ATOZET 10 MG/20 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

SPC
T alebo o začatí liečby iným liekom obsahujúcim statín v najnižšej dávke a pri dôkladnom sledovaní.
· Ak sa objaví klinicky významné zvýšenie hladín CK (> 10-násobok HHN) alebo ak sa diagnostikuje rabdomyolýza alebo existuje podozrenie na jej prítomnosť, ATOZET sa má vysadiť.
· Vyskytli sa veľmi zriedkavé hlásenia o nekrotizujúcej myopatii sprostredkovanej imunitným systémom (IMNM) počas liečby alebo po liečbe statínmi, vrátane atorvastatínu. Klinicky je IMNM charakterizovaná slabosťou proximálneho svalu a zvýšením sérovej kreatínkinázy, ktoré pretrvávajú napriek vysadeniu liečby statínom.

Keďže je atorvastatín zložkou lieku ATOZET, riziko rabdomyolýzy je zvýšené v prípade, ak sa ATOZET podáva súbežne s určitými liekmi, ktoré môžu zvyšovať plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, ako sú silné inhibítory CYP3A4 alebo transportných proteínov (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdín, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV proteázy zahŕňajúce ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir a pod.). Riziko myopatie sa môže zvýšiť aj pri súbežnom užívaní s gemfibrozilom a inými derivátmi kyseliny fibrovej, boceprevirom, erytromycínom, niacínom, telaprevirom alebo kombináciou tipranaviru/ritonaviru. Ak je to možné, namiesto týchto liečiv sa majú zvážiť alternatívne (neinteragujúce) liečby. (Pozri časť 4.8.)

V prípadoch, kedy je súbežné podávanie týchto liečiv s liekom ATOZET nevyhnutné, má sa starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby. Keď pacienti užívajú lieky, ktoré zvyšujú plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, odporúča sa nižšia maximálna dávka lieku ATOZET. Okrem toho, v prípade silných inhibítorov CYP3A4 sa má zvážiť nižšia úvodná dávka lieku ATOZET a odporúča sa náležité klinické sledovanie týchto pacientov (pozri časť 4.5).

Súbežné užívanie lieku ATOZET a kyseliny fusidovej sa neodporúča, preto sa počas liečby kyselinou fusidovou môže zvážiť dočasné vysadenie lieku ATOZET (pozri časť 4.5).

Pečeňové enzýmy
V kontrolovaných skúšaniach súbežného podávania ezetimibu a atorvastatínu sa u pacientov pozorovali konsekutívne zvýšenia transamináz (≥ 3-násobok hornej hranice normálu [HHN]) (pozri časť 4.8).

Pred začiatkom liečby a pravidelne potom sa majú vykonávať vyšetrenia funkcie pečene. Pacientom, u ktorých sa objavia akékoľvek prejavy alebo príznaky poukazujúce na poškodenie pečene, sa majú vykonať vyšetrenia funkcie pečene. Pacientov, u ktorých sa objavia zvýšené hladiny transamináz, je potrebné sledovať dovtedy, kým sa abnormalita (abnormality) neupraví na pôvodný stav. Ak zvýšenie transamináz väčšie ako 3-násobok HHN pretrváva, odporúča sa zníženie dávky alebo vysadenie lieku ATOZET.

ATOZET sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú ochorenie pečene v anamnéze.

Insuficiencia pečene
Vzhľadom na to, že účinky zvýšenej expozície ezetimibu u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou insuficienciou pečene nie sú známe, ATOZET sa u nich neodporúča (pozri časť 5.2).

Fibráty
Bezpečnosť a účinnosť ezetimibu podávaného s fibrátmi neboli stanovené, súbežné podávanie lieku ATOZET a fibrátov sa preto neodporúča (pozri časť 4.5).

Cyklosporín
Ak sa začína podávať ATOZET počas liečby cyklosporínom, je potrebná opatrnosť. U pacientov užívajúcich ATOZET a cyklosporín sa majú sledovať koncentrácie cyklosporínu (pozri časť 4.5).

Antikoagulanciá
Ak je ATOZET pridaný k warfarínu, k inému kumarínovému antikoagulanciu alebo k fluindiónu, je potrebné náležite sledovať medzinárodný normalizovaný pomer (International Normalised Ratio, INR) (pozri časť 4.5).

Predchádzanie cievnej mozgovej príhode pomocou výrazného zníženia hladín cholesterolu (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, SPARCL)
V post-hoc analýze podtypov cievnej mozgovej príhody u pacientov bez koronárnej choroby srdca (KCHS), ktorí mali v nedávnej minulosti cievnu mozgovú príhodu alebo prechodný ischemický záchvat (TIA), sa u pacientov, ktorým sa začalo podávať 80 mg atorvastatínu v porovnaní s placebom, objavil vyšší výskyt hemoragickej cievnej mozgovej príhody. Zvýšené riziko sa zaznamenalo najmä u pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou v anamnéze alebo s lakunárnym infarktom pri vstupe do skúšania. U pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou alebo lakunárnym infarktom v anamnéze je pomer rizík a prínosov 80 mg atorvastatínu nejasný a pred začatím liečby sa má starostlivo zvážiť možné riziko hemoragickej cievnej mozgovej príhody (pozri časť 5.1).

Intersticiálne ochorenie pľúc
Pri užívaní niektorých statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi prejavy patrí dyspnoe, neproduktívny kašeľ a zhoršenie celkového zdravotného stavu (únava, chudnutie a horúčka). Ak je podozrenie, že sa u pacienta objavilo intersticiálne ochorenie pľúc, liečbu statínmi je nutné prerušiť.

Diabetes mellitus
Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú glukózu v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať úroveň hyperglykémie, pri ktorej je potrebná štandardná diabetická liečba. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi, a preto nemá byť dôvodom na ukončenie liečby statínmi. U rizikových pacientov (glykémia nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia) je potrebné sledovať klinický stav aj biochemické parametre v súlade s miestnymi odporúčaniami.

Pomocná látka
ATOZET obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie

Atorvastatín, zložka lieku ATOZET, sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4) a je substrátom transportných proteínov, napr. transportéru spätného vychytávania v pečeni OATP1B1. Súbežné podávanie liekov, ktoré inhibujú CYP3A4 alebo transportné proteíny, môže viesť k zvýšeným plazmatickým koncentráciám atorvastatínu a k zvýšenému riziku myopatie. Riziko sa môže zvýšiť aj pri súbežnom podávaní lieku ATOZET s inými liekmi, ktoré majú potenciál vyvolávať myopatiu, ako sú deriváty kyseliny fibrovej a ezetimib (pozri časť 4.4).

Farmakokinetické interakcie

ATOZET
Pri súbežnom podávaní ezetimibu s atorvastatínom neboli pozorované žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.

Účinky iných liekov na ATOZET

Ezetimib

Antacidá: Súbežné podávanie antacíd znížilo mieru absorpcie ezetimibu, ale nemalo žiadny vplyv na biologickú dostupnosť ezetimibu. Toto zníženie miery absorpcie sa nepovažuje za klinicky významné.

Cholestyramín: Súbežné podávanie cholestyramínu znížilo priemernú plochu pod krivkou (AUC) celkového ezetimibu (ezetimib + glukuronid ezetimibu) približne o 55 %. Prírastok zníženia cholesterolu lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL-C) v dôsledku pridania lieku ATOZET k cholestyramínu môže byť touto interakciou zmenšený (pozri časť 4.2).

Cyklosporín: V skúšaní, ktorého sa zúčastnilo osem pacientov po transplantácii obličky s klírensom kreatinínu > 50 ml/minna stabilnej dávke cyklosporínu, mala jednorazová 10 mg dávka ezetimibu za následok 3,4‑násobné (rozsah 2,3 až 7,9-násobné) zvýšenie priemernej hodnoty AUC celkového ezetimibu v porovnaní so zdravou kontrolnou populáciou z iného skúšania, v ktorom pacienti dostávali ezetimib samotný (n = 17). V inom skúšaní pacient po transplantácii obličky so závažnou renálnou insuficienciou, ktorý dostával cyklosporín a viacero iných liekov, preukázal 12-násobne väčšiu expozíciu celkovému ezetimibu v porovnaní so súbežnými kontrolnými pacientmi, ktorí dostávali ezetimib samotný. V dvojdobom skríženom skúšaní u dvanástich zdravých jedincov viedlo denné podávanie ezetimibu 20 mg počas 8 dní spolu s jednorazovou 100 mg dávkou cyklosporínu na 7. deň k priemernému nárastu AUC cyklosporínu o 15 % (rozsah: 10 % pokles až 51 % nárast) v porovnaní s jednorazovou 100 mg dávkou samotného cyklosporínu. Kontrolované skúšanie účinku súbežného podávania ezetimibu na expozíciu cyklosporínu u pacientov po transplantácii obličky sa nevykonalo. Keď sa začína podávať ATOZET počas liečby cyklosporínom, je potrebná opatrnosť. U pacientov užívajúcich ATOZET a cyklosporín sa majú sledovať koncentrácie cyklosporínu (pozri časť 4.4).

Fibráty: Súbežné podávanie fenofibrátu alebo gemfibrozilu zvýšilo koncentrácie celkového ezetimibu približne o 1,5‑násobok alebo približne o 1,7-násobok, v uvedenom poradí. Hoci sa tieto zvýšenia nepovažujú za klinicky významné, súbežné podávanie lieku ATOZET s fibrátmi sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Atorvastatín

Inhibítory CYP3A4: preukázalo sa, že silné inhibítory CYP3A4 vedú k výrazne zvýšeným koncentráciám atorvastatínu (pozri tabuľku 1 a osobitné informácie nižšie). Ak je to možné, má sa predísť súbežnému podávaniu silných inhibítorov CYP3A4 (napr. cyklosporín, telitromycín, klaritromycín, delavirdín, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol a inhibítory HIV proteázy zahŕňajúce ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir a pod.). V prípadoch, kedy nie je možné vyhnúť sa súbežnému podávaniu týchto liekov s liekom ATOZET, majú sa zvážiť nižšie úvodné a maximálne dávky lieku ATOZET a odporúča sa náležité klinické sledovanie pacienta (pozri tabuľku 1).

Stredne silné inhibítory CYP3A4 (napr. erytromycín, diltiazem, verapamil a flukonazol) môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Pri užívaní erytomycínu v kombinácii so statínmi sa pozorovalo zvýšené riziko myopatie. Interakčné skúšania hodnotiace účinky amiodarónu alebo verapamilu na atorvastatín neboli vykonané. O amiodaróne a verapamile je známe, že inhibujú aktivitu CYP3A4 a súbežné podávanie s liekom ATOZET môže viesť k zvýšenej expozícii atorvastatínu. Pri súbežnom užívaní so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 sa má preto zvážiť nižšia maximálna dávka lieku ATOZET a odporúča sa náležité klinické sledovanie pacienta. Na začiatku užívania inhibítora alebo po úpravách dávky inhibítora sa odporúča náležité klinické sledovanie.

Induktory cytochrómu P450 3A4: Súbežné podávanie atorvastatínu s induktormi cytochrómu P450 3A4 (napr. efavirenz, rifampicín, ľubovník bodkovaný) môže viesť ku kolísavým zníženiam plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Z dôvodu duálneho mechanizmu interakcie rifampicínu (indukcia cytochrómu P450 3A4 a inhibícia transportéru spätného vychytávania v pečeni OATP1B1) sa odporúča súbežné podávanie lieku ATOZET s rifampicínom v rovnakom čase, pretože oneskorené podanie atorvastatínu po podaní rifampicínu bolo spojené s významným znížením plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Účinok rifampicínu na koncentrácie atorvastatínu v hepatocytoch nie je však známy a ak nie je možné predísť súbežnému podávaniu, u pacientov sa má starostlivo sledovať účinnosť.

Inhibítory transportných proteínov: Inhibítory transportných proteínov (napr. cyklosporín) môžu zvýšiť systémovú expozíciu atorvastatínu (pozri tabuľku 1). Účinok inhibície transportérov spätného vychytávania v pečeni na koncentrácie atorvastatínu v hepatocytoch nie je známy. Ak nie je možné predísť súbežnému podávaniu, odporúča sa zníženie dávky lieku ATOZET a klinické sledovanie účinnosti (pozri tabuľku 1).

Gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrovej: Užívanie samotných fibrátov je ojedinele spojené s udalosťami súvisiacimi so svalmi vrátane rabdomyolýzy. Riziko týchto udalostí sa môže zvýšiť pri súbežnom užívaní derivátov kyseliny fibrovej a atorvastatínu.

Ezetimib: Užívanie samotného ezetimibu je spojené s udalosťami súvisiacimi so svalmi vrátane rabdomyolýzy. Riziko týchto udalostí sa preto môže zvýšiť pri súbežnom užívaní ezetimibu a atorvastatínu. Odporúča sa náležité klinické sledovanie týchto pacientov.

Cholestipol: Pri súbežnom podávaní cholestipolu s atorvastatínom boli plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov znížené (o približne 25 %). Ak sa však atorvastatín a cholestipol podávali súbežne, účinky na hladinu lipidov boli väčšie, ako pri podávaní každého z liečiv osamote.

Kyselina fusidová: Interakčné skúšania s atorvastatínom a kyselinou fusidovou neboli vykonané. Tak ako pri ostatných statínoch, pri súbežnom podávaní atorvastatínu a kyseliny fusidovej sa počas skúseností po uvedení lieku na trh hlásili udalosti súvisiace so svalmi vrátane rabdomyolýzy. Mechanizmus tejto interakcie nie je známy. Pacientov je potrebné pozorne sledovať a môže byť vhodné dočasné vysadenie liečby liekom ATOZET.

Kolchicín:Hoci sa interakčné skúšania s atorvastatínom a kolchicínom nevykonali, pri súbežnom podávaní atorvastatínu a kolchicínu sa hlásili prípady myopatie a pri predpisovaní atorvastatínu s kolchicínom sa má postupovať s opatrnosťou.

Boceprevir: Pri podávaní s boceprevirom bola expozícia atorvastatínu zvýšená. Ak sa vyžaduje súbežné podávanie lieku ATOZET, má sa zvážiť začiatok podávania s najnižšou možnou dávkou lieku ATOZET so vzostupnou úpravou dávky na požadovaný klinický účinok pri sledovaní bezpečnosti, bez prekročenia dennej dávky 10/20 mg. U pacientov, ktorí v súčasnosti užívajú liek ATOZET, nesmie počas súbežného podávania s boceprevirom dávka lieku ATOZET prekročiť dennú dávku 10/20 mg.

Účinky lieku ATOZET na farmakokinetiku iných liekov

Ezetimib

V predklinických skúšaniach sa zistilo, že ezetimib neindukuje enzýmy cytochrómu P450, ktoré metabolizujú liečivá. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie medzi ezetimibom a liečivami, o ktorých je známe, že sú metabolizované cytochrómami P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 a 3A4 alebo N-acetyltransferázou.

Antikoagulanciá: V skúšaní, ktorého sa zúčastnilo dvanásť zdravých dospelých mužov, nemalo súbežné podávanie ezetimibu (10 mg jedenkrát denne) významný účinok na biologickú dostupnosť warfarínu a protrombínový čas. Po uvedení lieku na trh sa však vyskytli hlásenia o zvýšení medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov, ktorým bol ezetimib pridaný k warfarínu alebo k fluindiónu. Ak sa ATOZET pridáva k warfarínu, k inému kumarínovému antikoagulantu alebo k fluindiónu, má sa primerane monitorovať INR (pozri časť 4.4).

Atorvastatín

Digoxín: Pri súbežnom podávaní viacnásobných dávok digoxínu a 10 mg atorvastatínu sa koncentrácie digoxínu v rovnovážnom stave mierne zvýšili. Pacienti, ktorí užívajú digoxín, musia byť náležite sledovaní.

Perorálne kontraceptíva: súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnym kontraceptívom spôsobuje zvýšenia plazmatických koncentrácií noretisterónu a etinylestradiolu.

Warfarín: V klinickom skúšaní u pacientov dostávajúcich dlhodobú liečbu warfarínom spôsobilo súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 80 mg denne s warfarínom malé zníženie protrombínového času o približne 1,7 sekúnd počas prvých 4 dní podávania dávky, ktoré sa upravilo na normálnu hodnotu v priebehu 15 dní liečby atorvastatínom. Hoci sa hlásili len veľmi zriedkavé prípady klinicky významných interakcií s antikoagulanciami, má sa pred začiatkom liečby liekom ATOZET a dostatočne často na začiatku liečby u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulanciá stanoviť protrombínový čas, aby sa zaistilo, že nedôjde k žiadnej významnej zmene protrombínového času. Po preukázaní stabilného protrombínového času môže byť protrombínový čas monitorovaný v intervaloch obvykle odporúčaných pre pacientov liečených kumarínovými antikoagulanciami. Ak sa dávka lieku ATOZET zmení alebo preruší, je potrebné zopakovať rovnaký postup. U pacientov, ktorí neužívali antikoagulanciá, nebola liečba atorvastatínom spojená s krvácaním alebo so zmenami v protrombínovom čase.

Tabuľka 1
Účinok súbežne podávaných liekov na farmakokinetiku atorvastatínu

Súbežne podávaný liek
a dávkovací režim
Atorvastatín
ATOZET
Dávka (mg)
Zmena v AUC&
Klinické odporúčanie#
500 mg tipranaviru BID/200 mg ritonaviru BID, 8 dní (14. až 21. deň)
40 mg v 1. deň, 10 mg v 20. deň
↑ 9,4-násobne
V prípadoch, kedy je súbežné podávanie s liekom ATOZET nevyhnutné, neprekračujte dávku 10/10 mg lieku ATOZET denne. Odporúča sa klinické sledovanie týchto pacientov.
cyklosporín 5,2 mg/kg/deň, stabilná dávka
10 mg OD počas 28 dní
↑ 8,7-násobne
400 mg lopinaviru BID/100 mg ritonaviru BID, 14 dní
20 mg OD počas 4 dní
↑ 5,9-násobne
V prípadoch, kedy je súbežné podávanie s liekom ATOZET nevyhnutné, odporúčajú sa nižšie udržiavacie dávky lieku ATOZET. Pri dávkach lieku ATOZET prekračujúcich 10/20 mg sa odporúča klinické sledovanie týchto pacientov.
500 mg klaritromycínu BID, 9 dní
80 mg OD počas 8 dní
↑ 4,4-násobne
400 mg sachinaviru BID/300 mg ritonaviru BID od 5. - 7. dňa, zvýšené na 400 mg BID v 8. dni) 5. - 18. deň, 30 minút po podaní dávky atorvastatínu
40 mg OD počas 4 dní
↑ 3,9-násobne
V prípadoch, kedy je súbežné podávanie s liekom ATOZET nevyhnutné, odporúčajú sa nižšie udržiavacie dávky lieku ATOZET. Pri dávkach lieku ATOZET prekračujúcich 10/40 mg sa odporúča klinické sledovanie týchto pacientov.
300 mg darunaviru BID/
100 mg ritonaviru BID, 9 dní
10 mg OD počas 4 dní
↑ 3,3-násobne
200 mg itrakonazolu OD, 4 dni
40 mg SD
↑ 3,3-násobne
700 mg fosamprenaviru BID/100 mg ritonaviru BID, 14 dní
10 mg OD počas 4 dní
↑ 2,5-násobne
1 400 mg fosamprenaviru BID, 14 dní
10 mg OD počas 4 dní
↑ 2,3-násobne
1 250 mg nelfinaviru BID, 14 dní
10 mg OD počas 28 dní
↑ 1,7-násobne^
Žiadne osobitné odporúčanie.
Grapefruitový džús, 240 ml OD*
40 mg SD
↑ 37 %
Súbežná konzumácia veľkého množstva grapefruitového džúsu a lieku ATOZET sa neodporúča.
240 mg diltiazemu OD, 28 dní
40 mg SD
↑ 51 %
Po začatí podávania dávky alebo po úpravách dávky diltiazemu sa odporúča náležité klinické sledovanie týchto pacientov.
500 mg erytromycínu QID, 7 dní
10 mg SD
↑ 33 %^
Odporúča sa nižšia maximálna dávka a klinické sledovanie týchto pacientov.
10 mg amlodipínu, jednorazová dávka
80 mg SD
↑ 18 %
Žiadne osobitné odporúčanie.
300 mg cimetidínu QID, 2 týždne
10 mg OD počas 4 týždňov
↓ menej ako 1 %^
Žiadne osobitné odporúčanie.
Suspenzia antacida obsahujúceho hydroxid horečnatý a hydroxid hlinitý, 30 ml QID, 2 týždne
10 mg OD počas 4 týždňov
↓ 35 %^
Žiadne osobitné odporúčanie.
600 mg efavirenzu OD, 14 dní
10 mg počas 3 dní
↓ 41 %
Žiadne osobitné odporúčanie.
600 mg rifampicínu OD, 7 dní (podávaných v rovnakom čase)
40 mg SD
↑ 30 %
Ak nie je možné predísť súbežnému podávaniu, odporúča sa súbežné podanie lieku ATOZET s rifampicínom v rovnakom čase s klinickým sledovaním.
600 mg rifampicínu OD, 5 dní (podávaných oddelene)
40 mg SD
↓ 80 %
600 mg gemfibrozilu BID, 7 dní
40 mg SD
↑ 35 %
Neodporúča sa.
160 mg fenofibrátu OD, 7 dní
40 mg SD
↑ 3 %
Neodporúča sa.
800 mg bocepreviru TID, 7 dní
40 mg SD
↑ 2,3-násobne
Odporúča sa nižšia úvodná dávka a klinické sledovanie týchto pacientov. Dávka lieku ATOZET nemá prekročiť dennú dávku 10/20 mg počas súbežného podávania s boceprevirom.

& Údaje uvedené ako x-násobok zmeny predstavujú jednoduchý pomer medzi súbežným podávaním a samotným atorvastatínom (t. j. 1-násobok = žiadna zmena). Údaje uvedené ako % zmena predstavujú % rozdiel v porovnaní so samotným atorvastatínom (t. j. 0 % = žiadna zmena).
# Klinický význam pozri v častiach 4.4 a 4.5.
* Obsahuje jednu alebo viacero zložiek, ktoré inhibujú CYP3A4 a môže zvýšiť plazmatické koncentrácie liekov metabolizovaných prostredníctvom CYP3A4. Príjem jedného 240 ml pohára grapefruitového džúsu tiež viedol k zníženiu AUC o 20,4 % aktívneho ortohydroxy metabolitu. Veľké množstvo grapefruitového džúsu (viac ako 1,2 l denne počas 5 dní) zvýšilo AUC atorvastatínu a AUC liečiva (atorvastatín a metabolity) 2,5-násobne.
^ Ekvivalent aktivity celkového atorvastatínu.
Zvýšenie je vyznačené ako „↑“, zníženie ako „↓“.
OD = jedenkrát denne; SD = jednorazová dávka; BID = dvakrát denne; TID = trikrát denne; QID = štyrikrát denne.

Tabuľka 2
Účinok atorvastatínu na farmakokinetiku súbežne podávaných liekov

Atorvastatín a dávkovací režim
Súbežne podávaný liek
ATOZET
Liek/dávka (mg)
Zmena v AUC&
Klinické odporúčanie
80 mg OD počas 10 dní
0,25 mg digoxínu OD, 20 dní
↑ 15 %
Pacienti, ktorí užívajú digoxín, musia byť náležite sledovaní.
40 mg OD počas 22 dní
Perorálne kontraceptívum OD, 2 mesiace
- 1 mg noretisterónu
- 35 μg etinylestradiolu↑ 28 %
↑ 19 %
Žiadne osobitné odporúčanie.
80 mg OD počas 15 dní
* 600 mg fenazónu, SD
↑ 3 %
Žiadne osobitné odporúčanie.
10 mg OD počas 4 dní
1 400 mg fosamprenaviru BID, 14 dní
↓ 27 %
Žiadne osobitné odporúčanie.

& Údaje uvedené ako % zmena predstavujú % rozdiel v porovnaní so samotným atorvastatínom (t. j. 0 % = žiadna zmena).
* Pri súbežnom podávaní viacnásobných dávok atorvastatínu a fenazónu sa preukázal malý alebo žiadny detegovateľný účinok v klírense fenazónu.
Zvýšenie je vyznačené ako „↑“, zníženie ako „↓“.
OD = jedenkrát denne; SD = jednorazová dávka; BID = dvakrát denne.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku
Ženy vo fertilnom veku majú počas liečby používať náležité antikoncepčné opatrenia (pozri časť 4.3).

Gravidita
Ateroskleróza je chronický proces a bežné prerušenie užívania liekov znižujúcich lipidy počas gravidity by malo mať len malý vplyv na dlhodobé riziko spojené s primárnou hypercholesterolémiou.

ATOZET
ATOZET je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3). Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití lieku ATOZET počas gravidity.

Súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu u gravidných potkanov naznačilo, že v súvislosti s testovaným produktom došlo k nárastu zmien na kostre „znížená osifikácia segmentov hrudnej kosti“ v skupine s vysokou dávkou ezetimibu/atorvastatínu. Môže to súvisieť s pozorovaným znížením telesných hmotností plodov. U gravidných králikov sa pozoroval nízky výskyt deformácií kostry (zrastené segmenty hrudnej kosti, zrastené kaudálne stavce a asymetrická zmena segmentov hrudnej kosti).

Atorvastatín
Bezpečnosť u gravidných žien nebola stanovená. Žiadne kontrolované klinické skúšania s atorvastatínom sa u gravidných žien neuskutočnili. Zriedkavo boli hlásené kongenitálne anomálie po intrauterinnej expozícii inhibítorom HMG-CoA reduktázy. Skúšania na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Ezetimib
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití ezetimibu počas gravidity.

Laktácia
ATOZET je počas laktácie kontraindikovaný. Z dôvodu možnosti závažných nežiaducich reakcií nemajú ženy užívajúce liek ATOZET dojčiť svoje deti. V skúšaniach na potkanoch sa zistilo, že ezetimib sa vylučuje do materského mlieka. U potkanov sú plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov podobné koncentráciám v mlieku. Nie je známe, či sa účinné zložky lieku ATOZET vylučujú do ľudského mlieka. (Pozri časť 4.3.)

Fertilita
S liekom ATOZET sa nevykonali žiadne skúšania fertility.

Atorvastatín
V skúšaniach na zvieratách nemal atorvastatín žiadny účinok na fertilitu samcov alebo samičiek.

Ezetimib
Ezetimib nemal žiadny účinok na fertilitu samcov a samičiek potkana.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ATOZET má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa však má vziať do úvahy, že sa hlásil závrat.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu
ATOZET (alebo súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu zodpovedajúce lieku ATOZET) sa hodnotil z hľadiska bezpečnosti u viac ako 2 400 pacientov v 7 klinických skúšaniach.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií
Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (³1/10); časté (³1/100 až < 1/10); menej časté (³1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (³1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

ATOZET
Trieda orgánových systémov
Nežiaduca reakcia
Frekvencia
Infekcie a nákazy
chrípka
menej časté
Psychické poruchy
depresia, insomnia, porucha spánku
menej časté
Poruchy nervového systému
závrat, dysgeúzia, bolesť hlavy, parestézia
menej časté
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
sínusová bradykardia
menej časté
Poruchy ciev
nával horúčavy
menej časté
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
dyspnoe
menej časté
Poruchy gastrointestinálneho traktu
hnačka
časté
nepríjemný pocit v bruchu, abdominálna dystenzia, bolesť brucha, bolesť v spodnej časti brucha, bolesť v hornej časti brucha, zápcha, dyspepsia, plynatosť, časté vyprázdňovanie čriev, gastritída, nauzea, nepríjemný pocit v žalúdku
menej časté
Poruchy kože a podkožného tkaniva
akné, žihľavka
menej časté
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
myalgia
časté
artralgia, bolesť chrbta, svalová únava, svalové spazmy, svalová slabosť, bolesť v končatine
menej časté
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
asténia, únava, malátnosť, edém
menej časté
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšenie ALT a/alebo AST, zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie kreatínkinázy (CK) v krvi, zvýšenie gamaglutamyltransferázy, zvýšenie pečeňových enzýmov, abnormálne výsledky funkcie pečene, zvýšenie telesnej hmotnosti
menej časté

Laboratórne hodnoty
V kontrolovaných klinických skúšaniach bola incidencia klinicky významných zvýšení sérových transamináz (ALT a/alebo AST ≥ 3-násobok HHN, konsekutívne) 0,6 % u pacientov liečených liekom ATOZET. Tieto zvýšenia boli vo všeobecnosti asymptomatické, neboli spojené s cholestázou a vrátili sa na východiskovú hodnotu spontánne alebo po prerušení liečby. (Pozri časť 4.4.)

Skúsenosti po uvedení lieku na trh a skúsenosti z ostatných klinických skúšaní
Pri používaní lieku ATOZET po jeho uvedení na trh alebo počas klinických skúšaní alebo pri používaní ezetimibu alebo atorvastatínu po ich uvedení na trh boli hlásené nasledujúce ďalšie nežiaduce reakcie:

Infekcie a nákazy: nazofaryngitída

Poruchy krvi a lymfatického systému: trombocytopénia

Poruchy imunitného systému: precitlivenosť vrátane anafylaxie, angioedému, vyrážky a žihľavky

Poruchy metabolizmu a výživy: znížená chuť do jedla, anorexia, hyperglykémia, hypoglykémia

Psychické poruchy: nočné mory

Poruchy nervového systému: hypoestézia, amnézia, periférna neuropatia

Poruchy oka: rozmazané videnie, porucha zraku

Poruchy ucha a labyrintu: tinitus, strata sluchu

Poruchy ciev: hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: kašeľ, bolesť hltana a hrtana, epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu: pankreatitída, gastroezofageálna refluxná choroba, eruktácia, vracanie, sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída, cholelitiáza, cholecystitída, cholestáza, zlyhanie pečene s fatálnym koncom alebo bez neho

Poruchy kože a podkožného tkaniva: alopécia, kožná vyrážka, pruritus, multiformný erytém, angioneurotický edém, bulózna dermatitída vrátane multiformného erytému, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: myopatia/rabdomyolýza, bolesť krku, opuch kĺbov, myozitída, nekrotizujúca myopatia sprostredkovaná imunitným systémom (IMNM)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: bolesť hrudníka, bolesť, periférny edém, pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: pozitívny výsledok na prítomnosť leukocytov v moči

Poranenia, otravy a komplikácie liečebného postupu: tendinopatia, niekedy komplikovaná ruptúrou

Nasledujúce nežiaduce udalosti boli hlásené v súvislosti s niektorými statínmi:
· sexuálna dysfunkcia
· výnimočné prípady výskytu intersticiálnej choroby pľúc najmä pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.4)
· diabetes mellitus: frekvencia bude závisieť od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšené triglyceridy, hypertenzia v anamnéze).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

ATOZET
V prípade predávkovania treba vykonať symptomatické a podporné opatrenia. Majú sa vykonať vyšetrenia funkcie pečene a sledovať sérové hladiny CK.

Ezetimib
V klinických skúšaniach bolo podávanie ezetimibu 50 mg/deň 15 zdravým jedincom až po dobu 14 dní alebo 40 mg/deň 18 pacientom s primárnou hyperlipidémiou až po dobu 56 dní vo všeobecnosti dobre tolerované. Bolo hlásených niekoľko prípadov predávkovania, väčšina nebola spojená s nežiaducimi účinkami. Hlásené nežiaduce účinky neboli závažné. U zvierat sa nepozorovala žiadna toxicita po jednorazových perorálnych dávkach 5 000 mg/kg ezetimibu u potkanov a myší a 3 000 mg/kg u psov.

Atorvastatín
Z dôvodu značnej väzby atorvastatínu na plazmatické bielkoviny sa nepredpokladá, že hemodialýza významne zvýši klírens atorvastatínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Látky upravujúce lipidy, Inhibítory HMG-CoA reduktázy v kombinácii s inými látkami upravujúcimi lipidy, ATC kód: C10BA05

ATOZET (ezetimib/atorvastatín) je liek znižujúci lipidy, ktorý selektívne inhibuje črevnú absorpciu cholesterolu a príbuzných rastlinných sterolov a inhibuje endogénnu syntézu cholesterolu.

Mechanizmus účinku

ATOZET
Plazmatický cholesterol pochádza z črevnej absorpcie a endogénnej syntézy. ATOZET obsahuje ezetimib a atorvastatín, dve látky znižujúce lipidy s komplementárnymi mechanizmami účinku. ATOZET znižuje zvýšený celkový cholesterol (celkový-C), LDL-C, apolipoproteín B (Apo B), triglyceridy (TG) a cholesterol nevysokodenzitných lipoproteínov (non-HDL-C) a zvyšuje cholesterol vysokodenzitných lipoproteínov (HDL-C) duálnou inhibíciou absorpcie a syntézy cholesterolu.

Ezetimib
Ezetimib inhibuje črevnú absorpciu cholesterolu. Ezetimib je perorálne aktívny a má mechanizmus účinku, ktorý sa líši od iných skupín látok znižujúcich cholesterol (napr. statíny, sekvestranty žlčových kyselín [živice], deriváty kyseliny fibrovej a rastlinné stanoly). Molekulovým cieľom ezetimibu je sterolový transportér Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), ktorý je zodpovedný za intestinálne vychytávanie cholesterolu a fytosterolov.

Ezetimib sa lokalizuje na kefkovitý lem tenkého čreva a inhibuje absorpciu cholesterolu, čo vedie k zníženiu dodávky črevného cholesterolu do pečene; statíny znižujú syntézu cholesterolu v pečeni a spoločne tieto odlišné mechanizmy zabezpečujú komplementárnu redukciu cholesterolu. V dvojtýždňovom klinickom skúšaní u 18 pacientov s hypercholesterolémiou ezetimib inhiboval črevnú absorpciu cholesterolu o 54 % v porovnaní s placebom.

Na určenie selektivity ezetimibu na inhibíciu absorpcie cholesterolu sa vykonala séria predklinických skúšaní. Ezetimib inhiboval absorpciu [14C]-cholesterolu bez účinku na absorpciu triglyceridov, mastných kyselín, žlčových kyselín, progesterónu, etinylestradiolu alebo v tukoch rozpustných vitamínov A a D.

Atorvastatín
Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, enzým limitujúci rýchlosť zodpovedný za premenu 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzýmu A na mevalonát, čo je prekurzor sterolov vrátane cholesterolu. V pečeni sú triglyceridy a cholesterol zabudované do lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL) a uvoľňované do plazmy k transportu do periférnych tkanív. Lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) sa tvoria z VLDL a sú primárne katabolizované cez receptor s vysokou afinitou k LDL (LDL receptor).

Atorvastatín znižuje plazmatické koncentrácie cholesterolu a sérové koncentrácie lipoproteínov inhibíciou HMG-CoA reduktázy a následne inhibíciou biosyntézy cholesterolu v pečeni a zvyšuje počet LDL receptorov pečene na povrchu bunky, čím sa urýchľuje absorpcia a katabolizmus LDL.

Atorvastatín znižuje tvorbu LDL a počet LDL častíc. Atorvastatín zapríčiňuje výrazné a trvalé zvýšenie aktivity LDL receptoru spojené s prospešnými zmenami kvality cirkulujúcich LDL častíc. Atorvastatín účinne znižuje hladiny LDL-C u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, čo je populácia, ktorá obvykle nereaguje na liečivá znižujúce lipidy.

V klinickom skúšaní sledujúcom odpoveď na liečbu v závislosti od dávky bolo dokázané, že atorvastatín znižuje koncentrácie celkového cholesterolu (30 % - 46 %), LDL-C (41 % - 61 %), apolipoproteínu B (34 % - 50 %) a triglyceridov (14 % - 33 %), pričom súčasne vyvolal vo variabilnej miere zvýšenie HDL‑C a apolipoproteínu A1. Tieto výsledky sú zhodné u pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou, non-familiárnymi formami hypercholesterolémie a zmiešanými hyperlipidémiami vrátane pacientov s diabetom mellitus nezávislým od inzulínu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

V kontrolovaných klinických skúšaniach ATOZET významne znížil celkový cholesterol, LDL-C, Apo B a TG a zvýšil HDL-C u pacientov s hypercholesterolémiou.

Primárna hypercholesterolémia
V placebom kontrolovanom skúšaní bolo 628 pacientov s hyperlipidémiou randomizovaných na užívanie placeba, ezetimibu (10 mg), atorvastatínu (10 mg, 20 mg, 40 mg alebo 80 mg) alebo na súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu zodpovedajúce lieku ATOZET (10/10, 10/20, 10/40 a 10/80) až po dobu 12 týždňov.

Pacienti dostávajúci všetky dávky lieku ATOZET boli porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali všetky dávky atorvastatínu. ATOZET znížil celkový‑C, LDL‑C, Apo B, TG a non‑HDL‑C a zvýšil HDL-C významne viac ako atorvastatín osamote. (Pozri tabuľku 3.)

Tabuľka 3
Odpoveď na ATOZET u pacientov s primárnou hyperlipidémiou
(Priemernáa % zmena oproti východiskovej hodnote bez liečbyb v 12. týždni)

Liečba
(denná dávka)
N
Celkový-C
LDL‑C
Apo B
TGa
HDL‑C
Non-HDL-C
Združené údaje (ATOZET všetky dávky)c
255
-41
-56
-45
-33
+7
-52
Združené údaje (atorvastatín všetky dávky)c
248
-32
-44
-36
-24
+4
-41
10 mg ezetimibu
65
-14
-20
-15
-5
+4
-18
Placebo
60
+4
+4
+3
-6
+4
+4
ATOZET v dávke10/10
65
-38
-53
-43
-31
+9
-49
10/20
62
-39
-54
-44
-30
+9
-50
10/40
65
-42
-56
-45
-34
+5
-52
10/80
63
-46
-61
-50
-40
+7
-58
Atorvastatín v dávke10 mg
60
-26
-37
-28
-21
+6
-34
20 mg
60
-30
-42
-34
-23
+4
-39
40 mg
66
-32
-45
-37
-24
+4
-41
80 mg
62
-40
-54
-46
-31
+3
-51

a Pri triglyceridoch medián % zmeny oproti východiskovej hodnote.
b Východisková hodnota – bez liečby liekom znižujúcim lipidy.
c ATOZET (10/10‑10/80 mg) združené dávky významne znížil celkový‑C, LDL‑C, Apo B, TG, non-HDL‑C a významne zvýšil hladinu HDL‑C v porovnaní so všetkými dávkami združeného atorvastatínu (10‑80 mg).

V kontrolovanom skúšaní TEMPO (Titration of Atorvastatin Versus Ezetimibe Add-On to Atorvastatin in Patients with Hypercholesterolaemia) dostávalo 184 pacientov s hladinou LDL-C ³ 2,6 mmol/l a £ 4,1 mmol/l a so stredne závažným rizikom pre KCHS 20 mg atorvastatínu počas minimálne 4 týždňov pred randomizáciou. Pacienti, ktorí nemali hladinu LDL-C < 2,6 mmol/l, boli randomizovaní na užívanie buď súbežne podávaného ezetimibu a atorvastatínu (zodpovedajúce lieku ATOZET 10/20) alebo 40 mg atorvastatínu počas 6 týždňov.

ATOZET 10/20 bol významne účinnejší ako zdvojnásobenie dávky atorvastatínu na 40 mg v ďalšom znižovaní celkového-C (‑20 % oproti ‑7 %), LDL-C (‑31 % oproti ‑11 %), Apo B (‑21 % oproti ‑8 %) a non-HDL-C (‑27 % oproti ‑10 %). Výsledné hodnoty HDL-C a TG medzi týmito dvomi terapeutickými skupinami sa významne nelíšili. Zároveň významne viac pacientov užívajúcich ATOZET 10/20 dosiahlo LDL-C < 2,6 mmol/l v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali 40 mg atorvastatínu, 84 % oproti 49 %.

V kontrolovanom skúšaní EZ-PATH (Ezetimibe Plus Atorvastatin Versus Atorvastatin Titration in Achieving Lower LDL-C Targets in Hypercholesterolaemic Patients) dostávalo 556 pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom s hladinou LDL-C ³ 1,8 mmol/l a £ 4,1 mmol/l 40 mg atorvastatínu počas minimálne 4 týždňov pred randomizáciou. Pacienti, ktorí nemali hladinu LDL-C < 1,8 mmol/l, boli randomizovaní na užívanie buď súbežne podávaného ezetimibu a atorvastatínu (zodpovedajúce lieku ATOZET 10/40) alebo 80 mg atorvastatínu počas 6 týždňov.

ATOZET 10/40 bol významne účinnejší ako zdvojnásobenie dávky atorvastatínu na 80 mg v ďalšom znižovaní celkového-C (‑17 % oproti ‑7 %), LDL-C (‑27 % oproti ‑11 %), Apo B (‑18 % oproti ‑8 %), TG (‑12 % oproti ‑6 %) a non-HDL-C (‑23 % oproti ‑9 %). Výsledné hodnoty HDL-C medzi týmito dvomi terapeutickými skupinami sa významne nelíšili. Zároveň významne viac pacientov užívajúcich ATOZET 10/40 dosiahlo LDL-C < 1,8 mmol/l v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali 80 mg atorvastatínu, 74 % oproti 32 %.

V placebom kontrolovanom 8-týždňovom skúšaní bolo 308 pacientov s hypercholesterolémiou užívajúcich atorvastatín a bez cieľovej hladiny LDL-C podľa národného vzdelávacieho programu o cholesterole (National Cholesterol Education Program, NCEP) (cieľová hladina LDL-C na základe východiskovej hladiny LDL-C a stavu rizika KCHS) randomizovaných na užívanie buď 10 mg ezetimibu, alebo placeba navyše k ich prebiehajúcej liečbe atorvastatínom.

Medzi pacientmi bez cieľovej hladiny LDL-C na začiatku (~83 %), významne viac pacientov užívajúcich ezetimib súbežne podávaný s atorvastatínom dosiahlo svoju cieľovú hodnotu LDL‑C v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo súbežne podávané s atorvastatínom, 67 % oproti 19 %. Ezetimib pridaný k liečbe atorvastatínom znížil LDL‑C významne viac ako placebo pridané k liečbe atorvastatínom, 25 % oproti 4 %. Ezetimib pridaný k liečbe atorvastatínom tiež významne znížil celkový‑C, Apo B a TG v porovnaní s placebom pridaným k liečbe atorvastatínom.'

V kontrolovanom 12-týždňovom skúšaní s 2 fázami bolo 1 539 pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom s hladinou LDL-C medzi 2,6 a 4,1 mmol/l užívajúcich 10 mg atorvastatínu denne randomizovaných na užívanie: 20 mg atorvastatínu, 10 mg rosuvastatínu alebo ATOZET 10/10. Po 6 týždňoch liečby (fáza I) boli pacienti užívajúci 20 mg atorvastatínu, ktorí nedosiahli hladinu LDL-C < 2,6 mmol/l, prestavení buď na 40 mg atorvastatínu, alebo na ATOZET 10/20 počas 6 týždňov (fáza II) a podobní pacienti užívajúci 10 mg rosuvastatínu počas fázy I boli prestavení buď na 20 mg rosuvastatínu, alebo na ATOZET 10/20. Zníženia LDL-C a porovnania medzi skupinou s liekom ATOZET a inými skúmanými liečebnými skupinami sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4
Odpoveď na ATOZET* u vysoko rizikových pacientov s hladinou LDL-C medzi 2,6 a 4,1 mmol/l užívajúcich na začiatku 10 mg atorvastatínu denne

Liečba
N
Zmena oproti východiskovej hodnote vyjadrená v percentách


Celkový-C
LDL-C
Apo B
TG
HDL-C
Non-HDL-C
Fáza I
Zmena z 10 mg atorvastatínuATOZET 10/10
120
-13,5
-22,2
-11,3
-6,0
+0,6
-18,3
20 mg atorvastatínu
480
-6,4§
-9,5§
-6,0
-3,9
-1,1
-8,1§
10 mg rosuvastatínu
939
-7,7§
-13,0§
-6,9#
-1,1
+1,1
-10,6§
Fáza II
Zmena z 20 mg atorvastatínuATOZET 10/20
124
-10,7
-17,4
-9,8
-5,9
+0,7
-15,1
40 mg atorvastatínu
124
-3,8 Þ
-6,9 Þ
-5,4
-3,1
+1,7
-5,8 Þ
Zmena z 10 mg rosuvastatínuATOZET 10/20
231
-11,8
-17,1
-11,9
-10,2
+0,1
-16,2
20 mg rosuvastatínu
205
-4,5Þ
-7,5 Þ
-4,1Þ
-3,2ß
+0,8
-6,4 Þ

* Súbežne podávaný ezetimib a atorvastatín zodpovedajúci lieku ATOZET 10/10 alebo ATOZET 10/20.
M-odhady (na základe metódy podľa Hubera; 95 % IS a hodnota p sa získali z dosadenia robustného modelu regresie s podmienkami pre liečbu a východiskový stav)
Geometrický priemer percentuálnej zmeny hladiny TG od východiskového stavu bol vypočítaný na základe spätnej premeny pomocou umocnenia modelových priemerov najmenších štvorcov (LS) a vyjadrený (geometrický priemer – 1) ako násobok 100
§ p < 0,001 oproti ATOZET 10/10
p < 0,01 oproti ATOZET 10/10
# p < 0,05 oproti ATOZET 10/10
Þ p < 0,001 oproti ATOZET 10/20
ßp < 0,05 oproti ATOZET 10/20

Tabuľka 4 neobsahuje údaje porovnávajúce účinky lieku ATOZET 10/10 alebo 10/20 s dávkami vyššími ako 40 mg atorvastatínu alebo 20 mg rosuvastatínu.

V placebom kontrolovanom skúšaní MIRACL (Myocardial Ischaemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering) boli pacienti s akútnym koronárnym syndrómom (IM bez Q-vlny alebo nestabilná angína) randomizovaní na užívanie atorvastatínu v dávke 80 mg/deň (n = 1 538) alebo placeba (n = 1 548). Liečba sa začala počas akútnej fázy po hospitalizácii a trvala 16 týždňov. Atorvastatín v dávke 80 mg/deň poskytol 16 % (p = 0,048) zníženie rizika kombinovaného primárneho cieľového ukazovateľa: úmrtie z akejkoľvek príčiny, IM bez fatálneho konca, resuscitovaná zástava srdca alebo angína pektoris s dôkazom ischémie myokardu vyžadujúcej hospitalizáciu. Bolo to spôsobené najmä 26 % znížením opätovných hospitalizácií pre angínu pektoris s dôkazom ischémie myokardu (p = 0,018).

ATOZET obsahuje atorvastatín. V placebom kontrolovanom skúšaní ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm) sa hodnotil účinok 10 mg atorvastatínu na KCHS s fatálnym koncom alebo bez neho u 10 305 pacientov s hypertenziou vo veku 40 - 80 rokov s hladinami TC ≤ 6,5 mmol/l a s minimálne tromi kardiovaskulárnymi rizikovým faktormi. Pacienti boli sledovaní počas mediánu dĺžky trvania 3,3 rokov. 10 mg atorvastatínu významne (p < 0,001) znížilo relatívne riziko: KCHS s fatálnym koncom plus IM bez fatálneho konca o 36 % (zníženie absolútneho rizika = 1,1 %); celkových kardiovaskulárnych udalostí a revaskularizačných výkonov o 20 % (zníženie absolútneho rizika = 1,9 %) a celkových koronárnych príhod o 29 % (zníženie absolútneho rizika = 1,4 %).

V placebom kontrolovanom skúšaní CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) sa hodnotil účinok 10 mg atorvastatínu na cieľové ukazovatele kardiovaskulárneho ochorenia (KVO) u 2 838 pacientov vo veku 40 - 75 rokov s diabetes mellitus 2. typu, jedným alebo viacerými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, LDL ≤ 4,1 mmol/l a TG ≤ 6,8 mmol/l. Pacienti boli sledovaní počas mediánu dĺžky trvania 3,9 rokov. 10 mg atorvastatínu významne (p < 0,05) znížilo: mieru výskytu závažných kardiovaskulárnych príhod o 37 % (zníženie absolútneho rizika = 3,2 %); riziko cievnej mozgovej príhody o 48 % (zníženie absolútneho rizika = 1,3 %) a riziko IM o 42 % (zníženie absolútneho rizika = 1,9 %).

Prospešný vplyv lieku ATOZET alebo ezetimibu na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu zatiaľ nebol preukázaný.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia (HoFH)
Dvojito zaslepené, randomizované, 12-týždňové skúšanie sa uskutočnilo u pacientov s klinickou a/alebo genotypovou diagnózou HoFH. Analyzovali sa údaje podskupiny pacientov (n = 36), ktorí dostávali pri vstupe do skúšania atorvastatín 40 mg. Zvýšenie dávky atorvastatínu zo 40 na 80 mg (n = 12) spôsobilo zníženie LDL‑C o 2 % od východiskovej hodnoty pri užívaní 40 mg atorvastatínu. Súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu zodpovedajúce lieku ATOZET (10/40 a 10/80 spoločne, n = 24), spôsobilo zníženie LDL‑C o 19 % od východiskového stavu pri užívaní 40 mg atorvastatínu. U týchto pacientov spôsobilo súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu zodpovedajúce lieku ATOZET (10/80, n = 12) zníženie LDL‑C o 25 % od východiskového stavu pri užívaní 40 mg atorvastatínu.

Po dokončení 12-týždňového skúšania boli vhodní pacienti (n = 35), ktorí dostávali 40 mg atorvastatínu na začiatku, priradení na súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu zodpovedajúce lieku ATOZET 10/40 až na ďalších 24 mesiacov. Po minimálne 4 týždňoch liečby sa dávka atorvastatínu mohla zdvojnásobiť na maximálnu dávku 80 mg. Na konci 24. mesiaca vyvolal liek ATOZET (10/40 a 10/80 spoločne) zníženie LDL-C, ktoré bolo totožné so znížením pozorovaným v 12-týždňovom skúšaní.

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky skúšaní pre liek ATOZET vo všetkých podskupinách pediatrickej populácie v liečbe hypercholesterolémie a zmiešanej hyperlipidémie (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

ATOZET
Preukázalo sa, že ATOZET je bioekvivalentný so súbežne podávanými zodpovedajúcimi dávkami tabliet ezetimibu a atorvastatínu.

Absorpcia

ATOZET
Účinky jedla s vysokým obsahom tukov na farmakokinetiku ezetimibu a atorvastatínu pri podávaní vo forme tabliet lieku ATOZET sú porovnateľné s účinkami, ktoré sa vyskytujú pri jednotlivých tabletách.

Ezetimib
Po perorálnom podaní je ezetimib rýchlo absorbovaný a extenzívne konjugovaný na farmakologicky aktívny fenolový glukuronid (ezetimib-glukuronid). Priemerné maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) ezetimib-glukuronidu sa dosiahnu za 1 až 2 hodiny a ezetimibu za 4 až 12 hodín. Absolútnu biologickú dostupnosť ezetimibu nemožno stanoviť, pretože zlúčenina je prakticky nerozpustná vo vodných médiách vhodných na injekciu.

Súbežné podanie jedla (jedál s vysokým obsahom tukov alebo bez tuku) nemalo žiadny vplyv na perorálnu biologickú dostupnosť ezetimibu podávaného vo forme 10 mg tabliet.

Atorvastatín
Atorvastatín sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje, maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu za 1 až 2 hodiny. Rozsah absorpcie vzrastá proporcionálne s dávkou atorvastatínu. Po perorálnom podaní je biologická dostupnosť atorvastatínu vo forme filmom obalených tabliet v porovnaní s perorálnym roztokom 95 – 99 %. Absolútna biologická dostupnosť atorvastatínu je približne 12 % a systémová dostupnosť inhibičnej aktivity HMG–CoA reduktázy je približne 30 %. Nízka systémová dostupnosť sa pripisuje pre-systémovému klírensu v sliznici gastrointestinálneho traktu a/alebo metabolizmu pri prvom prechode pečeňou.

Distribúcia

Ezetimib
99,7 % ezetimibu a 88 až 92 % ezetimib-glukuronidu sa viaže na proteíny ľudskej plazmy.

Atorvastatín
Priemerný distribučný objem atorvastatínu je približne 381 l. Približne ≥ 98 % atorvastatínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Biotransformácia

Ezetimib
Ezetimib je primárne metabolizovaný v tenkom čreve a v pečeni konjugáciou na glukuronid (reakcia fázy II) s následným vylučovaním do žlče. U všetkých hodnotených druhov sa pozoroval minimálny oxidatívny metabolizmus (reakcia fázy I). Ezetimib a ezetimib-glukuronid sú hlavné, od liečiva odvodené látky detegované v plazme, pričom ezetimib tvoril 10 až 20 % a ezetimib-glukuronid 80 až 90 % celkového liečiva v plazme. Ezetimib aj ezetimib-glukuronid sú pomaly eliminované z plazmy s dôkazom významnej enterohepatálnej cirkulácie. Polčas ezetimibu a ezetimib-glukuronidu je približne 22 hodín.

Atorvastatín
Atorvastatín sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 na orto- a parahydroxylované deriváty a rôzne produkty beta oxidácie. Okrem iných ciest sa tieto produkty ďalej metabolizujú glukuronidáciou. Inhibícia HMG-CoA reduktázy prostredníctvom orto- a parahydroxylovaných metabolitov in vitro je ekvivalentná inhibícii atorvastatínom. Približne 70 % cirkulujúcej inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy sa pripisuje aktívnym metabolitom.

Eliminácia

Ezetimib
Po perorálnom podaní ezetimibu značeného 14C (20 mg) ľudským jedincom tvoril celkový ezetimib približne 93 % celkovej rádioaktivity v plazme. Počas 10-dňového obdobia zberu sa izolovalo približne 78 % podanej rádioaktivity v stolici a 11 % v moči. Po 48 hodinách neboli v plazme detegovateľné hladiny rádioaktivity.

Atorvastatín
Atorvastatín sa primárne vylučuje žlčou po metabolizme v pečeni a/alebo mimo pečene. Nezdá sa však, že by atorvastatín prechádzal významnou enterohepatálnou recirkuláciou. Priemerný plazmatický polčas eliminácie atorvastatínu je u ľudí približne 14 hodín. Polčas inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy je približne 20 až 30 hodín pre prispievanie aktívnych metabolitov.

Pediatrická populácia

Ezetimib
Absorpcia a metabolizmus ezetimibu u detí a dospievajúcich (10 až 18 rokov) sú podobné ako u dospelých. Vychádzajúc z celkového ezetimibu, medzi dospievajúcimi a dospelými nie sú žiadne farmakokinetické rozdiely. Farmakokinetické údaje pre pediatrickú populáciu vo veku < 10 rokov nie sú k dispozícii. Klinické skúsenosti u pediatrických a dospievajúcich pacientov (vo veku 9 až 17 rokov) boli obmedzené na pacientov s HoFH alebo sitosterolémiou.

Atorvastatín
V otvorenom, 8 týždňov trvajúcom skúšaní sa detskí a dospievajúci pacienti (vo veku 6 - 17 rokov) v Tannerovom štádiu 1 (N = 15) a v Tannerovom štádiu 2 (N = 24) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou a východiskovou hodnotou LDL-C ≥ 4 mmol/l liečili dennou dávkou 5 mg alebo 10 mg atorvastatínu vo forme žuvacích tabliet alebo 10 mg alebo 20 mg vo forme filmom obalených tabliet. Telesná hmotnosť bola jedinou významnou premennou v atorvastatínovom populačnom farmakokinetickom modeli. Zdanlivý klírens atorvastatínu po perorálnom podaní u detských a dospievajúcich pacientov sa zdal byť podobný klírensu u dospelých, keď sa meral alometricky podľa telesnej hmotnosti. Konzistentné poklesy LDL-C a TC sa pozorovali v celom rozsahu expozícií atorvastatínu a o-hydroxyatorvastatínu.

Staršie osoby

Ezetimib
Plazmatické koncentrácie celkového ezetimibu sú u starších pacientov (³ 65 rokov) približne 2-násobne vyššie ako u mladých pacientov (18 až 45 rokov). Zníženie LDL-C a bezpečnostný profil sú u starších a mladších jedincov liečených ezetimibom porovnateľné.

Atorvastatín
Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú vyššie u zdravých starších jedincov ako u mladých dospelých, pričom účinky na hladinu lipidov boli porovnateľné s účinkami, ktoré sa pozorovali v populáciách mladších pacientov.

Porucha funkcie pečene

Ezetimib
Po jednorazovej 10 mg dávke ezetimibu sa priemerná AUC celkového ezetimibu zvýšila približne 1,7-násobne u pacientov s miernou insuficienciou pečene (Childovo-Pughovo skóre 5 alebo 6) v porovnaní so zdravými jedincami. V 14-dňovom skúšaní opakovaných dávok (10 mg denne) u pacientov so stredne závažnou insuficienciou pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) bola priemerná AUC celkového ezetimibu zvýšená približne 4-násobne v 1. a 14. deň v porovnaní so zdravými jedincami. U pacientov s miernou insuficienciou pečene nie je potrebná úprava dávky. Vzhľadom na neznáme účinky zvýšenej expozície ezetimibu u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou (Childovo-Pughovo skóre > 9) hepatálnou insuficienciou sa ezetimib u týchto pacientov neodporúča (pozri časti 4.2 a 4.4).

Atorvastatín
Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov sú výrazne zvýšené (približne 16-násobne Cmax a približne 11-násobne AUC) u pacientov s chronickým alkoholickým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre B).

Porucha funkcie obličiek

Ezetimib
Po jednorazovej 10 mg dávke ezetimibu u pacientov so závažným ochorením obličiek (n = 8; priemerný CrCl £ 30 ml/min/1,73 m2) sa priemerná AUC celkového ezetimibu zvýšila približne 1,5-násobne v porovnaní so zdravými jedincami (n = 9).

Ďalší pacient v tomto skúšaní (po transplantácii obličky, ktorý dostával mnohopočetnú liečbu vrátane cyklosporínu) mal 12-násobne väčšiu expozíciu celkovému ezetimibu.

Atorvastatín
Ochorenie obličiek nemá žiadny vplyv na plazmatické koncentrácie alebo účinky atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov na lipidy.

Pohlavie

Ezetimib
Plazmatické koncentrácie celkového ezetimibu sú mierne vyššie (približne o 20 %) u žien ako u mužov. Zníženie LDL-C a bezpečnostný profil sú u mužov a žien liečených ezetimibom porovnateľné.

Atorvastatín
Koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov u žien sa líšia od koncentrácií u mužov (ženy: približne o 20 % vyššia Cmax a o 10 % nižšia AUC). Tieto rozdiely nie sú klinicky významné a nemajú za následok žiadne klinicky významné rozdiely v účinkoch na lipidy medzi mužmi a ženami.

Polymorfizmus SLOC1B1
Atorvastatín
Na vychytávaní všetkých inhibítorov HMG-CoA reduktázy vrátane atorvastatínu v pečeni sa podieľa transportér OATP1B1. U pacientov s polymorfizmom SLCO1B1 existuje riziko zvýšenej expozície atorvastatínu, ktorá môže viesť ku zvýšenému riziku rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). Polymorfizmus v géne pre OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) je spojený s 2,4 násobne vyššou expozíciou atorvastatínu (AUC) v porovnaní s jedincami bez tohto alternatívneho genotypu (c.521TT). U týchto pacientov je tiež možná geneticky podmienená porucha vychytávania atorvastatínu v pečeni. Možné dôsledky na účinnosť nie sú známe.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

ATOZET
V trojmesačných skúšaniach súbežného podávania ezetimibu a atorvastatínu u potkanov a psov boli pozorované toxické účinky v podstate tie isté, aké sú typicky spojené so statínmi. Histopatologické nálezy podobné statínom boli obmedzené na pečeň. Niektoré z toxických účinkov boli výraznejšie ako účinky pozorované počas liečby samotnými statínmi. Toto sa pripisuje farmakokinetickým a/alebo farmakodynamickým interakciám po súbežnom podaní.

Súbežné podávanie ezetimibu a atorvastatínu u gravidných potkanov naznačilo, že v súvislosti s testovaným produktom došlo k nárastu zmien na kostre „znížená osifikácia segmentov hrudnej kosti“ v skupine s vysokou dávkou (1 000/108,6 mg/kg) ezetimibu/atorvastatínu. Môže to súvisieť s pozorovaným znížením telesných hmotností plodov. U gravidných králikov sa pozoroval nízky výskyt deformácií kostry (zrastené segmenty hrudnej kosti, zrastené kaudálne stavce a asymetrická zmena segmentov hrudnej kosti).

V sérii in vivo a in vitro hodnotení ezetimib podávaný samostatne alebo súbežne s atorvastatínom nemal žiadny genotoxický potenciál.

Ezetimib
Skúšania chronickej toxicity ezetimibu na zvieratách neidentifikovali žiadne cieľové orgány pre toxické účinky. U psov liečených štyri týždne ezetimibom (≥ 0,03 mg/kg/deň) sa koncentrácia cholesterolu v žlčníkovej žlči zvýšila 2,5 až 3,5-násobne. V jednoročnom skúšaní na psoch, ktorým sa podávali dávky do 300 mg/kg/deň, sa však nepozorovalo zvýšenie incidencie cholelitiázy alebo iné hepatobiliárne účinky. Významnosť týchto údajov pre ľudí nie je známa. Riziko litogenity spojené s terapeutickým užívaním ezetimibu nemožno vylúčiť.

Dlhodobé testy karcinogenicity ezetimibu boli negatívne.

Ezetimib nemal žiadny účinok na fertilitu samcov alebo samíc potkanov, ani sa nezistilo, že by bol teratogénny u potkanov alebo králikov a nemal vplyv ani na prenatálny a postnatálny vývoj. Ezetimib prechádzal cez placentárnu bariéru u gravidných potkanov a králikov, ktorým boli podané viacnásobné dávky 1 000 mg/kg/deň.

Atorvastatín
Atorvastatín mal negatívny mutagénny a klastogénny potenciál v sérii 4 testov in vitro a v 1 skúške in vivo. Nezistilo sa, že by bol atorvastatín karcinogénny u potkanov, ale vysoké dávky u myší (vedúce k 6 – 11-násobku AUC0-24 hod dosiahnutej u ľudí pri najvyššej odporúčanej dávke) preukázali vznik hepatocelulárnych adenómov u samcov a hepatocelulárnych karcinómov u samíc. Z experimentálnych skúšaní u zvierat existuje dôkaz, že inhibítory HMG-CoA reduktázy môžu ovplyvniť vývoj embryí alebo plodov. Atorvastatín nemal u potkanov, králikov a psov žiadne účinky na fertilitu a nebol teratogénny, avšak pri maternotoxických dávkach sa pozorovala fetálna toxicita u potkanov a králikov. Počas expozície matiek vysokým dávkam atorvastatínu bol spomalený vývin mláďat potkana a znížilo sa postnatálne prežívanie. U potkanov existuje dôkaz o prestupe placentou. U potkanov sú plazmazické koncentrácie atorvastatínu podobné koncentráciám v mlieku. Nie je známe, či sa atorvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do mlieka u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
Vrstva ezetimibu
Sodná soľ kroskarmelózy
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát
Mikrokryštalická celulóza
Povidón
Nátriumlaurylsulfát

Vrstva atorvastatínu
Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Hydroxypropylcelulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Polysorbát 80
Uhličitan vápenatý
Magnéziumstearát
Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Filmový obal
Hypromelóza
Makrogol 8000
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred kyslíkom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

ATOZET 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg a 10 mg/80 mg
Balenia po 10, 30, 90, a 100 filmom obalených tabliet v dusíkom plnených blistroch hliník/hliník (oPA-Al-PVC dutinka s hliníkovým viečkom).

Balenia po 30 x 1 a 45 x 1 filmom obalená tableta v dusíkom plnených blistroch hliník/hliník (oPA-Al-PVC dutinka s hliníkovým viečkom) umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(A)

ATOZET 10 mg/10 mg: 31/0329/14-S
ATOZET 10 mg/20 mg: 31/0330/14-S
ATOZET 10 mg/40 mg: 31/0331/14-S
ATOZET 10 mg/80 mg: 31/0332/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

dd. mm. rrrr


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Mmm rrrr

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ATOZET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 45x1x10 mg/10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/20 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 35,10
ATOZET 10 MG/20 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 70,08
ATOZET 10 MG/20 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/20 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/20 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 45x1x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/40 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/40 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 36,78
ATOZET 10 MG/40 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp 70,08
ATOZET 10 MG/40 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/40 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/40 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 45x1x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ATOZET 10 MG/80 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 45x1x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.