TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
ním sa však užívajú raz denne, zatiaľ čo kapsuly s okamžitým uvoľňovaním sa užívajú dvakrát denne. Je to z toho dôvodu, že kapsuly Tacforius umožňujú predĺžené uvoľňovanie takrolimu (pomalé uvoľňovanie počas

dlhej doby). Kapsuly Tacforius s predĺženým uvoľňovaním a kapsuly takrolimu s okamžitým uvoľňovaním nie sú vzájomne zameniteľné.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich situácií:
- ak užívate ktorékoľvek lieky uvedené nižšie v časti „Iné lieky a Tacforius“,
- ak máte alebo ste mali problémy s pečeňou,
- ak máte hnačku dlhšie ako jeden deň,
- ak cítite silnú bolesť brucha sprevádzanú príznakmi alebo bez ďalších príznakov, ako sú zimnica, horúčka, nevoľnosť alebo vracanie,
- ak máte zmenenú elektrickú aktivitu vášho srdca nazývanú „predĺženie QT intervalu“.

Je možné, že bude potrebné, aby váš lekár upravil vašu dávku lieku Tacforius.

Buďte v pravidelnom kontakte so svojím lekárom. Váš lekár môže občas potrebovať urobiť testy krvi, moču, činnosti srdca a zraku na stanovenie správnej dávky lieku Tacforius.

Pokiaľ užívate Tacforius, musíte obmedziť vystavovanie sa slnečnému a UV (ultrafialovému) žiareniu. Je to preto, že imunosupresíva môžu zvýšiť riziko zhubných nádorov kože. Noste vhodný ochranný odev a používajte opaľovací krém s vysokým ochranným faktorom.

Deti a dospievajúci
Tacforius sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Tacforius
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a rastlinných prípravkov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neodporúča sa užívanie lieku Tacforius spolu s cyklosporínom (iný liek používaný na prevenciu odmietnutia transplantovaného orgánu).

Hladiny lieku Tacforius v krvi môžu byť ovplyvnené inými liekmi, ktoré užívate, a hladiny iných liekov v krvi môžu byť ovplyvnené užívaním lieku Tacforius, čo si môže vyžadovať prerušenie užívania, zvýšenie alebo zníženie dávky lieku Tacforius. Dôležité je oznámiť svojmu lekárovi najmä, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali liečivá ako:
- antimykotické lieky a antibiotiká, osobitne takzvané makrolidové antibiotiká používané na liečbu infekcií, napr. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycín, klaritromycín, josamycín a rifampicín,
- inhibítory HIV proteázy (napr. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), ktoré sa používajú na liečbu infekcie HIV,
- inhibítory HCV proteázy (napr. telaprevir, boceprevir), ktoré sa používajú na liečbu infekcie
vírusom hepatitídy C,
- lieky na vredy žalúdka a návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka (napr. omeprazol, lanzoprazol alebo cimetidín),
- antiemetiká, ktoré sa používajú na liečbu nutkania na vracanie a vracania (napr. metoklopramid),
- cisaprid alebo antacidum hydroxid horečnato-hlinitý, používané na liečbu pálenia záhy,
- antikoncepčné tablety alebo inú hormonálnu liečbu s etinylestradiolom, hormonálnu liečbu s danazolom,
- lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov so srdcom (napr. nifedipín, nikardipín, diltiazem a verapamil),
- antiarytmiká (amiodarón) používané na liečbu arytmie (nepravidelný tlkot srdca),
- lieky známe ako „statíny“, ktoré sa používajú na liečbu zvýšeného cholesterolu a triacylglycerolov,
- fenytoín alebo fenobarbital, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie,

- kortikosteroidy prednizolón a metylprednizolón, patriace do skupiny kortikosteroidov, ktoré sa používajú na liečbu zápalov alebo na potlačenie imunitného systému (napr. odmietnutie transplantátu),
- nefazodón, ktorý sa používa na liečbu depresie,
- rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) alebo výťažky z rastliny Schisandra sphenanthera.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate alebo potrebujete užívať ibuprofén (používaný na liečbu horúčky, zápalu a bolesti), amfotericín B (používaný na liečbu bakteriálnych infekcií) alebo antivirotiká (používané na liečbu vírusovej infekcie, napr. aciklovir). Pri ich súbežnom užívaní s liekom Tacforius sa môžu zhoršiť ťažkosti s obličkami alebo nervovým systémom.

Pokiaľ užívate Tacforius, váš lekár potrebuje tiež vedieť, či užívate výživové doplnky obsahujúce draslík alebo určité diuretiká používané na zlyhávanie srdca, vysoký krvný tlak a ochorenie obličiek (napr. amilorid, triamterén alebo spironolaktón), nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. ibuprofén) používané pri horúčke, zápale a bolesti, antikoagulanciá (lieky na riedenie krvi) alebo lieky na perorálne použitie na liečbu cukrovky.

Ak potrebujete akékoľvek očkovanie, oznámte to vopred svojmu lekárovi.

Tacforius a jedlo a nápoje
Pokiaľ užívate Tacforius, nesmiete jesť grapefruit (aj vo forme džúsu), pretože ten môže ovplyvniť
hladinu lieku v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Tacforius.
Tacforius prechádza do materského mlieka. Preto ak užívate liek Tacforius, nemôžete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neveďte vozidlá a nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte žiadne stroje, ak cítite závrat alebo sa cítite ospalo a ak máte po užívaní kapsúl Tacforius problémy s jasným videním. Ak pijete alkohol,
tieto účinky sú častejšie.

Tacforius obsahuje laktózu
Tacforius obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Kapsuly Tacforius 5 mg obsahujú farbivo ponceau 4R
Kapsuly Tacforius 5 mg obsahujú farbivo ponceau 4R. Môže vyvolať alergické reakcie.3. Ako užívať Tacforius

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek vám má predpisovať len lekár so skúsenosťami v liečbe pacientov po transplantácii.

Keď si vyzdvihujete svoj predpísaný liek v lekárni, vždy sa ubezpečte, či vám vydali ten istý liek s obsahom takrolimu, aký užívate, s výnimkou prípadov, keď váš špecialista na transplantológiu súhlasil so zámenou za iný liek s obsahom takrolimu. Tento liek máte užívať raz denne. Ak vzhľad tohto lieku nie je rovnaký ako obvykle, alebo ak sa pokyny na užívanie zmenili, povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, aby ste sa ubezpečili, že užívate správny liek.

Počiatočnú dávku, ktorá má zabrániť odmietnutiu vášho transplantovaného orgánu, stanoví váš lekár podľa vašej telesnej hmotnosti. Počiatočné denné dávky podané hneď po transplantácii sú zvyčajne
v rozpätí

0,10 - 0,30 mg na kg telesnej hmotnosti denne

v závislosti od transplantovaného orgánu. Rovnaká dávka môže byť použitá na liečbu rejekcie. Vaša dávka závisí od vášho celkového stavu a od toho, aké ďalšie imunosupresíva užívate.
Po začatí liečby liekom Tacforius bude váš lekár často vykonávať krvné testy, aby stanovil správnu dávku. Následne bude nevyhnutné, aby váš lekár pravidelne vykonával krvné testy na stanovenie správnej dávky a na občasnú úpravu dávky. Váš lekár zvyčajne zníži dávku lieku Tacforius, keď sa váš stav stabilizuje. Povie vám, koľko kapsúl máte užívať a ako často.

Bude potrebné, aby ste užívali Tacforius každý deň, pokiaľ budete potrebovať imunosupresiu ako prevenciu proti odmietnutiu vášho transplantovaného orgánu. Buďte v pravidelnom kontakte
so svojím lekárom.

Tacforius sa užíva perorálne raz denne ráno. Tacforius užívajte nalačno alebo 2 až 3 hodiny po jedle. Potom aspoň 1 hodinu nejedzte. Kapsuly užite hneď, ako ich vyberiete z blistra. Kapsula sa musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody. Neprehltnite vysušovadlo zabalené vo fóliovom vrecku.

Ak užijete viac lieku Tacforius, ako máte
Ak ste náhodou užili príliš veľa lieku Tacforius, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocničnú pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Tacforius
Ak ste zabudli užiť kapsuly Tacforius ráno, užite ich v ten istý deň čo možno najskôr. Neužívajte dvojnásobnú dávku nasledujúce ráno.

Ak prestanete užívať Tacforius
Ak prerušíte vašu liečbu liekom Tacforius, môže sa zvýšiť riziko odmietnutia vášho transplantovaného orgánu. Vašu liečbu neprerušujte, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky
Tak ako všetky lieky, aj Tacforius môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tacforius oslabuje mechanizmy obranyschopnosti (imunitný systém) vášho tela, ktoré nebudú až tak
účinné voči infekciám. Preto ak užívate Tacforius, môžete byť náchylnejší na infekcie.

Môžu sa vyskytnúť závažné účinky vrátane alergických a anafylaktických reakcií. Po liečbe liekom
Tacforius boli hlásené zhubné a nezhubné nádory.

Boli hlásené prípady čistej aplázie červených krviniek (veľmi závažné zníženie počtu červených krviniek), agranulocytózy (závažne znížený počet bielych krviniek) a hemolytickej anémie (pokles počtu červených krviniek z dôvodu ich abnormálneho rozpadu).

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovaťviac ako 1 z 10 osôb)
- zvýšený cukor v krvi, cukrovka, zvýšený draslík v krvi,
- ťažkosti so spánkom,

- triaška, bolesti hlavy,
- zvýšený krvný tlak,
- abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií,
- hnačka, pocit na vracanie,
- problémy s obličkami.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 osôb)
- zníženie počtu buniek krvi (krvných doštičiek, červených alebo bielych krviniek), zvýšenie počtu bielych krviniek, zmeny počtu červených krviniek (zistené z vyšetrení krvi),
- zníženie horčíka, fosfátu, draslíka, vápnika alebo sodíka v krvi, nadmerný obsah tekutín, zvýšenie kyseliny močovej alebo tukov v krvi, znížená chuť do jedla, zvýšená kyslosť krvi, iné zmeny solí v krvi (zistené z vyšetrení krvi),
- prejavy úzkosti, zmätenosť a dezorientácia, depresie, zmeny nálady, nočné mory, halucinácie, duševné poruchy,
- záchvaty, poruchy vedomia, tŕpnutie a zníženie citlivosti (niekedy bolestivé) rúk a chodidiel, závraty, zníženie schopnosti písať, poruchy nervového systému,
- rozmazané videnie, zvýšená citlivosť na svetlo, ochorenia oka,
- zvonenie v ušiach,
- znížený prietok krvi v srdcových cievach, zrýchlený tep,
- krvácanie, čiastočné alebo celkové upchatie ciev, znížený krvný tlak,
- dýchavičnosť, poruchy tkaniva v pľúcach, hromadenie tekutiny okolo pľúc, zápal hltana, kašeľ, príznaky podobné chrípke,
- problémy so žalúdkom ako zápal alebo vred spôsobujúci bolesť brucha alebo hnačku, krvácanie žalúdka, zápaly alebo vredy v ústach, hromadenie tekutiny v bruchu, vracanie, bolesti brucha, tráviace ťažkosti, zápcha, plynatosť, nadúvanie, riedka stolica,
- poruchy žlčovodu, zožltnutie kože v dôsledku problémov s pečeňou, poškodenie tkaniva pečene a zápal pečene,
- svrbenie, vyrážka, vypadávanie vlasov, akné, zvýšené potenie,
- bolesť kĺbov, končatín alebo chrbta, svalové kŕče,
- nedostatočná činnosť obličiek, znížená tvorba moču, narušené alebo bolestivé močenie,
- celková slabosť, horúčka, hromadenie tekutiny v tele, bolesť a nevoľnosť, zvýšenie enzýmu alkalickej fosfatázy vo vašej krvi, priberanie, narušený pocit vnímania teploty,
- nedostatočná funkcia vášho transplantovaného orgánu.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovaťmenej ako 1 zo 100 osôb)
- zmeny v zrážaní krvi, zníženie počtu všetkých typov krvných buniek (zistené z vyšetrení krvi),
- dehydratácia, neschopnosť vymočiť sa,
- abnormálne výsledky laboratórnych vyšetrení krvi: znížené bielkoviny alebo cukor, zvýšené fosfáty, zvýšenie enzýmu laktát dehydrogenázy,
- kóma, krvácanie do mozgu, mozgová príhoda, ochrnutie, poruchy mozgu, odchýlky v reči a vo výslovnosti, problémy s pamäťou,
- zákal očnej šošovky, čiastočná strata sluchu,
- nepravidelný tep, zastavenie srdca, znížená výkonnosť vášho srdca, poruchy srdcového svalu, zväčšenie srdcového svalu, silnejší tlkot srdca, netypické EKG, neobvyklý pulz a počet úderov srdca,
- krvná zrazenina v žilách končatín, šok,
- ťažkosti s dýchaním, poruchy dýchacieho traktu, astma,
- upchatie čreva, zvýšená hladina enzýmu amylázy v krvi, spätný prechod obsahu žalúdka do hrdla, oneskorené vyprázdňovanie žalúdka,
- zápal kože, pocit pálenia na slnku,
- poruchy kĺbov,
- bolestivá menštruácia a neobvyklé menštruačné krvácanie,
- súčasné zlyhanie viacerých orgánov, choroba podobná chrípke, zvýšená citlivosť na teplo a chlad, pocit tlaku na hrudi, nervozita alebo neobvyklý pocit, úbytok hmotnosti.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať m enej ako 1 z 1 000 osôb)
- malé krvácania na vašej pokožke z dôvodu krvných zrazenín,
- zvýšená stuhnutosť svalov,
- slepota, hluchota,
- hromadenie tekutiny okolo srdca,
- náhle sťažené dýchanie,
- vytváranie cýst v pankrease,
- problémy s prietokom krvi v pečeni,
- závažné ochorenie spojené s vytváraním pľuzgierov na koži, v ústach, očiach a na genitáliách, zvýšené ochlpenie,
- smäd, pády, pocit stiahnutia hrudníka, znížená pohyblivosť, vred.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 000 osôb)
- svalová slabosť,
- abnormálny výsledok snímkovania srdca,
- zlyhanie pečene,
- bolestivé močenie s prítomnosťou krvi v moči,
- zvýšenie objemu tukového tkaniva.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Tacforius

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Tacforius po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Po otvorení hliníkovej fólie spotrebujte všetky tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním do 1 roka.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Tacforius obsahuje
- Liečivo je takrolimus.
Každá kapsula Tacforius 0,5 mg obsahuje 0,5 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá kapsula Tacforius 1 mg obsahuje 1 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá kapsula Tacforius 3 mg obsahuje 3 mg takrolimu (ako monohydrát). Každá kapsula Tacforius 5 mg obsahuje 5 mg takrolimu (ako monohydrát).'

Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: hypromelóza 2910, etylcelulóza, laktóza, stearan horečnatý. Tacforius 0,5 mg, 1 mg a 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Plášť kapsuly: červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171),
želatína
Tacforius 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Plášť kapsuly: červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171),
čierny oxid železitý (E172), farbivo ponceau 4R (E124), želatína
Tlačové farbivo: šelak, propylénglykol, čierny oxid železitý (E172), hydroxid draselný

Ako vyzerá Tacforius a obsah balenia
Tacforius 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú tvrdé želatínové kapsuly s označením
„TR“ na svetložltej hornej časti kapsuly a „0,5 mg“ na svetlooranžovom tele kapsuly. Tacforius 0,5 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannom fóliovom vrecku vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50 a 100 kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo
s 30 × 1, 50 × 1 a 100 × 1 kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Tacforius 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú tvrdé želatínové kapsuly s označením
„TR“ na bielej hornej časti kapsuly a „1 mg“ na svetlooranžovom tele kapsuly.
Tacforius 1 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannom fóliovom vrecku vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50,
60 a 100 kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo
s 30 × 1, 50 × 1, 60 × 1 a 100 × 1 kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Tacforius 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú z tvrdé želatínové kapsuly s označením
„TR“ na svetlooranžovej hornej časti kapsuly a „3 mg“ na svetlooranžovom tele kapsuly.
Tacforius 3 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannom fóliovom vrecku vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50 a 100 kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo s 30 × 1, 50 × 1 a 100 × 1 kapsulami
s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Tacforius 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú tvrdé želatínové kapsuly s označením
„TR“ na šedo-červenej hornej časti kapsuly a „5 mg“ na svetlooranžovom tele kapsuly.
Tacforius 5 mg je balený v blistroch alebo blistroch s perforáciou, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky, po 10 kapsúl v ochrannom fóliovom vrecku vrátane vysušovadla. Dostupné sú balenia s 30, 50 a 100 tvrdými kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch alebo
s 30 × 1, 50 × 1 a 100 × 1 kapsulami s predĺženým uvoľňovaním v blistroch, umožňujúcich oddelenie jednotlivej dávky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V. Swensweg 5
2031GA Haarlem
Holandsko

Výrobca

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3
89143 Blaubeuren
Nemecko

PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb
Chorvátsko

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, c.p. 305
Opava-Komárov
74770
Česká republika

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. Mogilska 80
31-546 Krakow
Poľsko

Teva Pharma S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica
ES-50016 Zaragoza
Španielsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13
4042 Debrecen
Maďarsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


België/Belgique/Belgien
Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva
UAB "Sicor Biotech" Tel: +370 5 266 02 03България
Teva Pharmaceuticals Bulgaria EOOD Tel: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg
ratiopharm GmbH Tél: +49 731 402 02Česká republika
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország
Teva Gyógyszergyár Zrt
Tel: (+36) 1 288 6400Danmark
Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta
Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 (0)51 321 740Deutschland
TEVA GmbH
Tel: +49 731 402 02

Nederland
Teva Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 800 0228400Eesti
Teva Eesti esindus
UAB Sicor Biotech Eesti filiaal
Tel: +372 661 0801

Norge
Teva Norway AS
Tlf: +(47) 66 77 55 90

Ελλάδα
Teva Ελλάς Α.Ε.

Österreich
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099 TeI.Nr.: +43/1/97007-0
España
Teva Pharma, S.L.U. Tel.: + 34 91 387 32 80

Polska
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) 22 345 93 00France
Teva Santé
Tél: +(33) 1 55 91 7800

Portugal
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel:+351 21 476 75 50Hrvatska
Pliva Hrvatska d.o.o
Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland
Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 (0)51 321 740

România
Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24

Slovenija
Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390Ísland
ratiopharm Oy
Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika
Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911Italia
Teva Italia S.r.l.
Tel: +(39) 028917981

Suomi/Finland
ratiopharm Oy
Puh/Tel: +358 20 180 5900Κύπρος
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige
Teva Sweden AB
Tel: +(46) 42 12 11 00Latvija
Sicor Biotech filiāle Latvijā
Tel: +371 67 323666

United Kingdom
Teva UK Limited
Tel: +(44) 1977628500
Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
TACFORIUS 0,5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 0,5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx 0,00
TACFORIUS 0,5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 0,5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 0,5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 0,5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x1x0,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 60x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 60x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx 0,00
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 1 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x1x1 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 3 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 3 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx 0,00
TACFORIUS 3 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 3 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 3 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 3 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x1x3 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 30x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx 0,00
TACFORIUS 5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 50x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
TACFORIUS 5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Rx n/a
TACFORIUS 5 MG TVRDÉ KAPSULY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM cps pld 100x1x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-jednotk.dávka) Rx n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.