ATRIANCE 5 MG/ML INFÚZNY INTRAVENÓZNY ROZTOK sol inf 6x50 ml/250 mg (liek.inj.skl.)

SPC
;.

Imunizácia s použitím živých očkovacích látok môže spôsobiť infekciu u hostiteľov s oslabeným imunitným systémom. Z tohto dôvodu sa neodporúčajú imunizácie živými očkovacími látkami.

Liečba nelarabínom sa spájala s leukopéniou, trombocytopéniou, anémiou a neutropéniou (vrátane febrilnej neutropénie). Pravidelne sa musí monitorovať kompletný krvný obraz vrátane počtu trombocytov (pozri časť 4.2 a časť 4.8).

Odporúča sa, aby pacienti liečení nelarabínom dostali intravenóznu hydratáciu v súlade so štandardnou lekárskou praxou pre liečbu hyperurikémie u pacientov vystavených riziku vzniku syndrómu lýzy tumoru. U pacientov vystavených riziku vzniku hyperurikémie sa má zvážiť použitie alopurinolu.

Starší pacienti

Klinické štúdie s nelarabínom nezahŕňali dostatočný počet pacientov vo veku 65 a viac rokov, aby bolo možné určiť, či odpovedali na liečbu inak ako mladší pacienti. V exploračnej analýze sa zvyšujúci sa vek, hlavne vek 65 a viac rokov, zdal byť spojený so zvyšujúcim sa výskytom neurologických nežiaducich udalostí.

Karcinogenita a mutagenita

Neuskutočnili sa štúdie karcinogenity nelarabínu. Je však známe, že nelarabín je genotoxický pre cicavčie bunky (pozri časť 5.3).
Upozornenie týkajúce sa sodíka

Tento liek obsahuje 1,725 mg/ml (75 mmol) sodíka. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie


Nelarabín a ara-G významne neinhibovali aktivitu hlavných pečeňových izoenzýmov CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 alebo CYP3A4 cytochrómu P450 (CYP) in vitro.

Súbežné podávanie nelarabínu v kombinácii s inhibítormi adenozíndeaminázy, ako je pentostatín, sa neodporúča. Súbežné podávanie môže znížiť účinnosť nelarabínu a/alebo zmeniť profil nežiaducich udalostí oboch liečiv.

4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití nelarabínu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu zahŕňajúcu malformácie (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí, avšak expozícia počas gravidity bude pravdepodobne viesť k anomáliám a malformáciám plodu.

Nelarabín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak pacientka otehotnie počas liečby nelarabínom, musí byť informovaná o možnom riziku pre plod.

Sexuálne aktívni muži aj ženy majú používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a ešte aspoň tri mesiace po ukončení liečby.

Nie je známy účinok nelarabínu na fertilitu u ľudí. Na základe farmakologického účinku tejto látky sú nežiaduce účinky na fertilitu možné. S pacientmi sa má vhodným spôsobom prediskutovať plánovanie rodičovstva.

Nie je známe, či sa nelarabín alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka. Vylučovanie nelarabínu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Avšak vzhľadom k možnému výskytu závažných nežiaducich reakcií u dojčiat sa má dojčenie prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti liečení nelarabínom sú potenciálne vystavení riziku vzniku somnolencie počas liečby a
počas niekoľkých dní po liečbe. Pacienti musia byť upozornení, že somnolencia môže mať vplyv na vykonávanie činností, ktoré si vyžadujú zručnosť, ako je vedenie vozidla.

4.8 Nežiaduce účinky


Údaje z klinických štúdií

Údaje z pivotných klinických štúdií
Bezpečnostný profil z pivotných klinických štúdií pri odporúčaných dávkach nelarabínu u dospelých (1500 mg/m2) a detí (650 mg/m2) je založený na údajoch získaných od 103 dospelých a 84 pediatrických pacientov. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce udalosti boli únava; gastrointestinálne poruchy; hematologické poruchy; respiračné poruchy; poruchy nervového systému; a pyrexia. Neurotoxicita je toxicita limitujúca dávku spojená s liečbou nelarabínom (pozri časť 4.4).

Na klasifikáciu frekvencie sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až
<1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000) a veľmi zriedkavé
(<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


MedDRA uprednostnený výraz
(výrazy)

Infekcie a nákazy
Dospelí (1500 mg/m2) N=103 (%)
Deti (650 mg/m2) N=84 (%)

Infekcia (vrátane nasledujúcich, ale neobmedzujúcich sa len
na ne; sepsa, bakterémia, pneumónia, plesňová infekcia)

Veľmi časté: 40 (39) Veľmi časté: 13 (15)

V dospelej populácii sa vyskytlo jedno dodatočné hlásenie o progresívnej multifokálnej leukoencefalopatii potvrdenej biopsiou.
U pacientov, ktorí dostávali liečbu nelarabínom, sa vyskytli hlásenia o oportúnnych infekciách, ktoré boli niekedy fatálne.Benígne a malígne nádory (cysty a polypy)

Syndróm lýzy tumoru (pozri aj Údaje z „compassionate use“ programu a iných ako pivotných štúdií)

Časté: 1 (1) N/AOchorenia krvi a lymfatického systému

Febrilná neutropénia Veľmi časté: 12 (12) Časté: 1 (1) Neutropénia Veľmi časté: 83 (81) Veľmi časté: 79 (94) Leukopénia Časté: 3 (3) Veľmi časté: 32 (38) Trombocytopénia Veľmi časté: 89 (86) Veľmi časté: 74 (88) Anémia Veľmi časté: 102 (99) Veľmi časté: 80 (95)


Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia N/A Časté: 5 (6) Hypokalciémia Časté: 3 (3) Časté: 7 (8) Hypomagneziémia Časté: 4 (4) Časté: 5 (6) Hypokaliémia Časté: 4 (4) Veľmi časté: 9 (11) Anorexia Časté: 9 (9) N/A


Psychiatrické poruchy a ochorenia
MedDRA uprednostnený výraz
(výrazy)
Dospelí (1500 mg/m2) N=103 (%)
Deti (650 mg/m2) N=84 (%)

Stav zmätenosti Časté: 8 (8) Časté: 2 (2)Poruchy nervového systému

Záchvaty (vrátane kŕčov, grand mal kŕčov, status epilepticus)


Časté: 1 (1) Časté: 5 (6)
Amnézia Časté: 3 (3) N/A Somnolencia Veľmi časté: 24 (23) Časté: 6 (7)

Periférne neurologické poruchy
(senzorické a motorické)

Veľmi časté: 22 (21) Veľmi časté: 10 (12)

Hypoestézia Veľmi časté: 18 (17) Časté: 5 (6) Parestézia Veľmi časté: 15 (15) Časté: 3 (4) Ataxia Časté: 9 (9) Časté: 2 (2) Porucha rovnováhy Časté: 2 (2) N/A
Tremor Časté: 5 (5) Časté: 3 (4) Závrat Veľmi časté: 22 (21) N/A
Bolesť hlavy Veľmi časté: 15 (15) Veľmi časté: 14 (17) Dysgeúzia Časté: 3 (3) N/A
Vyskytli sa aj hlásenia o udalostiach spojených s demyelinizáciou a ascendentnými periférnymi neuropatiami s klinickým obrazom podobným ako pri Guillainov-Barrého syndróme.
U jedného jedinca v pediatrickej skupine sa vyskytla fatálna neurologická udalosť, ktorou bol status epilepticus.Ochorenia oka

Rozmazané videnie Časté: 4 (4) N/ACievne poruchy

Hypotenzia Časté: 8 (8) N/AOchorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Pleurálny výpotok Časté: 10 (10) N/A Piskot pri dýchaní Časté: 5 (5) N/A Dyspnoe Veľmi časté: 21 (20) N/A Kašeľ Veľmi časté: 26 (25) N/A


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Hnačka Veľmi časté: 23 (22) Časté: 2 (2) Stomatitída Časté: 8 (8) Časté: 1 (1)
MedDRA uprednostnený výraz
(výrazy)
Dospelí (1500 mg/m2) N=103 (%)
Deti (650 mg/m2) N=84 (%)

Dávenie Veľmi časté: 23 (22) Časté: 8 (10) Bolesť brucha Časté: 9 (9) N/A
Zápcha Veľmi časté: 22 (21) Časté: 1 (1) Nauzea Veľmi časté: 42 (41) Časté: 2 (2)


Ochorenia pečene a žlčových ciest
Hyperbilirubinémia Časté: 3 (3) Časté: 8 (10) Zvýšené hladiny transamináz N/A Veľmi časté: 10 (12)

Zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy

Časté: 6 (6) N/APoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť Časté: 8 (8) N/A Myalgia Veľmi časté: 13 (13) N/A Artralgia Časté: 9 (9) Časté: 1 (1) Bolesť chrbta Časté: 8 (8) N/A
Bolesť v končatine Časté: 7 (7) Časté: 2 (2)Poruchy obličiek a močovej sústavy

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Časté: 2 (2) Časté: 5 (6)Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Edém Veľmi časté: 11 (11) N/A Abnormálna chôdza Časté: 6 (6) N/A Periférny edém Veľmi časté: 15 (15) N/A
Pyrexia Veľmi časté: 24 (23) Časté: 2 (2) Bolesť Veľmi časté: 11 (11) N/A
Únava Veľmi časté: 51 (50) Časté: 1 (1) Asténia Veľmi časté: 18 (17) Časté: 5 (6)


Údaje zo štúdií/„compassionate use“ programu NCI a štúdií fázy I
Okrem nežiaducich reakcií pozorovaných v pivotných klinických štúdiách sú k dispozícii aj údaje získané od 875 pacientov zo štúdií/„compassionate use“ programu NCI (694 pacientov) NCI a štúdií fázy I nelarabínu (181 pacientov). Boli pozorované nasledujúce ďalšie nežiaduce reakcie:

Benígne a malígne nádory (vrátane cýst a polypov)

Syndróm lýzy tumoru - 7 prípadov (pozri časť 4.2 a časť 4.4)
4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Nelarabín bol podávaný v klinických štúdiách v dávke do 75 mg/kg (približne 2250 mg/m2) denne počas 5 dní pediatrickému pacientovi, v dávke do 60 mg/kg (približne 2400 mg/m2) denne počas 5 dní
5 dospelým pacientom a v dávke do 2900 mg/m2 u ďalších 2 dospelých v 1., 3. a 5. deň.

Symptómy a príznaky

Je pravdepodobné, že predávkovanie nelarabínom by viedlo k ťažkej neurotoxicite (pravdepodobne zahŕňajúcej paralýzu, kómu), myelosupresii a potenciálne k úmrtiu. Pri dávke 2200 mg/m2 podávanej v 1., 3. a 5. deň každých 21 dní došlo u 2 pacientov k významnej ascendentnej senzorickej neuropatii
3. stupňa. Vyšetrenia MRI u 2 pacientov preukázali výsledky konzistentné s demyelinizačným
procesom v mieche.

Liečba

Neexistuje žiadne známe antidotum pre predávkovanie nelarabínom. Má sa poskytnúť podporná starostlivosť v súlade so správnou klinickou praxou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastické látky, antimetabolity, analógy purínov, ATC kód: L01B B 07

Nelarabín je prekurzor analógu deoxyguanozínu ara-G. Nelarabín je rýchlo demetylovaný adenozíndeaminázou (ADA) na ara-G a potom intracelulárne fosforylovaný deoxyguanozínkinázou a deoxycytidínkinázou na 5’-monofosfátový metabolit. Monofosfátový metabolit je následne konvertovaný na aktívnu 5’-trifosfátovú formu, ara-GTP. Kumulácia ara-GTP v leukemických
blastoch umožňuje preferenčnú inkorporáciu ara-GTP do kyseliny deoxyribonukleovej (DNA), ktorá vedie k inhibícii syntézy DNA. To má za následok smrť bunky. K cytotoxickým účinkom nelarabínu môžu prispievať aj iné mechanizmy. In vitro sú T-bunky citlivejšie na cytotoxické účinky nelarabínu ako B-bunky.
Klinické štúdie

Štúdie u dospelých

V otvorenej štúdii uskutočnenej Skupinou B pre výskum rakoviny a leukémie (Cancer and Leukaemia Group B) a Juhozápadnou onkologickou skupinou (Southwest Oncology Group) bola bezpečnosť a účinnosť nelarabínu hodnotená u 39 dospelých s T-bunkovou akútnou lymfoblastickou leukémiou
(T-ALL) alebo lymfoblastickým lymfómom (T-LBL). Dvadsiatiôsmi z 39 dospelých mali recidívu alebo boli refraktérni na najmenej dva predchádzajúce indukčné režimy a boli vo veku 16 až 65 rokov (priemer 34 rokov). Nelarabín v dávke 1500 mg/m2/deň bol podávaný intravenózne v priebehu dvoch hodín v 1., 3. a 5. deň 21-dňového cyklu. Piati z 28 pacientov (18%) [95% IS: 6%-37%] liečených nelarabínom dosiahli úplnú odpoveď (počet blastov v kostnej dreni ≤ 5%, žiaden iný dôkaz o ochorení a úplná obnova počtu krviniek v periférnej krvi). Celkovo 6 pacienti (21%) [95% IS: 8%-41%]
dosiahli úplnú odpoveď s obnovou krvotvorby alebo bez nej. Čas do dosiahnutia úplnej odpovede
pri oboch klasifikáciách odpovede bol v rozsahu od 2,9 do 11,7 týždňov. Trvanie odpovede (pri oboch klasifikáciách odpovede (n = 5) bolo v rozsahu medzi 15 a 195+ týždňami. Medián celkového prežívania bol 20,6 týždňov [95% IS: 10,4-36,4]. Prežívanie po jednom roku bolo 29% [95% IS:
12%-45%].

Pediatrické štúdie

V otvorenej, multicentrickej štúdii uskutočnenej Skupinou pre výskum onkologických ochorení u detí
(Childrens Oncology Group) bol nelarabín podávaný intravenózne v priebehu 1 hodiny počas 5 dní
151 pacientom vo veku ≤ 21 rokov, z ktorých 149 malo recidivujúcu alebo refraktérnu T-bunkovú akútnu lymfoblastickú leukémiu (T-ALL) alebo T-bunkový lymfoblastický lymfóm (T-LBL). Osemdesiatštyri (84) pacientov, z ktorých 39 dostalo dva alebo viaceré predchádzajúce indukčné režimy a z ktorých 31 dostalo jeden predchádzajúci indukčný režim, bolo liečených nelarabínom
v dávke 650 mg/m2/deň podávaných intravenózne v priebehu 1 hodiny denne počas 5 po sebe nasledujúcich dní a jeho podanie sa zopakovalo každých 21 dní.

Z 39 pacientov, ktorí dostali dva alebo viaceré predchádzajúce indukčné režimy, 5 (13%) [95% IS:
4%-27%] dosiahlo úplnú odpoveď (počet blastov v kostnej dreni ≤ 5%, žiaden iný dôkaz o ochorení a úplná obnova počtu krviniek v periférnej krvi) a 9 (23%) [95% IS: 11%-39%] dosiahlo úplnú odpoveď s úplnou obnovou krvotvorby alebo bez nej. Trvanie odpovede pri oboch klasifikáciách odpovede
bolo v rozsahu medzi 4,7 a 36,4 týždňami a medián celkového prežívania bol 13,1 týždňov [95% IS:
8.7-17.4] a prežívanie po jednom roku bolo 14% [95% IS: 3%-26%].

Celkovo trinásť (42%) z 31 pacientov liečených jedným predchádzajúcim indukčným režimom dosiahlo úplnú odpoveď. Deväť z týchto 31 pacientov neodpovedalo na predchádzajúcu indukciu (refraktérni pacienti). Štyria (44%) z deviatich refraktérnych pacientov dosiahli úplnú odpoveď na nelarabín.

Tento liek bol schválený za takzvaných „mimoriadnych okolností“.
To znamená, že v dôsledku zriedkavosti ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o prínosoch a rizikách tohto lieku.
Európska lieková agentúra (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a toto SPC bude podľa potreby aktualizované.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nelarabín je prekurzorom analógu deoxyguanozínu ara-G. Nelarabín je rýchlo demetylovaný adenozíndeaminázou (ADA) na ara-G a potom intracelulárne fosforylovaný deoxyguanozínkinázou a deoxycytidínkinázou na 5’-monofosfátový metabolit. Monofosfátový metabolit je následne konvertovaný na aktívnu 5’-trifosfátovú formu, ara-GTP. Kumulácia ara-GTP v leukemických
blastoch umožňuje preferenčnú inkorporáciu ara-GTP do kyseliny deoxyribonukleovej (DNA), ktorá vedie k inhibícii syntézy DNA. To má za následok smrť bunky. K cytotoxickým účinkom nelarabínu môžu prispievať aj iné mechanizmy. In vitro sú T-bunky citlivejšie na cytotoxické účinky nelarabínu ako B-bunky.

V analýze skrížených štúdií s použitím údajov zo štyroch štúdií fázy I bola farmakokinetika nelarabínu a ara-G charakterizovaná u pacientov mladších ako 18 rokov a u dospelých pacientov s refraktérnou leukémiou alebo lymfómom.

Absorpcia

Dospelí

Plazmatické hodnoty Cmax ara-G sa obvykle dosiahli po ukončení infúzie nelarabínu a obvykle boli vyššie ako hodnoty Cmax nelarabínu, čo svedčí o rýchlej a rozsiahlej konverzii nelarabínu na ara-G. Po infúzii nelarabínu v dávke 1500 mg/m2 podávaných v priebehu dvoch hodín dospelým pacientom bola priemerná (%CV) plazmatická hodnota Cmax nelarabínu 13,9 µM (81%) a priemerná hodnota AUCinf nelarabínu bola 13,5 µM (56%). Priemerná plazmatická hodnota Cmax ara-G bola 115 µM (16%) a priemerná hodnota AUCinf ara-G bola 571 µM.h (30%).

Intracelulárna Cmax ara-GTP sa dosiahla v priebehu 3 až 25 hodín v 1. deň. Priemerná (%CV) intracelulárna hodnota Cmax ara-GTP bola 95,6 µM (139%) a priemerná intracelulárna hodnota AUC ara-GTP bola 2214 µM.h (263%) pri takejto dávke.

Pediatrickí pacienti

Po infúzii nelarabínu v dávke 400 alebo 650 mg/m2 podávaných v priebehu jednej hodiny 6 pediatrickým pacientom bola, po úprave vzhľadom k dávke 650 mg/m2, priemerná (%CV) plazmatická hodnota Cmax nelarabínu 45,0 µM (40%) a priemerná hodnota AUCinf nelarabínu bola
38,0 M.h (39%). Priemerná plazmatická hodnota Cmax ara-G bola 60,1 µM (17%) a priemerná hodnota
AUCinf ara-G bola 212 µM.h (18%).

Distribúcia

Nelarabín a ara-G sa v rozsiahlej miere distribuujú do celého tela, a to na základe kombinovaných farmakokinetických údajov z fázy I s nelarabínom v dávkach 104 až 2900 mg/m2. Konkrétne u nelarabínu bola priemerná (%CV) hodnota VSS 115 l/m2 (159%) u dospelých pacientov a 89,4 l/m2 (278%) u pediatrických pacientov. U ara-G bola priemerná hodnota VSS/F 44,8 l/m2 (32%) u dospelých pacientov a 32,1 l/m2 (25%) u detských pacientov.

Nelarabín a ara-G sa neviažu v značnom rozsahu na ľudské plazmatické bielkoviny (menej ako 25%)
in vitro a väzba je nezávislá od koncentrácií nelarabínu alebo ara-G do 600 µM.

Po podávaní nelarabínu buď denne, alebo v schéme 1., 3., 5. deň, nebola pozorovaná kumulácia nelarabínu alebo ara-G v plazme.
Intracelulárne koncentrácie ara-GTP v leukemických blastoch boli merateľné počas dlhej doby po podaní nelarabínu. Intracelulárny ara-GTP sa kumuloval po opakovanom podávaní nelarabínu. Pri schéme 1., 3. a 5. deň bola hodnota Cmax približne o 50% vyššia ako hodnota Cmax v 1. deň a hodnota AUC(0-t) bola približne o 30% vyššia ako hodnota AUC(0-T) v 1. deň.

Metabolizmus

Hlavná metabolická dráha nelarabínu je O-demetylácia adenozíndeaminázou, ktorá vedie k tvorbe ara-G, ktorý sa hydrolyzuje na guanín. Okrem toho sa časť nelarabínu hydrolyzuje na metylguanín, ktorý sa O-demetyluje na guanín. Guanín je N-deaminovaný na xantín, ktorý je ďalej oxidovaný na kyselinu močovú.

Eliminácia

Nelarabín a ara-G sa rýchlo vylučujú z plazmy s polčasom približne 30 minút (nelarabín) a 3 hodiny (ara-G). Tieto zistenia boli preukázané u pacientov s refraktérnou leukémiou alebo lymfómom, ktorým bola podávaná dávka 1500 mg/m2 nelarabínu (dospelí) alebo 650 mg/m2 (deti).

Kombinované farmakokinetické údaje z fázy I s nelarabínom v dávkach 104 až 2900 mg/m2 svedčia o tom, že v 1. deň je priemerná (%CV) hodnota klírensu (Cl) nelarabínu 138 l/h/m2 (104%) u dospelých pacientov a 125 l/h/m2 (214%) u pediatrických pacientov (n = 65 dospelých, n = 21 pediatrických pacientov). Zjavný klírens ara-G (Cl/F) je v 1. deň porovnateľný medzi dvoma skupinami [9,5 l/h/m2 (35%) u dospelých pacientov a 10,8 l/h/m2 (36%) u pediatrických pacientov].

Nelarabín a ara-G sú čiastočne vylučované obličkami. Priemerná urinárna exkrécia nelarabínu bola 5,3% podanej dávky a priemerná urinárna exkrécia ara-G bola 23,2% podanej dávky, a to u
28 dospelých pacientov v priebehu 24 hodín po infúzii nelarabínu v 1. deň. Renálny klírens bol v priemere 9,0 l/h/m2 (151%) pre nelarabín a 2,6 l/h/m2 (83%) pre ara-G u 21 dospelých pacientov.

Vzhľadom k tomu, že časový priebeh intracelulárneho ara-GTP bol predĺžený, nebolo možné presne odhadnúť jeho eliminačný polčas.

Deti
U pacientov mladších ako 4 roky sú k dispozícii obmedzené klinické farmakologické údaje. Kombinované farmakokinetické údaje z fázy I s nelarabínom v dávkach 104 až 2900 mg/m2 svedčia
o tom, že hodnoty klírensu (Cl) a VSS nelarabínu a ara-G sú porovnateľné medzi dvoma skupinami.
Ďalšie údaje týkajúce sa farmakokinetiky nelarabínu a ara-G v pediatrickej populácii sú poskytnuté v ďalších podčastiach.

Pohlavie

Pohlavie nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku nelarabínu alebo ara-G. Intracelulárne hodnoty Cmax a AUC(0-t) ara-GTP pri rovnakej veľkosti dávky boli v priemere 2- až 3-násobne vyššie u dospelých žien ako u dospelých mužov.

Rasa

Vplyv rasy na farmakokinetiku nelarabínu a ara-G sa osobitne neskúmal. V analýze skrížených farmakokinetických/farmakodynamických štúdií nemala rasa žiadny zjavný vplyv na farmakokinetiku nelarabínu, ara-G alebo intracelulárneho ara-G.
Porucha funkcie obličiek

Farmakokinetika nelarabínu a ara-G nebola osobitne skúmaná u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov. Nelarabín sa vylučuje obličkami v malom rozsahu (5 až
10% podanej dávky). Ara-G sa vylučuje obličkami vo väčšom rozsahu (20 až 30% podanej dávky nelarabínu). Dospelí a deti boli v klinických štúdiách kategorizovaní do troch skupín podľa funkcie obličiek: s normálnou funkciou obličiek s Clcr vyšším ako 80 ml/min (n = 56), s miernou poruchou funkcie obličiek s Clcr rovnajúcim sa 50 až 80 ml/min (n = 12) a so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek s Clcr nižším ako 50 ml/min (n = 2). Priemerný zjavný klírens (Cl/F) ara-G bol približne o 7% nižší u pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek (pozri časť 4.2). Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré umožňujú poskytnúť odporúčanie pre dávku pre pacientov s Clcr nižším ako 50 ml/min.

Starší pacienti

Vek nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku nelarabínu alebo ara-G. Znížená funkcia obličiek, ktorá je častejšia u starších pacientov, môže znížiť klírens ara-G (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nežiaduce reakcie, ktoré neboli pozorované v klinických štúdiách, ale ktoré boli pozorované u zvierat pri expozičných hladinách podobných klinickým expozičným hladinám a s možným významom
pre klinické použitie boli nasledujúce: nelarabín spôsobil histopatologické zmeny vakuolizácie centrálneho nervového systému (bielej hmoty) a degeneratívne zmeny mozgu, mozočka a miechy opíc po liečbe nelarabínom podávaným denne počas 23 dní, pri expozíciách nižších ako je terapeutická expozícia u ľudí. Nelarabín vykazoval in vitro cytotoxicitu voči monocytom a makrofágom.

Karcinogenita

Neuskutočnili sa štúdie karcinogenity nelarabínu.

Mutagenita

Nelarabín bol mutagénny voči L5178Y/TK bunkám myšieho lymfómu s metabolickou aktiváciou a bez nej.

Reprodukčná toxicita

V porovnaní s kontrolnými skupinami nelarabín spôsobil zvýšený výskyt fetálnych malformácií, anomálií a zmien u králikov, keď bol podávaný v dávkach rovnajúcich sa približne 24% dávky pre dospelého človeka na základe mg/m2 počas obdobia organogenézy. Bol pozorovaný rázštep podnebia u králikov, ktorým bola podávaná dávka približne 2-násobne vyššia ako dávka pre dospelého človeka, chýbajúce prsty u králikov, ktorým bola podávaná dávka rovnajúca sa približne 79% dávky pre dospelého človeka, pričom pri všetkých dávkach boli pozorované chýbajúci žlčník, prídavné pľúcne
laloky, spojené alebo dodatočné sternebrae a oneskorená osifikácia. Prírastok telesnej hmotnosti matky
a telesná hmotnosť plodu boli znížené u králikov, ktorým bola podávaná dávka približne 2-násobne vyššia ako dávka pre dospelého človeka.

Fertilita

Neuskutočnili sa štúdie na zvieratách hodnotiace účinky nelarabínu na fertilitu. Nepozorovali sa však žiadne nežiaduce účinky na semenníky alebo vaječníky opíc, ktorým bol nelarabín podávaný intravenózne v dávkach rovnajúcich sa približne 32% dávky pre dospelého človeka na základe mg/m2 počas 30 po sebe nasledujúcich dní.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný
Voda na injekciu
Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) Hydroxid sodný (na úpravu pH)

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Atriance je po otvorení injekčnej liekovky stabilný až 8 hodín pri teplote do 30°C.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčné liekovky z číreho skla (typ I) s bromobutylovou gumovou zátkou bez obsahu latexu, utesnené hliníkovým viečkom.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 50 ml. Atriance sa dodáva v balení so 6 injekčnými liekovkami.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Musia sa dodržiavať bežné postupy pre náležité zaobchádzanie s protirakovinovými liekmi a ich likvidáciu, predovšetkým:

- Personál musí byť školený na zaobchádzanie a prenos lieku.

- Gravidné ženy nesmú pracovať s týmto liekom.

- Personál zaobchádzajúci s týmto liekom musí počas zaobchádzania/prenosu používať ochranný odev vrátane masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

- Všetky pomôcky použité pri aplikácii alebo čistení, vrátane rukavíc, sa musia uložiť do vysokorizikových, odpadových vriec určených na spálenie pri vysokej teplote. Tekutý odpad sa musí spláchnuť veľkým množstvom vody.

- Pri náhodnom kontakte s kožou alebo očami sa postihnuté miesto musí okamžite a dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.PRÍLOHA II


A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE B. PODMIENKY REGISTRÁCIE
C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
A. DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE


Meno a adresa výrobcu výrobcov zodpovedného za uvoľnenie šarže


Glaxo Operations UK Ltd.
Harmire Road Barnard Castle Durham, DL12 8DT Veľká BritániaB. PODMIENKY REGISTRÁCIE


• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné

• ĎALŠIE PODMIENKY

Systém dohľadu nad liekmi

Držiteľ rozhodnutia o registrácii (Marketing Authorisation Holder, MAH) musí zabezpečiť zavedenie a fungovanie systému dohľadu nad liekmi, ako je uvedené vo verzii 0 poskytnutej v Module 1.8.1 žiadosti o rozhodnutie o registrácii, pred uvedením lieku do obehu a počas jeho predaja.

Plán riadenia rizík

MAH sa zaväzuje vykonať štúdie a ďalšie aktivity týkajúce sa dohľadu nad liekmi, ktoré sú podrobne uvedené v pláne dohľadu nad liekmi, ako je odsúhlasené vo verzii 3 plánu riadenia rizík (Risk Management Plan, RMP) poskytnutej v Module 1.8.2 žiadosti o rozhodnutie o registrácii a akékoľvek následné aktualizácie RMP odsúhlasené CHMP.

V súlade so smernicou CHMP pre systémy riadenia rizík pre lieky na humánne použitie má byť aktualizovaný RMP predkladaný v rovnakom čase ako ďalšia periodicky aktualizovaná správa o bezpečnosti (Periodic Safety Update Report, PSUR).

Okrem toho sa má aktualizovaný RMP predkladať

• pri obdržaní novej informácie, ktorá môže mať vplyv na súčasné bezpečnostné špecifikácie, plán dohľadu nad liekmi alebo aktivity pre minimalizáciu rizika
• do 60 dní od dosiahnutia dôležitého (dohľad nad liekmi alebo minimalizácia rizika) míľnika
• na žiadosť EMEA
C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná v určenom časovom rámci nasledujúci program štúdií, ktorých výsledky budú tvoriť základ každoročného prehodnotenia pomeru prínosu a rizika.

Klinické aspekty

1. Žiadateľ sa zaviazal poskytnúť údaje z prebiehajúcej COG štúdie AALL0434. Počiatočné údaje o bezpečnosti budú predložené, keď budú k dispozícii (predpokladá sa, že v roku 2010), konečné údaje budú predložené, keď budú k dispozícii (predpokladá sa, že v roku 2016).
2. Žiadateľ sa zaviazal poskytnúť údaje z postmarketingovej pozorovacej štúdie pre Atriance
v indikovanej populácii pacientov mladších ako 21 rokov, ktorí dostávajú nelarabín v dávke
650 mg/m2. Protokol bude predložený v priebehu 1 mesiaca po udelení rozhodnutia o registrácii. Každoročné správy budú predkladané ako súčasť každoročného prehodnotenia rozhodnutia o registrácii vydaného za mimoriadnych okolností. Prehľad štúdie bude predložený do 6 mesiacov po ukončení štúdie (predpokladá sa, že v roku 2012).PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA1. NÁZOV LIEKU


Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Nelarabín2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)


Jeden ml obsahuje 5 mg nelarabínu.3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK


Chlorid sodný, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková/ hydroxid sodný.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


Infúzny intravenózny roztok

6 x 50 ml injekčné liekovky

250 mg/50 ml5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA


Na vnútrožilové použitie.Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIEPo otvorení injekčnej liekovky je stabilný až 8 hodín pri teplote do 30ºC.10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Veľká Británia.12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písmesa akceptuje.
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA INJEKČNEJ LIEKOVKE1. NÁZOV LIEKU


Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Nelarabín2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)


Jeden ml obsahuje 5 mg nelarabínu.3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK


Chlorid sodný, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková/ hydroxid sodný.4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH


Infúzny intravenózny roztok250 mg/50 ml5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA


Na vnútrožilové použitie.Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE


EXP9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIEPo otvorení injekčnej liekovky je stabilný až 8 hodín pri teplote do 30ºC.10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Veľká Británia.12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE


Č. šarže14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA


Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME


Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písmesa akceptuje.B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV'
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok NelarabínPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
• Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
• Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Atriance a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám podajú Atriance

3. Ako používať Atriance

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Atriance

6. Ďalšie informácie1. ČO JE ATRIANCE A NA ČO SA POUŽÍVA


Atriance patrí do skupiny liekov používaných na liečbu niektorých typov rakoviny.

Atriance sa používa na liečbu pacientov:

• s typom leukémie, ktorá sa nazýva T-bunková akútna lymfoblastická leukémia. Leukémia spôsobuje abnormálne zvýšenie počtu bielych krviniek v tele a niekedy aj v krvi. Typ leukémie sa vzťahuje na typ bielych krviniek, ktoré sú najviac postihnuté. V tomto prípade sú to krvinky nazývané lymfoblasty.
• s typom lymfómu, ktorý sa nazýva T-bunkový lymfoblastický lymfóm. Tento lymfóm je spôsobený veľkým množstvom lymfoblastov, typom bielej krvinky.

Ak máte nejaké otázky o Vašom ochorení, porozprávajte sa so svojím lekárom.2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ ATRIANCE


Nesmiete (alebo Vaše dieťa nesmie, ak je tento liek určený jemu) dostať Atriance

• ak ste alergický (precitlivený) (alebo ak Vaše dieťa je alergické (precitlivené), ak je tento liek určený jemu) na nelarabín alebo na niektorú z ďalších zložiek Atriance.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Atriance

Pri používaní Atriance boli hlásené závažné neurologické vedľajšie účinky. Príznaky zahŕňali zmenený duševný stav (napr. únavu), účinky na nervový systém (napr. kŕče, pocit zníženej citlivosti alebo mravenčenia, slabosť a paralýzu). Váš lekár Vás bude kvôli týmto príznakom pravidelne kontrolovať (pozri aj Možné vedľajšie účinky).

Skôr ako Vám podajú tento liek, Váš lekár musí tiež vedieť:

• keď máte (alebo keď Vaše dieťa má, ak je tento liek určený jemu) akékoľvek problémy s obličkami alebo pečeňou. Je možné, že Vašu dávku Atriance bude potrebné upraviť.
• keď ste nedávno boli očkovaný (alebo keď Vaše dieťa bolo nedávno očkované, ak je
tento liek určený jemu), alebo plánujete očkovanie živou očkovacou látkou (napríklad proti detskej obrne, ovčím kiahňam, týfu).
• keď ste tehotná, plánujete otehotnieť.
• keď plánujete splodiť dieťa.
Atriance môže poškodiť dieťa počaté pred, počas alebo krátko po liečbe. Musíte používať účinný spôsob antikoncepcie. Poraďte sa so svojím lekárom.
• keď dojčíte. Počas liečby s Atriance musíte prerušiť dojčenie. Porozprávajte sa so svojím lekárom o možnostiach, ktoré máte.
Ak sa Vás niektoré z vyššie uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi. Užívanie iných liekov
Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate ešte iné lieky alebo ste v poslednom čase užívali nejaké lieky. Zahŕňa to akékoľvek rastlinné prípravky alebo lieky, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Ak počas liečby s Atriance začnete užívať akékoľvek iné lieky, nezabudnite to oznámiť svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Atriance sa neodporúča pre tehotné ženy. Môže poškodiť dieťa, ak bolo počaté pred, počas alebo krátko po liečbe. Odporúča sa, aby ste sa so svojím lekárom porozprávali o účinnom spôsobe antikoncepcie. Nesnažte sa otehotnieť/splodiť dieťa, kým Vám Váš lekár nepovie, že je to bezpečné.

Muži, ktorí chcú splodiť dieťa, sa so svojím lekárom musia poradiť o plánovaní rodičovstva alebo o liečbe. Ak počas liečby s Atriance dôjde k tehotenstvu, musíte to okamžite povedať svojmu lekárovi.

Nie je známe, či Atriance prechádza do materského mlieka. Počas liečby s Atriance musíte prerušiť dojčenie. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Pozri „Buďte zvlášť opatrný pri Atriance“.Vedenie vozidla a obsluha strojov

Atriance môže u ľudí spôsobiť pocit ospalosti alebo spavosti, počas liečby aj počas niekoľkých dní po liečbe. Ak sa cítite unavený alebo slabý, neveďte vozidlo a neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Atriance

Tento liek obsahuje najmenej 23 mg sodíka v jednej dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
3. AKO POUŽÍVAŤ ATRIANCE


Podaná dávka Atriance bude závisieť:

• od plochy povrchu Vášho tela/tela Vášho dieťaťa (ak je tento liek určený jemu) (ktorú Váš lekár vypočíta podľa telesnej výšky a hmotnosti).
• od výsledkov krvných vyšetrení vykonaných pred liečbou

Dospelí a mladiství (vo veku 16 rokov a starší)

Zvyčajná dávka je 1500 mg/m2 plochy povrchu tela denne.

Lekár alebo zdravotná sestra Vám podá vhodnú dávku Atriance formou infúzie (po kvapkách). Zvyčajne sa podáva infúziou do žily hornej končatiny trvajúcou po dobu približne 2 hodín.

Infúziu Vám budú podávať jedenkrát denne v 1., 3. a 5. deň liečby. Táto schéma liečby sa za normálnych okolností bude opakovať každé tri týždne. Liečba sa môže meniť, a to v závislosti od výsledkov Vašich pravidelných krvných vyšetrení.

Deti a mladiství (vo veku 21 rokov a mladší)

Zvyčajná dávka je 650 mg/m2 plochy povrchu tela denne.

Lekár alebo zdravotná sestra Vám/Vášmu dieťaťu (ak je tento liek určený jemu) podá vhodnú dávku Atriance formou infúzie (po kvapkách). Zvyčajne sa podáva infúziou do žily hornej končatiny trvajúcou po dobu približne 1 hodiny.

Vám/Vášmu dieťaťu (ak je tento liek určený jemu) budú podávať infúziu jedenkrát denne počas 5 dní. Táto schéma liečby sa za normálnych okolností bude opakovať každé tri týždne. Liečba sa môže meniť, a to v závislosti od výsledkov pravidelných krvných vyšetrení.

Ukončenie liečby s Atriance

O ukončení liečby rozhodne Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Atriance môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov hlásená pri používaní Atriance bola pozorovaná u dospelých, detí a
mladistvých. Niektoré z vedľajších účinkov boli hlásené častejšie u dospelých pacientov. Príčinna tohto nie je známa.

Ak máte akékoľvek obavy, porozprávajte sa o nich so svojím lekárom.
Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí liečených s Atriance.

• Príznaky infekcie. Atriance môže znížiť počet bielych krviniek a znížiť Vašu odolnosť voči infekcii (vrátane zápalu pľúc). Toto môže dokonca ohrozovať život. Príznaky infekcie zahŕňajú: horúčku
závažné zhoršenie Vášho celkového stavu
lokálne príznaky ako sú bolesť v hrdle, bolestivé ústa alebo problémy s močením (napríklad pocit pálenia pri močení, čo môže byť infekcia močových ciest)

Ak sa u Vás prejaví niektorý z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Urobí Vám krvné vyšetrenie, ktorým preverí možné zníženie počtu bielych krviniek.

Ďalšie veľmi časté vedľajšie účinky
• Zmeny citlivosti v rukách alebo nohách, svalová slabosť prejavujúca sa ťažkosťami so vstávaním zo stoličky, alebo ťažkosťami s chôdzou (periférna neuropatia); znížená citlivosť na jemný dotyk alebo na bolesť; abnormálny pocit ako je pálenie a pichanie, pocit, že niečo lezie po koži.
• Pocit celkovej slabosti a únavy (prechodná anémia). V niektorých prípadoch môžete potrebovať transfúziu krvi.
• Neobvyklá tvorba modrín alebo krvácanie, ktoré sú spôsobené znížením počtu krvných buniek zodpovedných za zrážanie krvi. Toto môže viesť k závažnému krvácaniu po relatívne malých zraneniach ako je malé porezanie. Zriedkavo to môže viesť k závažnejšiemu krvácaniu (hemorágia). Poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako minimalizovať riziko krvácania.
• Pocit spavosti a ospalosti; bolesť hlavy; závrat.
• Dýchavičnosť, ťažké alebo namáhavé dýchanie; kašeľ.
• Žalúdočné ťažkosti (pocit na vracanie); vracanie/dávenie (vomitus); hnačka; zápcha.
• Bolesť svalov.
• Opuch častí tela spôsobený nahromadením abnormálneho množstva tekutiny (edém).
• Vysoká telesná teplota (horúčka); unavenosť; pocit slabosti/straty sily.

Ak sa niektorý z vyššie uvedených príznakov stane problémovým, povedzte to lekárovi.

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí liečených s Atriance:

• Silné, nekontrolovateľné svalové sťahy často sprevádzané bezvedomím, čo môže byť spôsobené epileptickým záchvatom (záchvaty).
• Nemotornosť a nedostatočná koordinácia pohybov ovplyvňujúca rovnováhu, chôdzu, pohyby končatín alebo očí, alebo reč.
• Mimovoľné rytmické chvenie jednej alebo viacerých končatín (tras).
• Svalová slabosť (pravdepodobne spojená s periférnou neuropatiou - pozri vyššie), bolesť kĺbov, bolesť chrbta; bolesť v rukách a nohách zahŕňajúca pocit mravenčenia a zníženej citlivosti.
• Znížený krvný tlak.
• Chudnutie a nechutenstvo (anorexia); bolesť žalúdka; bolestivé ústa, vredy alebo zápal v ústnej dutine.
• Problémy s pamäťou, pocit dezorientovanosti; rozmazané videnie; zmena alebo strata vnímania chuti (dysgeúzia).
• Nahromadenie tekutiny v okolí pľúc vedúce k bolesti na hrudníku a ťažkostiam s dýchaním
(pleurálny výpotok); piskot pri dýchaní
• Zvýšené množstvo bilirubínu v krvi, čo môže spôsobiť zožltnutie kože a vyvolať pocit letargie.
• Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi.
• Zvýšené hladiny kreatinínu v krvi (prejav problémov s obličkami, čo môže viesť k menej častému močeniu).
• Uvoľňovanie obsahu nádorových buniek (syndróm lýzy nádoru), čo môže spôsobiť zaťaženie organizmu ďalším stresom. Počiatočné príznaky zahŕňajú pocit na vracanie a vracanie, dýchavičnosť, nepravidelný tlkot srdca, zakalený moč, letargiu a/alebo nepríjemný pocit v kĺboch. Ak sa tento vedľajší účinok vyskytne, s najväčšou pravdepodobnosťou sa vyskytne
po prvej dávke. Váš lekár urobí náležité opatrenia, aby minimalizoval riziko vzniku tohto vedľajšieho účinku.
• Nízke hladiny niektorých látok v krvi:
- nízke hladiny vápnika, čo môže spôsobiť svalové kŕče, kŕče alebo kŕčovité sťahy brucha
- nízke hladiny horčíka, čo môže spôsobiť svalovú slabosť, zmätenosť, "trhavé" pohyby, vysoký krvný tlak, nepravidelný srdcový rytmus a znížené reflexy so závažne nízkymi hladinami horčíka v krvi.
- nízke hladiny draslíka, čo môže spôsobiť pocit slabosti
- nízke hladiny glukózy, čo môže spôsobiť pocit na vracanie, potenie, slabosť, mdlobu, zmätenosť alebo halucinácie.

Ak sa niektorý z vyššie uvedených príznakov stane problémovým, povedzte to lekárovi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ ATRIANCE


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Atriance po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľa a injekčná liekovka. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Atriance je po otvorení injekčnej liekovky stabilný až 8 hodín pri teplote do 30°C.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE Čo Atriance obsahuje

• Liečivo Atriance je nelarabín. Jeden ml infúzneho intravenózneho roztoku Atriance obsahuje
5 mg nelarabínu. Jedna injekčná liekovka obsahuje 250 mg nelarabínu.

• Ďalšie zložky sú chlorid sodný, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný.

Ako vyzerá Atriance a obsah balenia

Infúzny intravenózny roztok Atriance je číry, bezfarebný roztok. Dodáva sa v čírych sklenených injekčných liekovkách s gumovou zátkou bez obsahu latexu a utesnených hliníkovým viečkom.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 50 ml.

Atriance sa dodáva v balení so 6 injekčnými liekovkami.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Glaxo Group Limited, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Veľká Británia.
Výrobca

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations): Harmire Road, Barnard
Castle, County Durham DL12 8DT, Veľká Británia.Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


België/Belgique/Belgien
GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark
GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti
GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com


France
Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 4955000


Ísland
GlaxoSmithKline ehf.
Luxembourg/Luxemburg
GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgien
Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300

Malta
GlaxoSmithKline Malta
Tel: + 356 21 238131


Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich
GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska
GSK Commercial Sp. z.o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal
GlaxoSmithKline – Produtos
Farmacêuticos, Lda.
Tel: + 351 21 412 95 00
FI.PT@gsk.com

România
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tel: + 4021 3028 208


Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Tel: + 354 530 3700 Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Italia
GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 9218 111


Κύπρος
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd
Τηλ: + 357 22 89 95 01


Latvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687
lv-epasts@gsk.com

Lietuva
GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)31 67 09 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441
customercontactuk@gsk.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Tento liek bol schválený za „mimoriadnych okolností“.
To znamená, že kvôli zriedkavosti tohto ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o prínosoch a rizikách tohto lieku.
Európska lieková agentúra (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a podľa potreby aktualizovať túto písomnú informáciu.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. Sú tam aj odkazy na ďalšie internetové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

POKYNY NA UCHOVÁVANIE A LIKVIDÁCIU ATRIANCE Uchovávanie infúzneho intravenózneho roztoku Atriance
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Atriance je po otvorení injekčnej liekovky stabilný až 8 hodín pri teplote do 30ºC.

Pokyny na zaobchádzanie s Atriance a jeho likvidáciu

Musia sa dodržiavať bežné postupy pre náležité zaobchádzanie s protirakovinovými liekmi a ich likvidáciu, predovšetkým:
• Personál musí byť školený na zaobchádzanie a prenos lieku.
• Gravidné ženy nesmú pracovať s týmto liekom.
• Personál zaobchádzajúci s týmto liekom musí počas zaobchádzania/prenosu používať ochranný odev vrátane masky, ochranných okuliarov a rukavíc.
• Všetky pomôcky použité pri aplikácii alebo čistení, vrátane rukavíc, sa musia uložiť do vysokorizikových, odpadových vriec určených na spálenie pri vysokej teplote. Tekutý odpad sa musí spláchnuť veľkým množstvom vody.
• Pri náhodnom kontakte s kožou alebo očami sa postihnuté miesto musí okamžite a dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.