ARTIZIA 0,075 MG/0,020 MG OBALENÉ TABLETY tbl obd 3x21(blis.PVC/Al)

SPC
tabliet. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, je potrebné pred začiatkom užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva vylúčiť graviditu alebo žena musí počkať na prvé menštruačné krvácanie.

4.2.3 Postup pri vynechaní obalenej tablety
Ak sa užitie obalenej tablety oneskorí o menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je narušená. Obalená tableta sa musí užiť okamžite, ako si žena chybu uvedomí, ďalšia obalená tableta sa potom užije vo zvyčajnom čase.
Ak sa užitie obalenej tablety oneskorí o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana sa môže znížiť. Ďalšie opatrenia sa potom môžu riadiť nasledujúcimi základnými pravidlami:
1) Užívanie obalených tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na obdobie dlhšie ako sedem dní.
2) Na dosiahnutie primeranej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá je potrebné nepretržité sedemdňové užívanie obalených tabliet.
V súlade s týmito pravidlami sa môžu poskytnúť nasledujúce odporúčania:
· 1. týždeň
Žena musí užiť poslednú vynechanú obalenú tabletu okamžite, ako si chybu uvedomí, aj keby to znamenalo užitie dvoch obalených tabliet súčasne. Potom sa pokračuje v užívaní obalených tabliet vo zvyčajnom čase. Naviac je potrebné používať v nasledujúcich siedmich dňoch bariérovú metódu antikoncepcie, ako je napr. kondóm. Ak došlo v predchádzajúcich siedmich dňoch k pohlavnému styku, je potrebné zvážiť možnosť gravidity. Čím viac obalených tabliet sa vynechalo a čím bližšie boli tieto obalené tablety k pravidelnému intervalu bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.
· 2. týždeň
Žena musí užiť poslednú vynechanú obalenú tabletu okamžite, ako si chybu uvedomí, aj keby to znamenalo užitie dvoch obalených tabliet súčasne. Potom sa pokračuje v užívaní obalených tabliet vo zvyčajnom čase. Ak žena užívala obalené tablety pravidelne počas siedmich dní pred prvou vynechanou obalenou tabletou, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak to tak nie je alebo ak žena vynechala viac ako jednu obalenú tabletu, je potrebné odporučiť osobitné antikoncepčné opatrenia počas obdobia siedmich dní.
· 3. týždeň
Vzhľadom na nastávajúci interval bez užívania obalených tabliet je veľké riziko zníženia spoľahlivosti antikoncepcie. Aj tak však možno upravením schémy užívania predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Ak sa pacientka bude riadiť niektorým z dvoch nasledujúcich možných postupov, nie je potrebné používať ďalšie kontraceptívne opatrenia za predpokladu, že počas siedmich dní pred vynechaním prvej obalenej tablety užila všetky obalené tablety správne. Ak to tak nie je, musí žena zvoliť prvú z nasledujúcich dvoch možností a použiť naviac ďalšie antikoncepčné opatrenia počas nasledujúcich siedmich dní.
1. Žena musí užiť poslednú vynechanú obalenú tabletu okamžite, ako si chybu uvedomí, aj keby to znamenalo užitie dvoch obalených tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní obalených tabliet podľa zvyčajnej schémy. Užívanie tabliet z nasledujúceho balenia potom začne okamžite po využívaní predchádzajúceho, t. j. medzi baleniami nie je žiadna prestávka. Krvácanie z vysadenia sa pravdepodobne dostaví až po využívaní druhého balenia, ale počas užívania obalených tabliet môže nastať špinenie alebo intermenštruačné krvácanie.
2. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie obalených tabliet zo súčasne používaného balenia. Tým vznikne interval najviac siedmich dní bez užívania obalených tabliet, vrátane dní, kedy sa obalené tablety vynechali, a nasleduje užívanie tabliet z ďalšieho balenia.
Ak žena zabudne užiť obalenú tabletu a následne sa nedostaví krvácanie z vysadenia v prvom normálnom intervale bez užívania obalených tabliet, je potrebné zvážiť, či žena nie je gravidná.

4.2.4 Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí
V prípade závažnej gastrointestinálnej poruchy absorpcia liečiv môže byť neúplná a musia sa naviac použiť iné metódy antikoncepcie.
Ak počas 3-4 hodín po užití obalenej tablety dôjde ku vracaniu, možno aplikovať postup odporúčaný pri vynechaní obalenej tablety (pozri časť 4.2.3.).
Ak žena nechce narušiť zvyčajnú schému užívania obalených tabliet, musí užiť obalenú tabletu z iného balenia.

4.2.5 Ako posunúť alebo oddialiť krvácanie
Ak si žena praje oddialiť krvácanie, musí pokračovať v užívaní obalených tabliet z ďalšieho balenia Artizie bez prestávky. Tak možno pokračovať podľa potreby až do využívania druhého balenia. Počas tohto obdobia môže žena pozorovať špinenie alebo intermenštruačné krvácanie. Po sedemdňovom intervale bez užívania obalených tabliet potom žena opäť pokračuje v pravidelnom užívaní Artizie.
Ak si žena praje presunúť začiatok krvácania na iný deň v týždni, než na ktorý vychádza v doterajšej schéme užívania, možno jej odporučiť, aby skrátila interval bez užívania obalených tabliet o toľko dní, o koľko si praje. Čím kratší bude interval, tým väčšie je riziko, že bude dochádzať počas užívania tabliet z nasledujúceho balenia k intermenštruačnému krvácaniu a špineniu (podobne ako pri oddialení krvácania).

4.3 Kontraindikácie
Kombinované perorálne kontraceptíva nemožno užívať, ak je u pacientky diagnostikovaný niektorý z nižšie uvedených stavov. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvý raz v priebehu užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva, užívanie sa musí okamžite ukončiť.
· Súčasné alebo predchádzajúce venózne alebo arteriálne trombotické/tromboembolické príhody (napr. hĺbková venózna trombóza, pulmonálna embólia, infarkt myokardu, cerebrovaskulárna príhoda).
· Prodrómy trombózy v súčasnosti alebo v anamnéze (napr. tranzitórny ischemický atak, angina pectoris).
· Závažné alebo viacpočetné rizikové faktory pre vznik venóznej alebo arteriálnej trombózy (pozri časť 4.4).
· Migréna s fokálnymi neurologickými symptómami v anamnéze.
· Diabetes mellitus s postihnutím ciev.
· Pankreatitíta spojená so závažnou hypertriglyceridémiou v súčasnosti alebo v anamnéze.
· Ťažké pečeňové ochorenie práve prebiehajúce alebo v anamnéze, až do navrátenia hodnôt pečeňových funkcií do normálu.
· Existujúce nádory pečene alebo ich výskyt v anamnéze (benígne alebo malígne).
· Diagnostikované malignity (genitálnych orgánov alebo prsníka), ovplyvniteľné steroidmi alebo podozrenia na ne.
· Vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou.
· Gravidita alebo podozrenie na ňu.
· Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
4.4.1 Varovania
V podmienkach ktoréhokoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie treba zvážiť prínos kombinovaného perorálneho kontraceptíva v porovnaní s možným rizikom vyplývajúcim z jeho užívania u každej ženy zvlášť a tieto riziká s ňou prediskutovať predtým, než sa rozhodne liek užívať. Ak počas užívania dôjde ku zhoršeniu, exacerbácii alebo prvému prejavu niektorého z týchto stavov alebo rizikových faktorov, je nutné skontaktovať sa s lekárom. Lekár potom musí rozhodnúť, či sa má užívanie kombinovaného perorálneho kontraceptíva prerušiť alebo nie.

· Cirkulačné poruchy
Epidemiologické štúdie naznačujú súvislosť medzi užívaním kombinovaných perorálnych kontraceptív a zvýšeným rizikom arteriálnych a venóznych trombóz a tromboembolických ochorení, ako je infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, hĺbková venózna trombóza a pulmonálna embólia. Tieto príhody sú zriedkavé.

Venózny tromboembolizmus (VTE), ktorý sa manifestuje ako hĺbková venózna trombóza a/alebo pulmonálna embólia sa môže vyskytnúť počas užívania ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptíva. Riziko venóznej trombózy je najvyššie počas prvého roku užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva. Približný výskyt VTE u užívateliek perorálnych kontraceptív s nízkou dávkou estrogénov (menej ako 0,05 mg etinylestradiolu) je do 4 na 10 000 žien/rok v porovnaní s 0,5 - 1 na 10 000 žien/rok u žien, ktoré perorálne kontraceptíva neužívajú. Incidencia VTE spojená s tehotenstvom je 6 na 10 000 tehotenstiev.

Veľmi zriedkavo sa vyskytla trombóza u užívateliek kombinovaných perorálnych kontraceptív v iných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych, cerebrálnych alebo retinálnych vénach a artériach. Nedospelo sa k jednotnému názoru, či sa tieto príhody vyskytujú v súvislosti s užívaním kombinovaných perorálnych kontraceptív.

Medzi symptómy venóznej alebo arteriálnej trombotickej/tromboembolickej alebo cerebrovaskulárnej príhody patrí: jednostranná bolesť a/alebo opuchy nohy, náhle ostré bolesti v hrudníku, niekedy vystreľujúce do ľavej ruky, náhla dýchavičnosť, prudký záchvat kašľa, akékoľvek nezvyčajné, silné, dlhšie trvajúce bolesti hlavy, náhla čiastočná alebo úplná strata videnia, diplopia, nezreteľná reč alebo afázia, vertigo, kolaps s fokálnymi príznakmi alebo bez nich, slabosť alebo výrazná strata citlivosti, náhle postihujúca jednu stranu alebo časť tela, motorické poruchy, akútne brucho.

Riziko venóznej alebo arteriálnej trombotickej/tromboembolickej alebo cerebrovaskulárnej príhody zvyšuje:
- vek
- fajčenie (so silnejším fajčením a stúpajúcim vekom riziko rastie, najmä u žien vo veku nad 35 rokov)
- pozitívna rodinná anamnéza (venózne alebo arteriálne tromboembólie u súrodencov alebo rodičov v pomerne mladom veku). Ak je podozrenie na hereditárnu predispozíciu, musí ženu pred rozhodnutím o užívaní kombinovaného perorálneho kontraceptíva vyšetriť špecialista
- obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m2)
- dislipoproteinémia
- hypertenzia
- migréna
- chyby srdcovej chlopne
- atriálna fibrilácia
- dlhšia imobilizácia, väčší chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo rozsiahlejšia trauma. V týchto prípadoch je vhodné prerušiť užívanie kombinovaných perorálnych kontraceptív (pri plánovaných chirurgických zákrokoch najmenej 4 týždne pred zákrokom) a pokračovať v užívaní po 2 týždňoch od kompletnej remobilizácie.

O možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku venózneho tromboembolizmu nie je názorová zhoda.

Musí sa uvážiť zvýšené riziko tromboembolizmu v šestonedelí (pozri časť 4.6).

Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi cirkulačnými príhodami, patrí diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

Dôvodom na okamžité prerušenie užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody).

Biochemickými faktormi, ktoré môžu indikovať hereditárnu alebo získanú predispozíciu na venóznu alebo arteriálnu trombózu sú: rezistencia na aktivovaný proteín C (Activated Protein C = APC), hyperhomocysteinémia, deficit antitrombínu III, deficit proteínu C, deficit proteínu S, antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, antikoagulant lupusu).

Pri posudzovaní pomeru rizika a úžitku musí lekár vziať do úvahy, že adekvátna liečba týchto stavov môže znížiť riziko trombózy a že riziko spojené s graviditou je vyššie ako riziko spojené s užívaním nízkodávkovaných (menej ako 0,05 mg etinylestradiolu) kombinovaných perorálnych kontraceptív.

· Nádory
Najvýznamnejším rizikovým faktorom vzniku rakoviny krčka maternice je pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom (HPV). Niektoré epidemiologické štúdie poukázali na to, že k tomuto zvýšenému riziku môže ďalej prispieť dlhodobé užívanie kombinovaných perorálnych kontraceptív. Naďalej však pretrváva rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa tieto nálezy dajú pripísať iným faktorom diagnostiky, napríklad cervikálnemu skríningu a sexuálnemu správaniu, vrátane používania bariérových kontraceptív.
Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR = 1,24) rakoviny prsníka počas užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív. Zvýšené riziko postupne klesá v období 10 rokov po ukončení užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali kombinované perorálne kontraceptíva je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú. Pozorované zvýšenie rizika u užívateliek kombinovanej perorálnej kontracepcie môže byť zapríčinené skoršou diagnózou, biologickým účinkom kombinovaných perorálnych kontraceptív alebo kombináciou oboch faktorov. Rakovina prsníka diagnostikovaná u súčasných alebo bývalých užívateliek býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré kombinované perorálne kontraceptíva nikdy neužívali.

V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich kombinované perorálne kontraceptíva vyskytli benígne a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo známok intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich kombinované perorálne kontraceptíva sa v diferenciálnej diagnóze musí uvažovať o nádore pečene.

· Iné stavy
U žien, ktoré majú hypertriglyceridémiu alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze, sa v priebehu užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív môže zvýšiť riziko pankreatitídy.

Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich kombinované perorálne kontraceptíva zaznamenalo ľahké zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Ak sa však v priebehu užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív rozvinie klinicky signifikantná hypertenzia, je lepšie, keď lekár v rámci opatrnosti kombinované perorálne kontraceptívum vysadí a lieči hypertenziu. Ak lekár uzná za vhodné, je možné kombinované perorálne kontraceptívum znovu nasadiť po dosiahnutí normálnych hodnôt krvného tlaku antihypertenzívnou liečbou.

O zhoršení alebo prvom prejave nasledujúcich stavov sa hovorí v súvislosti s graviditou a užívaním kombinovaných perorálnych kontraceptív, ale preukázanie súvislosti s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami je nepresvedčivé: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, tvorba žlčových kameňov, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.

U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.

Prerušenie užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách funkcií pečene až dovtedy, kým sa markery funkcií pečene nevrátia na normálne hodnoty. Prerušenie užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív takisto vyžaduje recidíva cholestatickej žltačky, ktorá sa prvý raz objavila v tehotenstve alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov.

Napriek tomu, že kombinované perorálne kontraceptíva môžu mať vplyv na periférnu rezistenciu na inzulín a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz, že je u diabetičiek, užívajúcich nízkodávkované (<0,05 mg etinylestradiolu) kombinované perorálne kontraceptíva nutné zmeniť terapeutický režim pre diabetes. V každom prípade sa však musí zdravotný stav diabetičiek užívajúcich kombinované perorálne kontraceptíva starostlivo sledovať.

S užívaním kombinovaných perorálnych kontraceptív môže mať súvislosť Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

Niekedy sa môže objaviť chloazma, a to najmä u žien, ktoré majú v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, ktoré majú predispozíciu na vznik chloazmy, by sa počas užívania kombinovaných perorálnych kontraceptív mali vyhýbať slneniu a ultrafialovému žiareniu.

Liek obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými poruchami - intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy, ako aj so zriedkavými dedičnými poruchami intolerancie fruktózy alebo insuficienciou sacharózo-izomaltázy nemajú tento liek užívať.


4.4.2 Lekárske vyšetrenia
Pred prvým alebo opakovaným začatím užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva je potrebné odobrať od pacientky celú anamnézu a vykonať komplexné lekárske vyšetrenie s ohľadom na kontraindikácie (časť 4.3) a varovania (časť 4.4.1). Vyšetrenie sa musí v priebehu užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva pravidelne opakovať. Pravidelné lekárske posudzovanie je dôležité aj z toho dôvodu, že kontraindikácie (napr. tranzitórny ischemický atak atď.) alebo rizikové faktory (napr. rodinná anamnéza venóznej alebo arteriálnej trombózy) sa môžu prejaviť po prvý raz v priebehu užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva. Frekvencia a povaha týchto vyšetrení má byť založená na overených štandardných klinických postupoch a má sa individuálne prispôsobiť každej žene, ale všeobecne by sa mal predovšetkým vyšetriť krvný tlak, prsníky, brucho a panvové orgány, vrátane cervikálnej cytológie.

Ženy je potrebné upozorniť, že perorálne kontraceptíva ich nechránia pred infekciou HIV (AIDS) ani ďalšími pohlavne prenosnými chorobami.

4.4.3 Zníženie účinnosti kontracepcie
Účinnosť kombinovaných perorálnych kontraceptív sa môže znížiť napríklad vtedy, ak sa vynechá užitie obalenej tablety (pozri časť 4.2.3), v prípade gastrointestinálnych ťažkostí (pozri časť 4.2.4) alebo ak sa súčasne užívajú ďalšie lieky (pozri časť 4.5).

4.4.4. Zníženie kontroly cyklu
Pri užívaní ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptíva sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo intermenštruačné krvácanie), a to predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má hľadanie príčiny nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.
Ak nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, potom treba uvážiť možnosť nehormonálnej príčiny a vykonať zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Niekedy býva nutná kyretáž.

U niektorých žien nemusí dôjsť počas intervalu bez užívania obalených tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa kombinované perorálne kontraceptívum užíva podľa pokynov opísaných v časti 4.2., je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však kombinované perorálne kontraceptívum neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním pravidelne, alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dva razy, je potrebné pred ďalším užívaním kombinovaného perorálneho kontraceptíva vylúčiť graviditu.

4.5 Liekové a iné interakcie
· Interakcie
Interakcie medzi kombinovanými perorálnymi kontraceptívami a ďalšími liekmi môžu byť príčinou intermenštruačného krvácania a/alebo zlyhania kontracepcie. V literatúre boli uvedené nasledujúce interakcie:

Pečeňový metabolizmus: interakcie môžu vzniknúť s liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy, čo môže mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. fenytoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín a možno tiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín a lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného).

Taktiež sa hlásilo potenciálne ovplyvnenie pečeňového metabolizmu HIV proteázami (napr. ritonavir) a nenukleozidovými inhibítormi reverznej transkriptázy (napr. nevirapín) ako aj ich kombináciami.

Interferencia s enterohepatálnym obehom: Niektoré klinické správy poukazujú na zníženie enterohepatálnej cirkulácie estrogénov v prípade podania niektorých antibiotík, ktoré môžu redukovať koncentráciu etinylestradiolu (napr. penicilíny, tetracyklíny).

Ženy liečené niektorým zo spomenutých liečiv musia dočasne použiť okrem kombinovaného perorálneho kontraceptíva aj bariérovú metódu alebo zvoliť inú metódu antikoncepcie. Pri užívaní liečiv, indukujúcich mikrozomálne enzýmy, sa bariérová metóda musí používať v priebehu ich užívania a 28 dní po ukončení ich užívania. Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a grizeofulvínu) musia bariérovú metódu používať ešte 7 dní po ukončení ich užívania. Ak sa liečenie časovo zhoduje s obdobím ukončenia používania obalených tabliet zo súčasného balenia kombinovaného perorálneho kontraceptíva, s ďalším balením kombinovaného perorálneho kontraceptíva sa musí pokračovať plynulo, bez zvyčajného intervalu, v ktorom sa obalené tablety neužívajú.

Perorálne kontraceptíva môžu ovplyvniť metabolizmus niektorých iných liečiv. Podľa toho sa môžu plazmatické a tkanivové koncentrácie zvýšiť (napr. cyklosporín) alebo znížiť (napr. lamotrigín).
Poznámka: je potrebné sa oboznámiť s odbornými informáciami o súčasne podávaných liekoch, aby sa mohli identifikovať potenciálne interakcie.

· Laboratórne vyšetrenia
Užívanie kontraceptívnych steroidov môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov funkcií pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, plazmatickej hladiny proteínov (väzbových), napr. globulín viažuci kortikosteroidy a lipid/lipoproteínové frakcie, parametre metabolizmu sacharidov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí referenčných laboratórnych hodnôt.

4.6 Gravidita a laktácia'
Artizia sa nemá používať počas gravidity. Ak žena počas užívania Artizie otehotnie, liek sa musí vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie však nezaznamenali zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali kombinované perorálne kontraceptíva pred graviditou, ani teratogénny vplyv kombinovaných perorálnych kontraceptív nedopatrením užívaných v ranej gravidite.

Laktácia môže byť ovplyvnená užívaním kombinovaných perorálnych kontraceptív, ktoré môžu znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Z tohto dôvodu sa užívanie perorálnych kombinovaných kontraceptív vo všeobecnosti neodporúča, až kým matka dieťa úplne neodstaví. Do materského mlieka sa môže vylučovať malé množstvo kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov, ale neexistuje dôkaz o ich negatívnom vplyve na zdravie dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
 Artizia nemá sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
Najzávažnejšie nežiaduce účinky spojené s užívaním kombinovaných perorálnych kontraceptív sú vymenované v časti 4.4.

Nasledujúca tabuľka je zhrnutím nežiaducich reakcií kombinácie etinylestradiolu a gestodénu, ako ich nahlásili užívateľky. Súvislosť s užívaním tejto kombinácie sa nepotvrdila ani nevyvrátila.
Nežiaduce účinky sú rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA spolu s ich frekvenciou: veľmi časté (≥ 1/10); časté (³ 1/100 až < 1/10); menej časté (³ 1/1 000 až <1/100); zriedkavé (³ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov):

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA
Frekvencia
Nežiaduci účinok
Poruchy imunitného systému
zriedkavé
precitlivenosť
Poruchy metabolizmu a výživy
menej časté
zadržiavanie tekutín, hyperlipidémia
Psychické poruchy
časté
depresívne nálady, zmeny nálady
menej časté
zníženie libida
zriedkavé
zvýšenie libida
Poruchy nervového systému
časté
bolesť hlavy
menej časté
migréna
Poruchy oka
zriedkavé
neznášanlivosť očných šošoviek
Poruchy gastrointestinálneho traktu
časté
nauzea, bolesť brucha
menej časté
vracanie, hnačka
veľmi zriedkavé
pankreatitída
Poruchy pečene a žlčových ciest
zriedkavé
cholelitiáza
Poruchy kože a podkožného tkaniva
menej časté
vyrážka, žihľavka
zriedkavé
Erythema nodosum, erythema multiforme
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
časté
nepríjemné pocity v prsníkoch, bolesť prsníkov
menej časté
zväčšenie prsníkov
zriedkavé
vaginálny výtok, sekrécia z prsníkov
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
časté
zvýšenie hmotnosti
zriedkavé
zníženie hmotnosti


U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.

4.9 Predávkovanie
Nie sú žiadne údaje o vážnych škodlivých účinkoch predávkovania. Vyskytnúť sa môžu tieto príznaky: nevoľnosť, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a ďalšia liečba má byť symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina:hormonálne kontraceptíva na systémové použitie; gestagény a estrogény, fixná kombinácia
ATC kód: G03AA10
Antikoncepčný účinok kombinovaných perorálnych kontraceptív je založený na spolupôsobení rôznych faktorov. Najdôležitejší z nich je inhibícia ovulácie a zmena v cervikálnej sekrécii.

Okrem ochrany proti gravidite kombinované perorálne kontraceptíva poskytujú ďalšie výhody, ktoré popri nežiaducich účinkoch (pozri časti 4.8. Nežiaduce účinky a 4.4.1. Varovania) môžu byť užitočné pri rozhodovaní, či zvoliť túto metódu antikoncepcie. Cyklus je pravidelnejší, menštruácia je často menej bolestivá a krvácanie slabšie. Vďaka tomu sa môže zmierniť deficit železa.

Okrem toho je dokázané zníženie rizika výskytu karcinómu endometria a karcinómu ovárií. Ďalej sa ukázalo, že vyššie dávky kombinovaných perorálnych kontraceptív (0,05 mg etinylestradiolu) redukujú výskyt ovariálnych cýst, zápalových ochorení panvy, benígnych ochorení prsníka a ektopickej gravidity. Zostáva ešte potvrdiť, či toto platí aj pre nízkodávkové kombinované perorálne kontraceptíva.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

· Gestodén
Absorpcia
Perorálne podaný gestodén sa rýchlo a úplne absorbuje. Vrchol sérovej koncentrácie – približne 4 ng/ml – sa dosiahne asi za 1 hodinu po jednorazovom podaní. Biologická dostupnosť je asi 99%.

Distribúcia
Gestodén sa viaže na sérový albumín a na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG). Iba 1,3% z celkovej sérovej koncentrácie látky sú prítomné vo forme voľného steroidu, avšak asi 68% sa špecificky viaže na SHBG. Zvýšenie hladiny SHBG indukované estradiolom ovplyvňuje množstvo gestagénu naviazaného na sérové proteíny a výsledkom je potom zvýšenie SHBG viazanej frakcie a pokles albumínom viazanej frakcie. Distribučný objem gestodénu je 0,7 l/kg.

Metabolizmus
Gestodén sa úplne metabolizuje známou cestou steroidového metabolizmu. Rýchlosť metabolického klírensu zo séra je asi 0,8 ml/min/kg. Nezistila žiadna priama interakcia, keď sa súčasne podával gestodén s etinylestradiolom.

Eliminácia
Hladina gestodénu klesá vo dvoch fázach. Konečná vylučovacia fáza je charakterizovaná polčasom asi 12 až 15 hodín.
Gestodén sa nevylučuje v nezmenenej forme. Metabolity sa vylučujú močom a žlčou v pomere asi 6:4. Polčas vylučovania metabolitov je približne 1 deň.

Rovnovážny stav
Farmakokinetika gestodénu je ovplyvnená hladinou SHBG, ktorá je etinylestradiolom dvojnásobne zvýšená. Pri každodennom užívaní stúpne sérová hladina látky asi štyrikrát, pričom rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu.

· Etinylestradiol
Absorpcia
Perorálne podaný etinylestradiol sa absorbuje rýchlo a úplne. Vrchol sérovej koncentrácie − asi 65 pg/ml − sa dosiahne po 1,7 hodine. V priebehu absorpcie a prvého priechodu pečeňou sa etinylestradiol v značnej miere metabolizuje, v dôsledku čoho je priemerná perorálna biologická dostupnosť asi 45%, so širokou interindividuálnou variabilitou okolo 20 – 65%.

Distribúcia
Etinylestradiol sa vysoko, ale nešpecificky viaže na sérový albumín (približne 98%) a indukuje zvýšenie sérovej koncentrácie SHBG. Distribučný objem je asi 2,8 – 8,6 l/kg.

Metabolizmus
Etinylestradiol podlieha predsystémovej konjugácii v sliznici tenkého čreva a v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje aromatickou hydroxyláciou, ale vzniká široké spektrum hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sú prítomné vo voľnej forme, ako aj vo forme glukuronátov a sulfátov. Rýchlosť metabolického klírensu je asi 2,3 − 7 ml/min/kg.

Eliminácia
Hladina etinylestradiolu klesá v dvoch dipozičných fázach, charakterizovaných polčasmi približne 1 hodina a 10 – 20 hodín. Nezmenená látka sa nevylučuje, metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.

Rovnovážny stav
V závislosti od kolísavého polčasu konečnej dispozičnej fázy zo séra a podľa denného príjmu sa rovnovážna sérová hladina etinylestradiolu dosiahne po asi 1 týždni.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Z predklinických údajov, založených na konvenčných štúdiách toxicity s opakovanou dávkou, genotoxicity, karcinogenity a reprodukčnej toxicity, nevyplynulo žiadne špeciálne riziko pre človeka. Treba však mať na pamäti, že pohlavné steroidy môžu podporovať rast niektorých tkanív a nádorov ovplyvniteľných hormónmi.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1. Zoznam pomocných látok
Jadro tablety:
edetát sodno-vápenatý
monohydrát laktózy
kukuričný škrob
povidón 25
magnéziumstearát

Obal tablety:
sacharóza
povidón 90 F
makrogol 6000
kalciumkarbonát
mastenec
montanglykolový vosk

6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti
3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
PVC/Al blister, papierová skladačka.
Veľkosti balenia: 21 obalených tabliet
3 x 21obalených tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
17/0796/09-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
november 2009

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.