ADRENALIN BRADEX 1 MG/ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová)

SPC
mikrogramov (0,5 mg)
0,5 ml
Dieťa 6 – 12 rokov
300 mikrogramov (0,3 mg)
0,3 ml
Dieťa 6 mesiacov – 6 rokov
150 mikrogramov (0,15 mg)
0,15 ml
Menej ako 6 mesiacov
10 mikrogramov/kg (0,01 mg/kg)
0,01 ml/kg
Ak je to potrebné, tieto dávky sa môžu zopakovať niekoľkokrát v 5 – 15 minútových intervaloch
v súlade s hodnotami krvného tlaku, pulzu a respiračných funkcií.

Mali by sa používať striekačky s malým objemom.

Ak je stav pacienta vážny a existujú reálne pochybnosti o adekvátnosti cirkulácie a absorpcie z miesta
podania i.m. injekcie, Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sa môže podať intravenóznou
injekciou (i.v.).
Adrenalín sa má podať intravenózne len osobami, ktoré majú skúsenosti s používaním a titráciou
vazopresorov v ich bežnej klinickej praxi (pozri časť 4.4). V prípade intravenózneho podania adrenalínu sa dávka musí titrovať za použitia 50 mikrogramových bolusov na základe klinickej
odpovede pacienta. Táto dávka sa môže podať len pri použití roztoku 0,1 mg/ml (t.j. 1:10 ml riedenie
obsahu ampulky). Nepodávajte neriedený roztok adrenalínu 1 mg/ml intravenózne.
Ak je potrebné opakované podanie adrenalínu, odporúča sa i.v. infúzia adrenalínu s rýchlosťou
titrovanou na základe klinickej odpovede a za kontinuálneho monitoringu hemodynamiky.

Kardiopulmonálna resuscitácia

Dospelí
1 mg adrenalínu intravenózne alebo intraoseálne opakovane každých 3 – 5 minút až do návratu spontánnej cirkulácie. Pri podaní z periférie musí nasledovať bolus najmenej 20 ml tekutiny a
vyvýšenie končatiny na 10 – 20 sekúnd na uľahčenie dodania lieku do centrálnej cirkulácie.

Pediatrická populácia
Odporúčaná intravenózna alebo intraoseálna dávka adrenalínu u detí je 10 mikrogramov/kg.
V závislosti od hmotnosti môžu takéto dávky vyžadovať podanie vo forme roztoku 0,1 mg/ml (t.j. zriedenie obsahu ampulky 1:10 ml). Ďalšie dávky adrenalínu sa môžu podať každých 3 – 5 minút. Maximálna jednotlivá dávka je 1 mg.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Tento liek je určený len na núdzové použitie a po podaní je potrebný lekársky dohľad nad pacientmi. Intramuskulárne (i.m.) podanie sa vo všeobecnosti uprednostňuje v iniciálnej liečbe anafylaxie,
intravenózne podanie (i.v.) je vo všeobecnosti vhodnejšie na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS)
alebo pohotovostnom oddelení. Injekcia adrenalínu 1 mg/ml (1:1 000) nie je vhodná na i.v. použitie. Ak nie je dostupná injekcia adrenalínu 0,1 mg/ml (1:10 000) , musí byť injekcia adrenalínu 1 mg/ml (1:1 000) pred i.v. podaním zriedená na 0,1 mg/ml (1:10 000). Intravenózna cesta podania adrenalínu sa musí používať s mimoriadnou opatrnosťou a je vyhradená na podanie špecialistami, ktorí majú skúsenosti s i.v. podávaním adrenalínu.

Adrenalín sa má podávať len s mimoriadnou opatrnosťou:
u starších pacientov, pacientov s hypertyreózou, diabetom mellitus, feochromocytómom, glaukómom
s úzkym uhlom, hypokaliémiou, hyperkalciémiou, ťažkou poruchou funkcie obličiek a adenómom

prostaty s výskytom reziduálneho moču, s cerebrovaskulárnym ochorením, organickým poškodením mozgu, aterosklerózou, koronárnou insuficienciou, u pacientov v šoku (inom ako anafylaktický šok) a pri organickom ochorení srdca alebo dilatácii srdca (závažná angina pectoris, obštrukčná kardiomyopatia, hypertenzia), ako aj u väčšiny pacientov s arytmiou (napr. komorová fibrilácia). Anginózna bolesť môže vzniknúť pri koronárnej insuficiencii.

Adrenalín môže zvýšiť vnútroočný tlak u pacientov s glaukómom s úzkym uhlom.
Adrenalín môže vyvolať alebo zhoršiť hyperglykémiu; má sa monitorovať hladina glukózy v krvi,
najmä u diabetických pacientov.

Opakované lokálne podanie môže spôsobiť nekrózu v mieste podania.

Najlepším miestom na i.m. podanie je anterolaterálny prístup do strednej tretiny stehna. Ihla, ktorá sa použije na podanie injekcie, musí byť dostatočne dlhá, aby sa zabezpečilo podanie adrenalínu do
svalu. Je potrebné vyhnúť sa intramuskulárnemu podaniu Adrenalinu Bradex 1 mg/ml injekčný roztok
do sedacieho svalu kvôli riziku vzniku tkanivovej nekrózy.

Dlhodobé podávanie môže vyvolať metabolickú acidózu, renálnu nekrózu a toleranciu na účinky adrenalínu alebo tachyfylaxiu.

Je potrebné vyhnúť sa podaniu adrenalínu alebo ho používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov podstupujúcich anestéziu halotanom alebo inými halogénovanými anestetikami, vzhľadom na riziko vzniku fibrilácie komôr.
Adrenalín sa nemá používať spolu s lokálnou anestéziou periférnych štruktúr vrátane prstov a ušného
laloka.

Nemiešajte s inými látkami, ak nie je známa kompatibilita.

Adrenalín sa nesmie používať počas druhej pôrodnej fázy (pozri časť 4.6).

Náhodné intravaskulárne podanie môže v dôsledku náhleho zvýšenia krvného tlaku spôsobiť krvácanie do mozgu.

Pacienta začnite monitorovať čo najskôr za účelom vyhodnotenia odpovede na adrenalín (pulz, krvný tlak, EKG, pulzná oxymetria).

Disiričitan sodný, jedna z pomocných látok tohto lieku, môže zriedkavo vyvolať závažné reakcie z precitlivenosti a bronchospazmus. Prítomnosť disiričitanu sodného v parenterálnom adrenalíne
a možnosť výskytu reakcií alergického typu nesmie odradiť od použitia lieku, ak je indikovaný na liečbu závažných alergických reakcií alebo na iné núdzové situácie.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 1 ml, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Pred podaním je potrebné prípravok vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a farbu roztoku. Má sa
použiť len číry, bezfarebný alebo žltkastý roztok bez častíc alebo zrazenín.

4.5 Liekové a iné interakcie

Sympatomimetiká/oxytocín

Adrenalín by sa nemal podávať spolu s oxytocínom alebo sympatomimetikami kvôli možnosti aditívnych účinkov a zvýšenej toxicity.

Al f a-adrenergné blokátory

Alfablokátory, ako je fentolamín, antagonizujú vazokonstrikčný a hypertenzívny účinok adrenalínu.
Tento účinok môže byť prospešný v prípade predávkovania adrenalínom (pozri časť 4.9).

Beta-adrenergné blokátory

Závažná hypertenzia a reflexná bradykardia sa môžu vyskytnúť pri betablokátoroch, ktoré nie sú kardioselektívne, ako je napríklad propranolol, v dôsledku vazokonstrikcie sprostredkovanej alfa- receptormi. Betablokátory, najmä bez kardioselektivity, tiež antagonizujú srdcové a bronchodilatačné účinky adrenalínu. Pacienti s ťažkou anafylaxou, ktorí užívajú betablokátory bez kardioselektivity, nemusia reagovať na liečbu adrenalínom.

Celkové anestetiká

Podávanie adrenalínu u pacientov dostávajúcich celkové anestetiká zo skupiny halogénovaných uhľovodíkov, ktoré zvyšujú kardiálnu iritabilitu a pravdepodobne senzibilizujú myokard na adrenalín, môže viesť k arytmiám vrátane predčasných komorových kontrakcií, tachykardie alebo fibrilácie (pozri časť 4.4).
Profylaktické podávanie lignokaínu alebo profylaktické podávanie 0,05 mg/kg propranololu môže chrániť pred dráždivosťou komôr v prípade, že sa adrenalín používa počas anestézie anestetikom zo
skupiny halogénovaných uhľovodíkov.

Antihypertenzíva

Adrenalín špecificky blokuje antihypertenzívne účinky blokátorov adrenergných neurónov, ako je guanetidín, s rizikom vzniku závažnej hypertenzie. Adrenalín zvyšuje krvný tlak a môže antagonizovať účinky antihypertenzív.

Antidepresíva

Tricyklické antidepresíva, ako je imipramín, inhibujú spätné vychytávanie priamo pôsobiacich sympatomimetík a môžu zosilňovať účinok adrenalínu, čím zvyšujú riziko vzniku hypertenzie a srdcových arytmií.
Hoci monoaminooxidáza (MAO) je jedným z enzýmov zodpovedných za metabolizmus adrenalínu, inhibítory MAO výrazne nepotencujú účinky adrenalínu.

Fenotiazíny

Fenotiazíny blokujú alfa-adrenergné receptory. Adrenalín sa nemá používať na potlačenie
cirkulačného kolapsu alebo hypotenzie spôsobenej fenotiazínmi, pretože zrušenie presorického účinku adrenalínu môže mať za následok ďalšie zníženie krvného tlaku.

Iné lieky

Adrenalín by sa nemal používať u pacientov užívajúcich vysoké dávky iných liekov (napr. srdcových glykozidov), ktoré môžu senzibilizovať srdce k arytmiám. Niektoré antihistaminiká (napr. difenhydramín) a hormóny štítnej žľazy môžu potencovať účinky adrenalínu, najmä na srdcový rytmus a frekvenciu.

Hypokaliémia

Hypokaliemický účinok adrenalínu môže byť potencovaný inými liekmi spôsobujúcimi stratu draslíka, vrátane kortikosteroidov, diuretík, aminofylínu a teofylínu.

Inzulín alebo perorálne antidiabetiká

Adrenalínom indukovaná hyperglykémia môže viesť k strate kontroly krvného cukru u diabetikov liečených inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Adrenalín prechádza placentou. Existujú určité dôkazy o mierne zvýšenej incidencii vrodených chýb. Podanie adrenalínu môže spôsobiť anoxiu, fetálnu tachykardiu, nepravidelnosti srdcového rytmu, extrasystoly a hlasnejšie srdcové ozvy.

Adrenalín inhibuje spontánne alebo oxytocínom indukované kontrakcie ľudskej maternice počas tehotenstva a môže oddialiť druhú fázu pôrodu. V dávke postačujúcej na zníženie kontrakcií maternice môže liek spôsobiť predĺžené obdobie atónie uteru s krvácaním.
Parenterálny adrenalín by sa nemal používať počas druhej fázy pôrodu.

Dojčenie

Adrenalín sa vylučuje do materského mlieka. Matky, ktoré dostali injekciu Adrenalinu Bradex
1 mg/ml injekčný roztok, by sa mali vyhnúť dojčeniu.

Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok by sa nemal podávať počas tehotenstva, ak to nie je úplne nevyhnutné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neaplikovateľné.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky adrenalínu súvisia so stimuláciou alfa- a beta-adrenergných receptorov. Výskyt nežiaducich účinkov závisí od citlivosti jednotlivého pacienta a od podanej dávky.

Frekvencie výskytu sú definované použitím nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté
(≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov
Nežiaduce účinky (s neznámou frekvenciou)
Poruchy metabolizmu a výživy
Hypokaliémia
Metabolická acidóza
Hyperglykémia (už pri nízkych dávkach)
Psychické poruchy
Psychotické stavy
Úzkosť
Strach
Stavy zmätenosti Podráždenosť Nespavosť
Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy
Závrat Tras Nepokoj
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Poruchy srdcového rytmu a frekvencie
Palpitácie


T rieda orgánových systémov
Nežiaduce účinky (s neznámou frekvenciou)

Tachykardia
Bolesť na hrudníku/angína pektoris Potenciálne fatálne ventrikulárne arytmie Fibrilácia
Zníženie amplitúdy T-vlny na EKG
P oruchy ciev
Hypertenzia (s rizikom krvácania do mozgu)
Studené končatiny
P oruchy dýchacej sústavy, hrudníka
a mediastína
Dýchavica
Pľúcny edém
P oruchy gastrointestinálneho traktu
Sucho v ústach
Znížená chuť do jedla
Nevoľnosť
Vracanie'
Hypersalivácia
P oruchy obličiek a močových ciest
Ťažkosti s močením
Retencia moču
C elkové poruchy a reakcie v mieste podania
Potenie
Slabosť

U pacientov s Parkinsonovým syndrómom adrenalín zvyšuje rigiditu a tremor. Subarachnoidálne
krvácanie a hemiplégia vyústili do hypertenzie, dokonca aj pri subkutánnom podaní zvyčajných dávok adrenalínu.

Adrenalín môže vyvolať potenciálne fatálne ventrikulárne arytmie vrátane fibrilácie, predovšetkým
u pacientov s organickým ochorením srdca alebo u tých, ktorí užívajú ďalšie lieky zvyšujúce citlivosť
srdca na arytmie (pozri časť 4.5).

Pľúcny edém sa môže vyskytnúť po podaní veľmi vysokých dávok alebo pri extrémnej citlivosti.

Opakované injekcie Adrenalinu Bradex 1 mg/ml injekčný roztok môžu spôsobiť nekrózu ako následok
vaskulárnej konstrikcie v mieste podania. Tkanivová nekróza sa tiež môže vyskytnúť na končatinách, v obličkách a pečeni.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Možné prejavy predávkovania zahŕňajú nepokoj, zmätenosť, bledosť, tachykardiu, bradykardiu, srdcové arytmie a zástavu srdca. Liečba je symptomatická a podporná. Skúšalo sa okamžité podanie alfablokátora s rýchlym nástupom účinku, ako je fentolamín s následným podaním betablokátora, ako je propranolol, za účelom zvrátenia presorických a arytmogénnych účinkov adrenalínu. Použil sa tiež rýchlo pôsobiaci vazodilatátor, ako je glyceroltrinitrát.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: adrenergiká a dopamínergiká, adrenalín
ATC kód: C01CA24

Adrenalín je prirodzene sa vyskytujúci katecholamín vylučovaný dreňou nadobličiek ako odpoveď na námahu alebo stres. Je to sympatomimetický amín, ktorý je silným stimulantom alfa- a beta- adrenergných receptorov, preto je jeho účinok na cieľové orgány komplexný. Používa sa na poskytnutie rýchlej úľavy od reakcií z precitlivenosti a alergií alebo idiopatickej či námahou vyvolanej anafylaxie.

Adrenalín má silný vazokonstrikčný účinok prostredníctvom alfa-adrenergnej stimulácie. Tento účinok neutralizuje vazodilatáciu a zvýšenú vaskulárnu permeabilitu vedúcu k strate intravaskulárnej tekutiny a následnej hypotenzii, čo sú hlavné farmakologické prejavy pri anafylaktickom šoku.

Adrenalín stimuluje bronchiálne beta-adrenergné receptory a má silný bronchodilatačný účinok. Adrenalín tiež zmierňuje svrbenie, žihľavku a angioedém spojený s anafylaxiou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Adrenalín má po intramuskulárnom podaní rýchly nástup účinku a u pacienta v šoku je jeho absorpcia z intramuskulárnej oblasti rýchlejšia a spoľahlivejšia ako z podkožia.

Adrenalín sa v organizme rýchlo inaktivuje, najmä v pečeni za pomoci enzýmov katechol-O- metyltransferázy (COMT) a monoaminooxidázy (MAO). Veľká časť dávky adrenalínu sa vylučuje močom vo forme metabolitov. Plazmatický polčas je približne 2-3 minúty. Ak sa však podáva subkutánnou alebo intramuskulárnou injekciou, lokálna vazokonstrikcia môže oneskoriť vstrebávanie, takže účinky môžu trvať dlhšie, ako naznačuje plazmatický polčas.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie ako tie, ktoré sú zahrnuté v iných častiach
Súhrnu charakteristických vlastností lieku.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

chlorid sodný
kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) hydroxid sodný (na úpravu pH) disiričitan sodný (E223)
voda na injekcie

6.2 Inkompatibility

Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sa nesmie miešať s inými liekmi s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

 Neot vor ené ampulky: 2 roky.


 Po nari edení:

z mikrobiologického hľadiska by sa mal liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije

okamžite, doba použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím sú zodpovednosťou používateľa; pri zriedení na 0,1 mg/ml 0,9 % roztokom chloridu sodného to za normálnych okolností nie je dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, 3 hodiny pri teplote 23 až 27 °C pri expozícii svetlu alebo 6 hodín pri 23 až 27 °C, ak je liek chránený pred svetlom.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Ampulky uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávanie lieku po zriedení, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenené ampulky jantárovej farby.

Veľkosť balenia: 5 ampuliek × 1 ml v škatuľke
10 ampuliek × 1 ml v škatuľke
25 ampuliek × 1 ml v škatuľke
50 ampuliek × 1 ml v škatuľke

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Riedenie
Pred intravenóznym podaním musí byť Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok zriedený na
0,1 mg/ml roztok (zriedenie obsahu ampulky v pomere 1:10) za použitia 0,9 % roztoku chloridu
sodného.

 Zaobc hádzani e
Len na jednorazové použitie.
Ak použijete iba časť, zlikvidujte zostávajúci roztok.
Nevyberajte ampulku zo ška t uľky,  kým ni e j e pri pr avená na  použi ti e.

 Likvi dác i a
Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými
požiadavkami.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BRADEX S.A.
27 Asklipiou street
14568 Kryoneri
Grécko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

78/0300/17-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 16. októbra 2017
Dátum posledného predĺženia registrácie:10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2022
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.