ALDURAZYME, 100 U/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 25x5 ml/500 U (liek.inj.skl.)

SPC
250;t pred začiatkom infúzie, aby sa minimalizoval možný výskyt reakcií spojených s infúziou. Ak je to klinicky indikované, treba uvážiť podanie premedikácie s následnými infúziami Aldurazymu.

V prípade miernej až stredne silnej reakcie spojenej s infúziou je potrebné zvážiť liečbu antihistaminikami a paracetamolom/ibuprofenom alebo zníženie rýchlosti infúzie na polovicu tej rýchlosti, pri ktorej došlo k reakcii.
V prípade jednej závažnej reakcie na infúziu je potrebné infúziu prerušiť až do vymiznutia symptómov
a zvážiť liečbu antihistaminikami a paracetamolom/ibuprofenom. Infúziu možno obnoviť znížením rýchlosti podávania na ½ - ¼ rýchlosti, pri ktorej došlo k reakcii.
V prípade opakovanej stredne silnej reakcie alebo v prípade opakovaného podania po jednej závažnej reakcii je potrebné zvážiť premedikáciu (antihistaminiká a paracetamol/ibuprofen alebo kortikosteroidy) a zníženie rýchlosti infúzie na ½ - ¼ rýchlosti, pri ktorej došlo k predchádzajúcej reakcii.

Ako pri každom intravenóznom proteínovom lieku sú možné vážne hypersenzitívne reakcie alergického typu.
Ak vzniknú takéto reakcie, odporúča sa okamžité zastavenie podávania Aldurazymu a začatie primeranej medikamentóznej liečby. Pritom treba dodržiavať bežné medicínske štandardy núdzovej liečby.

Štúdie u pacientov s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou neboli uskutočnené.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Na základe jeho metabolizmu sa interakcie laronidázy sprostredkované cytochrómom P450 neočakávajú.

Aldurazyme sa nemá podávať súčasne s chlorochínom alebo prokaínom kvôli možnému riziku interferencie s intracelulárnym príjmom laronidázy.
4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Aldurazymu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách neposkytujú dostatok údajov o účinkoch počas gravidity /a alebo/ embryonálneho/fetálneho vývoja/ a- alebo/ pôrodu/ a-alebo/ postnatálneho vývoja (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Aldurazyme má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Laronidáza sa môže vylučovať do mlieka. Keďže nie sú známe žiadne údaje o novorodencoch vystavených pôsobeniu laronidázy prostredníctvom materského mlieka, odporúča sa počas liečby Aldurazymom prerušiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Väčšina súvisiacich nežiaducich účinkov pri klinických skúškach bola klasifikovaná ako reakcie súvisiace s infúziou (IAR), ktoré sa vyskytovali u 53 % pacientov v štúdii 3. fázy (liečených až do 4 rokov) a u 35 % pacientov v štúdií 5 (do 1 roka liečby). S postupom času sa počet týchto reakcií znižoval. Väčšina IAR bola z hľadiska intenzity slabá až mierna. Najčastejšie nežiaduce reakcie: bolesti hlavy, nevoľnosť, bolesti žalúdka, exantém, artralgia, bolesti chrbta, bolesti končatín, návaly horúčavy, pyrexia, reakcie miesta infúzie , zvýšený krvný tlak, tachykardia so zníženou saturáciou kyslíka a triaška.

Nežiaduce účinky pri podávaní Aldurazymu hlásené počas štúdie 3. fázy a jej predĺženia u celkového počtu 45 pacientov vo veku 5 rokov a viac liečených až do 4 rokov pri použití nasledujúcich kategórií frekvencie: (veľmi časté ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10). S ohľadom na malý počet pacientov sa nežiaduci účinok pozorovaný u jediného pacienta klasifikuje ako častý.
MedDRA
Trieda systémových orgánov
Abnormálne laboratórne
MedDRA Preferovaný termín
zvýšená telesná teplota,
Frekvencia
a funkčné vyšetrenia
Ochorenia srdca
znížená saturácia kyslíkom časté
a poruchy srdcovej činnosti tachykardia časté


Poruchy nervového systému


Ochorenia dýchacej sústavy,
bolesti hlavy veľmi časté

parestézia, závrat časté
hrudníka a mediastína tažkosti s dýchaním, dyspnoe, kašeľ časté
Poruchy a ochorenia
nevoľnosť, bolesti žalúdka veľmi časté
gastrointestinálneho traktu vracanie, hnačka časté exantém veľmi časté
Poruchy kože a podkožného tkaniva angioneurotický edém, opuchnutie
tváre, žihľavka, svrbenie, studený pot,
alopécia, hyperhidróza
artropatia, artralgia, bolesti chrbta,
časté
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy
a spojivového tkaniva


Cievne poruchy


Celkové ochorenia
bolesti končatín veľmi časté
muskuloskeletárne bolesti časté návaly horúčavy veľmi časté
hypotenzia, bledosť, periférny chlad časté pyrexia, reakcia miesta infúzie veľmi časté
a reakcie v mieste podania triaška, pocit horúčavy, pocit chladu, únava, chrípkové ochorenie
Poruchy imunitného systému anafylaktická reakcia časté
Psychiatrické poruchy a ochorenia nepokoj časté


Väčšina nežiaducich účinkov spojených s infúziou bola miernej intenzity. Len u jedného pacienta
s predchádzajúcim poškodením dýchacích ciest sa tri hodiny po začiatku podávania infúzie (v 62. týždni liečby) objavila silná reakcia, ktorá pozostávala z urtikárie a obštrukcie dýchacích ciest vyžadujúcej tracheostómiu. Tento pacient bol pozitívne testovaný na IgE.

Postmarketingové skúsenosti s reakciami súvisiacimi s infúziou odhalili pravidelné hlásenia horúčky, triašky a zvracania, väčšinou miernej až strednej intenzity. Navyše, u niekoľkých pacientov
s predchádzajúcou diagnózou závažného s MPS I spojeného postihnutia horných dýchacích ciest
a pľúc, sa pozorovali závažné reakcie vrátane bronchospazmu, uzavretia dýchacích ciest a opuchu tváre (pozrite časť 4.4).

Pediatrická populácia
V dolu uvedenom zoznamu je prehľad nežiaducich účinkov na Aldurazyme hlásených počas štúdie fázy 2. celkom u 20 pacientov vo veku menej ako 5 rokov a hlavne u závažného fenotypu s dobou liečby do 12 mesiacov. Nežiaduce účinky boli z hľadiska závažnosti slabé až mierne.
MedDRA
Trieda systémových orgánov
Abnormálne laboratórne
MedDRA
Preferovaný termín Frekvencia
zvýšený krvný tlak veľmi časté
a funkčné vyšetrenia znížená saturácia kyslíkom veľmi časté
Ochorenia srdca
a poruchy srdcovej činnosti tachykardia veľmi časté
Celkové ochorenia
pyrexia veľmi časté
a reakcie v mieste podania triaška veľmi časté

Imunogenicita
Takmer u všetkých pacientov sa vytvorili protilátky triedy IgG proti laronidáze. U väčšiny pacientov došlo ku sérokonverzii do 3 mesiacov od začiatku liečby; hoci k sérokonverzii o pacientov mladších ako 5 rokov so závažnejším fenotypom dochádzalo väčšinou do 1 mesiaca (v priemere 26 dní oproti
45 dňom u pacientov vo veku 5 rokov a viac). Do konca štúdie 3. fázy (alebo do okamihu predčasného ukončenia štúdie) 13/45 pacientov nemalo žiadne protilátky detegovateľné rádioimúnoprecipitáciou (RIP), vrátane 3 pacientov u ktorých sérokonverzia nenastala vôbec. U pacientov, u ktorých sa
nezistili žiadne protilátky, alebo s nízkymi úrovňami protilátok, sa preukázalo zásadné zníženie úrovní
GAG v moči, zatiaľ čo u pacientov s vysokými titrami protilátok zníženie GAG v moči premenlivé. Klinická významnosť týchto zistení nie je známa, pretože neboli zistené konzistentné závislosti medzi úrovňami protilátok triedy IgG a konečnými ukazovateľmi klinickej účinnosti.

Okrem toho bolo 60 pacientov v štúdiách 2. a 3. fázy testovaných na neutralizačné účinky. U štyroch pacientov (troch v štúdii 3. fázy a jedného v štúdii 2. fázy) sa zistili marginálne až nízke úrovne inhibície enzymatickej aktivity laronidázy in vitro, ktoré nemali pozorovateľný vplyv na klinickú účinnosť a/alebo na zníženie GAG v moči.

Zdá sa, že prítomnosť protilátok nesúvisela s výskytom nežiaducich účinkov infúzie, hoci nástup nežiaduceho účinku infúzie spravidla koincidoval s vytvorením protilátok triedy IgG. Výskyt protilátok triedy IgE nebol úplne preskúmaný.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Tráviaci trakt a produkty metabolizmu – enzýmy. ATC kód: A16AB05.

Poruchy ukladania mukopolysacharidov sú spôsobené nedostatkom špecifických lysozomálnych enzýmov potrebných pre katabolizmus glykozamínoglykánov (GAGs). MPS I je heterogénna
a multisystémová porucha charakterizovaná nedostatkom α-L-iduronidázy, lysozomálnej hydrolázy, ktorá katalyzuje hydrolýzu terminálnych α-L-iduronových reziduí dermatániumsulfátu a heparániumsulfátu. Redukovaná alebo chýbajúca aktivita α-L-iduronidázy má za následok akumuláciu CAGs, dermatániumsulfátu a heparániumsulfátu v mnohých druhoch buniek a tkanív.

Princípom enzýmovej substitučnej terapie je obnova hladiny enzymatickej aktivity, ktorá by bola dostatočná na to, aby hydrolyzovala nahromadené látky a zabránila ich ďalšej akumulácii. Po intravenóznej infúzii sa laronidáza rýchlo eliminuje z obehu a je prijímaná bunkami do lysozýmov, pravdepodobne cez receptory manóza-6 fosfátu.
Purifikovaná laronidáza je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou približne 83 kD. Laronidáza je tvorená 628 aminokyselinami po rozštiepení N-konca. Molekula obsahuje 6 N-viazaných miest modifikácie oligosacharidov.

Účinnosť a bezpečnosť Aldurazymu bola hodnotená v troch klinických štúdiách. Dve klinické štúdie sa zameriavali hlavne na účinok Aldurazymu na systémové manifestácie MPS I ako je slabá vytrvalosť, reštriktívna choroba pľúc, obštrukcia horných dýchacích ciest, zníženie pohybového rozsahu kĺbov, hepatomegália a poruchy zraku. Jedna štúdia sa zameriavala hlavne na bezpečnosť
a farmakokinetiku Aldurazymu u pacientov mladších ako 5 rokov, zahrnuté však bolo aj určité
hodnotenie účinnosti. Zatiaľ nie sú k dispozícii klinické údaje preukazujúce priaznivý vplyv na neurologické prejavy ochorenia.

Bezpečnosť a účinnosť Aldurazymu bola zisťovaná v randomizovanej, dvojitej slepej placebom kontrolovanej štúdii 3. fázy u 45 pacientov vo veku od 6 do 43 rokov. Hoci sa jej zúčastnili pacienti reprezentujúci celé spektrum choroby, väčšina z nich bola stredného fenotypu a len jeden pacient vykazoval závažný fenotyp. Pacienti zúčastňujúci sa štúdie mali nútenú vitálnu kapacitu (FVC) menej než 80% predpokladanej hodnoty pre ich výšku a boli schopní stáť 6 minút a prejsť 5 metrov. Pacientom sa podávalo buď 100 U/kg Aldurazymu alebo placebo, každý týždeň po celkovú dobu 26 týždňov. Hranicami primárnej účinnosti boli zmeny v percente očakávanej normálnej FVC a absolútna vzdialenosť, ktorú pacienti prešli v 6-minútovom teste chôdze (6MWT). Všetci pacienti sa následne zapojili do otvorenej extenznej štúdie, v ktorej všetci dostávali 100 U/kg Aldurazymu za týždeň v priebehu ďalšieho 3,5 roka (182 týždňov).

Po 26 týždňoch terapie bola u pacientov liečených Aldurazymom pozorovaná zlepšená funkcia pľúc a schopnosti chôdze v porovnaní so skupinou dostávajúcou placebo, ako sa uvádza dolu.

Fáza 3, 26 týždňov liečby
Porovnanie s placebom

Hodnota p Konfidenčný interval
(95%)
Predpovedaná percentuálna FVC
priemer 5,6 -
(percentuálny bod) medián 3,0 0,009 0,9 - 8,6

6MWT priemer 38,1 -
(test chôdze na 6 metrov, metre)
medián 38,5 0,066 -2,0 - 79,0Otvorená rozšírená štúdia preukázala zlepšenie a/alebo zachovanie týchto účinkov až po dobu 208
týždňov v skupine Aldurazyme/Aldurazyme a 182 týždňov v skupine placebo/Aldurazyme, ako sa uvádza dolu v tabuľke.Priemerná zmena oproti stavu pred liečbou
Aldurazyme/Aldurazyme placebo/Aldurazyme
Pri 208 týždňoch Pri 182 týždňoch
% predpovedané FVC (%)1 - 1,2 - 3,3
6 MWT (metrov) + 39,2 + 19,4
Index Apnoe/Hypopnoe (AHI) - 4,0 - 4,8
Rozsah pohybu flexie ramena (stupňov) + 13,1 + 18,3
Index invalidity CHAQ/HAQ2 - 0,43 - 0,26
1Zníženie v percentuálnom predpovedanom FVC nie je klinicky významný v tomto časovom rámci, a absolútny objem pľúc naďalej rástol úmerne zmenám výšky rastúcich pediatrických pacientov.
2 Obe skupiny prekročili minimálny klinicky významný rozdiel (-0,24)
Z 26 pacientov s abnormálnym objemom pečene pri východiskovom vyšetrení pred liečbou dosiahlo
22 (85 %) do konca štúdie normálnu veľkosť pečene. V priebehu prvých 4 týždňov dochádzalo k rýchlemu zníženiu vylučovania GAG v moči (µg/mg kreatinínu) a počas zvyšnej časti štúdie sa tento stav zachovával. Úrovne GAG v moči sa znížili o 77 % a 66 % v skupine placebo/Aldurazyme resp. Aldurazyme/Aldurazyme; na konci štúdie dosiahla jedna tretina pacientov (15 zo 45) normálne úrovne GAG v moči.

Problém heterogenity prejavov ochorenia medzi pacientmi sme zohľadnili použitím zloženého konečného ukazovateľa, ktorý bol súhrnom klinicky významných zmien premenných účinnosti (% predpovedaný normálny FVC, vzdialenosť 6MWT, rozsah pohybu flexie ramena, AHI a ostrosť zraku) v globálnej odpovedi sa zlepšenie dosiahlo u 26 pacientov (58 %), bez zmeny u 10 pacientov (22 %), a zhoršenie u 9 pacientov (20 %).

V jednoročnej otvorenej štúdii 2. fázy bola hodnotená hlavne bezpečnosť a farmakokinetika Aldurazymu u 20 pacientov mladších ako 5 rokov v čase zahrnutia do štúdie (16 pacientov so závažným fenotypom a 4 pacienti so stredne závažným fenotypom). Pacientom bolo predpísané podávanie infúzie Aldurazymu počas 52 týždňov v týždenných intervaloch v dávke 100 U/kg U štyroch pacientov bolo dávkovanie zvýšené na 200 U/kg na posledných 26 týždňov s ohľadom na zvýšené úrovne GAG v moči počas 22. týždňa.

Osemnásť pacientov štúdiu dokončilo. Pri oboch dávkach bol Aldurazyme dobre znášaný. Priemerná úroveň GAG v moči sa znížila o 50 % v 13. týždni a znížila sa o 61 % na konci štúdie. Na konci štúdie sa u všetkých pacientov preukázalo zníženie veľkosti pečene a 50 % (9/18) malo normálnu
veľkosť pečene. Podiel pacientov s miernou hypertrofiou ľavej komory sa znížil z 53 % (10/19) na 17
% (3/18) a priemerná hmotnosť ľavej komory sa normalizovala vzhľadom na plochu povrchu tela zníženú o 0,9 skóre Z (n=17). U viacerých pacientov bol zaznamenaný rast po výške (n=7) a hmotnosti (n=3) pre rastové Z-skóre. Najmladší pacienti so závažným fenotypom (< 2,5 roka) a všetci
4 pacienti so stredným fenotypom vykázali normálnu rýchlosť mentálneho vývoja, zatiaľ čo u starších pacientov so závažným fenotypom dosiahli sa pozorovalo obmedzené alebo žiadne zvýšenie kognície.

Tento liek bol schválený za takzvaných „mimoriadnych okolností“.
To znamená, že v dôsledku zriedkavosti ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o prínosoch a rizikách tohto lieku.
Európska lieková agentúra (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú dostupné a toto SPC bude podľa potreby aktualizované.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti boli merané po intravenóznom podaní laronidázy s trvaním infúzie 240
minút a pri dávke 100 U/kg telesnej hmotnosti v 1., 12. a 26. týždni.

Ukazovateľ 1. Infúzia

Priemer ± SD
12. Infúzia

Priemer ± SD
26. Infúzia

Priemer ± SD
Cmax (U/mL) 0,197 ± 0,052 0,210 ± 0,079 0,302 ± 0,089
AUC (IrU/mL) 0,930 ± 0,214 0,913 ± 0,445 1,191 ± 0,451
CL (mL/min/kg) 1,96 ± 0,495 2,31 ± 1,13 1,68 ± 0,763
Vz (L/kg) 0,604 ± 0,172 0,307 ± 0,143 0,239 ± 0,128
Vss (L/kg) 0,440 ± 0,125 0,252 ± 0,079 0,217 ± 0,081
t1/2 (I) 3,61 ± 0,894 2,02 ± 1,26 1,94 ± 1,09

Cmax vykazovala zvýšenie s časom. Distribučný objem sa znižoval s pokračujúcou liečbou,
pravdepodobne vo vzťahu k tvorbe protilátok a/alebo zmenšovaniu objemu pečene. Farmakokinetický
profil u pacientov mladších ako 5 rokov bol podobný ako u starších alebo menej závažne postihnutých pacientov.
Laronidáza je proteín a predpokladá sa, že sa metabolicky odbúrava hydrolýzou peptidov. V dôsledku toho sa nepredpokladá, že by poškodená funkcia pečene ovplyvnila klinicky signifikantným spôsobom farmakokinetiku laronidázy. Renálna eliminácia laronidázy sa považuje za minoritnú cestu clearance (pozri bod 4.2.).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Genotoxický ani karcinogénny potenciál sa nepredpokladá.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocnýcI látok

Chlorid sodný
Dihydrogenfosforečnan sodný, monohydrát Hydrogenfosforečnan dvojsodný, heptahydrát Polysorbát 80
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené injekčné liekovky:
3 roky.

Zriedené roztoky:
Z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti treba liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, skladovanie pripraveného lieku by nemalo trvať dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8˚C za predpokladu, že roztok bol pripravený v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na ucIovávanie Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C - 8 °C). Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3
6.5 DruI obalu a obsaI balenia

5 ml infúzny rozok v injekčnej liekovke (sklo typ I) so zátkou (silikónová chlórobutylová guma)
a uzáverom (hliník) so snímateľnou čiapočkou (polypropylén).

Veľkosť balenia: 1, 10 a 25 injekčných liekoviek.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobcIádzanie s liekom

Každá injekčná liekovka je určená len na jedno použitie. Infúzny koncentrát sa musí riediť 9 mg/ml (0,9%-ným) infúznym roztokom chloridu sodného aseptickou technikou. Odporúča sa, aby bol zriedený roztok Aldurazymu pacientom podávaný infúznou súpravou vybavenou 0,2 µm zabudovaným filtrom.
Príprava infúzie Aldurazymu (Použite aseptickú tecIniku)
ƒ Na základe hmotnosti jednotlivých pacientov určite počet injekčných liekoviek, ktoré sa majú zriediť. Asi 20 minút pred aplikáciou vyberte potrebný počet liekoviek z chladničky, aby sa mohli zohriať na izbovú teplotu.
ƒ Pred zriedením vizuálne skontrolujte každú injekčnú liekovku, či neobsahuje čiastočky alebo nemá nežiaduce zafarbenie. Číry až mierne opalescentný a bezfarebný až bledožltý roztok by nemal obsahovať viditeľné čiastočky. Nepoužívajte injekčné liekovky, ktoré obsahujú čiastočky alebo roztok inej farby.
ƒ Na základe hmotnosti jednotlivého pacienta stanovte celkový objem infúzie, ktorý je 100 ml (ak je telesná hmotnosť nižšia alebo rovná 20 kg) alebo 250 ml (ak je telesná hmotnosť vyššia ako
20 kg) infúzneho roztoku obsahujúceho 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného.
ƒ Z infúzneho vaku/fľaše nasajte a znehodnoťte taký objem infúzneho rozoku chloridu sodného, ktorý sa rovná celkovému objemu Aldurazymu, ktorý bude do objemu pridaný.
ƒ Nasajte potrebný objem z injekčných liekoviek obsahujúcich Aldurazyme a spojte obe
množstvá.
ƒ Spojené množstvá Aldurazymu pridajte do infúzneho roztoku obsahujúceho 9 mg/ml (0,9%)
chloridu sodného.
ƒ Infúzny roztok jemne premiešajte.
ƒ Pred použitím zrakom skontrolujte, či sa v roztoku nenachádzajú čiastočky. Použite len číre a bezfarebné roztoky bez viditeľných čiastočiek.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Holandsko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/03/253/001-003


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

10/06/2003.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMEA) http://www.emea.europa.eu/.PRÍLOHA II

A. VÝROBCOVIA BIOLOGICKÝCH LIEČIV A DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B. PODMIENKY REGISTRÁCIE

C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
A. VÝROBCA BIOLOGICKÉHO LIEČIVA A DRŽITEĽ POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu biologického liečiva

BioMarin Pharmaceutical Inc, Galli Drive Facility, 46 Galli Drive, Novato, CA 94949, Spojené štáty
americ

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Spojené kráľovstvo


B. PODMIENKY REGISTRÁCIE

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

• PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

Neaplikovateľné.


C. OSOBITNÉ POVINNOSTI, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná v určenom časovom rámci nasledujúci program štúdií, ktorých výsledky budú tvoriť základ každoročného prehodnotenia pomeru prínosu a rizika.

Klinické aspekty:

1. Záverečná správa klinickej štúdie ALID-017-03 (alternatívne režimy dávkovania) bude
predložená v 4. kvartáli 2006.

2. Čo sa týka už realizovaného registra MPS I. Tento register bude zbierať dlhodobé údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientov, ktorí užívajú Aldurazyme, ako aj údaje o prirodzenej progresii ochorenia neliečených pacientov. V čase pravidelných výročných hodnotení sa budú predkladať ročné aktualizácie.PRÍLOHA III

OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVA. OZNAČENIE OBALU
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

KRABIČKA / 1 INJEKČNÁ LIEKOVKA, 10 INJEKČNÝCH LIEKOVIEK, 25 INJEKČNÝCH LIEKOVIEK1. NÁZOV LIEKU

Aldurazyme, 100 U/ml infúzny koncentrát
laronidáza


2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 ml obsahuje 100 U laronidázy
Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 500 U laronidázy


3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:
Chlorid sodný
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného Polysorbát 80
Voda na injekciu


4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 injekčná liekovka s infúznym koncentrátom.
10 injekčných liekoviek s infúznym koncentrátom
25 injekčných liekoviek s infúznym koncentrátom


5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Na vnútrožilové použitie.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.


6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Len na jednorazové použitie.
8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}


9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2˚C – 8˚C).


10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetok nepoužitý roztok treba znehodnotiť.


11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Genzyme Europe B.V. Gooimeer 10
NL-1411 DD Naarden
Holandsko


12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/253/001 1 INJEKČNÁ LIEKOVKA
EU/1/03/253/002 10 INJEKČNÝCH LIEKOVIEK EU/1/03/253/003 25 INJEKČNÝCH LIEKOVIEK


13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže


14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.


15. POKYNY NA POUŽITIE16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME
MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Aldurazyme, 100 U/ml infúzny koncentrát
laronidáza

Na vnútrožilové použitie.


2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.'


3. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}


4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže


5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

5 ml


6. INÉ

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C - 8 °C).

Genzyme Europe B.V. - NLB. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Aldurazyme, 100 U/ml infúzny koncentrát
Laronidáza

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
- Túto písomnú informáciu uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov:
1. Čo je Aldurazyme a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Aldurazyme
3. Ako používať Aldurazyme
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Aldurazyme
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ALDURAZYME A NA ČO SA POUŽÍVA

Aldurazyme sa používa na liečbu pacientov s potvrdenou diagnózou MPS I (mukopolysacharidóza I). Podáva sa na liečenie neneurologických prejavov tohto ochorenia.

Ľuďom trpiacim ochorením MPS I buď úplne chýba, alebo majú nulovú úroveň enzýmu nazývaného α-L-iduronidáza, ktorý rozkladá určité látky (glykozamínoglykány) v organizme. V dôsledku toho sa tieto látky nerozkladajú a organizmus ich nespracuje tak, ako by sa mali. Hromadia sa v mnohých tkanivách organizmu, ktorý spôsobuje príznaky MPS I.

Aldurazyme je syntetický enzým nazývaný laronidáza – ten dokáže nahradiť prírodný enzým, ktorého je pri MPS I nedostatok.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE ALDURAZYME Neužívajte Aldurazyme
Ak ste alergický/á (precitlivený/á) na niektorú zložku Aldurazymu alebo ak ste mali silnú alergickú reakciu na laronidázu.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Aldurazymu
Ak ste liečení/á Aldurazymom, môžu sa u vás objaviť reakcie spojené s infúziou. Nežiaduci účinok infúzie jeakýkoľvek vedľajší účinok, ktorý sa objaví počas infúzie alebo do konca dňa podania infúzie (pozri časť 4 “Možné vedľajšie účinky”). Niektoré z týchto reakcií môžu byť vážne. Ak spozorujete takúto reakciu, mali by ste okamžite kontaktovať svojho lekára.

Ak sa objavia takéto reakcie, infúzia Aldurazymu sa musí okamžite ukončiť a váš lekár nasadí vhodnú liečbu.
Tieto reakcie môžu byť mimoriadne závažné, ak už trpíte obštrukciou horných dýchacích ciest súvisiacou s MPS-I.

Na pomoc pri predchádzaní alergických reakcií vám môže byť podávaný ďalší liek, ako sú antihistaminiká a paracetamol.
Používanie inýcI liekov
Liekové interakcie neboli študované.
Informujte svojho lekára, ak užívate lieky obsahujúce chlorochin alebo prokaín s ohľadom na možné riziko oslabenia účinku Aldurazymu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

TeIotenstvo a dojčenie
Nie je dostatok skúseností s podávaním Aldurazymu tehotným ženám. Aldurazyme má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Skôr ako začnete užívať liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nie je známe, či sa Aldurazyme vylučuje do materského mlieka. Odporúča sa prerušiť dojčenie počas liečby Aldurazymom. Skôr ako začnete užívať liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluIa strojov
Vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje nebol študovaný.


3. AKO POUŽÍVAŤ ALDURAZYME

Návod na použitie – riedenie a podávanie
Infúzny koncentrát sa musí pred podaním zriediť a je určený na intravenózne použitie (pozri informáciu pre zdravotníckych pracovníkov).
Aldurazyme sa má podávať v primeranom klinickom prostredí, v ktorom sú ľahko dostupné resuscitačné prostriedky na zvládnutie medicínskych núdzových stavov.

Dávkovanie
Odporúčané dávkovanie Aldurazymu je 100 U/kg telesnej hmotnosti, podávaných raz týždenne vo forme intravenóznej infúzie. Ak to pacient znáša, počiatočnú rýchlosť infúzie 2 U/kg/h možno postupne zvyšovať každých 15 minút na maximum 43 U/kg/h. Celý objem by mal byť podaný
v priebehu 3-4 hodín.

Ak zabudnete použiť Aldurazyme
Ak ste vynechali infúziu Aldurazymu, kontaktujte svojho lekára.

Ak použijete viac Aldurazymu než ste mali
Nebol popísaný žiadny prípad predávkovania Aldurazymom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky,Aldurazyme môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky boli pozorované hlavne pri podávaní lieku pacientom alebo zanedlho potom (reakcie súvisiace s infúziou). Ak by ste pociťovali takéto reakcie, musíte okamžite informovať svojIo lekára. Počet týchto reakcií sa postupne znižoval, čím dlhšie pacienti užívali Aldurazyme. Väčšina týchto reakcií bola z hľadiska intenzity slabá až mierna. U malého poče upacientov s anamnézou závažného postihnutia horných dýchacích ciest a pľúc však boli zaznamenané závažné reakcie vrátane bronchospazmu, zástavy dýchania a opuchnutia tváre.

Pri klinických skúškach boli zaznamenané nasledujúce vedľajšie účinky: Veľmi časté (pozorované u viac ako 1 a 10 pacientov):
• bolesti hlavy
• nevoľnosť
• bolesti žalúdka
• exantém
• ochorenie kĺbov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti ramien alebo nôh
• návaly horúčavy
• horúčka
• triaška
• zvýšenie srdcovej frekvencie
• zvýšený krvný tlak
• znížená saturácia kyslíkom
• reakcia v mieste infúzie

Časté (pozorované u viac ako 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov)
• zvýšená telesná teplota
• brnenie
• závrat
• kašeľ
• dýchacie ťažkosti, ktoré môžu byť extrémne
• vracanie
• hnačka
• opuch tváre alebo šije
• žihľavka
• svrbenie
• strata vlasov
• studený pot, ťažké potenie
• bolesti svalstva
• nízky krvný tlak
• bledosť
• chladné ruky alebo nohy
• pocit horúčavy, pocit chladu
• únava
• chrípkové ochorenie
• alergická reakcia
• nepokojAk začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ALDURAZYME
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Neotvorené injekčné liekovky:
Uchovávajte v chladničke pri teplote (2˚C – 8˚C).
Nepoužívajte Aldurazyme po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku za písmenami EXP.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Aldurazyme obsaIuje

- Liečivo je laronidáza.
- 1 ml roztoku v injekčnej liekovke obsahuje 100 U laronidázy.
- Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 500 U laronidázy.

- Ďalšie zložky sú:
- Chlorid sodný
- Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
- Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného
- Polysorbát 80
- Voda na injekciu

Ako vyzerá Aldurazyme a obsaI balenia
Aldurazyme sa dodáva ako infúzny koncentrát. Je to roztok, ktorý je číry až mierne opalescentný, bezfarebný až bledožltý.

Veľkosť balenia: 1, 10 a 25 injekčných liekoviek v kartóne. Nie všetky veľkosti balenia musia byť
uvedené do obehu.

Držiteľ rozIodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD, Naarden, Holandsko.

Výrobca
Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Veľká Británia.
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien/
Luxembourg/Luxemburg
Genzyme Belgium nv/sa (Belgique/Belgien), Tél/Tel: + 32 2 714 17 11
Magyarország
Genzyme Europe B.V. Képviselet, Tel: +36 1 310 7440.

България
Търговско представителство на Genzyme CEE GmbH
Тел. +359 2 971 1001
Nederland
Genzyme Europe BV, Tel: +31 35 6991200

Česká republika/Slovenská
republika/Slovenija
Genzyme Europe B.V. organizační složka (Česká
Republika)
Tel: +420 227 133 665
ÖsterreicI
Genzyme Austria GmbH, Tel: + 43 1 774 65 38

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/
Ísland
Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk), Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600
Polska/Eesti/Latvija/Lietuva
Genzyme Polska Sp. z o.o. (Poola/Polija/Lenkija),
Tel: +48 22 516 24 30

DeutscIland
Genzyme GmbH, Tel: +49 610236740
Portugal
Genzyme Portugal,
Tel: +351 21 422 0100

Ελλάδα/Κύπρος
Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα)
Τηλ: +30 210 99 49 270
România
Genzyme CEE GmbH- Reprezentanta pentru
Romania
Tel: +40 21 233.08.45

España
Genzyme, S.L.,
Tel: +34 91 6591670
United Kingdom/Ireland
Genzyme Therapeutics (United Kingdom) Tel: +44 1865 405200

France
Genzyme S.A.S,
Tél: + 33 (0) 825 825 863

Italia/Malta
Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349811Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy scIválená .

Tento liek bol schválený za „mimoriadnych okolností“.
To znamená, že kvôli zriedkavosti tohto ochorenia nebolo možné získať kompletné informácie o prínosoch a rizikách tohto lieku.
Európska lieková agentúra (EMEA) bude každý rok posudzovať nové informácie o lieku, ktoré budú
dostupné a podľa potreby aktualizovať túto písomnú informáciu.
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. Sú tam aj odkazy na ďalšie internetové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov:
Každá injekčná liekovka je určená len na jedno použitie. Infúzny koncentrát sa musí riediť 9 mg/ml (0,9%-ným) infúznym roztokom chloridu sodného s použitím aseptickej techniky. Odporúča sa, aby bol zriedený roztok Aldurazymu podávaný pacientom infúznou súpravou vybavenou 0,2 µm zabudovaným filtrom.

Z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti by sa liek mal použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, skladovanie používaného lieku nesmie presiahnuť 24 hodín pri 2˚C - 8˚C za predpokladu, že roztok bol pripravený v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.

Aldurazyme sa nemá podávať v jednej infúzii spolu s inými liekmi.

Príprava infúzie Aldurazymu (Použite aseptickú tecIniku)
ƒ Na základe hmotnosti jednotlivých pacientov určite počet injekčných liekoviek, ktoré sa majú zriediť. Asi 20 minút pred aplikáciou vyberte potrebný počet liekoviek z chladničky, aby sa mohli zohriať na izbovú teplotu.
ƒ Pred zriedením vizuálne skontrolujte každú injekčnú liekovku, či neobsahuje čiastočky alebo
nemá nežiaduce zafarbenie. Číry až mierne opalescentný a bezfarebný až bledožltý roztok by nemal obsahovať viditeľné čiastočky. Nepoužívajte injekčné liekovky, ktoré obsahujú čiastočky alebo roztok inej farby.
ƒ Na základe hmotnosti pacienta stanovte celkový objem infúzie, ktorý je 100 ml (ak je telesná hmotnosť nižšia alebo rovná 20 kg) alebo 250 ml (ak je telesná hmotnosť vyššia ako 20 kg) infúzneho roztoku obsahujúceho 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného.
ƒ Z infúzneho vaku/fľaše nasajte a znehodnoťte taký objem infúzneho rozoku chloridu sodného,
ktorý sa rovná celkovému objemu Aldurazymu, ktorý bude do objemu pridaný.
ƒ Nasajte potrebný objem z injekčných liekoviek obsahujúcich Aldurazyme a spojte obe množstvá.
ƒ Spojené množstvá Aldurazymu pridajte do infúzneho roztoku obsahujúceho 9 mg/ml (0,9%)
chloridu sodného.
ƒ Infúzny roztok jemne premiešajte.
ƒ Pred použitím zrakom skontrolujte, či sa v roztoku nenachádzajú čiastočky. Použite len číre a bezfarebné roztoky bez viditeľných čiastočiek.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.