuroátu v dávke 55 mikrogramov jedenkrát denne a placebom neboli pozorované významné rozdiely v žiadnom z výsledných ukazovateľov. Pri celoročnej alergickej rinitíde počas 4-týždňovej liečby vykazovala nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu v dávke 55 mikrogramov jedenkrát denne konzistentnejší profil účinnosti ako nosová aerodisperzia flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne. Post-hoc analýza po 6 a 12 týždňoch v rovnakej štúdii, ako aj 6-týždňová štúdia zisťujúca bezpečnosť pre funkciu HPA osi, podporili účinnosť nosovej aerodisperzie flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne.
Šesťtýždňová štúdia, ktorá hodnotila účinok nosovej aerodisperzie flutikazónfuroátu v dávke
110 mikrogramov jedenkrát denne na funkciu nadobličiek u detí vo veku od 2 do 11 rokov preukázala, že v porovnaní s placebom nedošlo k žiadnemu významnému vplyvu na 24-hodinový profil hladín kortizolu v sére.
Výsledky z placebom kontrolovanej štúdie s využitím knemometrie neodhalili žiadne klinicky významné účinky nosovej aerodisperzie flutikazónfuroátu v dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne na rýchlosť krátkodobého rastu dolnej časti nôh u detí (6- až 11-ročných).

Sezónna a celoročná alergická rinitída u detí (mladších ako 6 rokov):
Štúdie bezpečnosti a účinnosti boli vykonané u celkovo 271 pacientov vo veku od 2 do 5 rokov so sezónnou alebo celoročnou alergickou rinitídou, z ktorých 176 bolo vystavených flutikazónfuroátu.
Bezpečnosť a účinnosť v tejto skupine nebola dostatočne preukázaná.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia: Flutikazónfuroát podlieha neúplnej absorpcii a rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a črevom, čo má za následok zanedbateľnú systémovú expozíciu. Intranazálna dávka
110 mikrogramov jedenkrát denne spravidla nevedie k merateľným plazmatickým koncentráciám
(< 10 pg/ml). Absolútna biologická dostupnosť intranazálneho flutikazónfuroátu je 0,50 %, čo znamená, že po podaní 110 mikrogramov by bol systémovo dostupný menej ako 1 mikrogram flutikazónfuroátu (pozri časť 4.9).'

Distribúcia: Väzba flutikazónfuroátu na plazmatické bielkoviny je väčšia ako 99 %. Flutikazónfuroát sa distribuuje v rozsiahlej miere, pričom priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave je 608 l.

Metabolizmus: Flutikazónfuroát sa rýchlo vylučuje (hodnota celkového plazmatického klírensu je 58,7 l/h) zo systémovej cirkulácie, a to predovšetkým hepatálnym metabolizmom sprostredkovaným enzýmom CYP3A4 cytochrómu P450, výsledkom ktorého je inaktívny 17β-karboxylový metabolit (GW694301X). Hlavná metabolická dráha bola hydrolýza S-fluórmetyl-karbotioátu na metabolit 17β-karboxylovej kyseliny. Štúdie in vivo nepreukázali štiepenie furoátovej skupiny a vytvorenie flutikazónu.

Eliminácia: Po perorálnom a intravenóznom podaní dochádza k vylučovaniu predovšetkým stolicou, čo svedčí o vylučovaní flutikazónfuroátu a jeho metabolitov žlčou. Po intravenóznom podaní bol priemerný eliminačný polčas 15,1 hodín. Močom sa vylúčilo približne 1 % perorálne podanej dávky a 2 % intravenózne podanej dávky.

Deti:
U väčšiny pacientov nie je flutikazónfuroát po intranazálnej dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne merateľný (<10 pg/ml). Merateľné hladiny boli pozorované u 15,1 % pediatrických pacientov po intranazálnej dávke 110 mikrogramov jedenkrát denne a len 6,8 % pediatrických pacientov po
55 mikrogramoch jedenkrát denne. U mladších detí (mladších ako 6 rokov) sa nepreukázali vyššie merateľné hladiny flutikazónfuroátu. Priemerné koncentrácie flutikazónfuroátu u jedincov s merateľnými hladinami pri
55 mikrogramoch boli 18,4 pg/ml u 2- až 5-ročných a 18,9 pg/ml u 6- až 11-ročných. Pri 110 mikrogramoch boli priemerné koncentrácie u jedincov s merateľnými hladinami 14,3 pg/ml u 2- až 5-ročných a 14,4 pg/ml u 6- až 11-ročných. Tieto hodnoty sú podobné ako hodnoty pozorované u dospelých (12+), u ktorých boli priemerné koncentrácie u jedincov s merateľnými hladinami 15,4 pg/ml pri 55 mikrogramoch a 21,8 pg/ml pri 110 mikrogramoch.

Starší pacienti:
Farmakokinetické údaje sa získali len u malého počtu starších pacientov (≥ 65 rokov, n=23/872; 2,6 %).
U starších pacientov sa v porovnaní s mladšími pacientmi nepreukázal vyšší výskyt pacientov s merateľnými koncentráciami flutikazónfuroátu.

Porucha funkcie obličiek:
Flutikazónfuroát nie je detegovateľný v moči zdravých dobrovoľníkov po podaní intranazálnej dávky. Močom sa vylučuje menej ako 1 % látok súvisiacich s dávkou, a preto sa neočakáva, že porucha funkcie obličiek bude mať vplyv na farmakokinetiku flutikazónfuroátu.

Porucha funkcie pečene:
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití intranazálneho flutikazónfuroátu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Štúdia jednorazovej 400 mikrogramovej dávky perorálne inhalovaného flutikazónfuroátu
u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene preukázala zvýšenú hodnotu Cmax (o 42 %)
a AUC(0-∞) (o 172 %) a mierne (priemerne o 23 %) zníženie hladín kortizolu u pacientov v porovnaní so zdravými jedincami. Na základe tejto štúdie sa neočakáva, že priemerná predpokladaná expozícia

110 mikrogramov intranazálneho flutikazónfuroátu u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene spôsobí útlm tvorby kortizolu. Z tohto dôvodu sa nepredpokladá, že pri podávaní obvyklej dávky pre dospelých bude mať stredne ťažká porucha funkcie pečene klinicky významný vplyv. Nie sú k dispozícii žiadne údaje získané u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. U takýchto pacientov je expozícia flutikazónfuroátu pravdepodobne ešte viac zvýšená.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Výsledky štúdií celkovej toxicity boli podobné ako výsledky zistené pri používaní iných glukokortikoidov a súvisia so zosilneným farmakologickým účinkom. Tieto výsledky pravdepodobne nie sú relevantné pre ľudí liečených odporúčanými nazálnymi dávkami, ktoré vedú k minimálnej systémovej expozícii.
V obvyklých štúdiách genotoxicity neboli pozorované genotoxické účinky flutikazónfuroátu. Okrem toho v dvojročných štúdiách s jeho inhalačným podávaním potkanom a myšiam nedošlo k zvýšeniu výskytu tumorov súvisiacich s liečbou.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Bezvodá glukóza Disperzná celulóza Polysorbát 80
Benzalkóniumchlorid Dinátriumedetát Čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky
Čas použiteľnosti počas používania: 2 mesiace

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Neuchovávajte v chladničke alebo v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Nosová suspenzná aerodisperzia Avamys je prevažne sivobiela plastová pomôcka s okienkom indikátora dávok, svetlomodrým bočným aktivačným tlačidlom a krytom, ktorý obsahuje uzáver. Plastová pomôcka obsahuje nosovú suspenznú aerodisperziu v jantárovo zafarbenej fľaši typu I (sklo) vybavenej dávkovacou pumpičkou.

Liek je dostupný v troch veľkostiach balenia: 30, 60 a 120 vstrekov. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glaxo Group Ltd
Greenford, Middlesex, UB6 0NN Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

<{DD/MM/RRRR}> <{DD mesiac RRRR}>10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA): http://www.emea.europa.eu/

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.